eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია აღზარდოს პრობლემის კონცეპტუალური გადაწყვეტილების,  დარგის ისტორიულ კონტექსტში გააზრების, შემოქმედებითი, სივრცული აზროვნებისა  და პროფესიული პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების  უნარის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება არქიტექტურის და დიზაინის საფუძვლების, არსის, განვითარების კანონზომიერებების და პროექტირების მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი:
  • პრაქტიკული მუშაობა;
  • პროექტის მომზადება;
  • პრაქტიკა;
  • ესკიზების მომზადება;
  •  არქიტექტურული ობიექტის მაკეტის მომზადება;
  • რეფერატების მომზადება;
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ბიბლიოთეკაში ან ელექტრონულ ფორმატში;
  • დისკუსია/დებატები.

 

სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-26-2016
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07/16
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 01/17
პროგრამის დეტალები:
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

პროგრამას გააჩნია კონცენტრაციის ორი მოდული: ურბანული არქიტექტურის და ინტერიერის დიზაინის. თითოეული მოდული მოიცავს 30 ECTS. სტუდენტს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს კონცენტრაციის ერთ-ერთი მოდული და არქიტექტორის კომპეტენციასთან ერთად გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან გააკეთოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია 30 ECTS ფარგლებში ორივე მოდულიდან.

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც მოიცავს:

· პროგრამის ძირითად საგნებს - 180 ECTS

· პრაქტიკას და საბაკალავრო პროექტი 12 ECTS

· პროგრამის ასარჩევ საგნებს - 18 ECTS

· კონცენტრაციის მოდულს - 30 ECTS

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 5
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 5
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 5
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 5
LITR1212დიადი წიგნები6 5
PHI777აზროვნება და მორალი6 5
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 5

კრედიტების ჯამი:

6

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
MATH4113ლოგიკა6 1,4
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,4

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ARCT1110ხაზვა6 1
ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
ARCT1210მხაზველობითი გეომეტრია6 2
ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6 2
ARCT1230კომპოზიცია I6 2
ARCT1240თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია6 2
ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6 3
ARCT2120კომპოზიცია II6 3
ARCT2130არქიტექტურული დიზაინის საფუძვლები6 3
ARCT2140დიზაინ ნახატი6 3
ARCT2210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
ARCT2220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
ARCT2230კონსტრუირება და მაკეტირება6 4
ARCT3110ეკოლოგია და ლანდშაფტის დიზაინი6 5
ARCT3120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
ARCT3130ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
ARCT3240კომპიუტერული გრაფიკა I(Auto Cad)6 5
ARCT3210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
ARCT3220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
ARCT3230სამშენებლო კონსტრუქციების საფუძვლები6 6
ARCT4140კომპიუტერული გრაფიკა II(3D Max)6 6
ARCH4171საბაკალავრო პრაქტიკა არქიტექტურაში6 7
ARCT4110ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
ARCT4120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
ARCT4210თანამედროვე სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები6 7
ARCT4271პრაქტიკა და საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურაში12 8

კრედიტების ჯამი:

174

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6
ANTH1515დიზაინის ანთროპოლოგია6
ARCT1120რეკლამის დიზაინი6
ARCT1818ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში6
ARCT1919ქართული საერო ხუროთმოძღვრების თავისებურებები6
ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6
ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6
ARTS3217შორეული აღმოსავლეთის ხელოვნება - ჩინეთი და იაპონია6
ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6
ARTS4120თანამედროვე დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ხელოვნება6
HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
ARCT3231ურბანული ინსტრუმენტები და გამოწვევები6

კრედიტების ჯამი:

90

კონცენტრაციის მოდული ურბანული არქიტექტურა - კონცენტრაციის ძირითადი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
MATH4123საინჟინრო მათემატიკა არქიტექტორებისთვის65
ARCT3140გეოდეზიის საფუძვლები66
ARCT4130ქალაქგეგმარების საფუძვლები67
ARCT4230ინსოლაციის, განათებისა და აკუსტიკის საფუძვლები68
ARCT4220მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები68

კრედიტების ჯამი:

30

კონცენტრაციის მოდული ინტერიერის დიზაინი - კონცენტრაციის ძირითადი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
ARCT3150სტილი ინტერიერში I65
ARCT4160სტილი ინტერიერში II66
ARCT4170ერგონომიკა67
ARCT4250ავეჯი ინტერიერის დიზაინში68
ARCT4240ფერი და სინათლე ინტერიერში68

კრედიტების ჯამი:

30

პრერეკვიზიტების მატრიცა

პროგრამას გააჩნია კონცენტრაციის ორი მოდული: ურბანული არქიტექტურის და ინტერიერის დიზაინის. თითოეული მოდული მოიცავს 30 ECTS. სტუდენტს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს კონცენტრაციის ერთ-ერთი მოდული და არქიტექტორის კომპეტენციასთან ერთად გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან გააკეთოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია 30 ECTS ფარგლებში ორივე მოდულიდან.

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც მოიცავს:

· პროგრამის ძირითად საგნებს - 180 ECTS

· პრაქტიკას და საბაკალავრო პროექტი 12 ECTS

· პროგრამის ასარჩევ საგნებს - 18 ECTS

· კონცენტრაციის მოდულს - 30 ECTS


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი