eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: აღმოსავლეთმცოდნეობა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ახლო ან/და შუა აღმოსავლეთის კვლევების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს  ახლო ან/და შუა აღმოსავლეთის  კვლევების კვალიფიციური სპეციალისტი  ახლო აღმოსავლეთის სამი ძირითადი ენიდან (არაბული,სპარსული თურქული) ერთ-ერთის კვალიფიციური მცოდნე, მაღალი სოციალური ცნობიერებისა და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მოქალაქე, რომელსაც ექნება განსხვავებული კულტურების გაგებისა და პატივისცემის მზაობა; მოქნილი ინდივიდი, ანალიტიკური, კრიტიკული და კომუნიკაციური უნარებით;  მისცეს ცოდნა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ისტორიის, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, რელიგიური სისტემებისა და კულტურის, პოლიტიკური ტენდენციებისა და სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტების   განმაპირობებლი ფაქტორების შესახებ რეგიონის ქვეყნების თავისებურებების, ერთმანეთთან და საქართველოსთან  პოლიტიკური ურთიერთობის დინამიკის, თანამედროვე მდგომარეობისა და პერსპექტივების გათვალისწინებით.  განუვითაროს სტუდენტს  ახლო აღმოსავლეთის წარსულისა და აწმყოს კრიტიკული გააზრების უნარი;  ზოგადად , ახლო აღმოსავლეთის, როგორც დიდი რეგიონის და, მასში შემავალი ცალკეული ქვეყნების, ძირითადი მახასიათებლების იდენტიფიცირების უნარი და რეგიონის განვითარების მახასიათებლებისა და დიაქრონული ჩარჩოს ზოგადი გაგება. პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმებას მიღებული კომპეტენციების სხვადასხვა ასპექტებთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა სფეროში: საჯარო სამსახური, საერთაშორისო ორგანიზაციები, სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტები, საგარეო ურთიერთობების სამსახური, აღმოსავლური კერძო თუ სახელმწიფო სავაჭრო / ეკონომიკური წარმომადგენლობები, მაკრო და მიკროეკონომიკური საერთაშორისო კომპანიები, შესაბამისი ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობები და სხვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
• ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
• ვიდეო-აუდიო მასალის გამოყენება;
• ინტერაქტიული მეცადინეობები;
• სიახლეთა გარჩევა;
• გუნდური მუშაობა;
• პრაქტიკული მუშაობა;
• წერითი მუშაობა;
• პრეზენტაციის წარდგენა;
• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
• დისკუსია-დებატები

სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-03-2012
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 43-12
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 33-14
პროგრამის დეტალები:

.

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ახლო ან/და შუა აღმოსავლეთის კვლევებში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს, ძირითადი სპეციალობის  საგნებს -168 ECTS (მათ შორის 48 ECTS არჩევითი აღმოსავლური ენები და 18 ECTS ინგლისური ენა), თავისუფალი კრედიტი - 12 ECTS, დამატებითი სპეციალობის საგნები - 60 ECTS. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს); (სტუდენტს რომელიც  საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში შეთავაზებული  ინგლისური ენა (A2), ინგლისური ენა  (B1/1).

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2
LITR1212დიადი წიგნები6 2
PHI777აზროვნება და მორალი6 2
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2

კრედიტების ჯამი:

6

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1,4
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1,4
STEM0004თამაშთა თეორია6 1,4
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1,4
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1,4
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1,4
MATH4113ლოგიკა6 1,4
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1,4

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
ORST1110შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში6 1
ORST1210ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)6 2
ORST2120ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)6 2
ORST1117საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური ურთიერთოებები6 3
ORST2110ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)6 3
ORST2130ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფია6 3
ORST2222ახლო აღმოსავლეთის ხელოვნება და კულტურა6 4
JMMB3120მედია და პოლიტიკა6 6
ORST1116თანამედროვე საზოგადოება და რელიგია ახლო აღმოსავლეთში6 6
ORST4210თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (იდეოლოგია, პოლიტიკა, უსაფრთხოება)6 6
ORST1115ეთნიკური და რელიგიური კონფლიქტების გეოპოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში6 8
ORST2217ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი6 8
ORST4230საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში12 8

კრედიტების ჯამი:

96

არაბული ენის ბლოკი - სავალდებულო ასარჩევი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
ARAB1140არაბული ენა I (A1)61
ARAB1240არაბული ენა II (A2)62
ARAB2141არაბული ენა III (B1/1)63
ARAB2241არაბული ენა IV(B1/2)64
ARAB3142არაბული ენა V (B2/1)65
ARAB3242არაბული ენა VI (B2/2)66
ARAB4140არაბული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)67
ARAB4241არაბული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)68

კრედიტების ჯამი:

48

თურქული ენის ბლოკი - სავალდებულო ასარჩევი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
TURK1140თურქული ენა I (A1)61
TURK1240თურქული ენა II (A2)62
TURK2141თურქული ენა III(B1/1)63
TURK2241თურქული ენა IV (B1/2)64
TURK3142თურქული ენა V (B2/1)65
TURK3242თურქული ენა VI (B2/2)66
TURK4140თურქული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)67
TURK4241თურქული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)68

კრედიტების ჯამი:

48

სპარსული ენის ბლოკი - სავალდებულო ასარჩევი

კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
PERS1140სპარსული ენა I (A1)61
PERS1240სპარსული ენა II (A2)62
PERS2141სპარსული ენა III(B1/1)63
PERS2241სპარსული ენა IV(B1/2)64
PERS3142სპარსული ენა V (B2/1)65
PERS3242სპარსული ენა VI (B2/2)66
PERS4140სპარსული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)67
PERS4241სპარსული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)68

კრედიტების ჯამი:

48

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი