eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: პოლიტიკის მეცნიერებები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მაღალი კომპეტენციის პოლიტიკის მეცნიერებების სპეციალისტი და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტთა ფუნდამენტალური თეორიული მომზადება პოლიტიკურ თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციებისა და მიდგომების კვლევისა და გაანალიზების უნარი. პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალვრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომელთაც შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმედნენ, საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციასა თუ ინსტიტუტში, ასევე შესაბამის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში, როგორც პროგრამის ასისტენტის, კოორდინატორის ან/და სპეციალისტის პოზიციაზე, ადგილობრივი თვითმართველობის უწყებებში სპეციალისტის პოზიციაზე, აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების კამპანიის კოორდინატორის და მენეჯერის პოზიციაზე, საქართველოს პარლამენტში ასისტენტის პოზიციაზე, ასევე, საჯარო სამსახურებში, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, როგორც საგარეო მომსახურების სპეციალისტი, საკონსულო თანამშრომელი და სხვადასხვა დეპარტამენტის სპეციალისტის პოზიციაზე,

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • ინტერაქტიული მეცადინეობები
  • მცირე კვლევების ჩატარება
  • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
  • კრიტიკული ანალიზი
  • დისკუსია
  • დებატები
  • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
  • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-09-2006
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 03-06
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
პროგრამის დეტალები:

საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 72 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის ან სკოლის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად პოლიტიკის მეცნიერებაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითად საგნებს 24 კრედიტს; სპეციალობის 144 კრედიტს, რომელიც მოიცავს სკოლის ძირითადი საგნებს 24 კრედიტს, პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამის ძირითად სასწავლო კურსების საფუძველზე 120 კრედიტის დაგროვებას:მათ შორის, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებას პოლიტიკის მეცნიერებაში, რომლის მოცულობა 18 კრედიტითაა განსაზღვრული; 72 კრედიტის პროგრამის ასარჩევი, სკოლის ასარჩევი, თავისუფალი კრედიტებით ან დამატებითი სპეციალობის არჩევის საფუძველზე. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოფია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ჟურნალისტიკა.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,3
LITR1212დიადი წიგნები6 1,3
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,3
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,3
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,3

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1
MATH4113ლოგიკა6 1
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1
STEM0004თამაშთა თეორია6 1
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

სკოლის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
GERM1118გერმანული ენა A/16
ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
GERM1218გერმანული ენა A/26
ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
GERM2147გერმანული ენა III (B1/1)6
ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
GERM2247გერმანული ენა IV (B1/2)6
ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

კრედიტების ჯამი:

114

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
POLI1220პოლიტიკის შესავალი6 1
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2
HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
POLI1225პოლიტიკის შესავალი - პოლიტიკური პროცესი, კულტურა და ინსტიტუტები6 2
POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6 2
POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6 3
POLI2220მსოფლიო პოლიტიკა6 3
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 3
IREL1230კვლევის დიზაინი6 4
POLI3230შესავალი შედარებით პოლიტიკაში6 4
PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 4
IREL1335ევროკავშირის პოლიტიკა და ინსტიტუტები6 5
IREL2225გეოპოლიტიკა6 5
POLI3105თვისებრივი კვლევის მეთოდები პოლიტიკაში6 5
POLI4110რელიგია და პოლიტიკა6 5
POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6 6
POLI2210ნაციონალიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები6 6
POLI3205სამხრეთ კავკასიის შედარებითი პოლიტიკა6 6
KART1220აკადემიური წერა6 7
POLI3145ევროკავშირის გაფართოების და ინტეგრაციის საკითხები და გამოწვევები: ვიშეგრადის ქვეყნების მაგალითზე.6 7
POLI4105დემოკრატია, არჩევნები და საარჩევნო სისტემები6 7
POLI4228საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება18 8

კრედიტების ჯამი:

150

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
IREL3262კოლექტიური მეხსიერება და მისი როლი ქართულ პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში6
IREL3264კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის საფუძვლები6
COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
IREL1225მსოფლიო პოლიტიკა II: ცივი ომი6
IREL1230კვლევის დიზაინი6
IREL1315თურქეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
IREL1320რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
JMMB3120მედია და პოლიტიკა6
JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები6
POLI3110საერთაშორისო ორგანიზაციები6
POLI3215აშშ-ს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა6
POLI3250პოლიტიკური პარტიები და პარტიული სისტემები6
POLI3251შესავალი სტატისტიკაში პოლიტიკისა და საერთშორისო ურთიერთობებისთვის6
POLI4111დემოკრატია და პოპულიზმი6
POLI4112მაკიაველი, მორი, ჰობსი6
PUBL4110შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში6
SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6

კრედიტების ჯამი:

120

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი