eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: დოქტორანტურა
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
პროგრამის მოცულობა: 0
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: • სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერთიფიკატს, ან საზღვარგარეთ ინგლისურენოვან ბაკალავრიატში/მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი საბუთს ან წარმატებით ჩააბარებენ (მინიმალური ბარიერი 70%) საქართველოს უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები B2 (Intermediate) დონის შესაბამის ინგლისური ენის გამოცდას. • სადოქტორო პროგრამაზე მიიღებიან ის პირები, რომელთაც საბაკალავრო ან სამაგისტრო საფეხურზე მიღებული აქვთ აკადემიური ხარისხი სოციალურ ან ბიზნესის მეცნიერებებში, ანდა გავლილი აქვთ სხვადასხვა ტრენინგები ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით და უდასტურდებათ მენეჯრულ პოზიციაზე მუშოაბის გამოცდილება. • პროგრამაზე მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს სადოქტორო თემის კონცეფცია (კვლევის საგანი, საკვლევი საკითხის აღწერა და საკითხის მნიშვნელობის დასაბუთება, მომავალი კვლევის მეთოდები) და არსებობის შემთხვევაში, სამაგისტრო ნაშრომი. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები: • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80. • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5. • PTE General – მინიმალური დონე B2. • FCE – მინიმალური დონე B. • CPE – საკმაირისია ჩაბარება. • CAE – საკმარისია ჩაბარება სკოლის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს: • სადოქტორო ნაშრომის კონცეფციისა და თემატიკის შესაბამისობას სკოლის სამეცნიერო თემატიკასთან და რესურსთან.
პროგრამის მიზანი:
 • ბიზნესის ადმინისტრირებაში  ფართო პროფილის მკვლევარი-მეცნიერის მომზადება  დარგში ახალი ცოდნის შექმნის, გადაცემის, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით, რომელიც თავსებადია საერთაშორისო და ქვეყნის მოთხოვნებთან;
 • ახალი ცოდნის შექმნასთან ერთად პროგრამის მიზანია, დოქტორანტა გამოუმუშაოს და განუვითაროს პედაგოგიური უნარები.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

ინტერაქტიული ლექციები
სიახლეთა გარჩევა
კრიტიკული ანალიზი
ლიტერატურის მიმოხილვა
წიგნზე მუშაობის მეთოდი
შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
წერითი მუშაობის მეთოდი
ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
დისკუსია/დებატები
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
სემინარების მომზადება და წარდეგნა

სწავლის შედეგი:
 • სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  • ბიზნესის მართვის სფეროს უახლესი მიღწევების ცოდნის ხელახალი, სისტემური და კრიტიკული გააზრება
  • თანამედროვე ტენდენციებისა და თეორიების ცოდნის განზოგადება, რაც საშუალებას მისცემს დამოუკიდებელად მოახდინოს მუშაობა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით არსებული ლიტერატურის კვლევის დროს, რომელსაც შემდგომ გამოიყენებს აკადემიურ პროცესში და რეალურ ბიზნესგარემოში;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სასწავლო-პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვა და სწავლების უახლესი მეთოდების გამოყენება;
  • სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება, რაც გულისხმობს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით კვლევისთვის საჭირო მეთოდოლოგიის არჩევას, საკუთარი საკვლევი საკითხის მოდელებისა და მეთოდოლოგიის განვითარებას, კვლევის მიზნების ან/და ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას, კვლევაში რაოდენობრივი თუ თვისებრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებას და  მონაცემების დამუშავებას ICT უნარების გამოყენებით, ეთიკური ღირებულებების გათვალისწინებით,  რაც ახალი ცოდნის შექმნაზე იქნება ორიენტირებული და საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში აისახება;
  • საკუთარი ხედვის ჩამოყალიბება და ანალიზი, რომელიც ეფუძნება ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს შესახებ მოპოვებულ ინფორმაციას, მოძიებული ლიტერატურის და მეცნიერული ნაშრომების კრიტიკულ გააზრებას, საზოგადოებასა და ბიზნესში არსებული პრობლემების შესახებ დასაბუთებული დასკვნის გაკეთებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბების მიზნით;
  • სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიების, აკადემიური სტანდარტების დაცვით დამუშავების, კრიტიკული ანალიზის და რეფერირების საფუძველზე ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
  • კვლევის განხორციელების პროცესში წამოჭრილი ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება;
  • პროექტის საჭიროებათა იდენტიფიკაცია და კვლევა, ასევე ინოვაციური, კვლევითი, პროფესიული და კომერციული პროექტის დამოუკიდებლად  პროექტის მართვის ინოვაციური მეთოდებით, უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით და   ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების საშუალებით;
  • კვლევით ნაშრომში ასახულ საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით პროფესიულ და სამეცნიერო საზოგადოებაში დისკუსიაში ჩართვა და საკუთარი აზრების ეთიკურად დასაბუთება;
  • რეფერირებად/რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალების მოთხოვნების შესაბამისად ბიზნესის სფეროსთან დაკავშირებული საკვლევი საკითხის ირგვლივ არსებული საკუთარი დასაბუთებული მოსაზრებების ფორმირება და პუბლიკაცია.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-30-2006
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 4
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 55-14
  პროგრამის დეტალები:

  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორს შეუძლია დასაქმდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; სამეცნიერო და კვლევით დაწესებულებებში; ანალიტიკურ კვლევით ცენტრებში; კომერციულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში; სახელმწიფო და კერძო სექტორის ანალიტიკურ და კვლევით დეპარტამენტებში; კერძო კომპანიების მაღალი დონის მენეჯერის თანამდებობებზე. ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის დასაქმების სფეროა ორგანიზაცია-დაწესებულებები, კორპორაციული სტრუქტურები, აგრეთვე სამეწარმეო და არაკომერციული/ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც სჭირდებათ სიღრმისეული მეცნიერული ცოდნა ბიზნესის მართვის სფეროში და კვლევითი უნარები.

   

  სადოქტორო ნაშრომის სიტყვების რაოდენობა განისაზღვროს არა ნაკლებ 25 000 და არა უმეტეს 40 000 სიტყვით

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი

  დოქტორანტურის პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი. პროგრამის მაქსიმალური ვადაა 10 წელი. სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს. სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით. ყველა სასწავლო კომპონენტი არის ერთსემესტრიანი. პროგრამა მოიცავს 60 ECTS სასწავლო და 120 ECTS კვლევით კომპონენტს. სასწავლო კომპონენტის 60 ECTS-დან 45 ECTS  ძირითადია, ხოლო 15 ECTS არჩევითი 35 ECTS-ის არჩევითი საგნებიდან, ასევე იმ დოქტორანებისთვის, რომლებიც არ ეწევიან პედაგოგიურ მუშაობას სავალდებულოდ ასარჩევია, PDPR7217 პროფესორის ასისტირება (5 კრდიტი). დოქტორანტს ევალება 2 სამეცნიერო სტატიის პუბლიკაცია და ასევე მომხსენებლის სტატუსით მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული მინიმუმ 1 კონფერენციაში. სტადიებიდან ერთი - რეფერირებად/რეცენზირებად (რაც დასტურდება შესაბამისი საერთაშორისო კლასიფიკატორით ან სხვა საერთაშორისო დოკუმენტით) ელექტრონულ და/ან ბეჭდურ ჟურნალში, საზღვარგარეთ გამოცემულ შესაბამის დარგობრივ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში, ან საზღვარგარეთ გამოცემულ საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში (ე. წ. Proceedings), თუ აღნიშნული ჟურნალი შედის  ისეთ სამეცნიერო ჟურნალების ბაზაში, როგორიცაა - (Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, Ulrich’s Index, ERIH, EBSCOHost, Latindex Catalogue etc). მეორე სტატიაზე - შესაძლებელია იყოს რედაქციის თანხმობა გამოქვეყნებაზე რეფერირებად/რეცენზირებად ნებისმიერ ჟურნალში.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1710სადისერტაციო ნაშრომი0 0
  BUSN7110კვლევითი პროექტის მომზადება და მართვა10 0
  BUSN7210სპეციალობის მოდული ბიზნესის ადმინისტრირებაში10 0
  MATH 7010კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები10 0
  METH 7117სწავლება/შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები უმაღლეს განათლებაში5 0
  QUAL 7210თვისებრივი კვლევის მეთოდები10 0

  კრედიტების ჯამი:

  45

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO7110ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემები5
  LANG 7210ტექსტის რეფერირება და თარგმნა5
  LANG 7217აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის10
  PDPR 7217პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)5
  SCNC7110მეცნიერების ფილოსოფია10

  კრედიტების ჯამი:

  35


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი