eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცევტული ქიმიის სამაგისტრო პროგრამა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: სამად ხაკსარმაღამი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიოფარმაციის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე., კანდიდატებს წარმატებით უნდა ჰქონდეთ მიღებული ბაკალავრის ხარისხი ფარმაციის, ქიმიის, ბიოქიმიისა და ბიოლოგიის მიმართულებით. განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს ინგლისური ენის ცოდნის სერტიფიკატი მინიმუმ B2 დონეზე.
პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი შესაბამისი რელევანტური უნარებით, რომლებიც აუცილებელია ხარისხის კონტროლის, წამლების აღმოჩენის, ფარმაცევტული ქიმიის სფეროებში, რომელიც ფლობს ქიმიის პრინციპებისა და თეორიების ღრმა და სისტემურ ცოდნას და ორგანული ნაერთების სინთეზის პრაქტიკულ უნარებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ სხვადასხვა სამედიცინო კომპანიებსა და სხვა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში წამლების მწარმოებლის, ხარისხის მაკონტროლებლის პოზიციებზე.  ასევე, საკუთარი კომპანიების ეფექტურად შექმნა და მართვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

ლექცია-სემინარი;
დემონსტრაციის მეთოდი;
აუდიო-ვიდეო სასწავლო მასალების გამოყენება;
ინტერაქტიული ლექციები;
სიტუაციური სავარჯიშოები;
კვლევის წარმოება;
პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
კრიტიკული ანალიზი;
ჯგუფური სავარჯიშოები;
საქმის შესწავლა;
ლიტერატურის მიმოხილვა;
ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ფორმატის ფაილების მოძიება;
პრეზენტაცია;
პროექტი;
ვერბალური მეთოდი;
საკითხების დაწერა;
ელექტრონული და არაელექრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება;
პრაქტიკული სამუშაო;

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის კურსდამთავრრებულს ექნება:

  ქიმიისა და ფარმაციის ფართო ცოდნა სტუდენტებში და სტუდენტების აღჭურვა ფარმაცევტული ქიმიისა და განვითარების სრულყოფილებით, რითაც სტუდენტს შესაძლებლობას მისცემს განაგრძოს კარიერა სამედიცინო ინდუსტრიაში/კვლევით ინსტიტუტში.
  სისტემური ცოდნა წამლების სინთეზში, წამლების ტესტირებასა და წამლების შემუშავებაში და ანალიტიკური მეთოდების დადასტურებაში.
  ·         გაფართოებული უნარები, რომლებიც აუცილებელია ხარისხის კონტროლის, წამლების აღმოჩენის, წამლების დიზაინისა და მაღალი ხარისხის ფარმაცევტული პროდუქტების განვითარების, სამკურნალო ქიმიის, ფარმაკოლოგიის, თანამედროვე ანალიტიკური ტექნიკის სფეროებში და უზრუნველყოფს სიღრმისეულ ცოდნას, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს უფრო ეფექტურად იმუშაონ ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში.

  ·         სამკურნალო ქიმია I-ში დაფარული წამლების სისტემური ცოდნა მოიცავს 1) პოლიციკლური და ჰეტეროციკლური რგოლების ნომენკლატურას, 2) ქოლინერგულ და ადრენერგულ პრეპარატებს, 3) გულ-სისხლძარღვთა წამლებს, 4) ანტითრომბოზებსა და ანტიჰისტამინებს და 5) CNS-ის სტიმულატორებს. ამ კურსზე სტუდენტებმა უნდა დაუკავშირონ მედიკამენტების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებები, ფარმაკოლოგიური აქტივობები, მოქმედების მექანიზმები, ADME (ადსორბცია, განაწილება, მეტაბოლიზმი და გამოყოფა) და ფარმაკოკინეტიკური თვისებები მათ ქიმიურ სტრუქტურას.


 • უნარი
 • პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  ·         გამოიკვლიოს მოლეკულების შეკავშირების რეჟიმები მოლეკულური დოკებით.

  ·         გააკეთოს მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა, რომელიც გამოიყენება წამლების აღმოჩენაში.

  ·         ისეთ ანალიტიკურ ტექნიკებთან მუშაობა, როგორიცაა UV, IR, HPLC, NMR, მასსპექტროსკოპია სასწავლო გეგმის განუყოფელი ნაწილია.

  ·         შეასრულოს მოკლე კვლევითი პროექტი ფარმაცევტული ერთეულის სინთეტიკის, დახასიათების, იდენტიფიკაციისა და ანალიზის ტექნიკით.

  ·         გამოიკვლიოს და კრიტიკულად გაანალიზოს განვითარებული თეორიები, ინფორმაცია და ტექნოლოგიები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ პაციენტზე ორიენტირებულ და პოპულაციაზე დაფუძნებულ მოვლაზე.

  ·         შეიმუშაოს კვლევითი პროექტები და განახორციელოს ისინი ხელმძღვანელთან თანამშრომლობით.


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • ·         დაეუფლოს ეთიკურ დამოკიდებულებას სოციალური, აკადემიური თუ ეროვნული ფაქტორებისა და ღირებულებების მიმართ;

  ·         შეინარჩუნოს მხარეთა ინტერესთა ბალანსი;

  ·         განახორციელოს საკუთარი სასწავლო პროცესის დამოუკიდებელი თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება და თვითშეფასება;

  ·         გააგრძელოს  სასწავლო პროცესი დამოუკიდებლად მიღებული ცოდნის მეშვეობით;

  ·         გააცნობიეროს სასწავლო პროცესის მახასიათებლები და დაგეგმოს სტრატეგიულად;

  ·         განავითაროს ტექნოლოგიური სიახლეები პროფესიულ სფეროში და მუდმივად განაახლოს თავისი ცოდნა/უნარები;

  განსაზღვროს შემდგომი სწავლის (PhD) დონის აუცილებლობა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვი

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-19-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 01-22
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  ფარმაცევტული ქიმიის მიმართულებით სტუდენტი ასრულებს კვლევით მუშაობას, წერს ნაშრომებს, კრიტიკულად აანალიზებს სამეცნიერო სტატიას, ირჩევს სიახლეებს და ამზადებს პროექტებს, აკეთებს მიღებული შედეგების პრეზენტაციას.  კანდიდატმა მკაფიოდ უნდა წარმოადგინოს თავისი შეხედულება კვლევის თემებზე და გამოავლინოს შესაბამისი კვლევისა და კომუნიკაციის უნარები.  

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  CHEM5000Reactions and Synthesis in Pharmaceutical Chemistry10 1
  CHEM5001Drug Design10 1
  CHEM5002Principles of Pharmacology10 1
  CHEM5003The Chemistry of Heterocycles10 2
  CHEM5004Pharmaceutical chemistry 110 2
  CHEM5005Spectroscopy in Pharmaceutical Chemistry10 2
  CHEM5006Pharmaceutical chemistry 210 3
  CHEM5007Thesis30 4

  კრედიტების ჯამი:

  100

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  CHEM5008Chemistry of natural products10
  CHEM5009Human Anatomy-Physiology10
  CHEM5010General Biochemistry10

  კრედიტების ჯამი:

  30


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი