eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ელექტრონული და კომუნიკაციების ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: კახაბერ თავზარაშვილი
ირაკლი ნოსელიძე
ნოდარი უღრელიძე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B1 დონე 70%) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები, კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უცხოელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი საშუალო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ზოგადი საშუალო განათლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ელექტრონული და კომუნიკაციების ინჟინერიის განვითარებას კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით, რომლებსაც ექნებათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტული უმაღლესი განათლება და უნარები.

საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტს ჩამოუყალიბოს საფუძვლიანი საინჟინრო უნარები ელექტრონიკის, კომპიუტერული ინჟინერიისა და კომუნიკაციის მიმართულებით. მისცეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა  საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შედგენის, სხვადასხვა საინჟინრო და მათემატიკური ამოცანის ანალიზისა და ინოვაციური ტექნოლოგიური აზროვნების უნარი, პროექტის შესრულებაში მონაწილეობის რეალური გამოცდილებით გამოუმუშავოს გუნდურ მუშაობის უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ ელექტრონულ, კომპიუტერულ, სატელეკომუნიკაციო და ენერგეტიკულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებში და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც ელექტრონული ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენციაა საჭირო. სკოლის მიერ მოწოდებულ პროგრამაში დამატებითი შეთავაზებების სახით ინტეგრირებული საერთაშორისო სასერტიფიკაციო კურსები, როგორიცაა Cisco, Microsoft, Oracle Academic, iOS სასწავლო კურსები, სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ საერთაშორისო სერთიფიკატები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია - სემინარი
 • წიგნთან მუშაობა
 • დემონსტრირება
 • დისკუსიები
 • პრაქტიკული მეცადინეობები
 • ლაბორატორიული მეცადინეობები
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • ჯგუფური მუშაობა
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
სწავლის შედეგი:
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული:

  • ახდენს კომპლექსური საინჟინრო ამოცანების იდენტიფიცირებას, ფორმულირებას და გადაჭრის ფიზიკის, მათემატიკის, ინჟინერიის საფუძვლების გამოყენებით.
  • საინჟინრო პროექტს იყენებს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის, ასევე გლობალური, კულტურული, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით.
  • ამყარებს ეფექტურ კომუნიკაციას აუდიტორიასთან.
  • ინჟინრულ საქმიანობაში აღიარებს  ეთიკურ და პროფესიულ პასუხისმგებლობას, აკეთებს დასაბუთებულ დასკვნებს, რომელიც ითვალისწინებს საინჟინრო გადაწყვეტილებების ზემოქმედებას გლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვითსა და სოციალურ კონტექსტზე.
  • ეფექტურად მუშაობს გუნდში, რომლის წევრები ერთობლივად უზრუნველყოფენ ლიდერობას, ჰქმნიან თანამშრომლობის ატმოსფეროსა და ინკლუზიურ გარემოს, ისახავენ მიზნებს, გეგმავენ და ასრულებენ ამოცანებს.
  • საჭიროებისამებრ შეიმუშავებს და ატარებს ექსპერიმენტს, აანალიზებს და ამუშავებს მონაცემებს და დასკვნების გამოსატანად იყენებს ინჟინრულ შეფასებას.
  • საჭიროებისამებრ იძენს და გამოიყენებს ახალ ცოდნას სათანადო სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-01-1900
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  სტუდენტს შეუძლია იხელმძღვანელოს შეთავაზებული კურიკულუმის მიხედვით და საგნების წინაპირობების დაცვით ინდივიდუალურად დაგეგმოს საკუთარი სასწავლო პროცესი. სწავლის ბოლო წელს საბაკალავრო პროექტის შესასრულებლად სტუდენტი შეთავაზებული მიმართულებებიდან ირჩევს მისთვის საინტერესო თემას. საბაკალავრო პროექტი სრულდება ჯგუფურად, რაც ხელს უწყობს სტუდენტის დარგობრივი ცოდნისა და გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია არჩევითი კურსი პრაქტიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტს დაეხმარება უკეთ ჩამოყალიბდეს საბაკალავრო პროექტის თემის არჩევისას.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო 30 ECTS;
  • პროგრამის ძირითადი 168 ECTS;
  • პროგრამის არჩევითი 30 ECTS ;
  • თავისუფალი 12 ECTS.

  პროგრამის ასარჩევი საგნები პირობითად იყოფა სპეციალობის სამ ჯგუფად ელექტრონიკა, კომუნიკაციები და გონივრული სისტემები. სტუდენტს ეძლება არჩევანი დააგროვოს კრედიტები რომელიმე ერთი ჯგუფიდან საბაკალავრო პროექტის კონკრეტული მიმართულებით შესრულებისთვის.

  საუნივერსიტეტო თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აიღოს ამავე პროგრამის, მომიჯნავე პროგრამის ან უნივერსიტეტის სხვა პროგრამების საგნები შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

  საუნივერსიტეტო ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  KART1141ქართული, როგორც უცხოური ენა I6 1
  KART1220Eაკადემიური წერა6 1
  KART1241ქართული, როგორც უცხოური ენა II6 2
  HIST1118Eცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 3
  BUSN1210Eეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 4

  კრედიტების ჯამი:

  30

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  EENG1111Eდაპროგრამება ინჟინრებისთვის - Python6 1
  MATH1115Eკალკულუსი I6 1
  INFO1112Eსაოფისე სისტემები6 1
  EENG1120Eელექტრონიკის საფუძვლები6 1
  INFO1111Eდაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 2
  MATH1166Eკალკულუსი II6 2
  PHYS2003Eფიზიკა I6 2
  MATH1123Eწრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 2
  MATH3112Eდისკრეტული მათემატიკა6 3
  PHYS2004Eფიზიკა II6 3
  INFO3131Eობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 3
  EENG2005Eსაინჟინრო მათემატიკა6 3
  EENG2212Eანალოგური ელექტრონიკა6 3
  INFO4259Eმონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 4
  INFO2229Eოპერაციული სისტემა (Windows)6 4
  EENG3113Eციფრული ელექტრონიკა6 4
  MATH2004Eალბათობის თეორია და სტატისტიკა6 5
  EENG3115Eსაინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი6 5
  EENG2020Eწრედთა თეორია I6 5
  EENG2015Eმიკროკონტროლერების დაპროგრამების ტექნოლოგიები6 5
  INFO3139Eდაპროგრამების ენა Python6 5
  EENG2121Eწრედთა თეორია II6 6
  EENG2012Eციფრული კომუნიკაციები12 6
  EENG2013Eსასიგნალო პროცესორები6 6
  INFO3110Eკომპიუტერული ქსელები I6 7
  EENG2008Eმოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები6 7
  EENG4010Eსაბაკალავრო პროექტი12 8

  კრედიტების ჯამი:

  174

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  EENG4129Eანტენების თეორია და დიზაინი6
  INFO4116Eშესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6
  INFO2411Eკომპიუტერის არქიტექტურა6
  INFO3210Eკომპიუტერული ქსელები II6
  MATH4118Eკრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  EENG1215Eსიგნალების დამუშავება6
  INFO4114Eხელოვნური ინტელექტი6
  EENG1213Eნახევარგამტარული მოწყობილობები6
  EENG2115Eსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები6
  EENG2116Eრადიოსიხშირული წრედები და სისტემები6
  INFO3253Eკიბერ უსაფრთხოების შესავალი6
  INFO1107EIT სერვისების და პროექტების მართვა6
  EENG4012Eპრაქტიკა6
  EENG1216Eგამაძლიერებლები6
  EENG1217Eგამზომი ხელსაწყოები6
  EENG2117Eრადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია6
  EENG2118Eრადიო-ტელე სამაუწყებლო ტექნოლოგიები6

  კრედიტების ჯამი:

  102

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  MATH1121Eპრეკალკულუსი6

  კრედიტების ჯამი:

  6

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

  პროგრამის ასარჩევი საგნები პირობითად იყოფა სპეციალობის სამ ჯგუფად ელექტრონიკა, კომუნიკაციები და გონივრული სისტემები. სტუდენტს ეძლება არჩევანი დააგროვოს კრედიტები რომელიმე ერთი ჯგუფიდან საბაკალავრო პროექტის კონკრეტული მიმართულებით შესრულებისთვის.

  საუნივერსიტეტო თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აიღოს ამავე პროგრამის, მომიჯნავე პროგრამის ან უნივერსიტეტის სხვა პროგრამების საგნები შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი