eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: კომპიუტერული ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: კახაბერ თავზარაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ინგლისური ენისა და მათემატიკის/ფიზიკის ცოდნა, რაც დასტურდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სულ მცირე 50%-იანი შედეგით.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს კომპიუტერული ინჟინერიის განვითარებას კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით, რომლებსაც ექნებათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტული უმაღლესი განათლება და უნარები.

საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტს ჩამოუყალიბოს საფუძვლიანი საინჟინრო უნარები ელექტრონიკის, კომპიუტერული ინჟინერიისა და კომუნიკაციის მიმართულებით. მისცეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა  საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შედგენის, სხვადასხვა საინჟინრო და მათემატიკური ამოცანის ანალიზისა და ინოვაციური ტექნოლოგიური აზროვნების უნარი, პროექტის შესრულებაში მონაწილეობის რეალური გამოცდილებით გამოუმუშავოს გუნდურ მუშაობის უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ ელექტრონულ, კომპიუტერულ, სატელეკომუნიკაციო და ენერგეტიკულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებში და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენციაა საჭირო. სკოლის მიერ მოწოდებულ პროგრამაში დამატებითი შეთავაზებების სახით ინტეგრირებული საერთაშორისო სასერტიფიკაციო კურსები, როგორიცაა Cisco, Microsoft, Oracle Academic, iOS სასწავლო კურსები, სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ საერთაშორისო სერთიფიკატები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია - სემინარი
 • წიგნთან მუშაობა
 • დემონსტრირება
 • დისკუსიები
 • პრაქტიკული მეცადინეობები
 • ლაბორატორიული მეცადინეობები
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • ჯგუფური მუშაობა
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
სწავლის შედეგი:
  • კომპიუტერული ინჟინერიის კომპლექსური ამოცანების იდენტიფიცირება, ფორმულირება და გადაჭრა ფიზიკის, მათემატიკის, ინჟინერიის საფუძვლების გამოყენებით.
  • კომპიუტერული ინჟინერიის პროექტის გამოყენება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის, ასევე გლობალური, კულტურული, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით.
  • კომპიუტერული ინჟინერიის საკითხებთან დაკავშირებით ეფექტური კომუნიკაცია აუდიტორიასთან.
  • კომპიუტერული ინჟინერიის დარგებში ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის აღიარება და დასაბუთებული დასკვნების მიღება, რომელიც ითვალისწინებს საინჟინრო გადაწყვეტილებების ზემოქმედებას გლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვითსა და სოციალურ კონტექსტზე.
  • ეფექტური მუშაობა გუნდში, რომლის წევრები ერთობლივად უზრუნველყოფენ ლიდერობას, ჰქმნიან თანამშრომლობის ატმოსფეროსა და ინკლუზიური გარემოს, ისახავენ მიზნებს, გეგმავენ და ასრულებენ ამოცანებს.
  • კომპიუტერული ინჟინერიის საჭიროებების მიხედვით შეიმუშავოს და ჩაატაროს ექსპერიმენტი, გააანალიზოს და დაამუშავოს მონაცემები და დასკვნების გამოსატანად გამოიყენოს ინჟინრული შეფასება.
  • საჭიროებისამებრ შეიძინოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა სათანადო სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით.
  • იყენებს კომპიუტერული ინჟინერიის საბაზო ცოდნასა და ძირითად მეთოდებს, რაც მიმართულია ელექტრონული მოწყობილობების, კომპიუტერული სისტემების მომსახურების, ასევე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური განხორცილებისათვის საჭირო ამოცანების გადასაჭრელად.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-11-2022
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: #51/19
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  სტუდენტს შეუძლია იხელმძღვანელოს შეთავაზებული კურიკულუმის მიხედვით და საგნების წინაპირობების დაცვით ინდივიდუალურად დაგეგმოს საკუთარი სასწავლო პროცესი. სწავლის ბოლო წელს საბაკალავრო პროექტის შესასრულებლად სტუდენტი შეთავაზებული მიმართულებებიდან ირჩევს მისთვის საინტერესო თემას. საბაკალავრო პროექტი სრულდება ჯგუფურად, რაც ხელს უწყობს სტუდენტის დარგობრივი ცოდნისა და გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია არჩევითი კურსი პრაქტიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტს დაეხმარება უკეთ ჩამოყალიბდეს საბაკალავრო პროექტის თემის არჩევისას.

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ, სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების და შიდა გამოცდის საფუძველზე.

  ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დადგენილი მაქსიმალური ნედლი ქულის

  • 63%-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის დაშვება ხდება ინგლისური ენის B1/1 დონეზე;
  • 64%-დან 86%-ის მიღების შემთხვევაში  - B1/2 დონეზე;
  • 87%-დან 100%-ის მიღების შემთხვევაში - B2/1 დონეზე.
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უტარდება ენის კომპეტენციის დამდგენი ტესტირება და ზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში, სტუდენტს შეეძლება რეგისტრაცია ინგლისური ენის B2/2 დონეზე. თუ სტუდენტი ვერ დააგროვებს ზღვრულ რაოდენობას, მისი  დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.  
  • 93%-ზე მეტის მიღების შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გამოცხადდება ტესტირებაზე, მისი დაშვება მოხდება B2/1 დონეზე.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო 30 ECTS;
  • პროგრამის ძირითადი 156 ECTS;
  • პროგრამის არჩევითი 30 ECTS ;
  • თავისუფალი 24 ECTS.

  საუნივერსიტეტო თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აიღოს ამავე პროგრამის, მომიჯნავე პროგრამის ან უნივერსიტეტის სხვა პროგრამების საგნები შესაბამისი წინაპირობების დაცვით.

  კომპიუტერული ინჟინერის საბაკალავრო პროგრამის პირველკურსელმა სტუდენტებმა, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე მათემატიკაში/ფიზიკაში მიღებული აქვთ 85%-ზე ნაკლები და საჭიროებენ მათემატიკის კომპეტენციების გაუმჯობესებას, რეკომენდაცია ეძლევათ თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში აირჩიონ საგანი „პრეკალკულუსი“.

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,3
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,3
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,3
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,3
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,3
  LAWB1177აზროვნება და მორალი6 1,3
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,3
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,3
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,3

  კრედიტების ჯამი:

  54

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2
  STEM0012ადამიანის ბიოლოგია და ჯანმრთელობა6 1,2
  STEM0013კიბერ ჰიგიენის საფუძვლები6 1,2

  კრედიტების ჯამი:

  24

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  EENG1111დაპროგრამება ინჟინრებისთვის - Python6 1
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  MATH1115კალკულუსი I6 1
  EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6 1
  MATH1166კალკულუსი II6 2
  PHYS2003ფიზიკა I6 2
  MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 2
  MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6 3
  PHYS2004ფიზიკა II6 3
  EENG2212ანალოგური ელექტრონიკა6 3
  INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 4
  INFO2229ოპერაციული სისტემა (Windows)6 4
  EENG2005საინჟინრო მათემატიკა6 4
  EENG3113ციფრული ელექტრონიკა6 4
  INFO2411კომპიუტერის არქიტექტურა6 5
  EENG2020წრედთა თეორია I6 5
  EENG2015მიკროკონტროლერების დაპროგრამების ტექნოლოგიები6 5
  INFO3254Oracle მონაცემთა ბაზის დიზაინი და პროგრამირება6 5
  MATH2004ალბათობის თეორია და სტატისტიკა6 5
  INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6 6
  INFO4116შესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6 6
  INFO2551კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია6 6
  EENG3222პროგრამული ინჟინერია6 7
  EENG4235კომპიუტერული უსაფრთხოება6 7
  STEM4000ტექნიკური წერა6 7
  EENG4010საბაკალავრო პროექტი12 8

  კრედიტების ჯამი:

  162

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6
  INFO1112საოფისე სისტემები6
  EENG1213ნახევარგამტარული მოწყობილობები6
  STEM0014ლაშქრობა - საველე პრაქტიკა6
  EENG1215სიგნალების დამუშავება6
  INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6
  EENG2012ციფრული კომუნიკაციები12
  EENG2121წრედთა თეორია II6
  INFO3257პროგრამირება Oracle PL/SQL6
  EENG2013სასიგნალო პროცესორები6
  EENG2115საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები6
  EENG2008მოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები6
  INFO4114ხელოვნური ინტელექტი6
  INFO1125მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (MS SQL)6
  INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
  MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  INFO1107IT სერვისების და პროექტების მართვა6
  EENG4012პრაქტიკა6
  INFO3133კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოება6

  კრედიტების ჯამი:

  120

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6
  MATH1121პრეკალკულუსი6

  კრედიტების ჯამი:

  24

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი