eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ნანა შავთვალაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, კურსადამთავრებულს მისცეს ისეთი განათლება, რომ მან შეძლოს წარმატებული სამსახურებრივი კარიერის შექმნა; უზრუნველყოს იგი ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური საკითხების ცოდნით, გააცნოს მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის დანიშნულება, მნიშვნელობა; განუვითაროს ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარი; შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია; მისცეს ინგლისური ენის ცოდნა, რათა შეძლოს წარმატებული კომუნიკაცია; გამოუმუშავოს სტუდენტს პრაქტიკული უნარები ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროებში; დაეხმაროს, გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. აგრეთვე, პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის ბაკალავრმა შეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი - სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიური განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევები კურსდამთავრებულს არა მხოლოდ ქართული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების საშუალებასაც აძლევს. ამასთან, პროგრამის მიზანია, გამოუმუშავოს ახალგაზრდას მეცნიერული პატიოსნებისა და ღირსების შეგნება, რათა საკუთარი თავდაუზოგავი შრომითა და მაღალი პროფესიონალიზმით ხელი შეუწყოს ჩვენს საზოგადოებაში ჯანსაღი სამოქალაქო შეგნებისა და დემოკრატიული იდეების დამკვიდრებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ესეს შესრულება და ა.შ.
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატსა ან ბიბლიოთეკაში;
 • რეფერატის მომზადება;
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული

  იცნობს:

  • ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიების (კომპარატივისტული, ტექსტის რელევანტური ანალიზის, ენის დიაქრონული და შედარებითი ანალიზის, ფუქსის, ქოსბის მეთოდები ...) პრინციპებისა და კვლევის (შედარება-შეპირისპირება, ტექსტის ლინგვისტურ-სტატისტიკური ანალიზი, ქრონოლოგიურ-სტრუქტურული ანალიზი, კონოტაციის დომინანტურობა...) მეთოდებს; ლიტერატურის თეორიის საფუძვლებს; ქართული ენის განვითარების ძირითად ეტაპებს, ენაში მიმდინარე ძირითად ენობრივ მოვლენებსა და ენობრივ ცვლილებათა ხასიათსა და ქრონოლოგიას; ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითად ეტაპებს, ჟანრებს, მნიშვნელოვანი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალურ და სტილისტურ მახასიათებლებს; ზეპირსიტყვიერი  შემოქმედების სპეციფიკას,  ქართული ფოლკლორისა და მითოლოგიური ტექსტების სტრუქტურას, ძირითად პრობლემატიკასა და მითოლოგემების სისტემას.

   

  • მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიას ლიტერატურული პერიოდიზაციის პრინციპების გათვალისწინებით; საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს;
  • აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებსა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეულ (APA) აკადემიური სტილის სტანდარტს;

  იცის:

  • ინგლისური ენა  B2/2 დონეზე;

   

  განსაზღვრავს და ახასიათებს:

  • თანამედროვე ქართული ენის ფონეტიკა-ფონოლოგიას, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიას, თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსსა და ამ სფეროსთან დაკავშირებულ თეორიებს; ქართული ენის სტილისტიკისა და სალიტერატურო ქართულის ნორმალიზაციის საკითხებს; ქართული ენისა და ლექსიკოლოგიის საკვანძო საკითხებს; ძველი ქართული ენის ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიურ თავისებურებებს;
  • ძველი ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისათვის დამახასიათებელ ძირითად ფონეტიკურ, მორფოლოგიურ და სინტაქსურ თავისებურებებს და ამ სფეროსთან დაკავშირებულ თეორიებს; ქართული პალეოგრაფიის საფუძვლებსა და ძირითად თეორიულ საკითხებს;
  • ძველი ქართული სასულიერო და საერო ლიტერატურის საკვანძო საკითხებს, რუსთველოლოგიის ძირითად პრობლემატიკას; XII-XVIII საუკუნეების ქართული მწერლობის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა შემოქმედების შესახებ ძირითად ინფორმაციას;     XIX  საუკუნის ქართული ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი აზროვნების განვითარების ძირითად ტენდენციებს, ქართულ რომანტიზმსა და მის სპეციფიკას;  XX  საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითდ საკითხებს (ქართული პროზისა და პოეზიის ჟანრობრივ და ესთეტიკურ თავისებურებებს; 20-იანი წლების ლიტერატურულ სკოლებსა და დაჯგუფებებს, ქართულ ინტელექტუალურ ემიგრაციას);

 • უნარი
 • კურსდამთავრებული ახერხებს:

  • ფილოლოგიური ცნებებით ოპერირებას, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევასა და აკადემიურ გარემოში ქართულ ენაზე სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტის შექმნას; მიღებული საბაზისო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებას საშუალო სირთულის ძველი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და ხელნაწერების წასაკითხად;
  • ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების (ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი და ახსნა-განმარტება) გამოყენებით წყაროების დამუშავებასა და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული მითითებების  შესაბამისად; წინასწარ მიცემული მითითების საფუძველზე ავტორის შემოქმედების ამა თუ იმ ასპექტის და/ან კონკრეტული ნაწარმოების (ზეპირად ან წერილობით) შესწავლისათვის  ადეკვატური მეთოდების გამოყენებას.
  • ქართული ფილოლოგიის   სფეროში (ქართველური ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ზეპირსიტყვიერება) არსებული მკაფიოდ გამოკვეთილი საშუალო სირთულის პრობლემატიკის ამოცნობას, მისი ანალიზისათვის საჭირო მონაცემების იდენტიფიცირებას, სტანდარტული მეთოდებით გაანალიზებასა და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბებას; სწავლებისა და კვლევის პროცესში  საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ქართული ფილოლოგიისა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენებას, თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით ზეპირ და წერილობით კომუნიკაციას ქართული ენისა და ლიტერატურის არსებითი საკითხების შესახებ როგორც სპეციალისტთა (ფილოლოგი, ფოლკლორისტი), ასევე, არასპეციალისტთა (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვა) წრეში;

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებული პასუხისმგებელია:

  • ქართული ფილოლოგიის სფეროში კვლევისთვის განსაზღვროს რელევანტური პრობლემა,   იდენტიფიცირება, დაგეგმოს კვლევა, განახორციელოს მიღებული შედეგების ტრანსფორმაცია საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატში; დაიცვას აკადემიური ურთიერთობის პრინციპები, არ დაუშვას პლაგიატი.
  • პროფესიული სრულყოფის მიზნით  განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის საჭიროების განსაზღვრა და განხორციელება.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-12-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 52/18
  პროგრამის დეტალები:

  კომპეტენციის მაფორმირებელი სავალდებულო საგნების გარდა, პროგრამას გააჩნია საუნივერსიტეტო-სავალდებულო არჩევითი საგნების ორი- სოციალურ/ჰუმანიტარული და STEM ბლოკი, სპეციალობის არჩევითი საგნები და თავისუფალი კრედიტები. ძირითადი სპეციალობის გარდა სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს).

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ქართულ ფილოლოგიაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს:

  • კომპეტენციის მაფორმირებელ სავალდებულო საგნებს– 132 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა B 2/2 6 ECTS);

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო-არჩევითი ბლოკების 30 ECTS (18 ECTS სოციალურ/ჰუმანიტარული ბლოკიდან და 12 ECTS STEM ბლოკიდან),

  • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS;

  • დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS.

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,2,4
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,2,4
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,2,4
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,2,4
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,2,4
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,2,4
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,2,4
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 1,2,4
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,2,4

  კრედიტების ჯამი:

  18

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,2
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,2
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,2
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,2
  STEM0010ლოგიკა6 1,2
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 1,2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,2
  STEM0004თამაშთა თეორია6 1,2
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  LING1130ენათმეცნიერების შესავალი6 1
  KART1140ქართული ენა I6 1
  PHIL1217შესავალი ქართულ ფილოლოგიაში6 2
  KART1220აკადემიური წერა6 3
  KART1230ქართული ლიტერატურის ისტორია I6 3
  KART1240ქართული ენა II6 2
  LITR1120მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი6 3
  KART2131ქართული ლიტერატურის ისტორია II6 4
  KART2140ქართული ენა III6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 5
  KART2230ქართული ლიტერატურის ისტორია III6 5
  KART2240ქართული ენა IV6 4
  LITR2217ლიტერატურათმცოდნეობისა და ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები6 5
  KART3117ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია6 6
  KART3131ქართული ლიტერატურის ისტორია IV6 6
  KART4138რუსთველოლოგია6 6
  KART3227ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია6 7
  KART3147ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია6 8
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6 8
  KART4240საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  132

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  HIST2150ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  TRANS4110თარგმანის თეორია6
  HIST3125ქართველთა ცხოვრება - მატიანე და ისტორია6
  HIST4187ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო6
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6
  KART1217რიტორიკა6
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6
  KART1211საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაცია6
  LATN2217ლათინური ენა6
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  KART3231ქართული კულტურის პარადიგმები6
  LANC2117ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია6
  ORBC1223ზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია3
  WRBC1223წერითი ბიზნესკომუნიკაცია3

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი