eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ქეთევან ბერეკაშვილი
ნინო ლაღიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია აღზარდოს პრობლემის კონცეპტუალური გადაწყვეტილების,  დარგის ისტორიულ კონტექსტში გააზრების, შემოქმედებითი, სივრცული აზროვნებისა  და პროფესიული პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების  უნარის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება არქიტექტურის და დიზაინის საფუძვლების, არსის, განვითარების კანონზომიერებების და პროექტირების მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი:
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პროექტის მომზადება;
 • პრაქტიკა;
 • ესკიზების მომზადება;
 •  არქიტექტურული ობიექტის მაკეტის მომზადება;
 • რეფერატების მომზადება;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ბიბლიოთეკაში ან ელექტრონულ ფორმატში;
 • დისკუსია/დებატები.

 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული

  იცნობს:

  თანამედროვე არქიტექტურის მახასიათებელი ნიშნებსა და სტილისტიკას, ჩამოყალიბების ძირითად ეტაპებსა და ტრანსფორმაციას, არქიტექტურული დაგეგმარების მეთოდიკის საფუძვლებს, შენობა-ნაგებობების ტიპოლოგიურ ჯგუფებს,  ლანდშაფტური და სარეკრეაციო სივრცეების ქალაქგეგმარებითი  განვითარების ძირითად მოთხოვნებს;

  მსოფლიო ხელოვნების უმნიშვნელოვანეს მიღწევებს, თანამედროვე არქიტექტურის განვითარების ეტაპებს;

   არქიტექტურული ფორმების მოცულობით მასშტაბს  და მისი ადგილთან შეთავსებას, მცირე ზომის ობიექტების დაპროექტების სტადიებს, მოცულობით-სივრცითი დიზაინერული ფორმების და ტიპების  თავისებურებებს და მახასიათებლებს.

   

  იცის:

  ფიგურების  სიბრტყეზე  გამოხაზვისათვის საჭირო ორთოგონალური და აქსონომეტრიული გეგმილების აგება, ორთოგონალური გეგმილების მიხედვით აქსონომეტრიის აგება, სამ ურთიერთმართობულ გეგმილთა სიბრტყეზე ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების დაგეგმარება და მონჟის კოორდინირებული ეპიური, ძირთადი პოზიციური ამოცანებისა და ეპიურის გარდაქმნის მეთოდები;       

   

  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ტიპების, მრავალფუნქციური  საცხოვრებელი სახლის ტიპების, ბიზნეს ცენტრის ცალკეული ბლოკების გეგმარების სპეციფიკა, სუპერმარკეტისა და ავტოსადგომის გეგმარების სტანდარატები, დაპროექტებული მასალის პლანშეტზე განაწილება და ორთოგონალში გამოხაზვა;

  ინსოლაციის ანგარიშის მეთოდები, ბუნებრივი განათებულობის კოეფიციენტის ანგარიში, არქიტექტურული  აკუსტიკის  საკითხები;

   

    დიზაინის, კონსტრუირების, მაკეტირების ხერხები და თავისებურებები;

  3D max-ის პროგრამაში არქიტექტურული  ობიექტის გამოხაზვა, კორექტირება და სამგანზომილებიანი მოდელის აგება, AutoCAD-ის პროგრამაში არქიტექტურული  ობიექტის გამოხაზვა, კორექტირება, ორ და სამგანზომილებიანი მოდელის აგება.


 • უნარი
 • კურსდამთავრებული

  მონაწილეობს:

  ადგილობრივ და საერთაშორისო არქიტექტურულ გამოფენებში და კონკურსებში;

  ახერხებს:

  შესრულებული  საპროექტო ნახაზის ეფექტურად წარმოჩენას, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, საკუთარი მოსაზრებებისა და არგუმენტების თანმიმდევრულ კომპეტენტურ დეკლარირებას, მიღებული ცოდნის შემდგომ სრულყოფას პრაქტიკულ მუშაობაში, საბაზისო  ცოდნასთან  ახლის ინტეგრირებას;

  ახორციელებს:

  არჩეული ობიექტის მაკეტის ბაზას, ფიგურის ორთოგონალური  გეგმილის მიხედვით  პერსპექტივის აგებას; ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით სხვადასხვა ტიპის ინტერიერის, საგნობრივი გარემოს და სივრცის სწორად ორგანიზებასა და დაპროექტებას, წინასწარ განსაზღვრული მითითებით;

  სხვადასხვა დანიშნულების შენობის გეგმების, ფასადების, ჭრილების შესრულებას, გეგმარებითი ამოცანის კომპლექსური სახით გადაჭრას;

  არქიტექტურული ობიექტის გამოხაზვისას, მასში გარკვეული კორექტივების, ცვლილების შეტანას;

  ინტერიერის დაგეგმარებისას შესაბამისი სტილის  შერჩევას, ინტერიერის კომპონენტის სპეციფიკის გათვალისწინებით;

  სივრცის დაპროექტებისას იმ არქიტექტურული ფაქტორების გათვალისიწინებას, რომლებიც განსაზღვრავენ ღია და დახურულ სივრცეებში აკუსტიკურ კომფორტს;


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 •  კურსდამთავრებული

  პასუხისმგებელია:

  რეალურ პრაქტიკაში,  შეძენილი მხატვრულ-ესთეტიკური გემოვნების საფუძველზე,   თავისუფალ რეჟიმში დიალოგის და კამათის წარმართვისას, ზედმიწევნით დაიცვას  პროფესიულ/ეთიკური ნორმები; 

  მინიმალური დახმარებით შეარჩიოს საპროექტო ტერიტორიის  კვლევისთვის რელევანტური  პრობლემა, დაგეგმოს და განახორციელოს მცირე კვლევა და   მოახდინოს მიღებული შედეგების ტრანფორმირებით შექმნას ქალაქგეგმარებითი თუ არქიტექტურული პროექტი  საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატში.

   

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-26-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07/16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 01/17
  პროგრამის დეტალები:

  კომპეტენციის მაფორმირებელი სავალდებულო საგნების გარდა, პროგრამას გააჩნია საუნივერსიტეტო-სავალდებულო არჩევითი საგნების ორი- სოციალურ/ჰუმანიტარული და STEM ბლოკი და არჩევითი საგნების ბლოკი ( სტუდენტს, რომელსაც დაბალი ქულა აქვს მიღებული ინგლისურ ენაში ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და საჭიროებს ენის სრულყოფას, შეუძლია არჩევითი ბლოკის კრედიტები ან მათი ნაწილი ამ მიზნით გამოიყენოს ან აირჩიოს ნებისმიერი სხვა საგანი); არქიტექტორის კვალიფიკაციის მისაღებად აუცილებელი სავალდებულო საგნების გარდა სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი მოდული (30 ECTS) ურბანულ არქიტეტურაში ან ინტერიერის დიზაინში და გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან აიღოს სასურველი საგნები როგორც ერთი ისე მეორე მოდულიდან და ასე შეავსოს 30 ECTS.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამას გააჩნია კონცენტრაციის ორი მოდული: ურბანული არქიტექტურის და ინტერიერის დიზაინის. თითოეული მოდული მოიცავს 30 ECTS. სტუდენტს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს კონცენტრაციის ერთ-ერთი მოდული და არქიტექტორის კომპეტენციასთან ერთად გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან გააკეთოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია 30 ECTS ფარგლებში ორივე მოდულიდან.

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც მოიცავს:

  · პროგრამის ძირითად საგნებს - 180 ECTS

  · პრაქტიკას და საბაკალავრო პროექტი 12 ECTS

  · პროგრამის ასარჩევ საგნებს - 18 ECTS

  · კონცენტრაციის მოდულს - 30 ECTS

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 5
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 5
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 5
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 5
  LITR1212დიადი წიგნები6 5
  PHI777აზროვნება და მორალი6 5
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 5

  კრედიტების ჯამი:

  6

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
  MATH4113ლოგიკა6 1,4
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
  STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
  STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,4

  კრედიტების ჯამი:

  6

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ARCT1110ხაზვა6 1
  ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  ARCT1210მხაზველობითი გეომეტრია6 2
  ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6 2
  ARCT1230კომპოზიცია I6 2
  ARCT1240თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია6 2
  ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6 3
  ARCT2120კომპოზიცია II6 3
  ARCT2130არქიტექტურული დიზაინის საფუძვლები6 3
  ARCT2140დიზაინ ნახატი6 3
  ARCT2210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
  ARCT2220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
  ARCT2230კონსტრუირება და მაკეტირება6 4
  ARCT3110ეკოლოგია და ლანდშაფტის დიზაინი6 5
  ARCT3120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
  ARCT3130ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
  ARCT3240კომპიუტერული გრაფიკა I(Auto Cad)6 5
  ARCT3210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
  ARCT3220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
  ARCT3230სამშენებლო კონსტრუქციების საფუძვლები6 6
  ARCT4140კომპიუტერული გრაფიკა II(3D Max)6 6
  ARCH4171საბაკალავრო პრაქტიკა არქიტექტურაში6 7
  ARCT4110ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
  ARCT4120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
  ARCT4210თანამედროვე სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები6 7
  ARCT4271პრაქტიკა და საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  174

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6
  ANTH1515დიზაინის ანთროპოლოგია6
  ARCT1120რეკლამის დიზაინი6
  ARCT1818ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში6
  ARCT1919ქართული საერო ხუროთმოძღვრების თავისებურებები6
  ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6
  ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6
  ARTS3217შორეული აღმოსავლეთის ხელოვნება - ჩინეთი და იაპონია6
  ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6
  ARTS4120თანამედროვე დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ხელოვნება6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  ARCT3231ურბანული ინსტრუმენტები და გამოწვევები6

  კრედიტების ჯამი:

  90

  კონცენტრაციის მოდული ურბანული არქიტექტურა - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MATH4123საინჟინრო მათემატიკა არქიტექტორებისთვის65
  ARCT3140გეოდეზიის საფუძვლები66
  ARCT4130ქალაქგეგმარების საფუძვლები67
  ARCT4230ინსოლაციის, განათებისა და აკუსტიკის საფუძვლები68
  ARCT4220მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები68

  კრედიტების ჯამი:

  30

  კონცენტრაციის მოდული ინტერიერის დიზაინი - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARCT3150სტილი ინტერიერში I65
  ARCT4160სტილი ინტერიერში II66
  ARCT4170ერგონომიკა67
  ARCT4250ავეჯი ინტერიერის დიზაინში68
  ARCT4240ფერი და სინათლე ინტერიერში68

  კრედიტების ჯამი:

  30

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად არქიტექტურაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: კომპეტენციის მაფორმირებელ სავალდებულო საგნებს– 174 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა B 2/2 6 ECTS და საბაკალავრო პრაქტიკა და პროექტი არქიტექტურაში 18ECTS ); საუნივერსიტეტო სავალდებულო-არჩევითი ბლოკების 18 ECTS (6 ECTS სოციალურ/ჰუმანიტარული ბლოკიდან და 12 ECTS STEM ბლოკიდან); არჩევითი საგნების ბლოკს- 18 ECTS; საგანთა მოდულს ურბანულ არქიტექტურაში ან ინტერიერის დიზაინში ან მათ ნაზავს- 30ECTS.


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი