eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ისტორია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მანანა სანაძე
ცირა ჩიკვაიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი ისტორიის მეცნიერებებში, მისცეს მას ფართო ცოდნა საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის შესახებ უძველესი დროიდან თანამედროვე პერიოდამდე სოციალურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი და კულტურული ასპექტების გათვალისწინებით; განუვითაროს კვლევისათვის აუცილებელი მეთოდოლოგიისა და მეთოდების ფლობისა და გამოყენების უნარ-ჩვევები; ჩამოაყალიბოს მაღალი სოციალური ცნობიერებისა და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მოქალაქე, რომელიც მზად იქნება განსხვავებული კულტურების გაგებისა და პატივისცემისათვის; მოქნილი ინდივიდი, ანალიტიკური, კრიტიკული და კომუნიკაციური უნარებით, რაც მნიშვნელოვანია ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოებისთვის. ისტორიის ბაკალავრი შეძლებს სწავლა გააგრძელოს მეორე საფეხურზე -მაგისტრატურაში ან/და დასაქმდეს მომსახურებასა და კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა სფეროში: საჯარო სამსახური, ადგილობრივი, რეგიონული ადმინისტრაციები, დარგის შესაბამისი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, არქივები, მუზეუმები, ტურიზმისა და ზოგადსაგანმანათლებლო სფერო (კერძო და საჯარო სკოლები), კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული ლექცია;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები.
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • გუნდური მუშაობა
 • პრაქტიკული მუშაობა
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 52/18
პროგრამის დეტალები:

სტუდენტს, პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსების გარდა, აქვს:

ა) 18 თავისუფალი კრედიტი, რომელიც შეუძლია, გამოიყენოს ინგლისური ენის კომპეტენციის გაუმჯობესების მიზნით (ინგლისური ენა III, IV,V (B1/1, B1/2, B2/1), ან აირჩიოს ნებისმიერი კურსი და ბ) შესაძლებლობა აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა.

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ისტორიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითად კურსებს –132 (მათ შორის კონცენტრაცია - საქართველოს/მსოფლიო ისტორია - 12 ECTS); პროგრამის არჩევით კურსებს - 12 ECTS; ჰუმანიტარულ-სოციალური და STEM-ის ბლოკებიდან - 18 ECTS და 60 ECTS-ს დამატებით სპეციალობაში.
დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს).

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

სტუდენტმა უნდა აიღოს 6 ECTS

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1
LITR1212დიადი წიგნები6 1
PHI777აზროვნება და მორალი6 1
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

STEM ბლოკი

სტუდენტმა უნდა აიღოს 12 ECTS

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,2
MATH4113ლოგიკა6 1,2
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,2
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,2
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,2
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,2
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,2
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,2

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ARCH1120შესავალი არქეოლოგიაში6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
PALE2237ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები6 1
HIST1128დასავლეთი ანტიკურ ხანაში6 2
HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
HIST1228შუა საუკუნეების ისტორია6 3
HIST1237საქართველოს ისტორია (უძველესიდან XVI საუკუნემდე)6 3
HIST3240ბიზანტიის ისტორია6 3
ORST1210ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)6 3
HIST1247საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია6 4
HIST2128ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია6 4
ORST2110ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)6 4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 5
HIST3128ევროპის და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია6 5
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 6
HIST4128ისტორიული კვლევის მეთოდები6 6
HIST2220საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები6 7
HIST3125ქართველთა ცხოვრება - მატიანე და ისტორია6 7
HIST4235პრაქტიკა ისტორიაში6 8

კრედიტების ჯამი:

120

პროგრამის ასარჩევი

სტუდენტმა უნდა აიღოს 12 ECTS

კოდი საგანი კრედიტი
ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6
GREK2217ძველი ბერძნული ენა6
HIST2167საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორია: XVII- XXI საუკუნეები6
HIST3111საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები ჯვაროსნულ ხანაში6
HIST3126საქართველო – ირანის ურთიერთობა6
HIST3127უახლესი პოლიტიკური ისტორია ცივი ომის პერიოდში6
HIST4111ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში6
HIST4120საქართველო და რუსეთი6
HIST4150ქართული სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია6
HIST4177შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში6
INFO4228საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისტორიაში6
KART1211საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაცია6
KART3237ძველი ქართული ენა6
LAWB2111ქართული სამართლის ისტორია6
PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
HIST4250საბაკალავრო ნაშრომი ისტორიაში12

კრედიტების ჯამი:

12

საქართველოს ისტორია - კონცენტრაცია

სტედენტს შეუძლია, აიღოს: კონცენტრაცია საქართველოს ან მსოფლიო ისტორიაში, ან გააკეთოს საგანთა კომბინაცია 12 ECTS კრედიტის ფარგლებში.

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
HIST4187ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო65
HIST4140საქართველოს ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები66

კრედიტების ჯამი:

12

მსოფლიოს ისტორია - კონცენტრაცია

სტედენტს შეუძლია, აიღოს: კონცენტრაცია საქართველოს ან მსოფლიო ისტორიაში, ან გააკეთოს საგანთა კომბინაცია 12 ECTS კრედიტის ფარგლებში.

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
HIST2170ამერიკის ისტორია65
HIST3257ახალი და უახლესი ისტორიის წყაროთმცოდნეობა66

კრედიტების ჯამი:

12

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი