eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: სტრატეგიული კომუნიკაციები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ლელი ბიბილაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მქონე მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტები სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით, და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. სტრატეგიული კომუნიკაციების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები სტრატეგიული კომუნიკაციების მრავალპროფილიანი კუთხით, კერძოდ, მოამზადოს საზოგადოებასთან ურთიერთობისდა/ან მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ სტრატეგიული გეგმების, საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, კვლევების წარმოება, სოციალური მედია კამპანიების შემუშავება. კურსდამთავრებულები, შეძლებენ დასაქმდნენ ბიზნესს და ფინანსურ სექტორში, სხვა კერძო და საჯარო უწყებებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით და საკონსულტაციო სამსახურში, სტრატეგიული კომუნიკაციების, რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანიებსა და სააგენტოებში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • იმიტირებული შესრულება
 • როლური თამაშები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობის უნარები
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • დისკუსია
 • დებატები
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • პრეზენტაციის წარდგენა
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • კურსდამთავრებულმა იცის და იაზრებს სტრატეგიული კომუნიკაციების დაგეგმვის თავისებურებებს, მათ შორის დაგეგმვის მიზნით კვლევის მეთოდების (თვისებრივი, რაოდენობრივი) შერჩევისა და კვლევის განხორციელების მექანიზმებს, ძირითად სარეკლამო საშუალებებსა და რეკლამის დაგეგმვას, ბრენდის კონცეფციის შექმნასა და კომუნიკაციას, სოციალური მედიისა და მულტიმედიურ ტექნიკებს, ინტეგრირებულ მარკეტინგულ კომუნიკაციასა და სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხისთვის მესიჯის ჩამოყალიბებას;
  • აცნობიერებებს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობას, როგორც ორგანიზაციის, ისე ქვეყნის დონეზე და ამავდროულად,იცის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვა დარგებთან ურთიერთმიმართება (მარკეტინგი,საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები, PR როლი ინტეგრირებულ მარკეტინგულ კომუნიკაციებში გაყიდვების სტრატეგიისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ურთიერთმიმართება)
  • იცის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფუნქციები, სამსახურეობრივი მოვალეობები (წერა-რედაქტირება, კვლევა, კონსულტირება) და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგის ფუნქციები,( მათ შორის, ლობირება, საჯარო ინფორმირება, განვითარება, რეკლამირება);
  • იცის მარკეტინგული გეგმის შემუშავების თავისებურებები, ასევე, 4P (პროდუქტი, ფასი, ადგილი, პრომოცია)
  • იცის საჯარო გამოსვლის პროცესის თავისებურებები;
  • იცის ახალი ამბის შექმნის თავისებურებების და მედიის მნიშვნელობა;
  • იცის Adobe პროგრამებში (ფოტოშოპი, ილუსტრატორი, ინდიზაინი, Adobe Bridge, პრემიერი) მუშაობის თავისებურებები.

 • უნარი
  • შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე სტრატეგიული კომუნიკაციების გეგმის შექმნა და იმპლემენტაცია, მათ შორის ტაქტიკური ნაბიჯების შემუშავება და განხორციელება ასევე, კურსდამთავრებულს შეუძლია საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს მედია საშუალებების (სტატიის, რეპორტაჟის, მულტიმედიური პროდუქტების) მომზადება; სარეკლამო ბრიფისა და სარეკლამო კამპანიის მომზადება, სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხსითვის მესიჯის განსაზღვრა და კოდირება; სოციალური მედიის საშუალებით საკომუნიკაციო აქტიობების დაგეგმვა, ახალი ამბების რელიზების მომზადება, ბრენდის ელემენტებისა და ბრენდის საკომუნიკაციო გეგმის შედგენა და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგიის შემუშავება;
  • კურსდამთავრებულს შეუძლია ზედამხედველობის საფუძველზე თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის წარმოება, კურსდამთავრებული აანალიზებს და აფასებს არსებულ ვითარებას და კონკურენტულ გარემოს SWOT-ისა და მეორადი კვლევების ტექნიკის გამოყენებით, ასევე, კურსდამთავრებული ახდენს კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციასა და მის კომუნიკაციას;
  • კურსდამთავრებული აფასებს და არჩევს კონკრეტული კამპანიისთვის მიზნობრივ აუდიტორიას, მათ შორის დემოგრაფიული, ფსიქოგრაფიული და ქცევითი მახასიათებლებით, გამსაზღვრავს და აფასებს კამპანიის ფარგლებში საკომუნიკაციო მესიჯს თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევების გამოყენებით; ადგენს და აფასებს განხორციელებული კამპანიების ეფექტიანობას, აფასებს განხორციელებული სარეკლამო აქტივობებისა და კამპანიებს, ბრენდის კონცეფციისა და საკომუნიკაციო აქტიობების წარმატება/წარუმატებლობის ფაქტორებს დარგისთვის დამახასიათებელი მეთოდებით, მათ შორის ბრენდის აუდიტის საშუალებით.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • კურსდამთავრებულს შეუძლია მუდმივი თვითგანვითარების მიზნით პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობა, ლიტერატურისა და დოკუმენტების შესწავლა და დამუშავება;
  • კურსდამთავრებულს გათავისებული აქვს ისეთი ეთიკური პასუხისმგებლობა პროფესიული საქმიანობის დროს, როგორიცაა აკადემიური კეთილსინდისიერება, კონკურენტების პატივისცემა; დემოკრატიული ღირებულებები (სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და სხვა); საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკოსის, როგორც საზოგადოებისა და ორგანიზაციისთვის ორმხრივი და არა ცალმხრივი კომუნიკატორის პასუხისმგებლობა.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-11-2008
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 50-08
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
  პროგრამის დეტალები:

  ჰუმანიტარულ-სოციალური და STEM ბლოკების, პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 96 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. 

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან 18 ECTS და STEM ბლოკიდან 12 ECTS , პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 114 ECTS; 18 ECTS თავისუფალი კრედიტებიდან; 78 ECTS პროგრამის ასარჩევი და კონცენტრაციის ფარგლებში დაგროვებას. აღნიშნული ცვლილება არ ვრცელდება 2021 წლამდე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის. პროგრამის სწავლების ენა არის ქართული, ცალკეული ინგლისურენოვანი კომპონენტებით. შესაბამისად, ყველა კომპონენტი ისწავლება ძირითადად ქართულ ენაზე, გარდა იმ კურსებისა, სადაც გამოიყენება ინგლისურენოვანი ლიტერატურა

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,4
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,4
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 2,4
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,4
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,4
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,4
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,4
  LITR1212დიადი წიგნები6 2,4

  კრედიტების ჯამი:

  18

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 2,3
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2,3
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 2,3
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 2,3
  STEM0010ლოგიკა6 2,3
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 2,3
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2,3
  STEM0004თამაშთა თეორია6 2,3

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  JMMB2111ჟურნალისტური ოსტატობა I/ახალი ამბები6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6 1
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 2
  COMM4110მესიჯის ჩამოყალიბების და განვითარების ტექნიკა6 3
  COMM4130რეკლამის საფუძვლები6 3
  PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 3
  COMM4230სტრატეგიული კომუნიკაციების საფუძვლები6 4
  JMMB3125მულტიმედია ჟურნალისტიკა6 4
  COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6 5
  COMM4210ბრენდინგი6 5
  INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6 5
  COMM4140ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები6 6
  COMM5146საბოლოო პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში18 8

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  COMM4350დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება და კვლევა6
  COMM4355კრიზისების კომუნიკაცია6
  JMMB4232დეზინფორმაცია და საზოგადოება6
  JMMB4234მეტყველების თეორია და კულტურა6
  COMM4255პრაქტიკა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში6
  JMMB1212კრიტიკული წერა6
  JMMB1218ფაქტების გადამოწმებისა და ვერიფიკაციის ტექნიკები6
  JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
  JMMB4120ფოტოჟურნალისტიკა6
  PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6

  კრედიტების ჯამი:

  66

  მარკეტინგული კომუნიკაციები - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  COMM4150გაყიდვების სტრატეგია6გაზაფხული
  JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6გაზაფხული
  COMM4240საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები6გაზაფხული
  JMMB2250ციფრული მედია ტექნოლოგიები - სოციალური მედია ბიზნესი, პლატფორმები და აუდიტორია6გაზაფხული
  JMMB4235ახალი მედია ტექნოლოგიები6შემოდგომა
  JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი6შემოდგომა
  JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6შემოდგომა
  JMMB2314ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიის საფუძვლები6შემოდგომა

  კრედიტების ჯამი:

  48

  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია და კამპანიები - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6გაზაფხული
  COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6გაზაფხული
  COMM4215იმიჯმეიკინგი6გაზაფხული
  COMM4252კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა6გაზაფხული
  JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6გაზაფხული
  JMMB2313სოციალური მედიის სტრატეგია და კამპანიები6გაზაფხული
  JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6შემოდგომა
  COMM4220სტრატეგიული კომუნიკაციების ქეისების შესწავლა6შემოდგომა

  კრედიტების ჯამი:

  48

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი