eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ფარმაცევტი ბაკალავრის მომზადება, რომელსაც ექნება ფარმაკოლოგიის, პაციენტზე ორიენტირებული რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, ფარმაცევტული დახმარებისა და ზრუნვის, ფარმაციის მიმართულებით კლინიკური კვლევების შედეგების გამოყენების, სამკურნალო საშუალებების დამზადების, ფარმაცევტული ანალიზის საბაზისო ცოდნა; ეთიკურ ღირებულებებზე დაყრდნობით ფარმაცევტული ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის, ექიმი-ფარმაცევტი-პაციენტი მოდელის იმპლემენტაციის, პროფესიულ წრეებთან, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის, ფარმაცევტული დაწესებულებების სტრუქტურული ერთეულების შესაბამის დონეზე მართვის უნარები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • სიტუაციური ამოცანები;
 • როლური თამაში;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • ჯგუფური დავალებები;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study);
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • თემების დაწერა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ელექტრონული და არაელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება;
 • კლინიკური, პრაქტიკული მეცადინეობები
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-27-2017
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07/17
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 38/17
პროგრამის დეტალები:
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

საბაკალავრო პროგრამა „ფარმაცია“მოიცავს 240 ECTS კრედიტს და შედგება ძირითადი საგნების 222ECTS და არჩევითი საგნების 18 ECTS კრედიტისაგან (რომელთა არჩევაც ხდება 78ECTS არჩევითი კრედიტისაგან). ძირითადი საგნებიდან 18 ECTS კრედიტი ინგლისური ენა IV (B 1/2) (6 ECTS), ინგლისური ენა V (B 2/1) (6 ECTS) და  ინგლისური ენა VI (B2/2) (6 ECTS) სავალდებულო საგნებია. სტუდენტები საგნებს გადიან სემესტრულად, კურაციული სისტემით ტარდება ინტენსიური პრაქტიკული სწავლებები ფარმაცევტულ საწარმოებსა (საწარმოო პრაქტიკა) და დაწესებულებებში (ფარმაცევტულ და სამედიცინო დაწესებულებებში), აგრეთვე, პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება საუნივერსიტეტო სიმულაციურ აფთიაქში, ლაბორატორიული მეცადინეობები კი შესაბამის პროფილურ ლაბორატორიებში.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1
LITR1212დიადი წიგნები6 1
PHI777აზროვნება და მორალი6 1
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
NRSI1111ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია 19 1
PHAG1120ფარმაციის ისტორიისა და ფარმაცევტული ინფორმაციის საწყისები6 1
NRSI1221ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია 29 2
PHAG1110ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია6 2
PHAG1220სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა6 2
PHAG1230ზოგადი და არაორგანული ქიმია6 2
NRSI2140მიკრობიოლოგია6 3
PHAG2110ბიოქიმია6 3
PHAG2130მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა6 3
PHAG2140ორგანული ქიმია6 3
PHAG2120პათოლოგიური ანატომია და პათოლოგიური ფიზიოლოგია6 4
PHAG2210ფარმაკოკინეტიკა6 4
PHAG2220ფარმაკოლოგია I6 4
PHAG2230ანალიზური ქიმია6 4
PHAG3110ზოგადი მედიცინა და დიაგნოსტიკა6 5
PHAG3120ფარმაცევტული ქიმია6 5
PHAG3130ფარმაკოგნოზია6 5
PHAG3140ფარმაკოლოგია II6 5
PHAG3210ფარმაკოთერაპია I6 6
PHAG3220ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 6
PHAG3240ტოქსიკოლოგია6 6
PHAG3250ფარმაკოთერაპია II6 7
PHAG4110კლინიკური ფარმაცია6 7
PHAG4120ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და პოლიტიკა6 7
PHAG4130ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება6 7
PHAG4140ბიოეთიკა ფარმაციაში6 7
PHAG4210პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება6 8
PHAG4220პრაქტიკა II კლინიკური ფარმაცია6 8
PHAG4230პრაქტიკა III ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 8
PHAG4240პრაქტიკა IV ფარმაცევტული ანალიზი6 8
PHAG4250სწავლა და სწავლება ფარმაციაში6 8

კრედიტების ჯამი:

198

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
HELM1210ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სისტემებისა და პოლიტიკის საფუძვლები6
HELM4151SPSS: მონაცემთა ფორმირება და ანალიზი ჯანდაცვის მენეჯმენტში6
LATN2217ლათინური ენა6
PHAG4270ნუტრიციოლოგიის საფუძვლები6
PHAG4280ფარმაციის მენეჯმენტის საფუძვლები6
PHAG4290ჰიგიენისა და პრევენციული მედიცინის საფუძვლები6
PUBH3110პროფესიული კომუნიკაცია ჯანდაცვაში6
HELM2210ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები6

კრედიტების ჯამი:

12

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი