eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მაია ამაშუკელი
ეკა გეგეშიძე
ნათია გოლიაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში უახლესი ცოდნის მიწოდება და მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადება ბიზნესის ძირითად მიმართულებებში. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს გამოუმუშავდება ძირითადი სამეწარმეო უნარები, მიიღებს იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც საჭიროა საშუალო და დაბალი რგოლის მენეჯერისათვის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე. კურსდამთავრებულებს ექნებათ მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების; მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის ზოგადი მეთოდიკის ცოდნა და შეეძლებათ ბიზნეს გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირება; მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვა; მარკეტინგული და ორგანიზაციული სტრატეგიის შემუშავება; ფინანსური ანალიზი და ამ პროცესში ფინანსური აღრიცხვის ჩარჩოების, პრინციპების და პროცედურების გამოყენება. კურსდამთავრებულებს გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება ქმედებების კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის ფარგლებში მოქცევაში და ამ ღირებულებების დამკვიდრებისკენ მზაობა, რომ წვლილი შეიტანონ დარგის განვითარებაში. კურსდამთავრებულები ასევე შეძლებენ გამოკვეთონ საკუთარი პროფესიული ინტერესები და მოახდინონ ცოდნის სრულყოფა სწავლების უფრო მაღალ საფეხურზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • დისკუსია/დებატები
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავების, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის ზოგადი მეთოდიკის აღწერა და დახასიათება;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება აღწეროს მარკეტინგის ძირითადი ცნებები, კონკურენტული პოზიციონირების საფუძვლები და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების კონცეფციები მომხმარებლებთან და ფასეულობის ჯაჭვის დანარჩენ მონაწილეებთან თანამშრომლობის ეფექტიანი ქსელის შექმნის მიზნით;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება კომუნიკაციის პროცესის, კანონზომიერებების, მულტიკულტურულ გარემოში ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის საკითხების და გლობალურ ბიზნეს გარემოში ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მათი მნიშვნელობის შესახებ ზოგადი ცოდნა;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები, ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებასა და შედგენასთან დაკავშირებული ეტაპები, საწარმოს საქმიანობის ფინანსური კუთხით შეფასების მეთოდები, სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისათვის დანახარჯთა მართვის სისტემები, თვითღირებულების გამოთვლისა და ბიუჯეტირების პრინციპები, საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება დაახასიათოს მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის პრინციპები. აღწეროს კონკურენციის როლი წარმოებასა და ფასწარმოქმნაში, ახსნას მთლიანი შიდა და ეროვნული პროდუქტის მნიშვნელობა, დაახასიათოს უმუშევრობის გამომწვევი ფაქტორები და საბაზრო კანონზომიერებები;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება ბიზნესის სფეროში გამოყენებადი მათემატიკური თეორიების, სტატისტიკურ–ალბათური მოდელების ცოდნა;


 • უნარი
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს ეფექტური ორგანიზაციული სტრატეგიის შექმნისათვის ბიზნესის გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირებას, გარემოს და საბაზრო ძალების ანალიზს, კონკურენტების შეფასებას, ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების (SWOT) ანალიზს და მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვას;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება ბაზრის კვლევის შედეგებისა და კონკურენტების ანალიზის საფუძველზე ანგარიშის მომზადება, წარდგენა და ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება ოპერაციების დაგეგმვისას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება ბიზნეს–ამოცანების გადაჭრისას სათანადო მათემატიკური, სტატისტიკურ–ალბათური აპარატის გამოყენება;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება კომპანიის დანახარჯების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე ბიუჯეტების შედგენა; ფინანსური უწყისების მომზადების პროცესში ფინანსური აღრიცხვის ჩარჩოების, პრინციპების და პროცედურების გამოყენება; ასევე კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების დამუშავება და ინტერპრეტირება; შედეგების საფუძველზე კი ფირმის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი დასკვნების გამოტანა და წარდგენა;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება საინვესიტიო პროექტების მომგებიანობისა და რისკის გამოთვლა, მომგებიანი ინვესტიციის შეფასება და შესაბამისი ანგარიშის წარდგენა სპეციალისტებისთვის.


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები და დამოუკიდებლობლად გამოკვეთოს სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საჭიროება;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი დამოუკიდებლად მოიძიოს ინფორმაცია ელექტრონული ბიბლიოთეკებისა და ინტერნეტის გამოყენებით;

  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის პატივისცემაში;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გათავისებული ექნება ეთიკისა და სამართლიანი ქცევის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში მუშაობისას; ასევე განსხვავებული შეხედულებებისა და კულტურის მქონე ბიზნეს-პარტნიორებთან საქმიანობის განხორციელებისას აუცილებელი ეთიკური პრინციპები, რაც განაპირობებს წარმატებულ ბიზნეს კომუნიკაციას;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 14-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 29/19
  პროგრამის დეტალები:

  სწავლების საწყის სემესტრებში, გათვალისწინებულია ძირითადი კურსების შესწავლა, რომელთა სწავლის შედეგებიც შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მოდულებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. ინგლისურის ენის მიმართულებით სტუდენტმა უნდა დაძლიოს B2/2 დონე, ხოლო პროგრამის თავისუფალ კრედიტებში გათვალისწინებულია ინგლისურის ალტერნატიული დონეები, თუ სტუდენტის კომპეტენცია პროგრამაზე ჩაბარების მომენტში არ შეესაბამება B2/2 დონეს (A2-დან B2/1 ჩათვლით). კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე. · 17-45 ქულა შეესაბამება B1/1 დონე · 46-65 ქულის ჩათვლით - B1/2 დონე · 66-80 ქულის ჩათვლით - B2/1 დონე თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე. სტუდენტებს, რომლებსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ ჩაუბარებიათ ინგლისური ენა, უტარდებათ დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2-სა. პროგრამა სტუდენტს აძლევს საშუალებას გაიაროს 18 ECTS თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 138 ECTS, ასევე, 24 ECTS პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი ბლოკებიდან: STEM ბლოკიდან 12 ECTS და ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკიდან - 12 ECTS. ხოლო დარჩენილი 78 ECTS შევსება სტუდენტს შეუძლია საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან (როგორც პროგრამის ასარჩევი, ასევე სხვადასხვა კონცენტრაციის საგნებიდან).

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1
  LITR1212დიადი წიგნები6 1
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  PHI777აზროვნება და მორალი6 1
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1

  კრედიტების ჯამი:

  12

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 3,4
  STEM0004თამაშთა თეორია6 3,4
  STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 3,4
  STEM0011კომპიუტერული აზროვნება6 3,4
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 3,4
  STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 3,4
  STEM0010ლოგიკა6 3,4

  კრედიტების ჯამი:

  12

  ზოგადი ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN3210პროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში6 2
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი6 2
  BUSN4310ბიზნეს სამართალი6 3
  MGMT2211საერთაშორისო ბიზნესი6 3
  INFO3212გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში6 4
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა6 5
  BUSN1515სამართალი და ეკონომიკა6 6
  BUSN2121ინგლისური ბიზნესკომუნიკაციისათვის6 7
  INTR4215სტაჟირება ბიზნესში12 7

  კრედიტების ჯამი:

  60

  საბუღალტრო აღრიცხვის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ACCT3216ფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)6 5
  ECON3279საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები6 5
  ACCT3440ფინანსური აღრიცხვა (უმაღლესი დონე)6 6
  ACCT4212ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები6 6
  ACCT1315ფროდები ბუღალტერიაში6 7
  ACCT2216გადასახადების ადმინისტრირება6 7
  ACCT3110სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები6 7
  ACCT3320მმართველობითი აღრიცხვა (საშუალო დონე)6 7
  ACCT3540არამომგებიანი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა6 7
  ACCT4230აუდიტის საფუძვლები6 7

  კრედიტების ჯამი:

  60

  მენეჯმენტის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6 5
  MGMT2212მეწარმეობა6 5
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 6
  FINA2210რისკების მართვა6 6
  MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6 6
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6 6
  MGMT6203სტრატეგიული მენეჯმენტის სიმულაცია6 6
  MKTG4190მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი6 6
  MGMT2121ლიდერობა6 7
  MGMT2213ISO და ხარისხის ტოტალური მართვა6 7
  MGMT3151ცვლილებების მართვა6 7

  კრედიტების ჯამი:

  66

  მარკეტინგის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MKTG3210მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები6 5
  MKTG4110ბრენდის მენეჯმენტი6 5
  MKTG4550სოციალური მედია მარკეტინგი6 5
  COMM4130რეკლამის საფუძვლები6 6
  JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი6 6
  JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6 6
  MKTG3279მომსახურების მარკეტინგი6 6
  MKTG4220ელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი6 6
  COMM4150გაყიდვების სტრატეგია6 7
  COMM4252კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა6 7
  MKTG2609მარკეტინგული კომუნიკაციები6 7
  MKTG3220მარკეტინგული კვლევა6 7
  MKTG4230გლობალური მარკეტინგული სტრატეგიები6 7

  კრედიტების ჯამი:

  78

  ფინანსების ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  FINA3220ინვესტმენტის საფუძვლები6 5
  MATH1413მათემატიკური მეთოდები III6 5
  BUSN3210პროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში6 6
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები6 6
  FINA4115კორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)6 6
  FINA4250საერთაშორისო ფინანსები6 6
  FINA2212შესავალი საბანკო საქმეში6 7
  FINA4260ვაჭრობა ფინანსურ ბაზრებზე6 7

  კრედიტების ჯამი:

  48

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1310ბიზნესი და ეკონომიკა6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  MATH1010მათემატიკური მეთოდები I6 1
  BUSN1111ბიზნესის ეთიკურ-სამართლებრივი გარემო6 2
  ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6 2
  MATH1015მათემატიკური მეთოდები II6 2
  MGMT2015მენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6 3
  ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6 3
  STAT2219სტატისტიკა6 3
  ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 4
  ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6 4
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 4
  FINA3115ფინანსების საფუძვლები6 5
  MGMT2210სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6 5
  MGMT3110ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 5
  MGMT3211ადამიანური რესურსების მართვა6 5
  MGMT3221საქმიანი ურთიერთობები6 5
  BUSN4251პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში30 8

  კრედიტების ჯამი:

  138

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი