eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ელექტრონული ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი - Bachelor of Engineering
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის დარგის განვითარებას კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით, რომლებსაც ექნებათ თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების გათვალისწინებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლება და უნარები ინჟინერიაში. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეიძენენ ელექტრული კომპონენტების, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, სხვადასხვა საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური ამოცანების თეორიული და რიცხვითი შედეგების ანალიზისა და ინჟინერიაში ინოვაციური აზროვნების უნარებს. ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ სატელეკომუნიკაციო და კომპიუტერულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებში და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც მოითხოვება ელექტრონული, სატელეკომუნიკაციო, რადიო და კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენციები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • გუნდური მუშაობა
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსიები
 • დისკუსიური-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო მასალის გამოყენება
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • ლაბორატორიული მეცადინეობები
 • ლაბორატორიული მუშაობა
 • ლექცია - სემინარი
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება ზედამხედველობით
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • პრეზენტაციის წარდგენა
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
სწავლის შედეგი:
 • • უმაღლესი მათემატიკის, ალგებრისა და გეომეტრიის, დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის, კომპლექსური ანალიზის, ალბათობისა და მათემატიკური სტატისტიკის საკითხების ცოდნა და საინჟინრო ამოცანებში მათემატიკური აპარატის ეფექტურად გამოყენების უნარი;

  • საინჟინრო და მათემატიკური ამოცანის თეორიული და რიცხვითი შედეგების ანალიზის უნარი; ·

  • ზოგადი ფიზიკის (მექანიკა, ელექტრომაგნეტიზმი, თერმოდინამიკა, ოპტიკა, ტალღები) ძირითადი კანონების ცოდნა, ზოგადი ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის უნარი; წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მარტივი ფიზიკური ექსპერიმენტების დაგემვის, განხორციელებისა და ანალიზის უნარი;

  • გაზომვის შედეგების თეორიულ მნიშვნელობებთან შედარების უნარი; ·

  • თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებთან (საოფისე პროგრამები) მუშაობის უნარი;

  • დაპროგრამირების ენის (C++) ძირითადი საკითების ცოდნა და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის უნარი;

  • ალგორითმების ცოდნა და კომპიუტერული ამოცანების გადასაწყვეტად მათი გამოყენების უნარი; ·

  • ელექტრონული ინჟინერიის ზოგადი თეორიებისა და პრინციპების ცოდნა, წრედთა თეორიის, ანალოგური და ციფრული ელექტრონიკის ძირითადი საკითხების, ნახევარგამტარული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპების ცოდნა;

  • მოთხოვნებისა და არსებული შეზღუდვების გათვალისწინებით მარტივი ელექტრონული კომპონენტების, სისტემების პროექტირებისა და შექმნის უნარი;

  • მარტივი ელექტრონული წრედების ტესტირების, ხარვეზების დადგენისა და მათ აღმოფხვრის უნარი; ·

  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მარტივი კვლევების განხორციელების, შედეგების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზის გაკეთების უნარი; ·

  • გათავისებული ინჟინერიის მნიშვნელობა გლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოსა და სოციალურ კონტექსტში; გათავისებული ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები, რაც გამოიხატება პიროვნებისა და საკუთრების პატივისცემაში; გათავისებული, როგორც ფიზიკურ, ისე ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ღირებულებები როგორც პირადი, ისე გუნდური პასუხისმგებლობის საკითხების პატივისცემა, პროფესიული და ეთიკური ღირებულებების პატივისცემა;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-03-2012
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 43-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 31/16
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამის ძირითადი საგნების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მოდულებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. არჩევითი კურსები ემსახურება სტუდენტის ინტერესის მიხედვით ცოდნის გაღრმავებას სპეციალობის სხვადასხვა მიმართულებით.

  პროგრამაში გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. ინგლისურის ენის მიმართულებით სტუდენტმა უნდა დაძლიოს B2/2 დონე, ხოლო პროგრამის თავისუფალ კრედიტებში გათვალისწინებულია ინგლისურის ალტერნატიული დონეები, თუ სტუდენტის კომპეტენცია პროგრამაზე ჩაბარების მომენტში არ შეესაბამება B2/2 დონეს. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე.

  • 17-45 ქულის ჩათვლით - B1/1 დონე

  • 46-65 ქულის ჩათვლით - B1/2 დონე

  • 66-80 ქულის ჩათვლით - B2/1 დონე

  თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე. სტუდენტებს, რომლებსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ ჩაუბარებიათ ინგლისური ენა, უტარდებათ დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არ აუმაღლეს B1/2-სა. პროგრამა სტუდენტს აძლევს საშუალებას გაიუმჯობესოს ენობრივი კომპეტენციები 18 ECTS თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ინფორმატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს:

  · პროგრამის ძირითად საგნებს 138 ECTS,

  · პროგრამის არჩევით საგნებს 54 ECTS;

  · საუნივერსიტეტო არჩევითი STEM ბლოკიდან 6 ECT;

  · საუნივერსიტეტო არჩევითი ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან 12 ECTS.

  დარჩენილი 30 ECTS სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს:

  · პროგრამის არჩევითი საგნებით

  · თავისუფალი კრედიტების საგნებით (ინგლისური ენის კომპეტენციის გაუმჯობესების მიზნით სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტები).

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,4
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,4
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,4
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,4
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,4
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,4
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,4
  PHI777აზროვნება და მორალი6 1,4
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,4

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2

  კრედიტების ჯამი:

  6

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  MATH1115კალკულუსი I6 1
  MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
  EENG1104მექანიკა6 2
  INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 2
  MATH1166კალკულუსი II6 2
  EENG1205ელექტროობა და მაგნეტიზმი6 3
  EENG2101საინჟინრო მათემატიკა I6 3
  EENG2212ანალოგური ელექტრონიკა6 3
  INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 3
  EENG2108თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა6 4
  EENG2202საინჟინრო მათემატიკა II6 4
  EENG3113ციფრული ელექტრონიკა6 4
  MATH2110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I6 4
  EENG1213ნახევარგამტარული მოწყობილობები6 5
  EENG2020წრედთა თეორია I6 5
  INFO1112საოფისე სისტემები6 5
  INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 5
  EENG2121წრედთა თეორია II6 6
  EENG1218მიკროკონტროლერები6 7
  EENG4010საბაკალავრო პროექტი12 8

  კრედიტების ჯამი:

  138

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6
  MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  EENG1221ელექტროტექნიკური მასალები6
  INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6
  INFO3139დაპროგრამების ენა Python6
  MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6
  EENG1220შესავალი ელექტროენერგეტიკაში6
  EENG2013სასიგნალო პროცესორები6
  EENG2512შრომის უსაფრთხოება6
  EENG2012ციფრული კომუნიკაციები12
  EENG3115საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი6
  EENG4012პრაქტიკა6
  EENG4129ანტენების თეორია და დიზაინი6
  EENG2008მოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები6
  EENG3220LabView დაპროგრამირება6
  STEM4000ტექნიკური წერა6
  EENG1215სიგნალების დამუშავება6
  EENG2118რადიო-ტელე სამაუწყებლო ტექნოლოგიები6
  EENG1217გამზომი ხელსაწყოები6
  EENG1216გამაძლიერებლები6

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი