eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინფორმატიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე
პროგრამის მიზანი:

• მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული ინფორმატიკის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს პროფესიულად დასაქმდეს სხვადასხვა სფეროში და განახორციელოს მისთვის დამახასიათებელი ამოცანების მოდელირება, ალგორითმიზაცია და კომპიუტერული რეალიზაცია.
• გამოუშვას კონტიგენტი რომელსაც მყარი საფუძველი ექნება სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად
• განუვითაროს კურსდამთავრებულს კრიტიკული აზროვნების გუნდური მუშაობის და კომუნიკაციის უნარები რეალურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემების ეფექტურად გადასაჭრელად;
• აბეტის სტანდარტების დანერგვის გზით ქვეყნის ფარგლებში შექმნას კონკურენტული გარემო ინფორმატიკის სწავლების სფეროში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 15-11
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 15/20
პროგრამის დეტალები:

სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული ინგლისური ენა ან საჭიროებენ ენობრივი კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2) და/ან ინგლისური ენა III (B1/1) . სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული მათემატიკა ან მიღებული აქვთ 50%-ზე ნაკლები და საჭიროებენ მათემატიკის კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ პრეკალკულუსი.

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ინფორმატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითად საგნებს 156 ECTS, პროგრამის არჩევით საგნებს 24 ECTS; დარჩენილი 60 ECTS სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს:
• ინფორმატიკის პროგრამის არჩევითი და/ან თავისუფალი საგნებით 60 კრედიტების ECTS;
• დამატებითი სპეციალობის 60 ECTS. (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს).

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 3,4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 3,4
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 3,4
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 3,4
LITR1212დიადი წიგნები6 3,4
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 3,4
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 3,4
PHI777აზროვნება და მორალი6 3,4
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 3,4

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 1
INFO1112საოფისე სისტემები6 1
MATH1115კალკულუსი I6 1
MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
EENG1105ფიზიკის საფუძვლები6 2
INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 2
INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 2
MATH1166კალკულუსი II6 2
INFO2229ოპერაციული სისტემა (Windows)6 3
INFO2411კომპიუტერის არქიტექტურა6 3
INFO3135შესავალი web ტექნოლოგიებში6 4
INFO3250ვიზუალური დაპროგრამება (C#) I6 4
MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6 4
INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6 5
INFO3230დაპროგრამების ენა Java I6 5
INFO3254Oracle მონაცემთა ბაზის დიზაინი და პროგრამირება6 5
INFO1107IT სერვისების და პროექტების მართვა6 6
INFO3253კიბერ უსაფრთხოების შესავალი6 6
INFO4170საბაკალავრო პროექტი ინფორმატიკაში12 8

კრედიტების ჯამი:

126

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
MATH1121პრეკალკულუსი6
EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6
MATH3111ოპტიმიზაციის მეთოდები6
ENGL2023პროფესიული ინგლისური ენა6
INFO2551კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია6
INFO3010შესავალი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში6
INFO3150კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები6
INFO4114ხელოვნური ინტელექტი6
INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6
INFO4153კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი6
INFO4215ვიზუალური დაპროგრამება (Visual Basic)6
MATH2110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I6
INFO2215ოპერაციული სისტემა Linux6
INFO3137web პროგრამირება ( ReactJS )6
INFO4116შესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6
INFO4150ვიზუალური დაპროგრამება (C#) II6
INFO4245კომპიუტერული პერიფერიის ორგანიზაცია6
MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
INFO1220გეოინფორმატიკა6
INFO2212ვებ დეველოპმენტი (Node.js Express.js)6
INFO3050შესავალი 3 განზომილებიან ვიზუალიზაციაში6
INFO3136web პროგრამირება ( PHP, MySQL)6
INFO3139დაპროგრამების ენა Python6
INFO3154დაპროგრამების ენა Swift6
INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
INFO3232თამაშების დიზაინის საფუძვლები6
INFO3257პროგრამირება Oracle PL/SQL6
INFO3261კიბერუსაფრთხოების ეკოსისტემა6
INFO3265პერსონალურ მონაცემთა დაცვა6
INFO4250დაპროგრამების ენა Java II6
INFO4334WEB პროგრამირება ASP.NET MVC საშუალებით6
INFO4450შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში I6
INFO5257Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
MATH2212რიცხვითი მეთოდები6
INFO1125მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (MS SQL)6
INFO3129IOS დეველოპმენტი6
INFO3133კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოება6
INFO3138არარელაციური მონაცემთა ბაზა MongoDB6
INFO3260მავნე კოდის ანალიზი6
INFO4231სტაჟირება ინფორმატიკაში6
INFO4460შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში II6

კრედიტების ჯამი:

78

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი