eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ადამიანური კაპიტალის მართვა და ციფრული ტრანსფორმაცია
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: მარიამ ჯანჯარია
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ზეპირი გასაუბრების, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები: • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80. • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5. • PTE General – მინიმალური დონე B2. • FCE – მინიმალური დონე B. • CPE – საკმაირისია ჩაბარება. • CAE – საკმარისია ჩაბარება. სტუდენტებს ასევე უღიარდებათ საქართველოს უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისურის B2/2 დონე. სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B2 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% გადალახვა.
პროგრამის მიზანი:

ადამიანური კაპიტალის მართვის და ციფრული ტრანსფორმაციის სამაგისტრო პროგრამა შრომის
ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად ამზადებს კვალიფიციური საშუალო და მაღალი რგოლის HR მენეჯერს, რომელსაც აქვს ბიზნესის ხედვა, HR სფეროში მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და გამოყენების,
ციფრული ინტეგრაციის უნარები. კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო
ორგანიზაციებში საშუალო თუ მაღალი რგოლის პოზიციებზე, როგორიცაა: HR ბიზნეს პარტნიორი, HR
გენერალისტი, HR მენეჯერი, HR ანალიტიკოსი და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს
კომპეტენცია, რომ განვითარდეს აკადემიური მიმართულებით, გააგრძელოს სწავლა, კვლევა და
სამეცნიერო საქმიანობა სადოქტორო საფეხურზე.

ადამიანური კაპიტალის მართვის და ციფრული ტრანსფორმაციის სამაგისტრო პროგრამა
დაფუძნებულია ინოვაციური ადამიანური რესურსების აკადემიის (AIHR) მიერ შემუშავებულ
ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალების ე.წ. T ფორმის კომპეტენციის მოდელზე და
ორიენტირებულია კონკურენტუნარიანი პროფესიონალის მომზადებაზე, რაც გამოიხატება
კურსდამთავრებულის ბიზნესის ხედვის (Business Acumen), ციფრული ინტეგრაციის (Digital Integration),
მონაცემების გამოყენების (Data Literacy) და ადამიანური კაპიტალის უნარების განვითარებაში. საგნების
უმეტესობა, გარდა თეორიისა და კვლევისა, მოიცავს სიმულაციურ და როლურ თამაშებს, რეალური
სიტუაციების განხილვას (case study), პროექტების შექმნას, კონსულტაციებს და ა.შ.


პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს:


- ღრმა და სისტემური ცოდნა ადამიანური კაპიტალის მართვაში, რაც გამოიხატება HR სფეროში
სიახლეების მოძიებითა და ახალი ლიტერატურის კრიტიკული გააზრებით


- მუდმივად ცვალებად გარემოში თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი,
ორგანიზაციის პერსონალის შრომის ნაყოფიერებისა და შრომითი კმაყოფილების გასაზრდელად


- აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით, კვლევის დიზაინის შექმნის,
მონაცემების დამუშავების, ანალიზის, საკუთარი დასკვნებისა და რეკომენდაციების
ჩამოყალიბებისა და გაზიარების უნარი


- შრომითი ურთიერთოებების მართვის პროცესში, კანონმდებლობასა და მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი


- ორგანიზაციული ცვლილებების პროცესში საკუთარი წვლილის შეტანისა და
პასუხისმგებლობის გაცნობიერების უნარი


პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულმა


- შეიძინოს ადამიანური კაპიტალის მენეჯმენტისა და ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის ღრმა
და სისტემური ცოდნა, შეძლოს სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება, დამუშავება, გააზრება,
კვლევების ეთიკურად დაგეგმვა, ანალიზი და შედეგების ინტერპრეტირება/კომუნიცირება


- შეძლოს ტექნოლოგიების ინტეგრაციის, სტრატეგიული მენეჯმენტის, თანამშრომელთა
შეძენის/შეფასების/განვითარების/დაჯილდოების, HR ანალიტიკის უნარების პრატიკაში
გამოყენება და ციფრული კულტურის შექმნაში მონაწილეობა საჯარო თუ არასაჯარო
ორგანიზაციის ეფექტიანობის გასაზრდელად


- შეძლოს შრომის კანონმდებლობის შესაბამისი გადაწყვეტილებების ავტონომიურად მიღება,
საკუთარი როლისა და პასუხიმგებლობის გააზრება უსაფრთხო შრომითი გარემოს, ეთიკური
და სანდო კორპორაციული კულტურის შექმნაში


- შეძლოს საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება თანამშრომელთა შერჩევის, განვითარების,
შეფასებისა და დაჯილდოების პროცესში მიუკერძოებელი, არადისკრიმინაციული
გადაწყვეტილებების მიღებაში. შეძლოს პატივისცემასა და მერიტოკრატიულ ღირებულებებზე
დაფუძნებული ორგანიზაციული კულტურის შექმნაში საკუთარი წვლილის შეტანა, ეფექტიანი
პროფესიული ურთიერთობების დემონსტრირება

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

• ახსნა-განმარტებით მეთოდი
• გუნდური მუშაობა
• დებატები
• დემონსტრირების მეთოდი
• დისკუსიები
• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
• ინტერაქტიული ლექციები
• კვლევით პროექტზე მუშაობა;
• კრიტიკული ანალიზი
• ლექცია სემინარები
• ლიტერატურის მიმოხილვა
• პრაქტიკული მუშაობა
• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
• პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
• პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
• როლური თამაში
• სიახლეთა გარჩევა
• სიმულაცია
• ქეისებზე დაფუძნებული სწავლება
• ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
• შემთხვევის შესწავლა და ანალიზ

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ

  - სტუდენტს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ადამიანური კაპიტალის მართვის სხვადასხვა
  მიმართულებებში, როგორიცაა: სამუშაოს ანალიზი და დაგეგმვა, პერსონალის მოზიდვა და
  შერჩევა, პერსონალის შეფასება და განვითარება, თანამშრომლის დაჯილდოება და
  მოტივირება, ორგანიზაციული კულტურა, HR ანალიტიკა, ორგანიზაციული ცვლილებები და
  განვითარება, შრომის უსაფრთხოება და კანონმდებლობა


  - სტუდენტი კრიტიკულად მსჯელობს ბიზნესის გარემოს, სტრატეგიის, ბიზნეს პროცესებისა და
  ალგორითმების, ორგანიზაციული სტრუქტურის, ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის,
  ლიდერობის, ძალაუფლების და ორგანიზაციული კონფლიქტების შესახებ


  - სტუდენტი აცნობიერებს აკადემიური სტანდარტებით შეგროვებული და დამუშავებული
  მონაცემების კრიტიკულ როლს ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში


 • უნარი
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია


  - ადამიანური კაპიტალის მიმართულებით შეძენილი ცოდნის გამოყენება სამუშაო ძალის
  დაგეგმვაში, პერსონალის მოზიდვასა და შერჩევაში, პერსონალის შესრულებული სამუშაოს
  შეფასებაში, თანამშრომელთა განვითარებაში, დაჯილდოებასა და მოტივირებაში; კვლევის
  ინსტრუმენტების, მათ შორის HR ანალიტიკის, გამოყენებით ორგანიზაციული კულტურის
  კვლევა, საკუთარი დასკვნების ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების შემუშავება


  - (Digital Integration) ძირითადი ბიზნეს პროცესების დიაგნოსტირება/მოდელირება, ტექნიკური
  გუნდსისთვის ტექნიკური დავალების გაწერა, HR პროცესების გაციფრულებაში წვლილის
  შეტანა


  - ორგანიზაციული ცვლილებების საჭიროების იდენტიფიცირება, ორგანიზაციული
  სტრუქტურის, როლების, კულტურის ტრანსფორმაციის დაგეგმვა და ფასილიტაცია,
  ცვლილებების გუნდის ჩამოყალიბება, ტექნოლოგიური გუნდების მართვის
  მეთოდოლოგიების (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall) დანერგვის ხელშეწყობა და გამოყენება


  - (Data Literacy) მონაცემების დამოუკიდებლად შერჩევა, დამუშავება და გადაწყვეტილებების
  მიმღებ მხარეებთან აკადემიური წერისა და ეთიკის სტანდარტებით გაზიარება, მონაცემების
  გარშემო ნარატივის აგება და ღირებულ ინფორმაციად გარდაქმნა


  - (Business Acumen) მუდმივად ცვალებადი გარემოს ანალიზი და კონკურენტების ლანდშაფტის
  გაგების გზით, შესაბამისი სტრატეგიების აგება, მათ შორის HR სტრატეგიის, პროცესების და
  პრაქტიკის შემუშავება


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია

  - საკუთარი პროფესიული ინტერესების დამოუკიდებლად გამოკვეთა, სწავლის პროცესის
  თავისებურებების გაცნობიერება, რაც საშუალებას მისცემს სტრატეგიულად დაგეგმოს
  საკუთარი სწავლის პროცესი სწავლების შემდგომ საფეხურზე


  - მიუკერძოებელი და არადისკრიმინაციული HR პრაქტიკების განხორციელებაში საკუთარი
  პასუხისმგებლობის გაცნობიერება

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-25-2021
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 09/21
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 04/22
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120
  (ECTS) კრედიტი. ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის დიპლომის მისაღებად სტუდენტმა უნდა
  გაიაროს ადამიანური კაპიტალის მართვის და ციფრული ტრანსფორმაციის სამაგისტრო პროგრამის
  ძირითადი საგნები (72 ECTS), მათ შორის სამაგისტრო კვლევითი პროექტი (18 ECTS) და
  სავალდებულო ასარჩევი ბლოკიდან საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში უნდა გაიაროს სულ მცირე
  ერთი საგანი (6 ECTS). დანარჩენი კრედიტები (42 ECTS) უნდა შეივსოს პროგრამის ასარჩევი
  საგნებიდან

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MGMT5230სტრატეგიული მენეჯმენტი6 1
  HRDT5006ტალანტების რეკრუტირება და შერჩევა ციფრულ ეპოქაში6 1
  HRDT5008ტალანტების განვითარება და შესრულებული სამუშაოს მართვა6 1
  HRDT5012შრომის კანონმდებლობის სამართლებრივი ჩარჩოები6 1
  HRDT5009საკომპენსაციო პოლიტიკა და სისტემები6 2
  HRDT5010HR ანალიტიკა6 2
  HRDT5016ორგანიზაციული კულტურა და თანამშრომლების მოტივირება6 2
  HRDT5004ტრანსფორმაციების მართვა6 2
  HRDT5020ალგორითმული კულტურა და პლატფორმიზაცია6 3
  HRDT5001მენეჯერული აღრიცხვა და ფინანსები არაფინანსისტებისთვის6 3
  MGMT5110ოპერაციათა მენეჯმენტი6 3
  HRDT5000სამაგისტრო ნაშრომი18 4

  კრედიტების ჯამი:

  84

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  BUSN5110ბიზნესის სტრუქტურირება და გადაწყვეტილების მიღება6
  HRDT5002ორგანიზაციული დავების მენეჯმენტი6
  HRDT5007ტექნოლოგიური ტალანტების მართვა6
  HRDT5011HR მარკეტინგი, ბრენდინგი და კომუნიკაციის სისტემები6
  HRDT5013გეიმიფიკაციის სიტემები ადამიანების მართვაში6
  HRDT5014მაღალპროდუქტიული გუნდების ინტეგრაცია და ლიდერობა6
  HRDT5015ქოუჩინგი და ინდივიდუალური ინტერვიუები პერსონალური განვითარების გეგმისთვის6
  HRDT5017ადამიანური კაპიტალის მართვის ინტენსიური კურსი(PHRi, SPHRi)6
  HRDT5019სმარტ კონტრაქტები და ბლოკჩეინი6
  HRDT5025პიროვნების და სოციალური ფსიქოლოგია6
  HRDT5027სტაჟირება კომპანიაში6
  PSYM5310ბიზნეს ფსიქოლოგია6

  კრედიტების ჯამი:

  72

  სავალდებულო ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  BUSN6550კვლევის მეთოდები6
  HRDT5022სოციალურად კონსტრუირებული რეალობის თვისებრივი ანალიზი6
  KART5110აკადემიური წერა და კვლევა6

  კრედიტების ჯამი:

  18

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი