eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცევტული ქიმია
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: სამად ხაკსარმაღამი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიოფარმაციის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე., კანდიდატებს წარმატებით უნდა ჰქონდეთ მიღებული ბაკალავრის ხარისხი ფარმაციის, ქიმიის, ბიოქიმიისა და ბიოლოგიის მიმართულებით. განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს ინგლისური ენის ცოდნის სერტიფიკატი მინიმუმ B2 დონეზე.
პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი შესაბამისი რელევანტური უნარებით, რომლებიც აუცილებელია ხარისხის კონტროლის, წამლების აღმოჩენის, ფარმაცევტული ქიმიის სფეროებში, რომელიც ფლობს ქიმიის პრინციპებისა და თეორიების ღრმა და სისტემურ ცოდნას და ორგანული ნაერთების სინთეზის პრაქტიკულ უნარებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ სხვადასხვა სამედიცინო კომპანიებსა და სხვა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში წამლების მწარმოებლის, ხარისხის მაკონტროლებლის პოზიციებზე. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარი;
 • დემონსტრაციის მეთოდი;
 • აუდიო-ვიდეო სასწავლო მასალების გამოყენება;
 • ინტერაქტიული ლექციები;
 • კვლევის წარმოება;
 • პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • ჯგუფური სავარჯიშოები;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • პრეზენტაცია;
 • პროექტი;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • პრაქტიკული სამუშაო.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:

  • ფლობს ქიმიისა და ფარმაციის ფართო ცოდნას და ფარმაცევტული ქიმიისა და განვითარების დარგში მაღალ კვალიფიკაციას, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს განაგრძოს კარიერა ფარმაცევტულ სფეროში.
  • ფლობს წამლების სინთეზის, წამლის ტესტირების, წამლის შემუშავებისა და ანალიტიკური მეთოდების ვალიდაციის სისტემურ ცოდნას.
  • ფლობს იმ მოწინავე უნარებს, რომლებიც საჭიროა ხარისხის კონტროლის, წამლების აღმოჩენის, წამლების დიზაინისა და მაღალი ხარისხის ფარმაცევტული პროდუქტების განვითარების,ფარმაცევტული ქიმიის, ფარმაკოლოგიის, თანამედროვე ანალიტიკური მეთოდების სფეროებში.
  • ფლობს სიღრმისეული ცოდნას, რომელიც სტუდენტებს ფარმაცევტულ დარგში ეფექტური მუშაობის საშუალებას აძლევს.

 • უნარი
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:

  • მოლეკულური დოკინგის საშუალებით იკვლევს მოლეკულების ბმის გზებს
  • აანალიზებს წამლების აღმოჩენაში გამოყენებულ მონაცემებს და აწარმოებს სტატისტიკას
  • მუშაობს ანალიტიკურ მეთოდებთან, როგორიცაა UV, IR, HPLC, NMR. 
  • ანხორციელებს მცირე კვლევით პროექტს , რომელიც მოიცავს ფარმაცევტული საშუალებების სინთეზის, აღწერის, იდენტიფიკაციისა და ანალიზის მეთოდებს.
  • ახდენს იმ ახალი თეორიების, ინფორმაციისა და ტექნოლოგიების იდენტიფიცირებას, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პაციენტსა და მოსახლეობაზე ორიენტირებულ ჯანდაცვაზე  და აანალიზებს კრიტიკულად
  • ხელმძღვანელთან ერთად იძიებს, განახორციელებს  კვლევით პროექტებს.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:

  • ინარჩუნებს ეთიკურ დამოკიდებულებას სოციალური, აკადემიური თუ ეროვნული ფაქტორებისა და ღირებულებების მიმართ;
  • იცავს მხარეთა ინტერესების ბალანსს
  • დამოუკიდებლად, თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად აფასებს საკუთარ სასწავლო პროცესს
  • მიღებული ცოდნის მეშვეობით სწავლის პროცესს აგრძელებს დამოუკიდებლად;
  • აცნობიერებს და სტრატეგიულად გეგმავს სასწავლო პროცესის თავისებურებებს;
  • პროფესიულ სფეროში განვითარებს ტექნოლოგიურ სიახლეებს და  მუდმივად სრულყოფს თავის ცოდნა/უნარებს.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-19-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 01-22
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  ფარმაცევტული ქიმიის მიმართულებით სტუდენტი ასრულებს კვლევით მუშაობას, წერს ნაშრომებს, კრიტიკულად აანალიზებს სამეცნიერო სტატიას, ირჩევს სიახლეებს და ამზადებს პროექტებს, აკეთებს მიღებული შედეგების პრეზენტაციას.  კანდიდატმა მკაფიოდ უნდა წარმოადგინოს თავისი შეხედულება კვლევის თემებზე და გამოავლინოს შესაბამისი კვლევისა და კომუნიკაციის უნარები.  

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  მაგისტრის ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა

  • შეასრულოს 120 ECTS, რომელიც მოიცავს 100 ECTS სავალდებულო და 20 ECTS არჩევითი სასწავლო კურსებიდან.
  • წარმოადგინოს კვლევით ნაშრომი მოთხოვნების შესაბამისად

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  CHEM5000რეაქციები და სინთეზი ფარმაცევტულ ქიმიაში10 1
  CHEM5001წამლის დიზაინი10 1
  CHEM5002ფარმაკოლოგიის საფუძვლები10 1
  CHEM5003ჰეტეროციკლების ქიმია10 2
  CHEM5004ფარმაცევტული ქიმია 110 2
  CHEM5005სპექტროსკოპია ფარმაცევტულ ქიმიაში10 2
  CHEM5006ფარმაცევტული ქიმია 210 3
  CHEM5007სამაგისტრო ნაშრომი30 4

  კრედიტების ჯამი:

  100

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  CHEM5008ნატურალური პროდუქტების ქიმია10
  CHEM5009ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია ქიმიკოსებისათვის10
  CHEM5010ზოგადი ბიოქიმია10

  კრედიტების ჯამი:

  30

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი