eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქეოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: დავით ბერიკაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე სტანდარტებისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების მქონე არქეოლოგები, რომელთაც შეეძლებათ კვლევის თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით ქვეყნის მდიდარი კულტურული მეკვიდრეობის შესწავლის, შენარჩუნებისა და წარმოჩენის სფეროში გარკვეული წვლილის შეტანა და წარმატების მიღწევა. კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში საგანთა კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში, რომელსაც გააჩნია ალტერნატივა დამატებითი სპეციალობის არჩევის შესაძლებლობის სახით, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტიპის თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე (არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი, აუქციონებისა და საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზრის სპეციფიკა, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი, საგამოფენო საქმის საფუძვლები და სხვა ), რომელიც განაპირობებს არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის, არამედ მისი მართვის უნარების გამომუშავებას და კურსადმთავრებულს კონკურენტულს ხდის შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში (ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), მუზეუმებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, შესაბამისი სფეროს სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში და/ ან განაგრძოს სწავლა განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) ძირითადი (არქეოლოგია) ან მომიჯნავე (ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურის კვლევები) სპეციალობით. გარდა ამისა მის მიერ არჩეული დამატებითი სპეციალობის ან საგანთა კონცენტრაციის კომბინაცია ძირითად სპეციალობასთან აფართოებს მისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გამოყენების არეალს და მას დასაქმების დამატებით შანსს აძლევს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • ლექცია - სემინარი;
  • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
  • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი;
  • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
  • აუდიო-ვიდეომასალის გამოყენება.
  • საველე/არქეოლოგიურ კვლევებში მონაწილეობა;
  • არტეფაქტების იდენტიფიცირება/ანალიზი;
  • რეფერატების მომზადება.
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
  • რეფერატების პრეზენტაცია;
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული

  იცნობს:

  • არქეოლოგიური მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიას და ცალკეული არქეოლოგიური პერიოდების (ქვისა და ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა, კლასიკური პერიოდი, შუა საუკუნეები) ნივთიერი კულტურისა და უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლების სპეციფიურ მახასიათებლებს;
  • მსოფლიოს და საქართველოს ისტორიის, ძირითადი ისტორიული პერიოდებისა და მოვლენების დიაქრონულ ჩარჩოს და სხვადასხვა ეპოქაში მსოფლიოს გეოპოლიტიკური რუკის ცვლილებებს;
  • საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიასა და ისტორიული გეოგრაფიას;
  • მსოფლიო და ქართული ხელოვნების, მათ შორის ქართული ხუროთმოძღვრების და ლითონმქანდაკებლობის განვითარების ეტაპებს, უმნიშვნელოვანეს ძეგლებს და მხატვრულ ნიმუშებს;

  იცის:

  • არქეოლოგიური კვლევის პროცესების ძირითადი ტენდენციები და არქეოლოგიური კვლევის მეთოდების საფუძვლები (ა. აეროფოტოდეშიფრირება; ბ. გეოფიზიკური სამუშაოები; გ. არქეოლოგიური დაზვერვების წარმართვა; გ. საველე სამუშაოების ტექსტური და გრაფიკული ფიქსაცია.დ. ლაბორატორიული ანალიზი);
  • ინგლისური ენა  B/2 დონეზე და ერთ-ერთი კლასიკური ენა (ძველი ბერძნული, ან ლათინური) საბაზისო დონეზე;
  • გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძვლები არქეოლოგიურ კვლევებში;
  • მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია/კონსერვაციის, აგრეთვე ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა და ეპიგრაფიკის საფუძვლები.

   


 • უნარი
 • კურსდამთავრებული

  მონაწილეობს:

  • საველე არქეოლოგიურ ექპედიციებში                            

  ახერხებს:

  • არქეოლოგიური მასალის იდენტიფიცირებასა და კლასიფიცირებას  არქეოლოგიური არტეფაქტების გრაფიკულ ფიქსაციას, საველე დღიურების წარმოებას და არქეოლოგიური ანგარიშების (წერილობითი ფორმით) მომზადებას და კონკრეტული სიტუაციისა და სფეროს სპეციფიკის (განათხარი მასალის ხასიათი არტეფაქტის ტიპი და სხვა) გათვალისწინებით ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას;
  • შეძენილი ცოდნის (საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნა არქეოლოგიაში) მუდმივ განახლებას და ცვალებად ინფორმაციასთან ინტეგრირებას ახალი სამეცნიერო მიღწევების გაცნობა/გამოყენების გზით;
  • არქეოლოგიური კვლევის პროცესში გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების მიზნობრივად გამოყენებას;

  ახორციელებს:

  • არქეოლოგიური კვლევისთვის (პერიოდის, მასალის ხასიათის გათვალისწინებით) რელევანტური კვლევის მეთოდის (ა. აეროფოტოდეშიფრირება; ბ. გეოფიზიკური სამუშაოები; გ. არქეოლოგიური დაზვერვების წარმართვა; გ. საველე სამუშაოების ტექსტური და გრაფიკული ფიქსაცია.დ. ლაბორატორიული ანალიზი) შერჩევას, შესაბამისობის დასაბუთებას და კვლევისას მიღებული შედეგების შეჯერებას  არქეოლოგიურ არტეფაქტზე ლოგიკური დასკვნის მომზადების მიზნით.
  • არგუმენტირებულ ინტერაქციას არქეოლოგიის ან ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით როგორც სპეციალისტებთან / ან მომიჯნავე დარგის წარმომადგენლებთან (არქეოლოგი, ანთროპოლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, პროექტის მენეჯერი, ისტორიკოსი, კულტუროლოგი და სხვა), ასევე არასპეციალისტებთან (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვა).  

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებული

  პასუხისმგებელია:

  • რეალურ პრაქტიკაში  ზედმიწევნით დაიცვას არქეოლოგის პროფესიულ / ეთიკური ნორმები;
  • მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენებით  და არქეოლოგიური მასალის შესაბამისი ინტერპრეტაციის საფუძველზე მოამზადოს  საბაკალავრო ნაშრომი.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 19/19
  პროგრამის დეტალები:

  კომპეტენციის მაფორმირებელი სავალდებულო საგნების გარდა, პროგრამას გააჩნია საუნივერსიტეტო-სავალდებულო არჩევითი საგნების ორი- სოციალურ/ჰუმანიტარული და STEAM ბლოკი, სპეციალობის არჩევითი საგნები და თავისუფალი კრედიტები. ძირითადი სეპციალობის გარდა სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს: საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში ან დამატებითი სპეციალობა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს); კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში საგანთა კონცენტრაცია კი სტუდენტს აძლევს იმ საბაზისო ცოდნას და უნარებს, რაც აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს მართვისთვის საშუალო რგოლის მენეჯერის დონეზე.

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად არქეოლოგიაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: ა) კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში საგანთა კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში: • კომპეტენციის მაფორმირებელ სავალდებულო საგნებს– 138 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა B 2/2 6 ECTS და სავალდებულო არჩევით კლასიკურ ენას- 6ECTS); საუნივერსიტეტო სავალდებულო-არჩევითი ბლოკების 24 ECTS (12 ECTS სოციალურ/ჰუმანიტარული ბლოკიდან და 12 ECTS STEAM ბლოკიდან), სპეციალობის არჩევით საგნებს–18 ECTS; • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • საგანთა კონცენტრაციას კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში - 42 ECTS.

  ბ) დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში: კომპეტენციის მაფორმირებელ სავალდებულო საგნებს– 138 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა B 2/2 6 ECTS და სავალდებულო არჩევით კლასიკურ ენას- 6ECTS); საუნივერსიტეტო სავალდებულო-არჩევითი ბლოკების 24 ECTS (12 ECTS სოციალურ/ჰუმანიტარული ბლოკიდან და 12 ECTS STEAM ბლოკიდან), თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS.

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,2
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,2
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,2
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,2
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,2
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 1,2
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,2
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,2

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
  STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 1,4
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2
  MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4
  STEM0010ლოგიკა6 1,4

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ARCH1120შესავალი არქეოლოგიაში6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
  ARTS2237ხატვა6 2
  HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
  PALE2237ქართული პალეოგრაფიის, ეპიგრაფიკის, მეტროლოგიის, ნუმიზმატიკის და დიპლომატიკის საფუძვლები6 2
  ARCH4120არქეოლოგიური კვლევის მეთოდიკა6 3
  ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  HIST2220საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები6 3
  ARCH3110ქვისა და ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია6 4
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6 4
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6 4
  LATN2217ლათინური ენა6 4
  ARCH3220რკინის ხანის არქეოლოგია6 5
  ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6 5
  ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6 5
  INFO1220გეოინფორმატიკა6 5
  ARCH3210კლასიკური ხანის არქეოლოგია6 6
  ARTS4157მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია და კონსერვაცია6 6
  ARCH2237პრაქტიკა არქეოლოგიაში6 7
  ARCH4110შუა საუკუნეების არქეოლოგია6 7
  ARCH4240საბაკალავრო ნაშრომი არქეოლოგიაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  144

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  ARCH4141ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერული მეთოდები არქეოლოგიაში6
  ARTS1212არტეფაქტების მხატვრული ანალიზის საფუძვლები6
  HIST2230ელინიზმი და საქართველო6
  HIST4187ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო6
  ARCH3212ლანდშაფტის არქეოლოგია6
  ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6
  ARTS3130შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება6
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  HIST2130ეპოქა და რელიგია6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6

  კრედიტების ჯამი:

  84

  კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი - სპეციალიზაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARTS3120საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები65
  CULT3237კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა66
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები66
  CULT4117კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი67
  ARTS4167საგამოფენო საქმის საფუძვლები67
  ARTS4215არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი68
  ARTS4147საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზარი, კანონმდებლობა, აუქციონები68

  კრედიტების ჯამი:

  42

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი