eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქეოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი (Bachelor of Archaeology)
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე სტანდარტებისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების მქონე არქეოლოგები, რომელთაც შეეძლებათ კვლევის თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით ქვეყნის მდიდარი კულტურული მეკვიდრეობის შესწავლის, შენარჩუნებისა და წარმოჩენის სფეროში გარკვეული წვლილის შეტანა და წარმატების მიღწევა. კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში საგანთა კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში, რომელსაც გააჩნია ალტერნატივა დამატებითი სპეციალობის არჩევის შესაძლებლობის სახით, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტიპის თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე (არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი, აუქციონებისა და საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზრის სპეციფიკა, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი, საგამოფენო საქმის საფუძვლები და სხვა ), რომელიც განაპირობებს არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის, არამედ მისი მართვის უნარების გამომუშავებას და კურსადმთავრებულს კონკურენტულს ხდის შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში (ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), მუზეუმებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, შესაბამისი სფეროს სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში და/ ან განაგრძოს სწავლა განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) ძირითადი (არქეოლოგია) ან მომიჯნავე (ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურის კვლევები) სპეციალობით. გარდა ამისა მის მიერ არჩეული დამატებითი სპეციალობის ან საგანთა კონცენტრაციის კომბინაცია ძირითად სპეციალობასთან აფართოებს მისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გამოყენების არეალს და მას დასაქმების დამატებით შანსს აძლევს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • ლექცია - სემინარი;
  • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
  • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი;
  • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
  • აუდიო-ვიდეომასალის გამოყენება.
  • საველე/არქეოლოგიურ კვლევებში მონაწილეობა;
  • არტეფაქტების იდენტიფიცირება/ანალიზი;
  • რეფერატების მომზადება.
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
  • რეფერატების პრეზენტაცია;
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 19/19
პროგრამის დეტალები:

პროგრამის ძირითადი და ასარჩევი საგნების გარდა სტუდენტს აქვს თავისუფალი კრედიტები (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს: კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში ან დამატებითი სპეციალობა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად არქეოლოგიაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: ა) კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში: • პროგრამის ძირითად საგნებს– 156 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • სავალდებულო არჩევით კლასიკურ ენას- 6ECTS;   არჩევით საგნებს–18 ECTS; • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • საგანთა კონცენტრაციას კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში - 42 ECTS. ბ) დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში: • პროგრამის ძირითად საგნებს– 156 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); სავალდებულო არჩევით კლასიკურ ენას- 6ECTS;• თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,2
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,2
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,2
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,2
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,2
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,2
LITR1212დიადი წიგნები6 1,2
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,2

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,4
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
MATH4113ლოგიკა6 1,4
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ARCH1120შესავალი არქეოლოგიაში6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
ARTS2237ხატვა6 2
HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
HIST2220საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები6 2
ARCH4120არქეოლოგიური კვლევის მეთოდიკა6 3
ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 3
HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
ARCH3110ქვისა და ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია6 4
ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6 4
PALE2237ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები6 4
ARCH3220რკინის ხანის არქეოლოგია6 5
ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6 5
ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6 5
INFO1220გეოინფორმატიკა6 5
ARCH3210კლასიკური ხანის არქეოლოგია6 6
ARTS4157მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია და კონსერვაცია6 6
ARCH2237პრაქტიკა არქეოლოგიაში6 7
ARCH4110შუა საუკუნეების არქეოლოგია6 7
ARCH4240საბაკალავრო ნაშრომი არქეოლოგიაში12 8

კრედიტების ჯამი:

132

პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
GREK2217ძველი ბერძნული ენა6 3
LATN2217ლათინური ენა6 3

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
ARCH4141ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერული მეთოდები არქეოლოგიაში6
ARTS1212არტეფაქტების მხატვრული ანალიზის საფუძვლები6
HIST2230ელინიზმი და საქართველო6
HIST4187ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო6
ARCH3212ლანდშაფტის არქეოლოგია6
ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6
ARTS3130შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება6
BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
HIST2130ეპოქა და რელიგია6
HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6
KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6

კრედიტების ჯამი:

84

კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი - სპეციალიზაციის ძირითადი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
ARTS3120საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები65
CULT3237კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა66
MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები66
CULT4117კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი67
ARTS4167საგამოფენო საქმის საფუძვლები67
ARTS4215არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი68
ARTS4147საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზარი, კანონმდებლობა, აუქციონები68

კრედიტების ჯამი:

42

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი