eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: სტრატეგიული კომუნიკაციები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მქონე მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტები სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით, და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. სტრატეგიული კომუნიკაციების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები სტრატეგიული კომუნიკაციების მრავალპროფილიანი კუთხით, კერძოდ, მოამზადოს საზოგადოებასთან ურთიერთობისდა/ან მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ სტრატეგიული გეგმების, საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, კვლევების წარმოება, სოციალური მედია კამპანიების შემუშავება. კურსდამთავრებულები, შეძლებენ დასაქმდნენ ბიზნესს და ფინანსურ სექტორში, სხვა კერძო და საჯარო უწყებებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით და საკონსულტაციო სამსახურში, სტრატეგიული კომუნიკაციების, რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანიებსა და სააგენტოებში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • იმიტირებული შესრულება
 • როლური თამაშები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობის უნარები
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • დისკუსია
 • დებატები
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • პრეზენტაციის წარდგენა
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-11-2008
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 50-08
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
პროგრამის დეტალები:

საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 66 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითადი, სკოლის ძირითადი და პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 144 კრედიტის დაგროვებას; 60 კრედიტის პროგრამის ასარჩევი, თავისუფალი კრედიტებით, პროგრამის კონცენტრაციის ფარგლებში ან მაინორით, ამავდროულად,სავალდებულო 36 კრედიტი სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროგრამის კონცენტრაციებიდან: მარკეტინგული კომუნიკაციები; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია და კამპანიები; შემდეგი პრინციპით: თითოეული კონცენტრაციიდან 18-18 კრედიტის გავლით. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოფია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, ჟურნალისტიკა, პოლიტიკის მეცნიერებები.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,4
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,4
PHI777აზროვნება და მორალი6 2,4
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,4
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,4
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,4
LITR1212დიადი წიგნები6 2,4

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,3
MATH4113ლოგიკა6 1,3
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,3
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,3
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,3
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,3
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,3
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,3

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
KART1220აკადემიური წერა6 1
JMMB2111ჟურნალისტური ოსტატობა I/ახალი ამბები6 2
MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 2
SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6 2
COMM4110მესიჯის ჩამოყალიბების და განვითარების ტექნიკა6 3
COMM4130რეკლამის საფუძვლები6 3
PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 3
COMM4230სტრატეგიული კომუნიკაციების საფუძვლები6 4
JMMB3125მულტიმედია ჟურნალისტიკა6 4
COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6 5
COMM4210ბრენდინგი6 5
INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6 5
COMM4140ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები6 6
COMM5146საბოლოო პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში18 8

კრედიტების ჯამი:

114

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
COMM4350დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება და კვლევა6
COMM4355კრიზისების კომუნიკაცია6
JMMB4232დეზინფორმაცია და საზოგადოება6
JMMB4234მეტყველების თეორია და კულტურა6
COMM4255პრაქტიკა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში6
JMMB1212კრიტიკული წერა6
JMMB1218ფაქტების გადამოწმებისა და ვერიფიკაციის ტექნიკები6
JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
JMMB4120ფოტოჟურნალისტიკა6
PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6

კრედიტების ჯამი:

66

მარკეტინგული კომუნიკაციები - კონცენტრაცია

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
COMM4150გაყიდვების სტრატეგია6გაზაფხული
JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6გაზაფხული
COMM4240საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები6გაზაფხული
JMMB2250ციფრული მედია ტექნოლოგიები - სოციალური მედია ბიზნესი, პლატფორმები და აუდიტორია6გაზაფხული
JMMB4235ახალი მედია ტექნოლოგიები6შემოდგომა
JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი6შემოდგომა
JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6შემოდგომა
JMMB2314ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიის საფუძვლები6შემოდგომა

კრედიტების ჯამი:

48

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია და კამპანიები - კონცენტრაცია

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6გაზაფხული
COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6გაზაფხული
COMM4215იმიჯმეიკინგი6გაზაფხული
COMM4252კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა6გაზაფხული
JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6გაზაფხული
JMMB2313სოციალური მედიის სტრატეგია და კამპანიები6გაზაფხული
JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6შემოდგომა
COMM4220სტრატეგიული კომუნიკაციების ქეისების შესწავლა6შემოდგომა

კრედიტების ჯამი:

48

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი