eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, კურსადამთავრებულს მისცეს ისეთი განათლება, რომ მან შეძლოს წარმატებული სამსახურებრივი კარიერის შექმნა; უზრუნველყოს იგი ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური საკითხების ცოდნით, გააცნოს მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის დანიშნულება, მნიშვნელობა; განუვითაროს ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარი; შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია; მისცეს ინგლისური ენის ცოდნა, რათა შეძლოს წარმატებული კომუნიკაცია; გამოუმუშავოს სტუდენტს პრაქტიკული უნარები ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროებში; დაეხმაროს, გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. აგრეთვე, პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის ბაკალავრმა შეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი - სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიური განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევები კურსდამთავრებულს არა მხოლოდ ქართული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების საშუალებასაც აძლევს. ამასთან, პროგრამის მიზანია, გამოუმუშავოს ახალგაზრდას მეცნიერული პატიოსნებისა და ღირსების შეგნება, რათა საკუთარი თავდაუზოგავი შრომითა და მაღალი პროფესიონალიზმით ხელი შეუწყოს ჩვენს საზოგადოებაში ჯანსაღი სამოქალაქო შეგნებისა და დემოკრატიული იდეების დამკვიდრებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
  • წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ესეს შესრულება და ა.შ.
  • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი;
  • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატსა ან ბიბლიოთეკაში;
  • რეფერატის მომზადება;
  • რეფერატების პრეზენტაცია;
  • ვერბალური მეთოდი;
  • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-12-2010
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 52/18
პროგრამის დეტალები:

პროგრამის ძირითადი საგნების გარდა,  სტუდენტს აქვს 18 ECTS თავისუფალი კრედიტი (სტუდენტს, რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრედიტის ფარგლებში შეუძლია შეისწავლოს ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1) და შესაძლებლობა, აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა. 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ქართული ფილოლოგიის პროგრამით ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: • პროგრამის ძირითადი საგნები - 162 ECTS (მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი სპეციალობის არჩევა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს); • თავისუფალი კრედიტი-18 ECTS

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,4
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,4
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,4
LITR1212დიადი წიგნები6 1,4
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,4
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,4
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,4
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,4

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,2
MATH4113ლოგიკა6 1,2
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,2
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,2
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,2
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,2
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,2
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,2

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
KART1220აკადემიური წერა6 1
LING1130ენათმეცნიერების შესავალი6 1
HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 2
KART1140ქართული ენა I6 2
PHIL1217შესავალი ქართულ ფილოლოგიაში6 2
KART1230ქართული ლიტერატურის ისტორია I6 3
KART1240ქართული ენა II6 3
LITR1120მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი6 3
KART2131ქართული ლიტერატურის ისტორია II6 4
KART2140ქართული ენა III6 4
LITR2217ლიტერატურათმცოდნეობისა და ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები6 4
KART2230ქართული ლიტერატურის ისტორია III6 5
KART2240ქართული ენა IV6 5
KART3131ქართული ლიტერატურის ისტორია IV6 6
KART3147ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია6 6
KART3117ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია6 7
KART3227ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია6 7
KART4138რუსთველოლოგია6 7
KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6 8
KART4240საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში12 8

კრედიტების ჯამი:

132

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
HIST2150ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
TRANS4110თარგმანის თეორია6
HIST3125ქართველთა ცხოვრება - მატიანე და ისტორია6
HIST4187ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო6
ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6
KART1217რიტორიკა6
GREK2217ძველი ბერძნული ენა6
KART1211საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაცია6
LATN2217ლათინური ენა6
PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
KART3231ქართული კულტურის პარადიგმები6
LANC2117ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია6
ORBC1223ზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია3
WRBC1223წერითი ბიზნესკომუნიკაცია3

კრედიტების ჯამი:

60

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი