eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ტიმოთი ბარეტი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ინგლისურ ენაზე ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე (ინგლისური ენის სავალდებულო კომპეტენცია განისაზღვრება B2დონით: ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში; ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარებისდამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS - 5.5-6.5; TOEFL 87-109 IBT, Cambridge English Exam -160- 179); ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. ). პროგრამაზე ჩაირიცხებიან სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირები.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები, აღჭურვილი ღრმა თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული სამართლებრივი უნარებით, დაფუძნებული ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე. კურსდამთავრებულები შეძლებენ სამართლებრივი კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარებას, კრეატიულად აზროვნებას, და ექნებათ საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პრინციპებისა და თეორიების ღრმა და სისტემური ცოდნა. პროგრამა მოიცავს როგორც ქართველ, ის უცხოელ სტუდენტებს. პროგრამა მთლიანად ინგლისურ ენაზე იქნება (ყველა ლექცია და ლიტერატურა იქნება ინგლისურ ენაზე). კურსდამთავრებულებს ექნებათ სამართლებრივი ინგლისურის მაღალი დონე. პროგრამის დასრულების შემდგომ, კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ საერთაშორისო ბიზნეს სამართალთან დაკავშირებულ პოზიციაზე, სადაც კანონი ითვალისწინებს მაგისტრის ხარისხს და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება არ არის აუცილებელი. კურსდამთავრებულებს ექნებათ სათანადო კვლევის უნარები და სესაძლებლობა გააგრძელონ სწავლა დოქტორანტურის დონეზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • დისკუსიები
 • დებატები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • სიახლეების ანალიზი
 • გუნდური მუშაობა
 • სიმულაციური წარმოდგენა
 • პრობლემის იდენტიფიკაცია და გადაჭრა
 • სამართლებრივი შემთხვევის შესწავლა
 • ესეს წერა
 • პრეზენტაციები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  • აღწერს სამართლებრივი წერის ტექნიკას;
  • ხსნის როგორ დაწეროს სამართლებრივი შემთხვევის მონახაზი და ჩაატაროს ამისთვის საჭირო კვლევა;
  • აღწერს იურიდიული მეცნიერების აქტუალურ პრობლემებს, სამეცნიერო კვლევის თანამედროვე დარგობრივ მეთოდებს, აკადემიური პატიოსნების წესებსა და აკადემიური ეთიკის საკითხებს. ასევე, პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის ძირითად წესებსა და პრინციპებს;
  • აღწერს საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის, კანონმდებლობის განვითარების ტენდენციების, გამოწვევებსა და ხარვეზებს, მათი სრულყოფისა და გადაწყვეტის ძირითად გზებს, საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთმიმართების პრობლემებს;
  • აღწერს ბიზნეს სამართლის სფეროში უახლეს ეროვნულ და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკას, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტს აღწეროს პრაქტიკაში პრობლემების გადაწყვეტის ძირითადი მეთოდოლოგიური პრინციპები;
  • აღწერს მთავარ გამოწვევებს, რომლებსაც აწყდებიან  იურისტები პრაქტიკაში, საერთაშორისო ბიზნეს ტრანსაქციების სამართლებრივი უზრუნველყოფის პროცესში;
  • აღწერს კორპორაციული ფორმისა და კორპორაციული მართვის სტრუქტურასა და პრინციპებს;
  • ფლობს შედარებითი სახელშეკრულებო სამართლის სისტემურ ცოდნას, რომლის საშუალებითაც ამოიცნობს საერთაშორისო ბიზნესთან დაკავშირებულ სამართლებრივი რისკებს;
  • აღწერს ტრანსაქციული ვაჭრობის მარეგულირებელ ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტებს, რაც ხელს უწყობს სხვადსხვა პრობლემის გადაჭრის გზების გენერირებას;
  • ხსნის შედარებითი სამართლის არსსა და შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენების დანიშნულებას;
  • აღწერს სამოსამართლო ეთიკის წესებს, მათ შორის მოსამართლის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საკითხებსა და მოსამართლეთა დისციპლინური სამართლწარმოების თავისებურებებს.

 • უნარი
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  • აფასებს სამართლებრივი შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს, ამოიცნობს კომპლექსურ სამართლებრივ პრობლემებს ან საკანონმდებლო ხარვეზებს ბიზნეს სამართლის სფეროში და აყალიბებს მათი გადაწყვეტის ორიგინალურ გზებს, მათ შორის, განსაზღვრავს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ პოზიტიურ და ნეგატიურ შედეგებს;
  • ამოიცნობს საერთაშორისო ბიზნესის ფლობასთან და ოპერირებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ რისკებს და განსაზღვრავს კლიენტის ინტერესების გათვალისწინებით, მათ აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად საჭირო ზომებს;
  • ადგენს, ცვლის და განმარტავს სამართლებრივ ინსტრუმენტებს, მათ შორის სასამართლო გამოსვლებს, საქმის შეჯამებებს/დასკვნებს, ხელშეკრულებებს, მოსაზრებებს, კლიენტებთან კომუნიკაციას, მემორანდუმებს, ბიზნეს მეილებს;
  • ამოიცნობს, შეაჯამებს და აანალიზებს სამართლებრივად მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მათ შორის კანონმდებლობას ან საკანონმდებლო სიახლეებს, სასამართლო პრაქტიკას, დოგმატიკას, სამეცნიერო შეხედულებებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • კომპლექსურად აფასებს მენეჯერებისა და აქციონერების ვალდებულებებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს, აღნიშნული ვალდებულებების ბუნებასა და შინაარს, კორპორაციის ყოველდღიურ საქმიანობაში მენეჯერის ნებისმიერი ცალკეული ქმედების შესაბამისობას და განსაზღვრავს ასეთი ქმედების შედეგებს;
  • კომპლექსურად აანალიზებს კონტრაქტებს, საერთაშორისო ვაჭრობასთან დაკავშირებულ გარიგებებს და ასეთი კონტრაქტებიდან წარმოშობილ კომპლექსურ სამართლებრივ საკითხებს/ვალდებულებებს;
  • განსაზღვრავს როგორ აღკვეთოს ფიდუციური ვალდებულებების დარღვევა, პასუხისგებლობის რომელი ფორმები უნდა იქნას გამოყენებული კორპორატიული მენეჯერების მიერ ფიდუციური ვალდებულებების და კარგი მმართველობის სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში;
  • ამოიცნობს და აანალიზებს შედარებით სახელშეკრულებო სამართალთან დაკავშირებულ პოტენციურ სამართლებრივ პრობლემებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • განმარტავს და იყენებს სამართლებრივ ნორმებს პროფესიულ დონეზე შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სამართლის ნორმების ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით;
   კლიენტის საჭიროებების კრიტიკული ანალიზის შედეგად გამოიტანს შესაბამის შეფასებებს, დასკვნებს და არსებული ფაქტორების გათვალისწინებით გასცემს შესაბამის სამართლებრივ რჩევას;
  • იყენებს უახლეს მეთოდებს და მიდგომებს თანმიმდევრული და დამაჯერებელი არგუმენტების განსავითარებლად;
  • მოიცნობს ბიზნეს სამართლის სფეროში აქტუალურ სამართლებრივ პრობლემას, შეიმუშავებს მისი გადაწყვეტის სამეცნიერო გზებს, სამართლის აქტუალურ საკითხებზე გეგმავს სამეცნიერო-კვლევით პროცესს, ახდენს კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის უცხოური სამართლებრივი საინფორმაციო რესურსებიდან, მიღებული პირველადი მონაცემების, რთული ან არასრული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით შეიმუშავებს სამეცნიერო კვლევით პროექტს/ნაშრომს;
  • კორპორაციის მენეჯერებს ძლევს შესაბამის რჩევებს სამართლებრივ დასკვნებთან ან არგუმენტებთან დაკავშირებით;
  • განსაზღვრავს სამართლებრივ იდეების სხვადასხვა კონტექსტში წარმოსადგენად შესაბამის ფორმასა და შინაარსს;
   ინგლისურ ენაზე, ზეპირი ან წერილობითი ფორმით, წარმოადგენს აკადემიურ და პროფესიულ წრეებში თავისი დასკვნებსა და არგუმენტებს;
  • აწარმოებს ეფექტურ ზეპირ კომუნიკაციას სამართლებრივ და ბიზნეს კონტექსტში;
   ზეპირი ფორმით ეფექტურად წარუდგენს სამართლებრივ არგუმენტების სასამართლოს/ტრიბუნალს;
  • ზეპირად ან წერილობით წარადგენს აკადემიურ ან/და პროფესიულ წრეებში ინფორმაციას თავიანთ სამართლებრივ დასკვნებთან და არგუმენტებთან დაკავშირებით;
  • წარადგენს უახლეს, მოქმედ რესურსებზე დაყრდნობით, პროფესიონალური აკადემიური წერის სტანდარტების დაცვით და კრიტიკული ანალიზისა და მონაცემთა დამუშავების საფუძველზე მომზადებულ აკადემიურ დოკუმენტს.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის  კურსდამთავრებული:

  • დამოუკიდებლად და თანმიმდევრულად მართავს სასწავლო პროცესს, განსაზღვრავს თეორიულ კომპონენტებს და გაიფართოვებს ცოდნას სამართლის სფეროში სიახლეების, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებების, სამეცნიერო ნაშრომების და პირველად წყაროების შესწავლით;
  • დამოუკიდებლად განსაზღვრავს და გეგმავს მომავალ სწავლებას, იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარი, სხვების საქმიანობასა და პროფესიულ განვითარებაზე, ქმნის პირობებს საერთო გუნდური გადაწყვეტილების მისაღწევად;
  • იღებს სახელმძღვანელო მითითებებს კომპლექსური, არაპროგნოზირებადი ან მულტიდისციპლინური მასალისა თუ გარემოს სამართავად. მათ შორის, გეგმავს და მართავს სამუშაო დროს, შეიმუშავებს სტრატეგიულ მიდგომას კვლევასთან მიმართებით, ნაშრომის მოსამზადებლად;
  • მონაწილეობს პროფესიული ცოდნისა და სამართლებრივი პრაქტიკის განვითარებაში, იყენებს სტრატეგიულ მიდგომებს და/ან პრობლემის გადაჭრის ინოვაციურ გზებს, ეხმარება კოლეგებს და უზიარებს მათ საკუთარ გამოცდილებას;
  • პატივს სცემს სამოსამართლო ეთიკის სტანდარტებს, მოსამართლის ღირებულებებით ასპექტებს (მიუკერძოებლობა, შეუვალობა, თანასწორობა, კომპეტენცია და გულისხმიერება) და საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობს აღნიშნული ღირებულებების განვითარებაში, მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად;
  • აღიარებს და პატივს სცემს აკადემიური პატიოსნების წესებს, სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ შედეგებს;
  • გამოხატავს პატივისცემას დემოკრატიული ღირებულებებისადმი, აღიარებს დემოკრატიის პირობებში ბალანსის აუცილებლობას თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობას შორის.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-26-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07-16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამა შეიცავს ოთხ ძირითად კურსს, სამართლებრივი კვლევის და წერის სამ სემესტრს, სამართლის კლინიკის მოთხოვნას და ერთსემესტრიანი თეზისის კომპონენტს; სავალდებულო კურსი 78 კრედიტიანია. დარჩენილი კრედიტები ასარჩევი კურსებით შეივსება. პროგრამა სრულად 120 კრედიტიანია; კურსების უმეტესობა 6 კრედიტიანია, ზოგიერთი არის 3 კრედიტიანი.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ლექცია შედგება ორი ნაწილისგან, თითო - 60 წუთი. ჯგუფში 5დან 25მდე სტუდენტია.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  LAWBUS6122კვლევის მეთოდებისა და ანალიზის საფუძვლები6 3
  LAWBUS5112სამართლებრივი კვლევა და წერა I: სამართალშემოქმედება6 1
  LAWBUS5115შედარებითი კორპორაციული სამართალი6 1
  LAWBUS5120შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი6 1
  LAWBUS5211სამართლებრივი კვლევა და წერა II: აკადემიური წერა6 2
  LAWBUS5220საერთაშორისო ბიზნეს ტრანსაქციები6 2
  LAWBUS6115სამართლის კლინიკა6 3
  LAWBUS6210თეზისი30 4

  კრედიტების ჯამი:

  72

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  LAWBUS5123მოლაპარაკების ტექნიკა6
  LAWBUS5125საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი6
  LAWBUS5130საერთაშორისო ინვესტიციის სამართალი6
  LAWBUS5135ევროკავშირის სამართლებრივი საფუძვლები6
  LAWBUS5140მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამართალი6
  LAWBUS5146აშშ-ის სამართლებრივი სისტემა6
  LAWBUS5148ინტერნეტის სამართალი6
  LAWBUS5149ბიზნესის განვითარება6
  LAWBUS5150თეთრი საყელოს დანაშაული სისხლის სამართალში6
  LAWBUS5215შედარებითი სანივთო სამართალი6
  LAWBUS5225შედარებითი კორპორაციული მართვა6
  LAWBUS5230ინგლისური, ფრანგული და გერმანული შედარებითი სამართალი6
  LAWBUS5235ევროკავშირის შიდა ბაზარი6
  LAWBUS5236ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანის უფლებები და კიბერსივრცე6
  LAWBUS5246საზღვაო სამართალი6
  LAWBUS5259ინტელექტუალური აქტივების მართვა და ლიცენზირება6
  LAWBUS6131საერთაშორისო საბანკო სამართალი6
  LAWBUS6150აშშ-ის საერთაშორისო საგადასახადო სამართალი6
  LAWBUS6120ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი6
  LAWBUS6126ბიზნეს და ადამიანის უფლებათა სამართალი6
  LAWC5316Eიმიტირებული სასამართლო პროცესი მაგისტრებისათვის18
  LAWBUS5122Eიმიტირებული სასამართლო პროცესის გაძლიერებული სემინარი6

  კრედიტების ჯამი:

  144

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი