eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მარინა დარახველიძე
ელზა ნიკოლეიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ფარმაცევტი ბაკალავრის მომზადება, რომელსაც ექნება ფარმაკოლოგიის, პაციენტზე ორიენტირებული რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, ფარმაცევტული დახმარებისა და ზრუნვის, ფარმაციის მიმართულებით კლინიკური კვლევების შედეგების გამოყენების, სამკურნალო საშუალებების დამზადების, ფარმაცევტული ანალიზის საბაზისო ცოდნა; ეთიკურ ღირებულებებზე დაყრდნობით ფარმაცევტული ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის, ექიმი-ფარმაცევტი-პაციენტი მოდელის იმპლემენტაციის, პროფესიულ წრეებთან, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის, ფარმაცევტული დაწესებულებების სტრუქტურული ერთეულების შესაბამის დონეზე მართვის უნარები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • სიტუაციური ამოცანები;
 • როლური თამაში;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • ჯგუფური დავალებები;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study);
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • თემების დაწერა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ელექტრონული და არაელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება;
 • კლინიკური, პრაქტიკული მეცადინეობები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ფლობს, აღწერს და განასაზღვრავს ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე  ფიზიოლოგიური  და პათოლოგიური პროცესების, შინაგანი დაავადებების გამოკვლევისა და მკურნალობის მეთოდების ძირითად პრინციპებსა და თავისებურებებს;
  • აღწერს, განმარტავს, განასხვავებს, ადარებს და მიმოიხილავს სასიცოცხლო პროცესების მოლეკულური მექანიზმების, მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებებს, ფიზიოლოგიური  და პათოლოგიური პროცესებისა ძირითად საკითხებს;
  • აღწერს, განიხილავს, განმარტავს და პროგნოზირებს ფარმაკოკინეტიკური და ფარმაკოდინამიკური პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებებს სხვადასხვა კატეგორიის პაციენტებში (ბავშვები, მოზარდები, მოხუცები, ორსულები);
  • ფლობს სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადების, ექსტრაქციის, სტანდარტიზაციის, სამკურნალო ნივთიერებების გამოყოფისა და მათი  ქიმიური სტრუქტურის დადგენის მეთოდებს;
  • შეუძლია ფარმაცევტული სააფთიაქო და საქარხნო ტექნოლოგიების კომპლექსური საკითხების: წამლის ფორმათა კლასიფიკაცია, დოზირება, წამალთა სააფთიაქო და საქარხნო ტექნოლოგია, ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია - საბაზისო ცოდნის დემონსტრირება;
  • აღწერს, განასხვავებს, ადარებს, აკლასიფიცირებს და ადგენს ფარმაკოლოგიური ჯგუფების, მათი მოქმედებისა და ურთიერთქმედების მექანიზმების,  მედიკამენტების დანიშვნის, ჩვენებების, უკუჩვენებების, გვერდითი ეფექტების და დოზირების სქემებს, ბიოტრანსფორმაციისა და ელიმინაციის გზების გათვალისწინებით;
  • ფლობს ცოდნას ფარმაცევტულ დაწესებულებათა ნომენკლატურის; აფთიაქის მენეჯმენტის, როგორც ერთეულის, სტრუქტურის, ფუნქციების და ამოცანების; წამალთა შერჩევისა და უზრუნველყოფის; მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების შენახვისა და გაცემის საკითხების შესახებ;
  • ადგენს ცოცხალ თუ არაცოცხალ სისტემებში მიმდინარე ქიმიური პროცესების განმსაზღვრელ მონაცემებს, ორგანულ ნაერთთა ფუნქციურს ჯგუფებს, ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტულ მეთოდებს;
  • აცნობიერებს რაციონალური ფარმაკოთერაპიის მნიშვნელობას პოლიპრაგმაზიის, არაეფექტური, ტოქსიური და საფრთხისშემცველი მედიკამენტური მკურნალობის წარმართვისას;

 • უნარი
  • ამზადებს სამკურნალწამლო საშუალებებს, ექსტემპორალური დამზადების (რეცეპტის მიხედვით) წესის შესაბამისად;
  • შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის სერიული წარმოების მეთოდების აღწერა;
  • ახორციელებს სამკურნალწამლო პროდუქციის ქიმიურ, ბიოლოგიურ და ტოქსიკოლოგიურ ანალიზს/ტესტირებას;
  • უზრუნველყოფს პაციენტთა ფარმაცევტულ ზრუნვასა და პირველად სამედიცინო დახმარებას სტაციონარულ და ამბულატორიულ დაწესებულებებში ფარმაცევტული ზრუნვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
  • აგროვებს, ამუშავებს, განმარტავს, აფასებს და აყალიბებს შესაბამის დასკვნებს ფარმაცევტული საქმიანობის (ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია,  ფარმაცევტული ზრუნვა და მოვლა) განხორციელების მონაცემების შესახებ;
  • აწარმოებს პროფესიულ ჩანაწერებს (ანგარიში, წინადადებები), ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის მიზნით;
  • წარადგენს დეტალურ წერილობით და ზეპირსიტყვიერ ანგარიშებს სამედიცინო პერსონალისა და ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალებისათვის ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ;
  • უზრუნველყოფს პაციენტის, ოჯახის წევრების, და ზოგადად, საზოგადოების ინფორმირებასა და განათლებას.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • აფასებს და განსაზღვრავს საკუთარი სწავლის პროცესს ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროში და უზრუნველყოფს ფარმაცევტულ პრაქტიკასა და კვლევებში რაოდენობრივი მეთოდების ძირითადი საკითხების ფორმულირებას, ენობრივი კომპეტენციის სრულყოფას, პერსონალური მონაცემების დაცვის, პროფესიული, ეთიკური და სამართლებრივი (როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო) ნორმების გათვალისწინებას და ისწრაფვის მათი პრაქტიკაში დამკვიდრებისათვის
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-27-2017
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07/17
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 38/17
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საბაკალავრო პროგრამა „ფარმაცია“მოიცავს 240 ECTS კრედიტს და შედგება ძირითადი საგნების 198ECTS კრედიტის, სავალდებულო ასარჩევ საგნების ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკის 12 ECTS კრედიტის (რომელთა არჩევაც ხდება 54 ECTS ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკის კრედიტისაგან), პროგრამის არჩევითი საგნების 12 ECTS კრედიტისა (რომელთა არჩევაც ხდება 42 ECTS არჩევითი კრედიტისაგან) და თავისუფალი 18 ECTS კრედიტისგან.

   

  სტუდენტები საგნებს გადიან სემესტრულად, კურაციული სისტემით ტარდება ინტენსიური პრაქტიკული სწავლებები ფარმაცევტულ საწარმოებსა (საწარმოო პრაქტიკა) და დაწესებულებებში (ფარმაცევტულ და სამედიცინო დაწესებულებებში), აგრეთვე, პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება საუნივერსიტეტო სიმულაციურ აფთიაქში, ლაბორატორიული მეცადინეობები კი შესაბამის პროფილურ ლაბორატორიებში.

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 1
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1
  LITR1212დიადი წიგნები6 1
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  PHAG1101ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია ფარმაცევტებისათვის 16 1
  PHAG1120ფარმაციის ისტორიისა და ფარმაცევტული ინფორმაციის საწყისები6 1
  PHAG1110ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია6 2
  PHAG1201ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია ფარმაცევტებისათვის 26 2
  PHAG1220სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა6 2
  PHAG1230ზოგადი და არაორგანული ქიმია6 2
  NRSI2140მიკრობიოლოგია6 3
  PHAG2110ბიოქიმია6 3
  PHAG2140ორგანული ქიმია6 3
  PHAG2130მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა6 4
  PHAG2210ფარმაკოკინეტიკა6 4
  PHAG2220ფარმაკოლოგია I6 4
  PHAG2230ანალიზური ქიმია6 4
  PHAG2120პათოლოგიური ანატომია და პათოლოგიური ფიზიოლოგია6 5
  PHAG3110ზოგადი მედიცინა და დიაგნოსტიკა6 5
  PHAG3121ფარმაცევტული ქიმია16 5
  PHAG3131ფარმაკოგნოზია16 5
  PHAG3240ტოქსიკოლოგია6 5
  PHAG3122ფარმაცევტული ქიმია 26 6
  PHAG3132ფარმაკოგნოზია 26 6
  PHAG3140ფარმაკოლოგია II6 6
  PHAG3210ფარმაკოთერაპია I6 6
  PHAG3220ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 6
  PHAG3250ფარმაკოთერაპია II6 7
  PHAG4110კლინიკური ფარმაცია6 7
  PHAG4120ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და პოლიტიკა6 7
  PHAG4130ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება6 7
  PHAG4141ბიოეთიკა ფარმაციაში3 7
  PHAG4281ფარმაციის მენეჯმენტის საფუძვლები3 7
  PHAG4210პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება6 8
  PHAG4220პრაქტიკა II კლინიკური ფარმაცია6 8
  PHAG4230პრაქტიკა III ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 8
  PHAG4240პრაქტიკა IV ფარმაცევტული ანალიზი6 8

  კრედიტების ჯამი:

  198

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  HELM1210ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სისტემებისა და პოლიტიკის საფუძვლები6
  HELM2210ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები6
  HELM4151SPSS: მონაცემთა ფორმირება და ანალიზი ჯანდაცვის მენეჯმენტში6
  LATN2217ლათინური ენა6
  PHAG3232ალტერნატიული მედიცინის საფუძვლები3
  PHAG4251სწავლა და სწავლება ფარმაციაში3
  PHAG4271ნუტრიცილოგიის საფუძვლები3
  PHAG4291ჰიგიენისა და პრევენციული მედიცინის საფუძვლები3
  PUBH3110პროფესიული კომუნიკაცია ჯანდაცვაში6

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი