eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ჯანდაცვის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც ჩაბარებული და დაძლეული აქვთ ბარიერი შემდეგ საგნებში: • ინგლისური ენა; • ქართული ენა და ლიტერატურა; • მათემატიკა/ისტორია პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას და სწავლის შედეგებს.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჯანდაცვის მენეჯმენტის კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს ეფექტურად გამოიყენოს ცოდნა ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის სისტემის, მისი ცალკეული ნაწილის, ორგანიზაციული მართვისა და პაციენტორიენტირებული მიდგომის შესახებ პირველადი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ჰოსპიტალურ, სადაზვევო და ფარმაცევტულ სექტორებში.

 

პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვის სექტორისთვის ამზადებს ადმინისტრატორებს (პირველადი ჯანდაცვა, ჰოსპიტალური და სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების სხვადასხვა დონეები, ჯანმრთელობის დაზღვევა), რომლებიც ორგანიზაციაზე გარემო ფაქტორების ცვლილებების შეფასებისა და შესაბამისი დასკვნების გაკეთების საფუძველზე თავიანთი პროფესიული საქმიანობით ხელს შეუწყობენ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის, ან ორგანიზაციის გამართულ მუშაობას, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის ზრდას და მისი მთავარი მიზნის მიღწევის ხელშეწყობას - მოსახლეობის კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას.

აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების ბაზარზე ეფექტურად ოპერირებას უზრუნველყოფს ისეთი დარგობრივი საკითხების ცოდნა, როგორიცაა სამედიცინო სერვისების ორგანიზება, მიწოდება, მმართველობითი და ფინანსური აღრიცხვა, მარკეტინგი, ხარისხის პრინციპები, საინფორმაციო სისტემები, ჯანდაცვის პროგრამების მართვა-ფორმირება, შედეგების შეფასება, პროგნოზირების მეთოდები, ეთიკა, ბიოეთიკა და სხვ. აგრეთვე, ცოდნა ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ძირითადი პროცესების, სამედიცინო მანიპულაციების, დიაგნოსტირების, მკურნალობის მეთოდების, სამედიცინო ენისა და სხვათა შესახებ;

საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს კურსდამთავრებულს წარმატებით განახორციელოს მენეჯერული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის საჯარო სამსახურებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ჯანდაცვით ორგანიზაციებში, პაციენტთა უფლებების დაცვისა და ჯანმრთელობის ხელშემწყობ ორგანიზაციებში, ფარმაცევტულ კომპანიებში, სტომატოლოგიურ კლინიკებში ოპერაციულ პოზიციებზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება
 • ინტერაქტიულ მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • დისკუსია
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • სიმულაცია;
 • ხელმძღვანელობა/მენტორობა;
 • მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სწავლება (Evidence-based learning (EBL);
 • როლური თამაში;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-11-2010
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 14-12
პროგრამის განახლების თარიღი: 08-29-2020
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 39
პროგრამის დეტალები:

ჯანდაცვის ადმინისტრირების სფეროში სტუდენტი წერს რეფერატებსა და პროექტებს, ასრულებს საბაკალავრო აკადემიურ ნაშრომს, ახდენს მიღებული შედეგების პრეზენტაციებს, გადის სტაჟირებას საქართველოს უნივერსიტეტის კონტრაქტორ ჯანდაცვით ორგანიზაციებში. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან (არანაკლებ, B1/2 ეტაპისა), რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე.

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

მენეჯმენტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა აუცილებელია დააგროვოს 240 ECTS კრედიტი, რაც მოიცავს პროგრამის ძირითად საგნებს – 210 ECTS (მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება - 24 ECTS), და არჩევით საგნებს – 30 ECTS მოწოდებული 192 ECTS  (მათ შორის სავალდებულოა 12 ECTS აღება ერთ-ერთ უცხო ენაში, რომელსაც სტუდენტი ირჩევს ენების სავალდებულო არჩევითი ბლოკიდან, ასევე აუცილებელია ინგლისურ ენის B2/2 კრედიტის ქონა, ხოლო თავისუფალ საგანს - 6 ECTS (რომელსაც სტუდენტი თავისი შეხედულებისამებრ ირჩევს უნივერსიტეტში არსებული საბაკალავრო პროგრამების საგნებიდან).

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2,3
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 2,3
PHI777აზროვნება და მორალი6 2,3
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 2,3
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 2,3
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 2,3
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 2,3
LITR1212დიადი წიგნები6 2,3

კრედიტების ჯამი:

12

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH4113ლოგიკა6 2,4
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2,4
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 2,4
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 2,4
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2,4
STEM0004თამაშთა თეორია6 2,4
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 2,4

კრედიტების ჯამი:

12

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
MATH1122მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I6 1
ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6 2
HELM1110შესავალი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში6 2
HELM2111ადამიანის ორგანოთა სისტემები, კომუნიკაცია და ტერმინილოგია მედიცინაში12 2
MATH1216მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის II6 2
ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6 3
ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 4
HELM2210ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
MGMT2210სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
HELM2320შესავალი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის ეკონომიკაში6 5
HELM3510ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის საფუძვლები6 5
HELM3610ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები და მათი ორგანიზაცია6 5
HELM3621ავადმყოფის მოვლა და გადაუდებელი დახმარება6 5
MGMT3110ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 5
STAT2222ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები6 5
HELM1210ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის სისტემებისა და პოლიტიკის საფუძვლები6 6
HELM2430ჯანმრთელობის სამართლისა და ბიოეთიკის საფუძვლები6 6
HELM3210ჯანმრთელობის დაზღვევა და რისკის მენეჯმენტის საფუძვლები6 6
HELM3640ჯანმრთელობის დაცვის საინფორმაციო სისტემების საფუძვლები6 6
HELM4110ჯანმრთელობის პროდუქტების მარკეტინგის საფუძვლები6 7
HELM4131საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ქცევების მართვა6 7
HELM4210სამედიცინო მომსახურების ხარისხის საფუძვლები6 7
HELM4720ჯანმრთელობის დაცვის კვლევის მეთოდები და პროგრამების მართვა6 7
HELM4200სტაჟირება ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში6 8
HELM4252საბაკალავრო ნაშრომი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში18 8

კრედიტების ჯამი:

180

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6
COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
PUBL3120შესავალი პოლიტიკის პროცესში, ინსტიტუტებსა და მართვაში6
LAWB1240შესავალი სამოქალაქო სამართალში6
MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6
COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6
PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6
ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6
HELM4140მართული დახმარების საფუძვლები6
POLI1220პოლიტიკის შესავალი6
PUBL3215საჯარო ადმინისტრირების საფუძვლები6

კრედიტების ჯამი:

18

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი