eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: სამოქალაქო ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: საიდ საჰმანი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამოქალაქო ინჟინერიის ბაკალავრი 0732.1.2
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B1 დონე 70%) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები, კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უცხოელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი საშუალო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ზოგადი საშუალო განათლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად.
პროგრამის მიზანი:

მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ფართო და საფუძვლიანი განათლება სამოქალაქო ინჟინერიის საფუძვლებში, აპლიკაციებსა და დიზაინში, რომელიც ამზადებს მათ პროფესიონალურ დონეზე სამოქალაქო ინჟინერიის პრაქტიკისთვის, მომავლის ტექნიკური და სოციალური გამოწვევების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ნდობითა და უნარებით. სასწავლო პროგრამა აერთიანებს სამოქალაქო ინჟინერიაში შესწავლის ოთხივე ძირითად ტექნიკურ სფეროს, მათ შორის სტრუქტურულ ანალიზსა და დიზაინს, მასალები და მშენებლობა, წყალი და გარემო, მენეჯმენტი და საინჟინრო ეკონომიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარი
 • წიგნთან მუშაობა
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსიები
 • პრაქტიკული გაკვეთილები
 • ინტერაქტიული გაკვეთილები
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების დაყენება და მათი გადაჭრა
 • ვერბალური და ზეპირი მეთოდი
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრის ამოცანები
 • ლაბორატორიული მუშაობა
სწავლის შედეგი:
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  • კომპლექსური საინჟინრო ამოცანების იდენტიფიცირება, ფორმულირება და გადაჭრა ფიზიკის,მათემატიკის, ინჟინერიის საფუძვლების გამოყენებით.
  • საინჟინრო პროექტის გამოყენება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის, ასევე გლობალური, კულტურული, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით.
  • ეფექტური კომუნიკაცია აუდიტორიასთან.
  • ინჟინრულ საქმიანობაში ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის აღიარება და დასაბუთებული დასკვნების მიღება, რომელიც ითვალისწინებს საინჟინრო გადაწყვეტილებების ზემოქმედებასგლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვითსა და სოციალურ კონტექსტზე.
  • ეფექტური მუშაობა გუნდში, რომლის წევრები ერთობლივად უზრუნველყოფენ ლიდერობას, ჰქმნიანთანამშრომლობის ატმოსფეროსა და ინკლუზიური გარემოს, ისახავენ მიზნებს, გეგმავენ და ასრულებენამოცანებს.
  • საჭიროებისამებრ შეიმუშავოს და ჩაატაროს ექსპერიმენტი, გააანალიზოს და დაამუშავოს მონაცემები დადასკვნების გამოსატანად გამოიყენოს ინჟინრული შეფასება.
  • საჭიროებისამებრ შეიძინოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა სათანადო სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 05-04-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  სტუდენტს შეუძლია იხელმძღვანელოს შემოთავაზებული სასწავლო გეგმით და ინდივიდუალურად შექმნას თავისი პერსონალური სასწავლო გეგმა საგნების განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით. სწავლის ბოლო სემესტრში სტუდენტი შემოთავაზებული კურსიდან ირჩევს Capstone პროექტის თემას. Capstone პროექტი ტარდება ჯგუფურად, რაც ხელს უწყობს ცოდნისა და გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებას. პროგრამა ითვალისწინებს სტაჟირებას არჩევით კურსზე, რომელიც დაეხმარება სტუდენტს, საჭიროების შემთხვევაში, უკეთ ჩამოაყალიბოს საკუთარი თავი Capstone პროექტისთვის თემის არჩევისას.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  სწავლის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 4 წლით ანუ 8 სემესტრით. ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა შეავსოს 240 კრედიტი, რომელიც მოიცავს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

  პროგრამის ბირთვი: 204 ECTS
  პროგრამა არჩევითი: 18 ECTS
  უფასო არჩევითი: 18 ECTS

  პროგრამის არჩევითი საგნები პირობითად იყოფა ორ ჯგუფად: პირველი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საგნები უნდა შეირჩეს მეხუთე და მეექვსე სემესტრებისთვის, ხოლო მეორე ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საგნები მეშვიდე და მერვე სემესტრებისთვის. მოსწავლეს საშუალება აქვს თითოეული ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ექვსიდან აირჩიოს ორი საგანი.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MATH1115Eკალკულუსი I6 1
  MATH1123Eწრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
  CENG1032ზოგადი ქიმია ინჟინრებისთვის6 1
  CENG1031სამოქალაქო ინჟინერიის ნახაზი (CAD)6 1
  MATH1166Eკალკულუსი II6 2
  PHYS2003Eფიზიკა I6 2
  EENG2215Eსტატიკა და დინამიკა6 2
  PHYS2004Eფიზიკა II6 3
  CENG1001საინჟინრო გამოკითხვა6 3
  CENG1002მასალების სიძლიერე 1 + ლაბ9 3
  MATH2004Eალბათობის თეორია და სტატისტიკა6 3
  EENG1218Eსამშენებლო მასალები6 3
  CENG1003სტრუქტურული ანალიზი 16 4
  CENG1004მასალების სიძლიერე 2 + ლაბ9 4
  CENG1005სითხის მექანიკა3 4
  EENG2005Eსაინჟინრო მათემატიკა6 4
  CENG1006საინჟინრო გეოლოგია3 4
  CENG1007სტრუქტურული ანალიზი 26 5
  CENG1008სატრანსპორტო ინჟინერია6 5
  CENG1009ბეტონის ტექნოლოგია + ლაბორატორია9 5
  CENG1010გარემოს ინჟინერია6 5
  CENG1034სტრუქტურული ფოლადის დიზაინი 16 6
  CENG1035რკინაბეტონის კონსტრუქციის დიზაინი 16 6
  CENG1033ნიადაგის მექანიკა + ლაბორატორია9 6
  CENG1011წყლის ინჟინერია6 6
  CENG1036პრაქტიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში6 7
  CENG1012ჰიდრავლიკური კონსტრუქციების დიზაინი6 7
  CENG1013საძირკვლის ინჟინერიის პრინციპები6 7
  CENG1014სამშენებლო მენეჯმენტი6 7
  CENG1015Capstone პროექტი6 8
  CENG1016გზის მშენებლობა6 8
  CENG1017საინჟინრო ეკონომიკა6 8
  CENG1018მიწისძვრის ინჟინერიის პრინციპები6 8

  კრედიტების ჯამი:

  204

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  CENG1019მექანიკური ვიბრაციები3
  CENG1020უსაფრთხოება სამშენებლო ობიექტებზე3
  CENG1021დატვირთვის ანალიზი3
  CENG1022ელექტრომექანიკური სისტემების საფუძვლები6
  CENG1023დისტანციური ზონდირება3
  CENG1024არქიტექტურის შესავალი3
  CENG1025სტრუქტურული ფოლადის დიზაინი 26
  CENG1026ურბანული და რეგიონული დაგეგმარება6
  CENG1027რკინაბეტონის კონსტრუქციის დიზაინი 26
  CENG1028მყარი ნარჩენების მართვა6
  CENG1029სამოქალაქო ინჟინერიის კანონები, კონტრაქტები და ეთიკა6
  CENG1030საფარის მასალები და დიზაინი6

  კრედიტების ჯამი:

  57

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი