eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ისტორია
განათლების საფეხური: დოქტორანტურა
ხელმძღვანელი: ზურაბ ბატიაშვილი
მანანა სანაძე
ცირა ჩიკვაიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის დოქტორი
პროგრამის მოცულობა: 0
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები ჰუმანიტარულ, სოციალურ და ქცევით, ინტერდისციპლინურ ან სამართლის მეცნიერებებში, რომლებიც შეძლებენ ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი; ან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატი - Certus; ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომი/დანართი ან ცნობა; ან შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში) და კვლევის კონცეფციის წარმოდგენას და გაივლიან გასაუბრებას სპეციალობაში (გასაუბრების თემატიკა განთავსებულია ვებგვერდზე). ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს: ა) კანდიდატის კვლევით უნარებს; ბ) კონცეფციისა და თემატიკის შესაბამისობას სკოლის სამეცნიერო თემატიკასა და ადამიანურ და მატერიალურ რესურსთან.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს, ისტორიის სხვადასხვა ქვედარგში (საქართველოს ისტორია, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია - გამომდინარე დოქტორანტის არჩევანიდან), მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია:

 • დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა, რითაც ხელს შეუწყობს ისტორიის სფეროში ახალი ცოდნის შექმნასა და დანერგვას, ისტორიის დარგის განვითარებას საქართველოში, მის ინტერნაციონალიზაციასა და ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში;
 • მოამზადოს და ასწავლოს დარგის ცალკეული დისციპლინები უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში;
 • იყოს კონკურენტუნარიანი შრომით ბაზარზე.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • დისკუსია/დებატები;
 • სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავება;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • კომპარატიული ანალიზის მეთოდი;
 • სადოქტორო სემინარის მომზადება/წარდგენა;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი;
 • სალექციო კურსების მომზადება/წაყვანა;
 • ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა;
 • ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა;
 • პუბლიკაციების მომზადება და გამოქვეყნება რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ ისტორიის დოქტორი შეძლებს:

  • წარმოაჩინოს ისტორიის მის მიერ არჩეულ ქვედარგში (საქართველოს ისტორია, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია) სფეროს უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნა, რომელიც დარგის განვითარების კანონზომიერებათა და უახლესი კონცეფციების გათვალისწინებით, ამ ცოდნის გაფართოებისა და იმპლემენტირების საშუალებას იძლევა;
  • განსაზღვროს და ჩამოაყალიბოს მეცნიერების ფილოსოფიის ისეთი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა: სამყაროს მეცნიერული სურათის ტიპები, მათი სტრუქტურული თავისებურებები და ფუნქციები; სამყაროს მეცნიერული სურათის ევოლუცია; ევოლუციური პარადიგმების თავისებურებები; ისტორიული, სისტემური, სოციოლოგიური და ანთროპოცენტრისტული პარადიგმების არსი; მეცნიერული პარადიგმების ცვლის მიზეზები;
  • განსაზღვროს საუნივერსიტეტო სალექციო კურსების მომზადებისა და წარმართვის პრინციპები და ტექნოლოგიები ცოდნა სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიების გათვალისწინებით;
  • განიხილოს თვისებრივი კვლევის მეთოდები და შეარჩიოს საკვლევი თემისთვის რელევანტური მეთოდი/მეთოდები, რომელიც/რომლებიც იძლევა ვალიდურ შედეგს.

 • უნარი
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ ისტორიის დოქტორი შეძლებს:


  • კრიტიკულად გაანალიზოს და ობიექტურად შეაფასოს ქართულ და/ან უცხოურ ისტორიოგრაფიაში არსებული ახალი მიდგომები და განსხვავებული პოზიციები, დამოუკიდებლად განსაზღვროს ისტორიის სამეცნიერო სფეროსთვის აქტუალური თემატიკა, შეარჩიოს, მოიძიოს და გამოიყენოს შესაბამისი ისტორიული წყაროები და უახლესი მიღწევები, გამოთქვას ვარაუდი და ჰიპოთეზები და შეიმუშავოს (ახალი ფაქტებით დამოწმებული) კომპლექსური პრობლემის დამოუკიდებლად, მაქსიმალურად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტის გზები;
  • დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს კვლევა; ობიექტურად გადააფასოს არსებული ცოდნა და ღირებულებები და კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომებით შექმნას ახალი ცოდნა;
  • წარმოადგინოს ნათლად და დასაბუთებულად ისტორიის სფეროს პრობლემური და აქტუალური საკითხები წერილობითი (რეფერირებად პუბლიკაციებში) და ზეპირი ფორმით (პრეზენტაცია, დებატები, კონფერენციები და ა.შ.) სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნისა და გაფორმების ყველა სტანდარტს დაცვით, მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებასთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხებზე არსებული კვლევების კონტექსტში;
  • შეაფასოს სწავლების თანამედროვე სტრატეგიები და მეთოდები, ამოირჩიოს და უპირატესობა მიანიჭოს მათგან ყველაზე ეფექტურს სასწავლო პროცესში სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპების დანერგვისათვის, სასწავლო კურსების, სასწავლო-მეთოდური მასალის, დამოუკიდებლად მომზადებისა და იმპლემენტაციისათვის სასწავლო-საგანმანათლებლო სივრცეში.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის დასრულების შემდეგ ისტორიის დოქტორი შეძლებს:

  • სფეროსთვის აქტუალური ინფორმაციის სინთეზირების საფუძველზე შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე სადოქტორო ნაშრომი და პუბლიკაციები აკადემიური და პროფესიული კეთილსინდისიერების დაცვით;
  • პატივი სცეს განსხვავებულ აზრს და კულტურათა მრავალფეროვნებას და დაამკვიდროს აკადემიური ან/და პროფესიული ეთიკის პრინციპები.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-09-2014
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 40/14
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: N43/19
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  დოქტორანტის დატვირთვა შედგება: სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან.

  სასწავლო კომპონენტების სწავლება სემესტრულია და მოიცავს 60 ECTS (ძირითადი კურსები /აქტივობები -35-40 ECTS და არჩევითი -20-25 ECTS). სემესტრის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 22, ხოლო სასწავლო წლისა - 44 კვირით.

  სასწავლო კომპონენტებს ხელმძღვანელობენ შესაბამისი კომპონენტის ავტორები, კვლევით კომპონენტს - დოქტორანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST 7110სადოქტორო სემინარი I სპეციალობაში5 0
  HIST7111სადოქტორო სემინარი II სპეციალობაში5 0
  HIST7330სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში0 0
  METH 7117სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში5 0
  PDPR 7217პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)5 0
  QUAL 7210თვისებრივი კვლევის მეთოდები10 0
  SCNC7110მეცნიერების ფილოსოფია10 0

  კრედიტების ჯამი:

  40

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  HIST7112ისტორიის თეორია და მეთოდოლოგია10
  EENG7194კვლევითი პროექტების მართვა10
  INFO7110ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემები5
  LANG 7210ტექსტის რეფერირება და თარგმნა5
  LANG 7217აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის10
  MATH 7010კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები10

  კრედიტების ჯამი:

  50


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი