eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ელექტრონული ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი - Bachelor of Engineering
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის დარგის განვითარებას კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით, რომლებსაც ექნებათ თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების გათვალისწინებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლება და უნარები ინჟინერიაში. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეიძენენ ელექტრული კომპონენტების, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, სხვადასხვა საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური ამოცანების თეორიული და რიცხვითი შედეგების ანალიზისა და ინჟინერიაში ინოვაციური აზროვნების უნარებს. ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ სატელეკომუნიკაციო და კომპიუტერულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებში და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც მოითხოვება ელექტრონული, სატელეკომუნიკაციო, რადიო და კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენციები.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • გუნდური მუშაობა
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსიები
 • დისკუსიური-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო მასალის გამოყენება
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • ლაბორატორიული მეცადინეობები
 • ლაბორატორიული მუშაობა
 • ლექცია - სემინარი
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება ზედამხედველობით
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • პრეზენტაციის წარდგენა
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-03-2012
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 43-12
პროგრამის განახლების თარიღი: 08-31-2016
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 31/16
პროგრამის დეტალები: სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული ინგლისური ენა ან საჭიროებენ ენობრივი კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ ინგლისური ენა I (A1) და/ან ინგლისური ენა II (A2) და/ან ინგლისური ენა III (B1/1). სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული მათემატიკა ან მიღებული აქვთ 50%-ზე ნაკლები და საჭიროებენ მათემატიკის კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ პრეკალკულუსი.
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

 • საუნივერსიტეტო ძირითადი 36 ECTS
 • პროგრამის ძირითადი 144 ECTS
 • პროგრამის არჩევითი 30 ECTS
 • თავისუფალი კრედიტები 30 ECTS;

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,4
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,4
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,4
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,4
LITR1212დიადი წიგნები6 2,4
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 2,4
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,4
PHI777აზროვნება და მორალი6 2,4
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,4

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
MATH1115კალკულუსი I6 1
MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
EENG1104მექანიკა6 2
INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 2
INFO1112საოფისე სისტემები6 2
MATH1166კალკულუსი II6 2
EENG1205ელექტროობა და მაგნეტიზმი6 3
EENG2101საინჟინრო მათემატიკა I6 3
EENG2212ანალოგური ელექტრონიკა6 3
INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 3
EENG2108თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა6 4
EENG2202საინჟინრო მათემატიკა II6 4
EENG3113ციფრული ელექტრონიკა6 4
INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 4
EENG1213ნახევარგამტარული მოწყობილობები6 5
EENG2020წრედთა თეორია I6 5
MATH2110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I6 5
EENG2121წრედთა თეორია II6 6
EENG1218მიკროკონტროლერები6 7
EENG4010საბაკალავრო პროექტი12 8

კრედიტების ჯამი:

138

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
INFO3267შესავალი ტექნოლოგიებში12
MATH3238შესავალი მათემატიკაში12
INFO5122ალგორითმიზაციის მეთოდები I6
MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
INFO5123ალგორითმიზაციის მეთოდები II6
MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6
EENG1220შესავალი ელექტროენერგეტიკაში6
EENG1221ელექტროტექნიკური მასალები6
EENG2512შრომის უსაფრთხოება6
EENG3217თანამედროვე ფიზიკა6
EENG3218სისტემების მოდელირება და კონტროლი6
EENG3221მიკროტალღური წრედები და სისტემები6
EENG4235კომპიუტერული უსაფრთხოება6
INFO3010შესავალი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში6
EENG3222პროგრამული ინჟინერია6
EENG4012პრაქტიკა6
EENG4124ელექტრომაგნიტური თავსებადობა6
EENG4128სატელეკომუნიკაციო სისტემები6
EENG4134თანამედროვე ოპერაციული სისტემები6
INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
PHYS3155საინჟინრო ამოცანების კომპიუტერული უზრუნველყოფა MATLAB გარემოში6
EENG4011საბაკალავრო ნაშრომი12

კრედიტების ჯამი:

60

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი