eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფსიქოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი:
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ააკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგები რომელთა ცოდნაც დაფუძნებული იქნება ლებერალურ-ჰუმანურ ღირებულებებზე და აღჭურვილი იქნება პატიოსანი შრომით წარმატების მიღწევაზე.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო პროფილის ფსიქოლოგები, რომლებსაც ექნებათ ცოდნა მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითად სფეროების; ძირითად ფსიქიკურ პროცესების და მათთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებების; ადამიანის ფსიქიკური განვითარების ეტაპების და მათი თავისებურებების, სოციალურ სინამდვილეში არსებული პიროვნებათშორისი და ჯგუფთაშორის ურთიერთობების კანონზომიერებების; პიროვნების არსის და მისი შემსწავლელი თეორიების, განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის მიხედვით ადამიანის ქცევის მიზენშეწონილობის შესახებ; და აგრეთვე, - შეეძლებათ პროფესიული ეთიკის ფარგლებში კვლევის წარმოების ზოგადი პრინციპების გამოყენების, კვლევის თავისებურებებისა და კონკრეტული მეთოდების შერჩევის, რეალური ემპირიული კვლევის დაგეგმვის, ჩატარებისა და მიღებული მონაცემების დამუშავებისა და გააანალიზების უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ ფსიქოლოგ-ასისტენტისა და დამხმარე ფსიქოლოგის პოზიციაზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ნებისმიერი სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციის (ბანკები, კორპორაციები, სამინისტროები, სააფთიაქო ქსელები, მაღაზიათა ქსელები) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურები, საბავშვო ბაღები და სკოლები, ტრენინგ-ცენტრები, კვლევითი ორგანიზაციები, სასწავლო დაწესებულებების ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა სამსახურები, ბავშვთა და მოზრდილთა საკონსულტაციო და სარეაბილიტაციო ცენტრები და კლინიკები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარი
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • როლური თამაშები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
  შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • დისკუსია-დებატები
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 08-30-2016
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-16
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 01-21
პროგრამის დეტალები:

პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75] - B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რომელიც გულისხმობს პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 168 კრედიტს, რომელშიც საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა 18 კრედიტითაა განსაზღვრული. დარჩენილი 72 კრედიტის დაგროვება სტუდენტს შეუძლია როგორც პროგრამის ასარჩევი საგნებიდან (რომელიც თემატურად სტრუქტურირებულია), ისე თავისუფალი კრედიტებით ან მაინორით. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, ჟურნალისტიკა; სტრატეგიული კომუნიკაციები; პოლიტიკის მეცნიერებები.

ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1
BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1
HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1
LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1
LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1
LITR1212დიადი წიგნები6 1
PHI777აზროვნება და მორალი6 1
POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

STEM ბლოკი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
MATH1414ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება6 1
MATH4113ლოგიკა6 1
STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 1
STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 1
STEM0004თამაშთა თეორია6 1
STEM0005თანამედროვე ტექნოლოგიები6 1
STEM0006პროგრამირების საბაზისო კურსი6 1
STEM0007მათემატიკა და ცივილიზაციები6 1

კრედიტების ჯამი:

6

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
PSYC1221ფსიქოლოგიის საფუძვლები I6 1
PSYC1240ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები6 1
PSYC1223ფსიქოლოგიის საფუძვლები II6 2
PSYC1241ფსიქოლოგიის ისტორია6 2
PSYC1331განვითარების ფსიქოლოგია6 2
PSYC1335ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 16 2
PSYC1315სოციალური ფსიქოლოგია I6 3
PSYC1320კოგნიტური ფსიქოლოგია I6 3
PSYC1350ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 26 3
PSYC1430პიროვნების ფსიქოლოგია I6 3
PSYC1313სოციალური ფსიქოლოგია II6 4
PSYC1323კოგნიტური ფსიქოლოგია II6 4
PSYC3167ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია6 4
PSYC3260პიროვნების ფსიქოლოგია II6 4
PSYC1270მონაცემთა დამუშავება I6 5
PSYC2210განწყობის ფსიქოლოგია I6 5
PSYC4415შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია6 5
PSYC1231კლინიკური ფსიქოლოგია6 6
PSYC2190მონაცემთა დამუშავება II6 6
PSYC7710განწყობის ფსიქოლოგია II6 6
PSYC1426საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში18 8

კრედიტების ჯამი:

144

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
PSYC1341კონფლიქტის ფსიქოლოგია6
PSYC1311პრაქტიკა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში6
PSYC1314პრაქტიკა ფსიქოლოგიის კვლევაში6
PSYC1415სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები6
PSYC1421ფსიქოსომატური მედიცინა6
PSYC1428სოციალური უნარების ტრენინგი6
PSYC1432ინტერპერსონალური კომუნიკაცია6
PSYC1435გავლენის ფსიქოლოგია6
PSYC1436ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხები6
PSYC1515რეკლამის ფსიქოლოგია6
PSYC1516XX საუკუნის ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმდინარეობები6
PSYC1525ქცევის დარღვევები6
PSYC1530ფსიქოთერაპიის საფუძვლები6
PSYC3115განათლების ფსიქოლოგიის საფუძვლები6
PSYC3131პათოფსიქოლოგია6
PSYC4190ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები6
PSYC4270რელიგიის ფსიქოლოგია6
MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6
PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
PSYC1260ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები6
PSYC1316პრაქტიკა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში6
PSYC1317პრაქტიკა განათლების და განვითარების ფსიქოლოგიაში6
PSYC1345იურიდიული ფსიქოლოგია6
PSYC1351კონფლიქტები და მოლაპარაკებები6
PSYC1355მართვის ფსიქოლოგია6
PSYC1414პროფესიული ინგლისური ფსიქოლოგებისთვის6
PSYC1425სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები6
PSYC1518პრობლემებზე ორიენტირებული სწავლება ფსიქოლოგიაში6
PSYC3295ფსიქოლოგიური კონსულტაცია6
PSYC4231ნეიროფსიქოლოგია6
SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6

კრედიტების ჯამი:

186

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი