eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ჯანდაცვის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ოთარ ვასაძე
თამარ ლობჯანიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც ჩაბარებული და დაძლეული აქვთ ბარიერი შემდეგ საგნებში: • ინგლისური ენა; • ქართული ენა და ლიტერატურა; • მათემატიკა/ისტორია პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას და სწავლის შედეგებს.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჯანდაცვის მენეჯმენტის კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს გამოიყენოს ცოდნა ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის სისტემის, მისი ცალკეული ნაწილის, ორგანიზაციული მართვისა და პაციენტორიენტირებული მიდგომის შესახებ პირველადი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ჰოსპიტალურ, სადაზვევო და ფარმაცევტულ სექტორებში.

პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვის სექტორისთვის ამზადებს ადმინისტრატორებს (პირველადი ჯანდაცვა, ჰოსპიტალური და სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების სხვადასხვა დონეები, ჯანმრთელობის დაზღვევა), რომლებიც მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის ზოგადი მეთოდიკის ცოდნის გამოყენებით უზრუნველყოფენ ორგანიზაციაზე გარემო ფაქტორების ცვლილებების შეფასებას და შესაბამისი დასკვნების გაკეთებას; თავიანთი პროფესიული საქმიანობით ხელს შეუწყობენ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის, ან ორგანიზაციის გამართულ მუშაობას; ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის ზრდას და მისი მთავარი მიზნის მიღწევის ხელშეწყობას - მოსახლეობის კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. პროგრამა უზრუნველყოფს კონკურენტული ორგანიზაციული სტრატეგიებისა და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების შესწავლას ფინანსური, ადმინისტრაციული, ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით.

აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების ბაზარზე ეფექტურად ოპერირებას უზრუნველყოფს ისეთი დარგობრივი საკითხების ცოდნა, როგორიცაა სამედიცინო სერვისების ორგანიზება, მიწოდება, მმართველობითი და ფინანსური აღრიცხვა, მარკეტინგი, ხარისხის პრინციპები, საინფორმაციო სისტემები, ჯანდაცვის პროგრამების მართვა-ფორმირება, შედეგების შეფასება, პროგნოზირების მეთოდები, ეთიკა, ბიოეთიკა და სხვ. აგრეთვე, ცოდნა ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ძირითადი პროცესების, სამედიცინო მანიპულაციების, დიაგნოსტირების, მკურნალობის მეთოდების, სამედიცინო ენისა და სხვათა შესახებ;

საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს კურსდამთავრებულს წარმატებით განახორციელოს მენეჯერული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის საჯარო სამსახურებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ჯანდაცვით ორგანიზაციებში, პაციენტთა უფლებების დაცვისა და ჯანმრთელობის ხელშემწყობ ორგანიზაციებში, ფარმაცევტულ კომპანიებში, სტომატოლოგიურ კლინიკებში ოპერაციულ პოზიციებზე. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება
 • ინტერაქტიულ მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • დისკუსია
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • სიმულაცია;
 • ხელმძღვანელობა/მენტორობა;
 • მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სწავლება (Evidence-based learning (EBL);
 • როლური თამაში;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  1. წარმოაჩენს საბაზისო ცოდნას ჯანდაცვის სექტორის ორგანიზაციული მოწყობის, ჯანდაცვის სფეროს პოლიტიკისა და მისი ძირითადი აქტორების შესახებ და გაცნობიერებული აქვს მათი მნიშვნელობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაში;

  2. განსაზღვრავს მენეჯმენტის უნივერსალური ფუნქციებისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციების მართვის თავისებურებებს მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით;

  3. ახდენს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს კანონმდებლობისა და შესაბამისი ეთიკური პრინციპების შესახებ საბაზისო ცოდნის კონსტანტირებას;

  4. განსაზღვრავს ჯანდაცვის მენეჯმენტის, მმართვეობითი აღრიცხვის, ჯანმრთელობის პროდუქტების მარკეტინგისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრინციპებს;

  5. წარმოაჩენს საბაზისო ცოდნას ეკონომიკური თეორიების, ორგანიზაციული დიზაინის, პროექტების მართვის, ხარისხის მართვისა და ფინანსური მართვის მეთოდების შესახებ;

  6. აღწერს ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მოდელებისა და სამედიცინო მომსახურების თავისებურებებს;

  7. განარჩევს ჯანდაცვის სისტემის/ორგანიზაციის შეფასებისთვის გამოყენებულ ინდიკატორებსა და ინსტრუმენტებს;

  8. წარმოაჩენს მონაცემთა დამუშავების საბაზისო სტატისტიკურ მეთოდებს;

  9. განსაზღვრავს ეპიდემიოლოგიის ძირითად პრინციპებს და მათ მნიშვნელობას მართვის პროცესში;

  10. წარმოაჩენს მედიცინის ისტორიისა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის ენასა და პროცესების ცოდნას;

  11. წარმოაჩენს საბაზისო ცოდნა მათემატიკური აპარატის, ფინანსური აღრიცხვის, მიკრო და მაკროეკონომიკის პრინციპების, სოციალური ფსიქოლოგიის, სამართალმცოდნეობის, ცივილიზაციისა და კაცობრიობის განვითარების შესახებ; სამედიცინო პერსონალის ფუნქციები და როლი პაციენტისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების პროცესში;


 • უნარი
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  1. ადგენს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხედვის, მისიისა და მიზნების შესაბამის ორგანიზაციულ სტრატეგიულ გეგმას მუდმივად ცვალებადი გარემო- პირობების გათვალისწინებით;

  2. ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების (SWOT) ანალიზის საფუძველზე აფასებს ორგანიზაციაზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქტორების გავლენის შედეგს და მისი გათვალისწინებით ამუშავებს ორგანიზაციული მდგრადობისა და წარმატების მიღწევის სტრატეგიებს და მენეჯერულ გეგმებს;

  3. აგროვებს, კრებს, აკავშირებს და აანალიზებს ჯანდაცვის სფეროში მენეჯერული საქმიანობისთვის აუცილებელ ინფორმაციას;

  4. ახდენს ინდივიდისა და გუნდის მოტივირებას, გუნდური მუშაობის ინიცირებას;

  5. მონაწილეობს ჯანდაცვითი ორგანიზაციების ოპერაციული მართვის პროცესებში მეთვალყურების ქვეშ;

  6. იკვლევს ჯანდაცვითი პროდუქტების ადმინისტრირების საკითხებს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე და ზედამხედველობის ქვეშ.

  7. იძიებს, აგროვებს, ახარისხებს და აანალიზებს ჯანდაცვის მართვის სფეროში ლიტერატურულ წყაროებს, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ეპიდემიოლოგიურ, ბიო- და ბიზნეს სტატისტიკურ კვლევით მონაცემებს;

  8. აგროვებს, განიხილავს, აჯამებს, აფასებს და წარმოადგენს დასაბუთებულ დასკვნებს ჯანდაცვის სისტემის, ორგანიზაციისა და/ან მისი ნაწილის მართვასთან დაკავშირებულ მტკიცებულებებსა და მონაცემებს, რასაც ეფუძნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;

  9. იყენებს თანამედროვე კომუნიკაციური ტექნოლოგიებსა და პროფესიულ ტერმინოლოგიას;

  10. ამზადებს, აფასებს და წარმოადგენს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ან მისი ნაწილის მართვასთან დაკავშირებულ წერილობით ანგარიშებსა და წინადადებებს დისკუსიებსა და მოლაპარაკებების პროცესში აქტიური ჩართულობის მიზნით;

  11. ახდენს ინტერპერსონალური საკომუნიკაციო უნარების დემონსტრირებას ჯანდაცვის პროფესიონალებთან, საზოგადოებასა და არასპეციალისტთა დაინტერესებულ წრეებთან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს საკითხებთზე ურთიერთობის დროს;


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  1. თანმიმდევრულად აფასებს საკუთარი სწავლის პროცესს;

  2. ადგენს ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და მისი ცალკეული მიმართულებით შემდგომი სწავლის საჭიროებებს;

  3. ითვალისწინებს პროფესიული ეთიკის ნორმებს

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-11-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 14-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 39
  პროგრამის დეტალები:

  ჯანდაცვის ადმინისტრირების სფეროში სტუდენტი წერს რეფერატებსა და პროექტებს, ასრულებს საბაკალავრო აკადემიურ ნაშრომს, ახდენს მიღებული შედეგების პრეზენტაციებს, გადის სტაჟირებას საქართველოს უნივერსიტეტის კონტრაქტორ ჯანდაცვით ორგანიზაციებში. 

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  მენეჯმენტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა აუცილებელია დააგროვოს 240 ECTS კრედიტი, რაც მოიცავს პროგრამის ძირითად საგნებს – 186 ECTS (მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება) და არჩევით საგნებს 36 ECTS ( მათ შორის სავალდებულოა 12 ECTS გავლა ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან და 12 ECTS გავლა STEM ბლოკიდან) ხოლო თავისუფალი კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 18 ECTS , რომელსაც სტუდენტი თავისი შეხედულებისამებრ ირჩევს უნივერსიტეტში არსებული საბაკალავრო პროგრამების საგნებიდან

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,3
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,3
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 2,3
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,3
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,3
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,3
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,3
  LITR1212დიადი წიგნები6 2,3

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2,4
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 2,4
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 2,4
  STEM0010ლოგიკა6 2,4
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 2,4
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2,4
  STEM0004თამაშთა თეორია6 2,4

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  HELM1122შესავალი ჯანდაცვის მენეჯმენტის პროფესიაში3 1
  HELM2112ადამიანის ორგანოთა სისტემები, კომუნიკაცია და ტერმინილოგია მედიცინაში9 1
  MATH1122მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I6 1
  HELM1110შესავალი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში6 2
  MATH1216მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის II6 2
  ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6 3
  HELM1210ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სისტემებისა და პოლიტიკის საფუძვლები6 3
  ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 4
  ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6 4
  HELM2210ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  HELM2430ჯანმრთელობის სამართლისა და ბიოეთიკის საფუძვლები6 4
  MGMT2210სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  HELM2320შესავალი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის ეკონომიკაში6 5
  HELM3510ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის საფუძვლები6 5
  HELM3621ავადმყოფის მოვლა და გადაუდებელი დახმარება6 5
  MGMT3110ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 5
  STAT2222ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები6 5
  HELM3210ჯანმრთელობის დაზღვევა და რისკის მენეჯმენტის საფუძვლები6 6
  HELM3610ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები და მათი ორგანიზაცია6 6
  HELM3640ჯანმრთელობის დაცვის საინფორმაციო სისტემების საფუძვლები6 6
  HELM4110ჯანმრთელობის პროდუქტების მარკეტინგის საფუძვლები6 7
  HELM4131საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ქცევების მართვა6 7
  HELM4210სამედიცინო მომსახურების ხარისხის საფუძვლები6 7
  HELM4720ჯანმრთელობის დაცვის კვლევის მეთოდები და პროგრამების მართვა6 7
  HELM4152მონაცემთა ფორმირება, ანალიზი ჯანდაცვაში და პრაქტიკა12 8
  HELM4253საბაკალავრო ნაშრომი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში18 8

  კრედიტების ჯამი:

  186

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  FINA2159აღრიცხვისა და ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები6
  HELM4140მართული დახმარების საფუძვლები6
  HELM4151SPSS: მონაცემთა ფორმირება და ანალიზი ჯანდაცვის მენეჯმენტში6
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
  HOST3215ტურიზმის საფუძვლები6
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
  INFO1220გეოინფორმატიკა6
  JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
  KART1220აკადემიური წერა6
  LAWB1135შესავალი სამართალმცოდნეობაში6
  PSYC1265შესავალი სოციალურ ფსიქოლოგიაში6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6
  ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  PUBL3120შესავალი პოლიტიკის პროცესში, ინსტიტუტებსა და მართვაში6
  LAWB1240შესავალი სამოქალაქო სამართალში6
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6
  COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6
  PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
  SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6
  ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6
  POLI1220პოლიტიკის შესავალი6
  PUBL3215საჯარო ადმინისტრირების საფუძვლები6

  კრედიტების ჯამი:

  18

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი