eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ხელოვნებათმცოდნეობა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი (Bachelor of Art History and Theory)
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური, შესაბამისი პროფესიული კომპეტენციისა და პრაქტიკული უნარების მქონე ხელოვნებათმცოდნის მომზადებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდიდარი კულტურული მეკვიდრეობის შესწავლას, შენარჩუნებასა და წარმოჩენას. პროგრამა ეყრდნობა სტუდენტზე ორიენტირებულ, კომპლექსურ, ინტერდისციპლინურ სწავლებას და მიმართულია მისი მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების გამომუშავების, იმ უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისკენ, რომელთა გარეშე დღეს შეუძლებელია ხელოვნების ნიმუშთა კვლევის სფეროში წარმატების მიღწევა. ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა მოიცავს დარგის ფართო ცოდნას და ბაკალავრის მომზადებისას ითვალისწინებს შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებს, რასაც უზრუნველყოფს პროგრამის ფართოჰუმანიტარული პროფილი მასში ჩართული აკადემიური რესურსით და სასწავლო კომპონენტებით. პროგრამის კურიკულუმი ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ პრაქტიკის კომპონენტის აუცილებლად გავლას რაც მის მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. დამატებითი სპეციალობის ალტერნატივად სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმეტში და მიიღოს ისეთი სპეციფიური ცოდნა ( არტმარკეტინგსა და მენეჯმენტში, აუქციონებისა და საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზრის მართვის პრინციპებში , კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში, კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტში, საგამოფენო საქმის საფუძვლებში და სხვა ), რომელიც განაპირობებს არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის, არამედ მისი მართვის უნარების გამომუშავებას, რაც დღეს ძალიან მოთხოვნადია ქვეყანაში და კურსადმთავრებულს კონკურენტულს ხდის შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს სამხატვრო გალერეებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში(ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), მუზეუმებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, ხელოვნების აუქციონებზე, ხელოვნების ნიმუშების დაცვის, რესტავრირების ან შეფასების საკითხებზე მომუშავე სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში ან /და განაგრძოს სწავლა განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) ძირითადი (ხელოვნებათმცოდნეობა) ან მომიჯნავე (კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურის კვლევები) სპეციალობით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

  • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
  • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
  • დემონსტრირების მეთოდი;
  • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
  • აუდიო-ვიდეომასალის გამოყენება.
  • პრაქტიკული მუშაობა (სამუზეუმო/საგამოფენო პრაქტიკა);
  • არტეფაქტების იდენტიფიცირება;
  • რეფერატების მომზადება.
  • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში.
  • რეფერატების პრეზენტაცია;
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 14/19
პროგრამის დეტალები:

პროგრამის ძირითადი და არჩევითი საგნების გარდა სტუდენტს აქვს თავისუფალი კრედიტები. (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს: კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში ან დამატებითი სპეციალობა.დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ხელოვნებათმცოდნეობაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს:

ა) კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში:

• პროგრამის ძირითად საგნებს– 156 ECTS;

• არჩევით საგნებს–18 ECTS; სავალდებულო არჩევითი ბლოკი - კლასიკური ენა 6 ECTS;

• თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS;

• საგანთა კონცენტრაციას კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში - 42 ECTS.

ბ) დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში:

• პროგრამის ძირითად საგნებს– 156 ECTS ; სავალდებულო არჩევითი ბლოკი - კლასიკური ენა 6 ECTS;

• თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS;

• დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,2,3
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,2,3
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,2,3
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,2,3
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,2,3
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,2,3
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,2,3
LITR1212დიადი წიგნები6 1,2,3

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,3
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,3
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,3
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,3
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,3
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,3
MATH4113ლოგიკა6 1,3
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,3

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6 2
ARTS2237ხატვა6 2
HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 2
ARTS1212არტეფაქტების მხატვრული ანალიზის საფუძვლები6 3
ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6 3
ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6 4
ARTS3110ისლამური ხელოვნება6 4
ARTS3217შორეული აღმოსავლეთის ხელოვნება - ჩინეთი და იაპონია6 4
ARTS3130შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება6 5
ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6 5
ARTS3215შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება6 6
ARTS3220აღორძინების ეპოქის ხელოვნება6 6
ARTS3250ქართული მონუმენტური და დაზგური მხატვრობა6 6
ARTS3230თანამედროვე ქართული ხელოვნება6 7
ARTS4120თანამედროვე დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ხელოვნება6 7
ARTS4137პრაქტიკა ხელოვნებათმცოდნეობაში6 7
ARTS4240საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში12 8

კრედიტების ჯამი:

126

პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
GREK2217ძველი ბერძნული ენა6 4
LATN2217ლათინური ენა6 4

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ARCT1240თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია6
ARCT2130არქიტექტურული დიზაინის საფუძვლები6
ARTM1110კრეატიული მარკეტინგის საფუძვლები6
ARTM1120კრეატიულობის პრინციპები და შემოქმედებითი ინდუსტრიები6
ARTS1515ხელოვნების ფილოსოფია6
ARTS1717იუდაიზმი ხელოვნებაში და ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა6
HIST2230ელინიზმი და საქართველო6
KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6
KART3231ქართული კულტურის პარადიგმები6
PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6
BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
HIST2130ეპოქა და რელიგია6
HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
HIST4343რელიგიათა ისტორია6
ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6
ARTS4157მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია და კონსერვაცია6

კრედიტების ჯამი:

18

კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი - სპეციალიზაციის ძირითადი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
ARTS3120საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები65
CULT3237კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა66
MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები66
CULT4117კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი67
ARTS4167საგამოფენო საქმის საფუძვლები67
ARTS4215არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი68
ARTS4147საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზარი, კანონმდებლობა, აუქციონები68

კრედიტების ჯამი:

42

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი