eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ტურიზმი
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კომპეტენტური/კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებსაც დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით ექნებათ ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების, გარემოსდაცვის და კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის, როლისა და ფუნქციების შესახებ საფუძვლიანი თეორიული ცოდნა და ტურისტული პროდუქტის შექმნის, ტურების/ექსკურსიების დაგეგმვის და განხორციელების, ქართულ და ინგლისურ ენებზე ტურიზმის დარგში არსებული გამოწვევების თუ ძირითადი ტენდეციების შესახებ ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის უნარი. კურსდამთავრებულებს გაცნობიერებული ექნებათ საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, კულტურისა და ტრადიციების პატივისცემა.  ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ, ტურიზმის ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს, როგორც სახელმწიფო/საჯარო სტრუქტურებში (მუზეუმი, დაცული ტერიტორიები, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო, კურორტი და ა.შ.), ისე კერძო სექტორში (ტურისტული სააგენტო, სასტუმრო და ა.შ.) და დაიკავოს ქვედა ან საშუალო რგოლის ხელმძღვანელის, სპეციალისტის/მთავარი სპეციალისტის ან მენეჯერის თანამდებობა. ტურიზმის ბაკალავრს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს სწავლების მეორე საფეხურზე უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული მიმართულებების შესაბამისად.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • სიმულაცია
 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსიები
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • კრიტიკული ანალიზი
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-11-2010
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 01-10
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 27/19
პროგრამის დეტალები:

სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს ტურიზმის მიმართულებით ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. პროგრამაში გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. სტუდენტმა უნდა მიაღწიოს B2/2 დონეს და პროგრამის ძირითად საგნებში გათვალისწინებულია ინგლისურის 18 კრედიტი. დაბალი ინგლისურის დონით ჩაბარების შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება არჩევითი კრედიტების ხარჯზე 18 კრედიტი აირჩიოს ინგლისურის დონეებში (A1-დან B1/1 ჩათვლით). კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე. თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისურ ენაში მიღებული 50 ქულა ან ნაკლები შეესაბამება A2-ის კომპეტენციას, 51 ქულიდან 75 ქულის ჩათვლით სტუდენტის კომპეტენცია განისაზღვრება B1/1 დონით, 76 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით შეესაბამება B1/2 დონის კომპეტენციას. სტუდენტებს, რომლებსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ ჩაუბარებიათ ინგლისური ენა, უტარდებათ დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2-სა. 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი, სავალდებულო ასარჩევი და არჩევითი სასწავლო კურსების გავლას, აქედან ძირითადი სასწავლო კურსები 180 ECTS; პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი ბლოკიდან (18 ECTS) მინიმუმ 6 ECTS გავლას, არჩევითი სასწავლო კურსების ბლოკიდან (138 ECTS) 54 ECTS გავლას.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,2,3
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,2,3
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,2,3
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,2,3
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,2,3
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,2,3
LITR1212დიადი წიგნები6 1,2,3
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,2,3

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH4113ლოგიკა6 2
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2
STEM0004თამაშთა თეორია6 2
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 2
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 2
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 2

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
BUSN1310ბიზნესი და ეკონომიკა6 1
HOST3215ტურიზმის საფუძვლები6 1
HOST6240საქართველოს გეოგრაფია6 1
HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 2
HOST3217ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები6 2
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 2
MGMT2015მენეჯმენტის საფუძვლები6 2
ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6 3
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
HOST1000კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი6 3
HOST4235სასტუმროს მენეჯმენტი6 3
MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 3
ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 4
HOST2000ეკო-აგრო ტურიზმი და გარემოს დაცვა6 4
HOST3000დარგობრივი ინგლისური (ინგლისური ტურიზმისათვის)6 4
HOST4240ღონისძიებების მენეჯმენტი6 4
MGMT3221საქმიანი ურთიერთობები6 4
HOST2090გეო-ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში6 5
HOST3221ტურიზმის ეკონომიკა6 5
HOST4000ტურის დაგეგმვა და საქართველოს ტურისტული მარშრუტები6 5
HOST5000კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი6 5
HOST1020ექსკურსიათმცოდნეობა და გიდის ხელოვნება6 6
HOST6000ტურიზმის პოლიტიკა და სამართლებრივი გარემო6 6
HOST7000ტურ-ოპერეიტინგი6 6
HOST9000სტატისტიკა ტურიზმში6 6
HOST2030პრაქტიკა სასტუმროში6 7
HOST8000პრაქტიკა ტურისტულ კომპანიაში6 7

კრედიტების ჯამი:

162

პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
HOST2040პრაქტიკა - მუზეუმი6 7
HOST2050პრაქტიკა - დაცული ტერიტორიები6 7
HOST2060პრაქტიკა - კურორტი6 7

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6
COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6
ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6
FINA2211დაზღვევის საფუძვლები6
HOST0001საბაკალავრო ნაშრომი ტურიზმში18
LAWB4991სამეწარმეო სამართალი6
MGMT1515ბიზნეს ეთიკა6
MGMT3211ადამიანური რესურსების მართვა6
MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6
MKTG3210მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები6
MKTG3279მომსახურების მარკეტინგი6
MKTG4110ბრენდის მენეჯმენტი6
MKTG4220ელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი6
STAT1122სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების ინფორმაციული სისტემები SPSS6

კრედიტების ჯამი:

30

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი