eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინფორმატიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე
პროგრამის მიზანი:

• მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული ინფორმატიკის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს პროფესიულად დასაქმდეს სხვადასხვა სფეროში და განახორციელოს მისთვის დამახასიათებელი ამოცანების მოდელირება, ალგორითმიზაცია და კომპიუტერული რეალიზაცია.
• გამოუშვას კონტიგენტი რომელსაც მყარი საფუძველი ექნება სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად
• განუვითაროს კურსდამთავრებულს კრიტიკული აზროვნების გუნდური მუშაობის და კომუნიკაციის უნარები რეალურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემების ეფექტურად გადასაჭრელად;
• აბეტის სტანდარტების დანერგვის გზით ქვეყნის ფარგლებში შექმნას კონკურენტული გარემო ინფორმატიკის სწავლების სფეროში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
სწავლის შედეგი:
  • კომპიუტინგის და სხვა შესაბამისი დისციპლინების პრინციპების გამოყენებით აანალიზებს კომპიუტინგის რთულ პრობლემას და დაადგენს  გადაწყვეტას;
  • კომპიუტინგზე დაფუძნებულ გადაწყვეტას დაგეგმავს, განახოციელებს და აფასებს  კომპიუტინგის პროცესისთვის საჭირო მოთხოვნების შესაბამისად პროგრამის დისციპლინებთან დაკავშირებულ კონტექსტში;
  • ამყარებს ეფექტურ კომუნიკაციას სხვადასხვა პროფესიულ კონტექსტში;
  • იაზრებს და აღიარებს პროფესიულ პასუხისმგებლობას, დასაბუთებულად აკეთებს დასკვნებს კომპიუტინგის პრაქტიკაში არსებული სამართლებრივი და ეთიკური პრინციპების საფუძველზე;
  • კომპიუტერული დისციპლინებისთვის განსაზღვრულ აქტივობებში გუნდსს უწევს ეფექტურ წევრობასა და ლიდერობას;
  • კომპიუტინგზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად იყენებს კომპიუტერულ მეცნიერებათა თეორიას და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების საფუძვლებს;
  • პროფესიულ სფეროში მიმღებელია ტექნოლოგიურ სიახლეების მამრთ და მუდმივად განაახლებს საკუთარ ცოდნას / უნარებს.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 15-11
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 15/20
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამის ძირითადი საგნების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მოდულებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. არჩევითი კურსები ემსახურება სტუდენტის ინტერესის მიხედვით ცოდნის გაღრმავებას სპეციალობის სხვადასხვა მიმართულებით.

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ინფორმატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს:

  · პროგრამის ძირითად საგნებს 126 ECTS,

  · პროგრამის არჩევით საგნებს 36 ECTS;

  · საუნივერსიტეტო არჩევითი STEM ბლოკიდან 6 ECT;

  · საუნივერსიტეტო არჩევითი ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან 12 ECTS.

  დარჩენილი 60 ECTS სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს:

  · პროგრამის არჩევითი საგნებით

  · დამატებითი სპეციალობის საგნებით. (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);

  · თავისუფალი კრედიტების საგნებით (ინგლისური ენის კომპეტენციის გაუმჯობესების მიზნით სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტები).

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,3
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,3
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,3
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,3
  LITR1212დიადი წიგნები6 2,3
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2,3
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,3
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 2,3
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,3

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 4
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 4

  კრედიტების ჯამი:

  6

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 1
  INFO1112საოფისე სისტემები6 1
  MATH1115კალკულუსი I6 1
  MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
  INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 2
  INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 2
  MATH1166კალკულუსი II6 2
  EENG1105ფიზიკის საფუძვლები6 3
  INFO2229ოპერაციული სისტემა (Windows)6 3
  INFO2411კომპიუტერის არქიტექტურა6 3
  INFO3135შესავალი web ტექნოლოგიებში6 4
  INFO3250ვიზუალური დაპროგრამება (C#) I6 4
  MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6 4
  INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6 5
  INFO3230დაპროგრამების ენა Java I6 5
  INFO3254Oracle მონაცემთა ბაზის დიზაინი და პროგრამირება6 5
  INFO1107IT სერვისების და პროექტების მართვა6 6
  INFO3253კიბერ უსაფრთხოების შესავალი6 6
  INFO4170საბაკალავრო პროექტი ინფორმატიკაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  126

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INF03330Amazon-ის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილების AWS-ის უსაფრთხოების ტექნოლოგიები6
  INFO3200შეღწევადობის ტესტირება6
  INFO3204Microsoft_ის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილების Azure-ის უსაფრთხოების ტექნოლოგიები6
  INFO3205უსაფრთხოების ანალიზი და არქიტექტურა6
  INFO4440Microsoft - ის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილების Azure-ის ადმინისტრირება6
  INFO5550Amazon - ის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილების AWS-ის არქიტექტურა6
  MATH1121პრეკალკულუსი6
  EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6
  MATH3111ოპტიმიზაციის მეთოდები6
  ENGL2023პროფესიული ინგლისური ენა6
  INFO2551კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია6
  INFO3010შესავალი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში6
  INFO3150კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები6
  INFO3275შესავალი პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებაში6
  INFO3276ჰაკინგის ხელსაწყოები და მეთოდები6
  INFO3277კონტეინერების უსაფრთხოების შესავალი6
  INFO3280არდუინოს პროგრამირება6
  INFO4114ხელოვნური ინტელექტი6
  INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6
  INFO4153კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი6
  INFO4215ვიზუალური დაპროგრამება (Visual Basic)6
  MATH2110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I6
  INFO2215ოპერაციული სისტემა Linux6
  INFO3137web პროგრამირება ( ReactJS )6
  INFO4116შესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6
  INFO4150ვიზუალური დაპროგრამება (C#) II6
  INFO4245კომპიუტერული პერიფერიის ორგანიზაცია6
  MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  INFO1220გეოინფორმატიკა6
  INFO2212ვებ დეველოპმენტი (Node.js Express.js)6
  INFO3050შესავალი 3 განზომილებიან ვიზუალიზაციაში6
  INFO3136web პროგრამირება ( PHP, MySQL)6
  INFO3139დაპროგრამების ენა Python6
  INFO3154დაპროგრამების ენა Swift6
  INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
  INFO3232თამაშების დიზაინის საფუძვლები6
  INFO3257პროგრამირება Oracle PL/SQL6
  INFO3261კიბერუსაფრთხოების ეკოსისტემა6
  INFO3265პერსონალურ მონაცემთა დაცვა6
  INFO4250დაპროგრამების ენა Java II6
  INFO4334WEB პროგრამირება ASP.NET MVC საშუალებით6
  INFO4450შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში I6
  INFO5257Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
  MATH2212რიცხვითი მეთოდები6
  INFO1125მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (MS SQL)6
  INFO3129IOS დეველოპმენტი6
  INFO3133კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოება6
  INFO3138არარელაციური მონაცემთა ბაზა MongoDB6
  INFO3260მავნე კოდის ანალიზი6
  INFO3281მონაცემთა მეცნიერება - მონაცემთა ანალიზი და ვიზუალიზაცია6
  INFO4231სტაჟირება ინფორმატიკაში6
  INFO4460შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში II6

  კრედიტების ჯამი:

  78

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6

  კრედიტების ჯამი:

  18

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი