eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: მათემატიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მათემატიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სტუდენტის ჩარიცხვა პროგრამაზე ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ  მათემატიკის სხვადასხვა დარგის (მათემატიკური ანალიზის, ჩვეულებრივი და კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების, ანალიზური გეომეტრიის, ალბათობის თეორიისა და მათ. სტატისტიკის, ალგებრის, ლოგიკის, კომპლექსური ანალიზის, ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორიის, ოპტიმიზაციის მეთოდების, რიცხვითი მეთოდების და მათემატიკური მოდელირების) საფუძვლების, დაპროგრამების საფუძვლების, საოფისე სისტემების ცოდნა, შეეძლებათ მათემატიკის სხვადასხვა დარგში წარმოქმნილი პრობლემების შესწავლა, ანალიზი და ექნებათ შესაბამისი დასკვნის გაკეთების უნარი.

 

კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ მეცნიერების, ბიზნესის სფეროში, სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც მოთხოვნადია ანალიტიკური აზროვნება და სხვადასხვა მათემატიკური მეთოდების გამოყენება.

 

კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ სწავლა გააგრძელონ განათლების შემდეგ საფეხურზე როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში.
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • დისკუსიები
 • ლაბორატორიული მეცადინეობა
 • ლექცია-სემინარები
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • თემების დაწერა
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • სიახლეთა გარჩევა
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-11-2010
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 01-10
პროგრამის განახლების თარიღი: 07-08-2019
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 51/19
პროგრამის დეტალები:

პროგრამაში ინტეგრირებულია Microsoft აკადემიის საერთაშორისო სასერტიფიკატო კურსი, რაც სტუდენტებს მისცემს დამატებით შესაძლებლობას მიიღონ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საერთაშორისო დოკუმენტი.

პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისურ ენაში მიღებული 51 ქულა და მეტი შეესაბამება ინგლისური ენა III (B1/1) დონის კომპეტენციას. თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე და დადგენილი კომპეტენციის შესაბამისად სტუდენტს თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2). შიდა გამოცდაზე მიღებული 34 ქულა ან ნაკლები შეესაბამება ინგლისური ენა I (A1) დონის, 35 ქულიდან 50 ქულის ჩათვლით - ინგლისური ენა II (A2) დონის და 51 ქულა და ზემოთ ინგლისური ენა III (B1/1) დონის კომპეტენციას.

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

მათემატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს

 • პროგრამის ძირითად საგნებს 156 ECTS,
 • პროგრამის არჩევით საგნებს 24 ECTS,
 • დარჩენილი 60 ECTS სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს  მათემატიკის პროგრამის არჩევითი საგნებიდან, აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა ან გამოიყენოს როგორც  თავისუფალი კრედიტები.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,3,5
LITR1212დიადი წიგნები6 1,3,5
PHI777აზროვნება და მორალი6 1,3,5
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,3,5
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,3,5
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,3,5
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,3,5
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,3,5
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,3,5

კრედიტების ჯამი:

18

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 6
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 6
STEM0004თამაშთა თეორია6 6
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 6

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 1
MATH1112მათემატიკური ანალიზი I6 1
MATH1213ალგებრა6 1
INFO1112საოფისე სისტემები6 2
INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 2
MATH1114ანალიზური გეომეტრია6 2
MATH1212მათემატიკური ანალიზი II6 2
MATH 2114მათემატიკური ანალიზი III6 3
MATH2113დიფერენციალური განტოლებები I6 3
MATH4113ლოგიკა6 3
MATH2110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I6 4
MATH3111ოპტიმიზაციის მეთოდები6 4
MATH3113დიფერენციალური განტოლებები II6 4
MATH3121კომპლექსური ანალიზი6 4
MATH3110ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა II6 5
MATH3124ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია I6 5
MATH4112კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები I6 5
MATH3123რიცხვითი მეთოდები I6 6
MATH3126მათემატიკური მოდელირება I6 6
MATH4114თეორიული მექანიკა I6 6

კრედიტების ჯამი:

126

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
MATH3120ექსტრემალური ამოცანების თეორია6
MATH3122ინტეგრალური განტოლებები I6
MATH3223რიცხვითი მეთოდები II6
MATH3224მათემატიკური მოდელირება II6
MATH3225ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია II6
MATH4121კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები II6
MATH2221ფუნქციონალური ანალიზი6
MATH3115დიფერენციალური გეომეტრია I6
MATH4115დრეკადობის თეორიის საფუძვლები6
MATH4122ინტეგრალური განტოლებები II6
MATH4124თეორიული მექანიკა II6
INFO4333პროგრამირება MatLab გარემოში6
MATH3118დისკრეტული სტრუქტურები6
MATH3125დიფერენციალური გეომეტრია II6
MATH4116ჰიდრომექანიკის საფუძვლები6
MATH4117სინგულარული ინტეგრალური განტოლებები6
MATH4211ფინანსური მათემატიკის ელემენტები6
MATH4213სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით6
MATH4240საბაკალავრო ნაშრომი მათემატიკაში12

კრედიტების ჯამი:

126

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი