eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ნაწილაკების ექპერიმენტული ფიზიკა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: მირიანი ტაბიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფიზიკის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში B2 (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის, (ან ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის არსებობისას), სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. პროგრამა სამაგისტრო სწავლების საფეხურზე დაუშვებს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს შემდეგი მიმართულებებით: ფიზიკის ბაკალავრი; ფიზიკური მეცნიერებების ბაკალავრი; საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი; ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მაგისტრანტებს მისცეს ნაწილაკების ფიზიკის მიმართულებით ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც გამყარებულია პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოებით და აგრეთვე შესაბამისობაშია მოყვანილი იმ მოთხოვნებთან, რომელებიც მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებში (როგორიცაა, მაგალითად CERN, FZJ, GSI) მაღალი ენერგიების ფიზიკის მიმართულებით მიმდინარე კვლევით პროექტებში ახალგაზრდების ჩართვას სჭირდება; მიღებულ ცოდნასთან ერთად, სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ დარგისთვის აუცილებელი ისეთი უნარები, რომლის საფუძველზეც ისინი შეძლებენ  პროფესიული შესაძლებლობების გამოვლენას. პროგრამის დასრულების შემდგომ, კურსდამთავრებულს ექნება კომპეტენცია სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საგანმანათლებლო საფეხურზე, ჩაერთოს დარგის შესაბამის საგანმანათლებლო საქმიანობაში ან/და დასაქმდეს კვლევით ცენტრებსა და ლაბორატორიებში როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • სიახლეთა გარჩევა
 • ინდუქცია, დედუქცია ანალიზი და სინთეზი
 • ლაბორატორიული მეცადინეობა
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსიები
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • პრეზენტაციის წარდგენა
 • დებატები
 • გუნდური მუშაობა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • იცის ფუნდამენტური ნაწილაკების ძირითადი თვისებები;

  აქვს ნაწილაკების ფიზიკის ფუნდამენტური კონცეფციების ისტორიული ევოლუციის და თანამედროვე მდგონარეობის ცოდნა;

  იცის სპეციფიკურ მათემატიკური მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება როგორც სტანდარტულ მოდელში, ისე სხვა არააბელურ ყალიბულ თეორიებში;

  იცის ჯგუფთა თეორიის მათემატიკური აპარატი და ამ აპარატით კონკრეტული სიმეტრიების აღწერა;

  იცის კონკრეტული, მათ შორის სხვადასხვა ორთოგონალური და უნიტარული ჯგუფების თვისებები და მათ სტრუქტურა და წარმოდგენები;

  იცის სტანდარტულ მოდელის ლაგრანჟიანის სიმეტრიები, სტანდარტული მოდელის მიღმა მოდელების პარამეტრების და მათი ცთომილებების შეფასების მეთოდები;

  იცის ნეიტრინოს ფიზიკის და ბარიოგენეზის საკითხები, შეუძლია დამატებით განზომილებებზე მსჯელობა;

  იცის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ექსპერიმენტული დანადგარების მოწყობა და მუშაობის პრინციპები;

  შეუძლია ნაწილაკთა რეგისტრაციის მეთოდოლოგიის საკითხებზე მსჯელობა;

  იცის არსებული დეტექტორების შექმნის ტექნოლოგიები;

  იცის ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებლების მუშაობის პრინციპები;

  შეუძლია თანამედროვე ექსპერიმენტული ბაზების და ტექნოლოგიების საკითხებზე მსჯელობა;

  იცის სტატისტიკის ელემენტები და მონაცემთა დამუშავების საბაზისო საკითხები;

  იცის მაქანური სწავლებით მულტივარიაციული ანალიზის მეთოდები და მათი გამოყენება მონაცემთა ანალიზის დროს.


 • უნარი
 • ამყარებს კავშირს ფუნდამენტურ ურთიერთქმედებებსა და ელემენტარული ნაწილაკების თვისებებს შორის;

  აქვს ნაწილაკების ფიიზიკაში თეორიულ და ექსპერიმენტულ მიღწევებს შორის მჭიდრო კავშირის დანახვის უნარი;

  აქვს თეორიისა და ექსპერიმენტის შესაძლებლობების და მათი საზღვრების კრიტიკულად შეფასების უნარი;

  ექსპერიმენტული მონაცემების გამოყენებით სხვადასხვა თეორიული მოდელების შეფასების და ოპტიმალური მოდელის გამორჩევის უნარი;

  აქვს ჯგუფთა თეორიის აბსტრაქტულ ცნებებსა და სამყაროს თვისებებს შორის კავშირის დამყარების უნარი;

  შეუძლია ჯგუფთა თეორიასა და სიმეტრიის პრაქტიკულ გამოვლინებებს შორის კავშირის დამყარება;

  ამყარებს კავშირს ყალიბური სიმეტრიის ჯგუფსა და ფუნდამენტური მაწილაკების ურთიერთქმედების თვისებებს შორის;

  აქვს სტანდარტული მოდელის ძლიერი და სუსტი მხარეების კრიტიკულად შეაფასების უნარი;

  აქვს ნეტერის თეორემის დამტკიცების უნარი;

  აქვს სტანდარტულ მოდელს მიღმა მოდელების პარამეტრების და მათი ცთომილებების შეფასების უნარი;

  აქვს სტანდარტული მოდელის მიღმა ახალი მოდელების აგების უნარი;

  აქვს უნარი მიღოს მონაწილეობა უკვე არსებულ დეტექტორებთან მუშაობაში;

  აქვს უნარი მიღოს მონაწილეობა ახალი ტიპის დეტექტორების შემუშავებასა და შექმნაში;

  აქვს უნარი სწრაფად ჩაერთოს მოქმედი ექსპერიმენტული დანადგარების ჯგუფის საქმიანობაში;

  შეუძლია ჩაერთოს ახალი ექსპერიმენტის მომზადების პროცესში;

  შეუძლია მიღოს მონაწილეობა ამაჩქარებლებზე მიმდინარე ექსპერიმენტული დანადგარების მუშაობაში;

  შეუძლია ოპტიმალურად გამოყენოს ექსპერიმენტის მუშაობის პერიოდში ამაჩქარებლის პარამეტრები;

  აქვს უნარი მიიღოს მონაწილეობა ამაჩქარებელზე ახალი ექსპერიმენტის მომზადების პროცესში;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-21-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 22-22 (პას)
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: #13PCD360 – 02 (პგს)
  პროგრამის დეტალები:

  ნაწილაკების ფიზიკის  სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი და არჩევითი კურსების ერთობლიობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მიმართულებაში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამა შედგება პროგრამის ძირითადი და ასარჩევი საგნებისგან. პროგრამის ძირითადი საგნების კრედიტების ჯამი შეადგენს 102 კრედიტს (72 სავალდებულო კურსები და 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი). ასარჩევი კრედიტების ჯამი შეადგენს 36 კრედიტს, საიდანაც სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს 18 კრედიტი თავისი შეხედულებისამებრ. 

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  PHYZ52212ჯგუფთა თეორია და სიმეტრიები ნაწილაკთა ფიზიკაში6 1
  PHYZ52201ელემენტარულ ნაწილაკთა ამაჩქარებლები6 1
  PHYZ52213ნაწილაკების ურთიერთქმედების რელატივისტური კინემატიკა6 1
  PHYZ52202ელემენტარულ ნაწილაკთა დეტექტორები I6 1
  PHYZ52222ელემენტარულ ნაწილაკთა დეტექტორები II6 2
  PHYZ52206ნაწილაკების ფიზიკა6 2
  PHYZ52205მონაცემთა ანალიზის მეთოდები ნაწილაკების ფიზიკაში6 2
  PHYZ2216კვლევითი სემინარი6 2
  PHYZ52211ველის ყალიბური თეორიები და სტანდარტული მოდელი6 3
  PHYZ52209სტანდარტული მოდელი და მის მიღმა6 3
  PHYZ52217მონაცემთა გაღრმავებული ანალიზი6 3
  PHYZ52218კვლევითი პროექტების მართვა6 3
  PHYZ52219სამაგისტრო ნაშრომი ნაწილაკების ექსპერიმენტულ ფიზიკაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  102

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  PHYZ52207C++ პროგრამირება I6
  PHYZ52203გამოყენებითი ელექტრონიკა I6
  PHYZ52208C++ პროგრამირება II6
  PHYZ52204გამოყენებითი ელექტრონიკა II6
  ENGP5212მიზნობრივი ინგლისური ენა (ფიზიკა)6
  MATH5005რიცხვითი მეთოდები6

  კრედიტების ჯამი:

  36

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი