eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ისტორია
განათლების საფეხური: დოქტორანტურა
ხელმძღვანელი: ზურაბ ბატიაშვილი
მანანა სანაძე
ცირა ჩიკვაიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის დოქტორი
პროგრამის მოცულობა: 60
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები ჰუმანიტარულ, სოციალურ და ქცევით, ინტერდისციპლინურ ან სამართლის მეცნიერებებში, რომლებიც შეძლებენ ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი; ან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატი - Certus; ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომი/დანართი ან ცნობა; ან შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში) და კვლევის კონცეფციის წარმოდგენას და გაივლიან გასაუბრებას სპეციალობაში (გასაუბრების თემატიკა განთავსებულია ვებგვერდზე). ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს: ა) კანდიდატის კვლევით უნარებს; ბ) კონცეფციისა და თემატიკის შესაბამისობას სკოლის სამეცნიერო თემატიკასა და ადამიანურ და მატერიალურ რესურსთან. პირობები და პროცედურები უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან, შიდა და გარე მობილობის წესთან დაკავშირებით მოცემულია საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულებაში ვებ-გვერდზე: https://ug.edu.ge/ge/sauniversiteto-debuleba-full/100
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს, ისტორიის სხვადასხვა ქვედარგში (საქართველოს ისტორია, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია - გამომდინარე დოქტორანტის არჩევანიდან), მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია:

 • დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა, რითაც ხელს შეუწყობს ისტორიის სფეროში ახალი ცოდნის შექმნასა და დანერგვას, ისტორიის დარგის განვითარებას საქართველოში, მის ინტერნაციონალიზაციასა და ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში;
 • მოამზადოს და ასწავლოს დარგის ცალკეული დისციპლინები უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში;
 • იყოს კონკურენტუნარიანი შრომით ბაზარზე.
  დასაქმების სფერო:  ისტორიის დოქტორს შეუძლია დასაქმდეს როგორც მკვლევარი ან/და პედაგოგი სამეცნიერო–კვლევით და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებში, შესაბამისი პროფილის სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებში, ორგანიზაციებში, ფონდებში, ბიბლიოთეკებში, არქივებში, მუზეუმებში, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ტურიზმისა და მასმედიის სფეროში, გამომცემლობებში.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • დისკუსია/დებატები;
 • სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავება;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება;
 • კომპარატიული ანალიზის მეთოდი;
 • სადოქტორო სემინარის მომზადება/წარდგენა;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი;
 • სალექციო კურსების მომზადება/წაყვანა;
 • ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა;
 • ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა;
 • პუბლიკაციების მომზადება და გამოქვეყნება რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული:

  • წარმოაჩენს ისტორიის მის მიერ არჩეულ ქვედარგში (საქართველოს ისტორია, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია) სფეროს უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებულ ცოდნას, რომელიც დარგის განვითარების კანონზომიერებათა და უახლესი კონცეფციების გათვალისწინებით, ამ ცოდნის გაფართოებისა და იმპლემენტირების საშუალებას იძლევა;
  • განსაზღვრავს და აყალიბებს მეცნიერების ფილოსოფიის ისეთ საკვანძო საკითხებს, როგორიცაა: სამყაროს მეცნიერული სურათის ტიპები, მათი სტრუქტურული თავისებურებები და ფუნქციები; სამყაროს მეცნიერული სურათის ევოლუცია; ევოლუციური პარადიგმების თავისებურებები; ისტორიული, სისტემური, სოციოლოგიური და ანთროპოცენტრისტული პარადიგმების არსი; მეცნიერული პარადიგმების ცვლის მიზეზები;
  • განსაზღვრავს საუნივერსიტეტო სალექციო კურსების მომზადებისა და წარმართვის პრინციპებს და ტექნოლოგიების ცოდნა სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიების გათვალისწინებით;
  • განიხილავს თვისებრივი კვლევის მეთოდებს და არჩევს საკვლევი თემისთვის რელევანტურ მეთოდს/მეთოდებს, რომელიც/რომლებიც იძლევა ვალიდურ შედეგს.

 • უნარი
 • კურსდამთავრებული:

  • კრიტიკულად აანალიზებს და ობიექტურად აფასებს ქართულ და/ან უცხოურ ისტორიოგრაფიაში არსებულ ახალ მიდგომებსა და განსხვავებულ პოზიციებს, დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ისტორიის სამეცნიერო სფეროსთვის აქტუალურ თემატიკას, არჩევს, იძიებს და იყენებს შესაბამის ისტორიულ წყაროებს და უახლეს მიღწევებს, გამოთქვამს ვარაუდს და ჰიპოთეზებს და იმუშავებს (ახალი ფაქტებით დამოწმებული) კომპლექსური პრობლემის დამოუკიდებლად, მაქსიმალურად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტის გზებს;დამოუკიდებლად გეგმავს და ანხორციელებს კვლევას; ობიექტურად აფასებს არსებულ ცოდნასა და ღირებულებებს და კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომებით ქმნის ახალ ცოდნას;
  • წარმოადგენს ნათლად და დასაბუთებულად ისტორიის სფეროს პრობლემური და აქტუალურ საკითხებს წერილობითი (რეფერირებად პუბლიკაციებში) და ზეპირი ფორმით (პრეზენტაცია, დებატები, კონფერენციები და ა.შ.) სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნისა და გაფორმების ყველა სტანდარტს დაცვით, მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებასთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხებზე არსებული კვლევების კონტექსტში;
  • აფასებს სწავლების თანამედროვე სტრატეგიებსა და მეთოდებს, ირჩევს და უპირატესობას ანიჭებს მათგან ყველაზე ეფექტურს სასწავლო პროცესში სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპების დანერგვისათვის, სასწავლო კურსების, სასწავლო-მეთოდური მასალის, დამოუკიდებლად მომზადებისა და იმპლემენტაციისათვის სასწავლო-საგანმანათლებლო სივრცეში.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებული:

  • სფეროსთვის აქტუალური ინფორმაციის სინთეზირების საფუძველზე ქმნის მეცნიერული ღირებულების მქონე სადოქტორო ნაშრომს და პუბლიკაციებს აკადემიური და პროფესიული კეთილსინდისიერების დაცვით;
  • პატივს სცემს განსხვავებულ აზრს და კულტურათა მრავალფეროვნებას და ამკვიდრებს აკადემიური ან/და პროფესიული ეთიკის პრინციპებს.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-09-2014
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 40/14
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: N43/19
  პროგრამის დეტალები:

  სადოქტორო ნაშრომის სიტყვების რაოდენობა განისაზღვრება არა ნაკლებ 30 000 და არა უმეტეს 35 000 სიტყვით. 

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  დოქტორანტის დატვირთვა შედგება: სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან.

  სასწავლო კომპონენტების სწავლება სემესტრულია და მოიცავს 60 ECTS (ძირითადი კურსები /აქტივობები -40 ECTS და არჩევითი-20 ECTS). სემესტრის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 22, ხოლო სასწავლო წლისა - 44 კვირით.

  სასწავლო კომპონენტებს ხელმძღვანელობენ შესაბამისი კომპონენტის ავტორები, კვლევით კომპონენტს - დოქტორანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST 7110სადოქტორო სემინარი I სპეციალობაში5 0
  HIST7111სადოქტორო სემინარი II სპეციალობაში5 0
  HIST7330სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში0 0
  METH 7117სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში5 0
  PDPR 7217პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)5 0
  QUAL 7210თვისებრივი კვლევის მეთოდები10 0
  SCNC7110მეცნიერების ფილოსოფია10 0

  კრედიტების ჯამი:

  40

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  HIST7112ისტორიის თეორია და მეთოდოლოგია10
  EENG7194კვლევითი პროექტების მართვა10
  INFO7110ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემები5
  LANG 7210ტექსტის რეფერირება და თარგმნა5
  LANG 7217აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის10
  MATH 7010კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები10

  კრედიტების ჯამი:

  50


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი