eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ჟურნალისტიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მქონე ჟურნალისტები და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტებს, ტრადიციული ამერიკული და ევროპული ჟურნალისტიკის საფუძვლებზე დაყრდნობით, პრაქტიკულ და პროფესიონალურ უნარ–ჩვევებს შეასწავლის. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს გამოუმუშაოს სხვადასხვა წყაროსა და მეთოდის გამოყენებით ინფორმაციის მოძიების უნარი, მულტიმედიური პროდუქტების შექმნის უნარი,სხვადასხვა საკითხზე გაშუქების უნარი, როგორც ონლაინ და ბეჭდური, ისე ტელევიზიისა და რადიოსთვის, ჟურნალისტური გამოძიების დაგეგმვისა და წარმოების უნარი, ფოტორეპორტაჟებისა და დოკუმენტური ფილმების შექმნის უნარი. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების სფეროებად შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული როგორც ონლაინ, ისე ბეჭვდითი და ელექტრონული (გაზეთი, რადიო, სააგენტო, ტელეკომპანია, ჟურნალი) მედია კომპანიები. აგრეთვე, მათ შეეძლებათ დასაქმდნენ ნებისმიერ კერძო ან სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო ან არასამათავრობო ორგანიზაციების და მედიასთან ურთიერთობების სამსახურში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • ინტერაქტიული ლექციები
  • პრაქტიკული მუშაობა
  • გუნდური მუშაობა
  • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (casestudy)
  • ლიტერატურის მიმოხილვა
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან  ბიბლიოთეკაში
  • პრეზენტაციების წარდგენა
  • როლური თამაშები
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-12-2005
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 04-05
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
პროგრამის დეტალები:

საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 66 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჟურნალისტიკაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითადი, სკოლის ძირითადი და პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 174 კრედიტს;:მათ შორის, საბოლოო პროექტს ჟურნალისტიკაში, რომლის მოცულობა 12 კრედიტითაა განსაზღვრული; და 66 კრედიტის დაგროვებას პროგრამის ასარჩევით, თავისუფალი კრედიტებით ან მაინორით. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოფია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკის მეცნიერებები.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,3,4
LITR1212დიადი წიგნები6 2,3,4
PHI777აზროვნება და მორალი6 2,3,4
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2,3,4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,3,4
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,3,4
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,3,4
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,3,4
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,3,4

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
MATH4113ლოგიკა6 1,4
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,4

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
JMMB1210მედიის შინაარსი და მნიშვნელობა6 1
JMMB2130მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორია6 1
KART1220აკადემიური წერა6 1
COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 2
JMMB2111ჟურნალისტური ოსტატობა I/ახალი ამბები6 2
KART3150ქართული ენა და სტილისტიკა6 2
JMMB2125მედია და ანგარიშვალდებულების სისტემები6 3
JMMB2210ჟურნალისტური ოსტატობა II/ტელევიზია-რადიო6 3
JMMB4235ახალი მედია ტექნოლოგიები6 3
JMMB3111ჟურნალისტური ოსტატობა III/სიღრმისეული წერა6 4
JMMB4120ფოტოჟურნალისტიკა6 4
INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6 5
JMMB3210ჟურნალისტური ოსტატობა IV/საგამოძიებო ჟურნალისტიკა6 5
JMMB4110მედია მენეჯმენტი6 5
PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 5
JMMB3125მულტიმედია ჟურნალისტიკა6 6
JMMB3220ჟურნალისტური ოსტატობა V/მეცნიერების და ჯანმრთელობის გაშუქება6 6
JMMB4130ჟურნალისტური ოსტატობა VI/პოლიტიკის და არჩევნების გაშუქება6 7
JMMB4210დოკუმენტური ფილმის მომზადება6 7
JMMB3115საბოლოო პროექტი ჟურნალისტიკაში12 8

კრედიტების ჯამი:

132

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
COMM4350დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება და კვლევა6
COMM4355კრიზისების კომუნიკაცია6
IREL1224სტრატეგიული აზროვნება6
JMMB 4240პროექტი საგამოძიები ჟურნალისტიკა6
JMMB1220ფაქტები, არქივები და მედია6
JMMB4232დეზინფორმაცია და საზოგადოება6
JMMB4234მეტყველების თეორია და კულტურა6
JMMB4238სატელევიზიო ანალიტიკური პროგრამების წარმოება6
JMMB4242ჟურნალისტური კვლევა6
POLI3261პოლიტიკა და პოლიტიკური მითოლოგია6
COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6
JMMB1212კრიტიკული წერა6
JMMB1214კრიზისების გაშუქება6
JMMB1218ფაქტების გადამოწმებისა და ვერიფიკაციის ტექნიკები6
JMMB2250ციფრული მედია ტექნოლოგიები - სოციალური მედია ბიზნესი, პლატფორმები და აუდიტორია6
JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6
JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6
JMMB2312მონაცემთა ჟურნალისტიკა6
JMMB2313სოციალური მედიის სტრატეგია და კამპანიები6
JMMB2314ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიის საფუძვლები6
JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი6
JMMB2316ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხების გაშუქება6
JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6
JMMB3120მედია და პოლიტიკა6
JMMB4230პრაქტიკა ჟურნალისტიკაში6
MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6
POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6
POLI1220პოლიტიკის შესავალი6
POLI1225პოლიტიკის შესავალი - პოლიტიკური პროცესი, კულტურა და ინსტიტუტები6
POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6
PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6
SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6

კრედიტების ჯამი:

198

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი