eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ელექტრონული და კომუნიკაციების ინჟინერია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: კახაბერ თავზარაშვილი
ირაკლი ნოსელიძე
ნოდარი უღრელიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ინგლისური ენისა და მათემატიკის ცოდნა, რაც დასტურდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სულ მცირე 50%-იანი შედეგით.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ელექტრონული და კომუნიკაციების ინჟინერიის განვითარებას კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით, რომლებსაც ექნებათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტული უმაღლესი განათლება და უნარები.

საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტს ჩამოუყალიბოს საფუძვლიანი საინჟინრო უნარები ელექტრონიკის, კომპიუტერული ინჟინერიისა და კომუნიკაციის მიმართულებით. მისცეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა  საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, სისტემებისა და პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შედგენის, სხვადასხვა საინჟინრო და მათემატიკური ამოცანის ანალიზისა და ინოვაციური ტექნოლოგიური აზროვნების უნარი, პროექტის შესრულებაში მონაწილეობის რეალური გამოცდილებით გამოუმუშავოს გუნდურ მუშაობის უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ ელექტრონულ, კომპიუტერულ, სატელეკომუნიკაციო და ენერგეტიკულ კომპანიებში, სამთავრობო ორგანიზაციებში, ბანკებში და სხვა კერძო კომპანიებში, სადაც ელექტრონული ინჟინერიის სპეციალისტის კომპეტენციაა საჭირო. სკოლის მიერ მოწოდებულ პროგრამაში დამატებითი შეთავაზებების სახით ინტეგრირებული საერთაშორისო სასერტიფიკაციო კურსები, როგორიცაა Cisco, Microsoft, Oracle Academic, iOS სასწავლო კურსები, სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ საერთაშორისო სერთიფიკატები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია - სემინარი
 • წიგნთან მუშაობა
 • დემონსტრირება
 • დისკუსიები
 • პრაქტიკული მეცადინეობები
 • ლაბორატორიული მეცადინეობები
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • ჯგუფური მუშაობა
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
სწავლის შედეგი:
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • კომპლექსური საინჟინრო ამოცანების იდენტიფიცირება, ფორმულირება და გადაჭრა ფიზიკის, მათემატიკის, ინჟინერიის საფუძვლების გამოყენებით.
  • საინჟინრო პროექტის გამოყენება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის, ასევე გლობალური, კულტურული, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით.
  • ეფექტური კომუნიკაცია აუდიტორიასთან.
  • ინჟინრულ საქმიანობაში ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის აღიარება და დასაბუთებული დასკვნების მიღება, რომელიც ითვალისწინებს საინჟინრო გადაწყვეტილებების ზემოქმედებას გლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვითსა და სოციალურ კონტექსტზე.
  • ეფექტური მუშაობა გუნდში, რომლის წევრები ერთობლივად უზრუნველყოფენ ლიდერობას, ჰქმნიან თანამშრომლობის ატმოსფეროსა და ინკლუზიური გარემოს, ისახავენ მიზნებს, გეგმავენ და ასრულებენ ამოცანებს.
  • საჭიროებისამებრ შეიმუშავოს და ჩაატაროს ექსპერიმენტი, გააანალიზოს და დაამუშავოს მონაცემები და დასკვნების გამოსატანად გამოიყენოს ინჟინრული შეფასება.
  • საჭიროებისამებრ შეიძინოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა სათანადო სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-01-1900
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  სტუდენტს შეუძლია იხელმძღვანელოს შეთავაზებული კურიკულუმის მიხედვით და საგნების წინაპირობების დაცვით ინდივიდუალურად დაგეგმოს საკუთარი სასწავლო პროცესი. სწავლის ბოლო წელს საბაკალავრო პროექტის შესასრულებლად სტუდენტი შეთავაზებული მიმართულებებიდან ირჩევს მისთვის საინტერესო თემას. საბაკალავრო პროექტი სრულდება ჯგუფურად, რაც ხელს უწყობს სტუდენტის დარგობრივი ცოდნისა და გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია არჩევითი კურსი პრაქტიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტს დაეხმარება უკეთ ჩამოყალიბდეს საბაკალავრო პროექტის თემის არჩევისას.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს კრედიტების შემდეგ განაწილებას:

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო 30 ECTS;
  • პროგრამის ძირითადი 168 ECTS;
  • პროგრამის არჩევითი 30 ECTS ;
  • თავისუფალი 12 ECTS.

  პროგრამის ასარჩევი საგნები პირობითად იყოფა სპეციალობის სამ ჯგუფად ელექტრონიკა, კომუნიკაციები და გონივრული სისტემები. სტუდენტს ეძლება არჩევანი დააგროვოს კრედიტები რომელიმე ერთი ჯგუფიდან საბაკალავრო პროექტის კონკრეტული მიმართულებით შესრულებისთვის.

  საუნივერსიტეტო თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია აიღოს ამავე პროგრამის, მომიჯნავე პროგრამის ან უნივერსიტეტის სხვა პროგრამების საგნები შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

  ჰუმანიტარულ-სოციალური ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6 1,3
  BUSN4433ეკონომიკა, ბიზნესი, მენეჯმენტი6 1,3
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1,3
  HIST1222რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში6 1,3
  LAWB1155დებატები და კრიტიკული აზროვნება6 1,3
  LAWB1195მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში6 1,3
  LITR1212დიადი წიგნები6 1,3
  PHI777აზროვნება და მორალი6 1,3
  POLI2260პოლიტიკური იდეოლოგიების საფუძვლები6 1,3

  კრედიტების ჯამი:

  54

  STEM ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  STEM0002გამომგონებლობის ტექნოლოგიები6 2
  STEM0003მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები6 2

  კრედიტების ჯამი:

  12

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 1
  EENG1111დაპროგრამება ინჟინრებისთვის - Python6 1
  MATH1115კალკულუსი I6 1
  INFO1112საოფისე სისტემები6 1
  EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6 1
  MATH1166კალკულუსი II6 2
  PHYS2003ფიზიკა I6 2
  MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 2
  MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6 3
  PHYS2004ფიზიკა II6 3
  EENG2005საინჟინრო მათემატიკა6 3
  EENG2212ანალოგური ელექტრონიკა6 3
  INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 4
  INFO2229ოპერაციული სისტემა (Windows)6 4
  EENG3113ციფრული ელექტრონიკა6 4
  MATH2004ალბათობის თეორია და სტატისტიკა6 5
  EENG3115საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი6 5
  EENG2020წრედთა თეორია I6 5
  EENG2015მიკროკონტროლერების დაპროგრამების ტექნოლოგიები6 5
  EENG2121წრედთა თეორია II6 6
  EENG2012ციფრული კომუნიკაციები12 6
  EENG2013სასიგნალო პროცესორები6 6
  INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6 7
  EENG2008მოდელირების პროგრამული ინსტრუმენტები6 7
  EENG4235კომპიუტერული უსაფრთხოება6 7
  STEM4000ტექნიკური წერა6 7
  EENG4010საბაკალავრო პროექტი12 8

  კრედიტების ჯამი:

  174

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6
  INFO1112საოფისე სისტემები6
  INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6
  EENG4129ანტენების თეორია და დიზაინი6
  INFO4116შესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6
  INFO2411კომპიუტერის არქიტექტურა6
  INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
  MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  EENG1215სიგნალების დამუშავება6
  INFO4114ხელოვნური ინტელექტი6
  EENG1213ნახევარგამტარული მოწყობილობები6
  EENG2115საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები6
  EENG2116რადიოსიხშირული წრედები და სისტემები6
  INFO1107IT სერვისების და პროექტების მართვა6
  EENG4012პრაქტიკა6
  EENG1216გამაძლიერებლები6
  EENG1217გამზომი ხელსაწყოები6
  EENG2117რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია6
  EENG2118რადიო-ტელე სამაუწყებლო ტექნოლოგიები6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი