eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცევტული ქიმია
განათლების საფეხური: დოქტორანტურა
ხელმძღვანელი: სამად ხაკსარმაღამი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფარმაციის დოქტორი
პროგრამის მოცულობა: 60
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სადოქტორო ხარისხის მისაღებად დაიშვება ფარმაციის დარგში მაგისტრის ან ეკვივალენტური ხარისხის მქონე პირი. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს გამოცხადებულ კვლევით თემებთან დაკავშირებული კვლევის კონცეფციები წერილობით ფორმაში და ინგლისური ენის, სულ მცირე, B2 დონეზე ცოდნის დამდასტურებელი სერტიფიკატი. სამეცნიერო საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს კანდიდატის წარდგენილი წერილობითი და ზეპირი მოხსენებების განხილვის საფუძველზე, ასევე კანდიდატის კვლევითი უნარებისა და სკოლის კვლევის პრიორიტეტებისა და რესურსების შესაბამისობის შეფასებით.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ფარმაცევტული ქიმიის დარგში გამორჩეული ხარისხის დიპლომისშემდგომი განათლება ინტერდისციპლინური ტრენინგების საშუალებით ისეთ დარგებში, როგორიცაა სინთეზური ორგანული ქიმია, ბუნებრივი პროდუქტები, წამლების დიზაინი, მოლეკულური მეტაბოლიზმი და ქიმიური ტოქსიკოლოგია და წამლის მოქმედების მექანიზმები - რაც კურსდამთავრებულს მრეწველობაში, სამთავრობო სექტორში ან უმაღლეს განათლებაში კარიერისთვის მოამზადებს.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ იმუშაონ ფარმაცევტულ კომპანიებში, წამლების მწარმოებელ და მარკეტინგულ კომპანიებში, ჯანდაცვის დეპარტამენტებში, ლაბორატორიებში, სამეცნიერო- კვლევით ორგანიზაციებში, ბიოტექნოლოგიურ ფირმებში, მავნებლებთან ბრძოლის დეპარტამენტებში და თავდაცვის სამსახურებში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული სწავლება;
 • ლიტერატურული მასალების განხილვა;
 • სამეცნიერო წერა;
 • პრობლემის გადაწყვეტა;
 • კოორდინაცია;
 • სწავლა სწავლების მეშვეობით;
 • ჯგუფური სწავლება;
 • პრეზენტაციები;
 • პროექტი;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • დისკუსია;
 • ლაბორატორია.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ფლობს მოწინავე უნარების სისტემურ ცოდნას, რომლებიც საჭიროა ხარისხის კონტროლის, წამლების აღმოჩენის, წამლების დიზაინისა და მაღალი ხარისხის ფარმაცევტული პროდუქტების განვითარების, სამედიცინო ქიმიის, ფარმაკოლოგიის, და თანამედროვე ანალიტიკური მეთოდების სფეროებში.
  • სისტემურად იცის, ხსნის და აღწერს ხარისხის კონტროლის, განცალკევების მეთოდებსა და კვლევის გარემოს
  • სამეცნიერო ნაშრომების/პროექტების შემუშავების საფუძვლების სისტემატური ცოდნა მოწინავე მოთხოვნების, აქტიური სასწავლო სტრატეგიებისა და პედაგოგიური კომუნიკაციის შესაბამისად.
  • ხსნის და აყალიბებს წამლების სინთეზის, წამლის ტესტირების, წამლის შემუშავებისა და ანალიტიკური მეთოდების ვალიდაციის საკითხებს

 • უნარი
  • ფლობს ფართო თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას წამლების ანალიზის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ, გაიდლაინების შესაბამისად წამლის მიწოდების სტანდარტული და მოწინავე სისტემების - როგორიცაა აბები, კაფსულები და ა.შ. ინ-ვიტრო შეფასების შესახებ; თანამედროვე ანალიტიკური მეთოდების შესახებ, რომლებიც გამოიყენება რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ანალიზში, მნიშვნელოვანი პრეპარატების სინთეზისთვის, მცენარეული წარმოშობის ნაერთების იზოლაციისთვის.
  • დეტალურად განიხილავს წამლის აღმოჩენის მაგალითებს და ამ მაგალითებიდან გამომდინარე აკეთებს  დასკვნებს.
  • აღწერს სამედიცინო ქიმიაში არსებულ გამოწვევებს და შესაძლებლობებს წამლების აღმოჩენის მიმდინარე მიღწევების ფონზე.
  • შეიმუშავებს სინთეზურ მარშრუტს კომპლექსური მოლეკულური სამიზნეებისთვის

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • ახდენს საერთაშორისო საცნობარო წყაროებში და გლობალურ პროფესიულ სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევებიდან მიღებული ახალი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული იდეების მონიტორინგს, პროფესიული რეპუტაციის, საავტორო უფლებებისა და ეთიკური პრინციპების დაცვით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-19-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 01-22
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  წელიწადში ერთხელ უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საბჭო აცხადებს მიღებას კვლევით თემატიკებზე სამედიცინო ქიმიის სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც შეესაბამება უნივერსიტეტის ინტერესებს. კანდიდატი გასაუბრებას გაივლის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საბჭოში. მან მკაფიოდ უნდა წარმოადგინოს თავისი ხედვა კვლევის თემის შესახებ და გამოავლინოს შესაბამისი კვლევისა და კომუნიკაციის უნარები.

  სადოქტორო ნაშრომის მოცულობა განისაზღვრება არანაკლებ 70 და არა უმეტეს 80 გვერდით. (17 500-20 000 სიტყვა)

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  დოქტორის ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა

  • შეასრულოს 60 ECTS, რომელიც მოიცავს 40 ECTS სავალდებულო და 20 ECTS არჩევითი სასწავლო კურსებიდან.
  • გამოაქვეყნოს კვლევის თემასთან დაკავშირებული ორი სამეცნიერო პუბლიკაცია რეფერენტულ/რეცენზირებად ჟურნალებში, მათ შორის ერთი მაინც Clarivate Analytics-ის Web of Science-ში ინდექსირებულ დადებითი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე
   ჟურნალში;
  • გააკეთოს მინიმუმ ერთი საკონფერენციო მოხსენება (ზეპირი) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  CHEM8000წამლის პრაქტიკული სინთეზი10 1
  CHEM8001NMR სპექტროსკოპიის პრინციპები და აპლიკაციები10 1
  EENG7194კვლევითი პროექტების მართვა10 2
  METH 7117სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში5 1
  PDPR 7217პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)5 1

  კრედიტების ჯამი:

  40

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  CHEM8005უახლესი ფარმაცევტული ქიმია10
  CHEM8006წამლის მიწოდება10
  CHEM8008უახლესი ბიოქიმია10
  CHEM8009ტოქსიკოლოგია10
  CHEM9000ფარმაცევტული ტექნოლოგია10

  კრედიტების ჯამი:

  50


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი