eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: მასწავლებლის მომზადების პროგრამა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: შალვა დუნდუა
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
პროგრამის მოცულობა: 60
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მასწავლებლის მომზადების დამატებით სპეციალობაზე დაიშვებიან იმ საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტები, რომელთა კურიკულუმი ითვალისწინებს დამატებით სპეციალობას (60 კრედიტი).
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მომზადება საბაზისო და საშუალო საფეხურის პროფესიონალი მასწავლებლი წარმატებული პედაგოგიური კარიერისათვის მუდმივად ცვალებად საგანმანათლებლო გარემოში, რომელსაც შეეძლება სკოლებში მიმდინარე პროცესთა ადეკვატური გაგება და ანალიზი, ისევე, როგორც დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება და განხორციელება ყოველდღიურ სასწავლო-აღმზრდელობით საქმიანობაში. პროგრამის განსაკუთრებულ თავისებურებას წარმოადგენას ის, რომ იგი აძლევს მომავალ მასწავლებელს ლიდერობისათვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს როგორც სასწავლო გარემოსა და პროცესის გუნდური მართვის ისე, ზოგადად, სასკოლო განათლების მართვის პროცესში გააზრებული მონაწილეობისათვის, რაც სკოლისა და განათლების საბოლოო შედეგიანობის უზრუნველყოფის არსებით საფუძველს წარმოადგენს. პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მყარ საფუძველს შექმნის კურსდამთავრებულთა წარმატებული საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის როგორც საჯარო, ისე კერძო ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულებებში

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
  • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი;
  • პედაგოგიური პრაქტიკა;
  • მონაცემთა ანალიზი;
  • სიტუაციური ამოცანები;
  • რეფერატების პრეზენტაცია;
  • წერითი მუშაობა;
  • ვერბალური მეთოდი;
  • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-23-2016
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 06-16
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 08-16
პროგრამის დეტალები:

მასწავლებლის მომზადების პროგრამით ხდება ისტორიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის, ინგლისური ენის, მათემატიკის, ფიზიკისა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებლის მომზადება

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 60 ECTS, რაც გულისხმობს პროგრამის ძირითად საგნებს – 42 ECTS , პროგრამის არჩევით საგანს (სპეციალობის გათვალისწინებით) 6 ECTS და შესაბამისი პროფილით პედაგოგიური პრაქტიკის გავლას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში – 12 ECTS.

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
EDUC 3110განათლების ისტორია და ფილოსოფია6 1
EDUC3130სწავლების მეთოდიკა6 1
EDUC3145ინკლუზიური განათლების საფუძვლები6 1
PSYC3111განათლების ფსიქოლოგია6 1
EDUC3147კვლევები განათლებაში-აქტუალური კვლევები სკოლაში6 2
EDUC4130კლასის მართვა6 2
EDUC4212პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში12 2
PSYC4111ასაკობრივი ფსიქოლოგია6 2

კრედიტების ჯამი:

54

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ENGL4135ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა6
HIST4135ისტორიის სწავლების მეთოდიკა6
INFO4330საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების მეთოდიკა6
KART4137ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა6
MATH4120მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა6
PHYS4220ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა6

კრედიტების ჯამი:

36

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი