eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: პოლიტიკის მეცნიერებები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: შალვა ძებისაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მაღალი კომპეტენციის პოლიტიკის მეცნიერებების სპეციალისტი და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტთა ფუნდამენტალური თეორიული მომზადება პოლიტიკურ თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციებისა და მიდგომების კვლევისა და გაანალიზების უნარი. პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალვრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომელთაც შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმედნენ, საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციასა თუ ინსტიტუტში, ასევე შესაბამის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში, როგორც პროგრამის ასისტენტის, კოორდინატორის ან/და სპეციალისტის პოზიციაზე, ადგილობრივი თვითმართველობის უწყებებში სპეციალისტის პოზიციაზე, აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების კამპანიის კოორდინატორის და მენეჯერის პოზიციაზე, საქართველოს პარლამენტში ასისტენტის პოზიციაზე, ასევე, საჯარო სამსახურებში, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, როგორც საგარეო მომსახურების სპეციალისტი, საკონსულო თანამშრომელი და სხვადასხვა დეპარტამენტის სპეციალისტის პოზიციაზე,

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • დისკუსია
 • დებატები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • - პოლიტიკის მეცნიერებების ფართო ცოდნა, კერძოდ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიცაა პოლიტიკური სისტემები, ფუნქციები, რეჟიმები და მმართველობის ფორმების პრინციპები, პოლიტიკური იდეოლოგიები, პოლიტიკური აზრის ფილოსოფია, პოლიტიკური თეორიების, პოლიტიკური ინსტიტუტები, კულტურა და მექანიზმები, სხვადასხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის შემადგენელი ელემენტები და პროცესები, საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენები;


  - საერთაშორისო ურთიერთობების, როგორც გლობალური პოლიტიკის, მისი თეორიული საფუძვლების და გლობალური პოლიტიკის პროცესების, მათ შორის ომისა და მშვიდობის გამომწვევი მიზეზების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუციური თავისებურებების შესახებ ცოდნა;


  - სახელმწიფოს მართვის თეორიების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების, პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური სოციალიზაციის, საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის სტრუქტურის, განვითარების, ეტაპების და განხორციელების მექანიზმების ცოდნა შიდა და საგარეო სახელმწიფო პოლიტიკის კონტექსტში;


  - ევროპეიზაციის ძირითადი მახასიათებლების ცოდნა, ევროპული ინტეგრაციის თეორიების, ევროკავშირის გაფართოების და ინტეგრაციის, ევროპული დემოკრატიის ცნების და პრინციპების, მისი პოლიტიკურ სისტემებში ასახვის ცოდნა.


  - პოლიტიკური სოციოლოგის რაობის, განვითარების, ეტაპების, პოლიტიკის, როგორც სოციალური მოვლენის და პოლიტიკის სოციოლოგიზაციის, ისევე როგორც ეკონომიკური პროცესების საფუძვლების ცოდნა;


  - კვლევის მეთოდების და მეთოდოლოგიის, გეოპოლიტიკისა და სტრატეგიული კვლევების მნიშვნელობის, ისევე როგორც აკადემიური ინგლისური ტერმინოლოგიის ცოდნა პოლიტიკის მეცნიერებებში;


 • უნარი
 • - წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე პოლიტიკურ საკითხებზე კვლევების დაგეგმვის, მეთოდოლოგიის შერჩევის და კვლევის განხორციელების, ასევე, წყაროების და ლიტერატურის გამოყენების და როგორც ქეისური, ისე მეორადი კვლევების განხორციელების, კვლევითი ანგარიშების შემუშავებისა და შეფასების უნარი. აკადემიური სტილის შერჩევის/გამოყენების უნარი;


  - პოლიტიკის მეცნიერებებში მმართველობის ფორმების, პოლიტიკურ რეჟიმების, სისტემების თავისებურებების, განსხვავებული საარჩევნო სისტემების და პოლიტიკური შედეგების, პოლიტიკური კულტურისა და ინსტიტუტების თავისებურებების გაანალიზების და შეფასების უნარი;


  - პოლიტიკურ იდეათა და იდეოლოგიათა კატეგორიზაციის და პოლიტიკურ პროცესებში მათი როლის, განსხვავებული სახელმწიფოების მაგალითებზე პოლიტიკური სისტემები, სახმრეთ კავკასიაში რეგიონალური და ტრანსრეგიონალური საკითხების,მათი ურთიერთკავშირის და მთავარი მოთამაშეების ინტერესების დადგენის უნარი;


  - საერთაშორისო სისტემაში წესრიგისა და ფუნქციონირების, აქტუალური პრობლემების, ევროკავშირის გაფართოებისა და ინტეგრაციის საკითხების, ნაციონალიზმის თეორიის, მისი განვითარების ეტაპების და ამ ჭრილში თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების შეფასების უნარი;


  - სოციალური ცვლილებებსი და მოძრაობების თავისებურებების, ისევე როგორც პოლიტიკური რეჟიმის ლეგიტიმურობისა და მისი ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირების უნარი;


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • - გათავისებული პროფესიული, ეთიკური და აკადემიური (როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო) ნორმებით განსაზღვრული მოთხოვნები;


  - გათავისებული დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემისა და თავისუფალი საზოგადოების პრინციპები;


  - გათავისებული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების აღიარებისა და მხარდაჭერის აუცილებლობა;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-09-2006
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 03-06
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
  პროგრამის დეტალები:

  ჰუმანიტარულ-სოციალური და STEM ბლოკების, პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 96 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად პოლიტიკის მეცნიერებაში სტუდენტმა საჭიროა შეასრულოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს 156 ECTS პროგრამის ძირითად საგნებით; 12 ECTS ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან; 6 ECTS STEM ბლოკიდან; 18 ECTS თავისუფალი კრედიტებით და 48 ECTS პროგრამის ასარჩევი საგნებით დაგროვებას. აღნიშნული ცვლილება არ ვრცელდება 2021 წლამდე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის.

  პროგრამის სწავლების ენა არის ქართული, ცალკეული ინგლისურენოვანი კომპონენტებით. შესაბამისად, ყველა კომპონენტი ისწავლება ძირითადად ქართულ ენაზე, გარდა იმ კურსებისა, სადაც გამოიყენება ინგლისურენოვანი ლიტერატურა.

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,3
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,3
  PHI777აზროვნება და მორალი6 1,3
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,3
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,3

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 1
  MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1
  STEM0004თამაშთა თეორია6 1
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1
  STEM0010ლოგიკა6 1

  კრედიტების ჯამი:

  6

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
  POLI1265შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებებში 16 1
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2
  HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
  POLI1266შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებებში 26 2
  POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6 2
  POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6 3
  POLI2220მსოფლიო პოლიტიკა6 3
  POLI2240პოლიტიკური იდეოლოგიები6 3
  IREL1230კვლევის დიზაინი6 4
  POLI3230შესავალი შედარებით პოლიტიკაში6 4
  PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 4
  IREL1335ევროკავშირის პოლიტიკა და ინსტიტუტები6 5
  IREL2225გეოპოლიტიკა6 5
  POLI3105თვისებრივი კვლევის მეთოდები პოლიტიკაში6 5
  POLI4110რელიგია და პოლიტიკა6 5
  POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6 6
  POLI2210ნაციონალიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები6 6
  POLI3205სამხრეთ კავკასიის შედარებითი პოლიტიკა6 6
  KART1220აკადემიური წერა6 7
  POLI3145ევროკავშირის გაფართოების და ინტეგრაციის საკითხები და გამოწვევები: ვიშეგრადის ქვეყნების მაგალითზე.6 7
  POLI4105დემოკრატია, არჩევნები და საარჩევნო სისტემები6 7
  POLI4228საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება18 8

  კრედიტების ჯამი:

  156

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  IREL1233შესავალი საერთაშორისო სამართალში6
  IREL3262კოლექტიური მეხსიერება და მისი როლი ქართულ პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში6
  IREL3264კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის საფუძვლები6
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
  IREL1225მსოფლიო პოლიტიკა II: ცივი ომი6
  IREL1230კვლევის დიზაინი6
  IREL1315თურქეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
  IREL1320რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
  JMMB3120მედია და პოლიტიკა6
  JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები6
  POLI3110საერთაშორისო ორგანიზაციები6
  POLI3215აშშ-ს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა6
  POLI3250პოლიტიკური პარტიები და პარტიული სისტემები6
  POLI3251შესავალი სტატისტიკაში პოლიტიკისა და საერთშორისო ურთიერთობებისთვის6
  POLI4111დემოკრატია და პოპულიზმი6
  POLI4112მაკიაველი, მორი, ჰობსი6
  PUBL4110შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6

  კრედიტების ჯამი:

  126

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი