eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს საერთაშორისო პოლიტიკის ფენომენის, მისი თეორიული და კონცეპტუალური შემადგენელი კომპონენტებისა, ისევე, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგის მარეგულირებელი ორგანიზაციების, ინსტიტუტებისა და რეჟიმების შესახებ ფართო ცოდნა. პროგრამა კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში მნიშვნელოვანი მოვლენების შეფასების, გაანალიზების და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორების დადგენის უნარს. ასევე, პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე განახორციელონ კვლევა შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით საერთაშორისო ურთიერთობების თემატურ საკითხებზე.   

კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმდნენ, როგორც სახელმწიფო საჯარო, ასევე კერძო ბიზნეს და ანალიტიკურ სტრუქტურებში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ადგილობრივ არასამთავრობო და კვლევით ორგანიზაციებში უმცროსი სპეციალისტის, დამწყები მკვლევარის/ანალიტიკოსის და საერთაშორისო მიმართულების კუთხით რელევანტურ პოზიციაზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

•  ინტერაქციული ლექციები • კრიტიკული ანალიზი • მცირე კვლევების ჩატარება • დისკუსია • ჯგუფური დავალებები •  პროექტები • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study) •  შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში • წერითი მუშაობის მეთოდი • პრეზენტაციის წარდგენა

სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 08-30-2016
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-16
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
პროგრამის დეტალები:

პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 60 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს პროგრამის ძირითად საგნებს 162 კრედიტის მოცულობით, მათ შორის, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებას, რომელიც  18 კრედიტითაა განსაზღვრული; 78 კრედიტის აღება სტუდენტს შეუძლია პროგრამის ასარჩევი საგნებიდან (რომელიც თემატურადაა სტრუქტურირებული) ან/და მეორადი პროფესიის და თავისუფალი კრედიტებით. აღნიშნული ცვლილება არ ვრცელდება 2021 წლამდე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

პროგრამის სწავლების ენა არის ქართული, ცალკეული ინგლისურენოვანი კომპონენტებით. შესაბამისად, ყველა კომპონენტი ისწავლება ძირითადად ქართულ ენაზე, გარდა იმ კურსებისა, სადაც გამოიყენება ინგლისურენოვანი ლიტერატურა.  

სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: ისტორია; ხელოვნებათმცოდნეობა; ჟურნალისტიკა; სტრატეგიული კომუნიკაციები; აღმოსავლეთმცოდნეობა; ინგლისური ფილოლოგია;

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,3
LITR1212დიადი წიგნები6 2,3
PHI777აზროვნება და მორალი6 2,3
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,3
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,3

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1
MATH4113ლოგიკა6 1
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1
STEM0004თამაშთა თეორია6 1
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
POLI1265შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებებში 16 1
POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6 1
HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
POLI1266შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებებში 26 2
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2
ECON1010მიკროეკონომიკის საფუძვლები6 3
POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6 3
POLI2220მსოფლიო პოლიტიკა6 3
ECON1015მაკროეკონომიკის საფუძვლები6 4
IREL2225გეოპოლიტიკა6 4
POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6 4
POLI3230შესავალი შედარებით პოლიტიკაში6 4
IREL1230კვლევის დიზაინი6 5
IREL1233შესავალი საერთაშორისო სამართალში6 5
IREL4013შესავალი პოლიტიკურ ეკონომიკაში6 5
POLI3110საერთაშორისო ორგანიზაციები6 5
IREL2265შესავალი საჯარო მმართველობაში6 6
POLI1252თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევები6 6
POLI3205სამხრეთ კავკასიის შედარებითი პოლიტიკა6 6
IREL1335ევროკავშირის პოლიტიკა და ინსტიტუტები6 7
IREL3115საერთაშორისო პოლიტიკა და განვითარება6 7
IREL1235პრაქტიკული კურსი-სიმულაცია: პოლიტიკური კრიზისი და გადაწყვეტილების მიღება/ მოლაპარაკებები6 8

კრედიტების ჯამი:

144

ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
IREL3262კოლექტიური მეხსიერება და მისი როლი ქართულ პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში6
IREL3264კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის საფუძვლები6
COMM4350დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება და კვლევა6
IREL1224სტრატეგიული აზროვნება6
IREL1315თურქეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
IREL1335ევროკავშირის პოლიტიკა და ინსტიტუტები6
IREL1410თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა6
IREL3115საერთაშორისო პოლიტიკა და განვითარება6
IREL3120საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები6
IREL3125საერთაშორისო ვაჭრობა6
IREL3225დაზვერვა - თეორია და პრაქტიკა6
POLI1252თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევები6
POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6
POLI3215აშშ-ს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა6
IREL1221ინგლისური ენა საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის6
IREL1245ევროკავშირის სამართალი6
IREL12451რუსეთის საგარეო პოლიტიკა6
IREL1255ირანის საგარეო პოლიტიკა6
IREL1310აშშ-ს პოლიტიკა და მთავრობა6
IREL1320რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
IREL1340შესავალი ისლამურ სწავლებებში6
IREL1345რეჟიმები და ინსტიტუტები6
IREL1355თურქეთის საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება6
IREL3220ჰიბრიდული ომი6
POLI1235ევროპის ცივი ომის შემდგომი უსაფრთხოების არქიტექტურა6
POLI2250საქართველო და მსოფლიო6
POLI3261პოლიტიკა და პოლიტიკური მითოლოგია6
PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6

კრედიტების ჯამი:

168

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი