eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემები
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: სულხან სულხანიშვილი
დავით კიზირია
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმაცული სისტემების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი გამოცდა სადაც ინგლისურის დონე განისაზღვროს B2) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური ბაზარისთვის თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი, მაღალი რანგის სპეციალისტების (პროგრამისტები, კონსულტანტ/სისტემ-ანალიტიკოსები და IT მენეჯერები) ფორმირება, რომლებიც IV ინდუსტრიული რევოლუციისა და კრიპტოეკონომიკის კონტექსტში, უახლესი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების სისტემური სინთეზის გზით შექმნიან და განავითარებენ თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებულ ტექნოლოგიურ სოლუშენებს - ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ დეცენტრალიზებულ ინფორმაციულ სისტემებსა და სერვისებს. პროგრამა ორიენტირებულია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროგრამის შექმნითა და ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიების სფეროში მაღალი რანგის სპეციალისტების ფორმირების გზით, ხელი შეუწყოს საქართველოში უახლესი ტექნოლოგიების, მათზე დაფუძნებული სოლუშენების სწრაფ განვითარებას, IT სფეროში ექსპერტიზისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდასა და ქვეყნის გლობალურ ციფრულ საზოგადოების რეგიონალურ ლიდერად ფორმირებას.
კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ, საქართველოსა და უცხოეთში IT მიმართულებით, საჯარო თუ კერძო სექტორში, მაღალი რანგის სპეციალისტებად. ასევე, შეუძლიათ შექმნან საკუთარი სტარტაპი ან გაარგრძელონ სწავლა დოქტორანტურაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • გუნდური მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • დისკუსიურ-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები. კვლევების ჩატარება; კრიტიკული ანალიზი;
 • ლექცია-სემინარები;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • მზარდი სირთულის კვლევის წარმოება. 
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • პროექტები;
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა. 
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში. 
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • ელექტრონული სწავლებისა და თანამშრომლობა- ინტერაქციის მეთოდები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • უახლესი ტექნოლოგიური ტრენდებისა და თანამედროვე მიდგომების კონტექსტში, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული დეცენტრალიზებული სისტემების: კრიპტოვალუტების, გონიერი (სმარტ) აქტივებისა, გონიერი (სმარტ) კონტრაქტების, კიბერ-ფიზიკურისისტემების, მონაცემთა ბაზებისა და დეცენტრალიზებული სისტემების პროგრამირების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა; ამ ცოდნის საფუძველზე ექნება გამომუშავებული ფართო, სისტემური ხედვა და გაცნობიერებული ის ბენეფიტები, რომელიც აქვს ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიას, მისი რეალური პოტენციალი, შესაძლო რისკები და შესაძლებლობების ლიმიტაციის არეალი;
  • სიტუაციის ანალიზის განხორციელებისათვის საჭირო მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა და უნარი გაცნობიერებულად, ადეკვატურად შეარჩიოს ანალიზის მეთოდები, რომელიც საშუალებას მისცემს მოახდინოს სიტუაციის (ჩართული მხარეების, გამოწვევბის, გლობალური და ლოკალური კონტექსტის...) მრავალმხრივი და სისტემური კვლევა;
  • პრობლემების ანალიზის მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რათა ფართო კონტექსტში დაინახოს და გააცნობიეროს მის წინ მდგარ კონკრეტულ კლიენტთან, მოცემულ დეცენტრალიზებულ ინფორმაციულ სოლუშენთან, დეცენტრალიზებულ ონლაინ-სერვისებთან თუ დეცენტრალიზებულ კიბერსისტემებთან დაკავშირებული პრობლემები, მოახდინოს კვლევის წყაროებისა და ტექნიკების შერჩევა, პრობლმების იდენტიფიკაცია და პრიორეტიზაცია;
  • ბლოკჩეინზე დაფუძნებული პროექტის მიზნების ანალიზის წარმოების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რათა ფართო კონტექსტში დაინახოს და გააცნობიეროს ის რეალისტური მიზნები, რომელიც დგას მის წინაშე მდგარი პრობლემების გადასაწყვეტად და მოახდინოს ამ მიზნების სწორე იდენტიფიკაცია და პრიორიტეტიზაცია;
  • ინოვაციების განვითარების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც დაეხმარება გააცნობიეროს ის აუცილებელი მოთხოვნები, რომელიც მნიშვნელოვანია ახალი, ორიგინალური იდეებზე დაფუძნებული, თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული, გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული, დეცენტრალიზებული ინფორმაციული  სისტემების, გადაწყვეტებისა თუ  სერვისების განავითარებისათვის;
  • ფართო კონტექსტის გათვალისწინებით, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული გადაწყვეტების (სოლუშენების) კონცეპტების გენერირების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რათა მოახდინოს ახალი, ორიგინალური გადაწყვეტების შემუშავება, პროექტის სასურველი შედეგების ფართო სურათის (Big Picture) იდენტიფიკაცია და გაცნობიერებულად შეეძლოს მათ შორის ოპტიმალურის შერჩევა;
  • თოქენ-ეკონომიკის ფარგლებში, ღრმა და სისტემური ცოდნა ინოვაციური ბიზნეს-მოდელების სფეროში, რაც მას საშუალებას მისცემს გააცნობიეროს ის შესაძლებლობები და რისკები, რომელიც შეიძლება იდგეს მისი, ან/და მისი კლიენტის კომპანიის თუ პროექტის წინაშე. ასევე, დაეხმარება ამ შესაძლებლობებზე დაყრდნობით განავითაროს ინოვაციური, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ბიზნეს-მოდელები და სურვილის შემთხვევაში დაგეგმოს წარმატებული სტარტაპები;
  • ფართო კონტექსტის გათვალისწინებით, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ბიზნეს-პროცესების შემუშავებისათვის საჭირო მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომლიც საშუალებას მისცემს გააცნობიეროს მომხმარებლის საჭიროების, მოცემული დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემისათვის ოპტიმალური ბიზნეს-პროცესები;
  • ფართო კონტექსტის გათვალისწინებით, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ინფორმაციული სისტემის IT არქიტექტურის დაგეგმვის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რათა გააცნობიეროს და ადექვატურად შეარჩიოს ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი;
  • ინფორმაციული სისტემების/სერვისების დაგეგმის, მართვისა და მონიტორინგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც საშუალებას მისცემს გააცნობიეროს ოპტიმალური გზები და შეარჩიონს ადექვატური სტრატეგიები, რათა მომხმარებლის საჭიროებებისა და ასევე, პროექტის სპეციფიური ტექნიკური და სისტემური მოთხოვნების შესაბამისად უზრუნველყოს პროგრამული კოდის დაგეგმარების, განვითარების, ტესტირების, მომსახურებისა და დოკუმენტირების პროცესის წარმატებული მენეჯმენტი;
  • მონაცემთა ბაზების შესახებ, ასევე, ბლოკჩეინზე-დაფუძნებული ინფორმაციული სისტემების პროგრამული კოდის შემუშავების (პროგრამირების) ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც საშუალებას მისცემს განახორციელოს ამ ტიპის სისტემების რეალიზაცია/პროგრამირება და ამ ტიპის პროექტების მონიტორინგი და მენეჯმენტი;

 • უნარი
  • პროექტის დამკვეთებთან თუ კოლეგებთან პროექტის მიმდინარეობის შესახებ აუცილებელი ინფორმაციის თანმიმდევრულად და ნათლად ფორმულირებისა და შესაბამისად პრეზენტაციის უნარი;
  • შესაბამისი საპრეზენტაციო ინსტრუმენტების გამოყენებით ნებისმიერ, მ.შ. დეცენტრალიზებულ სისტემებთან დაკავშირებულ თემებზე ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი
  • გამოცდილება და უნარი კომუნიკაციის წარმოების როგორც F2F, ასევე ონლაინ, სიქნრონულ და ასინქრონულ რეჟიმებში
  • კურსდამთავრებულს ექნება კომპეტენცია წერილობითი კომუნიკაციის დროს გამოიყენოს არა მარტო ტექსტური ფორმატი, არამედ ასევე, სხვადასხვა ტიპის ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტები (მ.შ. ბლოკსქემები, რუკები, გრაფიკები, სხვადასხვა ტიპის სქემები...), რაც მის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას უფრო ადვილად აღსაქმელს და ტევადს გახდის
  • ფართო კონტექსტის, გლობალური ტრენდებისა და კონკერტული სიტუაციაში ორიენტირების და სისტემური ანალიზის განხორცილების უნარი
  • არსებულ ეკოსისტემთან დაკავშირებული პრობლემების, მიზნების კვლევის, მათი პრიორიტეტიზაციის უნარი.
  • კონკრეტული ამოცანისათვის ოპტიმალური ბლოკჩეინ-სისტემის, კონსენსუსისა და თოქენის ტიპის შერჩევის უნარი
   ბიზნეს-მოდელების, ბიზნეს-პროცესების ანალიზის, მათ შორის ოპტიმალურის შერჩევის პრაქტიკული ცოდნა და უნარი
  • არსებული რესურსებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით, პრობლემების გადაჭრის ოპტიმალური გზების, შესაბამისი IT არქიტექტურის შერჩევის უნარი
  • არსებული ამოცანის/დაკვეთის ანალიზის საფუძლვეზე მოახდინოს მისთვის საჭირო ინფორმაციისა და შესაბამისი წყაროების იდენტიფიკაცია; ასევე, წყაროების სანდოობისა და ხარისხის შეფასების უნარი;
  • სხვადასხვა ტექნიკების გამოყენებით, უახლესი კვლევებისა და ასევე, არასანდო(!) და განსხვავებული წყაროების კრიტიკული ანალიზისა და ურთიერთშედარების საფუძველზე მოახდინოს მონაცემების მაქსიმალური მოძიების, ინფორმაციის გადამოწმების, სისტემატიზაციის, რეპრეზენტირების და შესაბამისი დასკვნების გამოტანის უნარი;
  • უნარი, ორგანიზაციასთან, სისტემასთან, პროცესთან დაკავშირებით ერთის მხრივ - არასრული და ხშირად არახარისხიანი მონაცემებისა და მეორე მხრივ - სანდო ინფორმაციისა და ცოდნის სინთეზის საფუძველზე მოახდინოს მაქსიმალურად არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა და სიტუაციის მაქსიმალურად მონაცემებზედაფუძნებული, ფართო სურათის შექმნის; ასევე, უნარი გაიაზროს მისი დასკვნების სუსტი და ძლიერი წერტილები, მსჯელობის ლოგიკის სიმყარის ხარისხი.
  • დეცენტრალიზებულ ინფორმაციულ სისტემებთან, ბლოკჩეინზედაფუძნებულ გადაწყვეტებთან დაკავშირებით რთული და არასრული ინფორმაციის, მათ შორის უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე, დამოუკიდებლად დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • ბლოკჩეინთან დაკავშირებით, უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზისა და სწორი დასკვენების გამოტანის საფუძველზე ახალი, ინოვაციური იდეების გენერირების უნარი
  • უნარი რთულ გარემოში, მრავალფეროვანი მოცემულობებისა და ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე მოახდინოს მათი პრიორეტიზირება და ოპტიმალური გადაწყვეტების გენერირება არსებული რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენების ფონზე

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • სასწავლო დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი;
  • სწავლის წარმართვის და ახალი ცოდნის დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
  • სწავლის პროცესის, თავისებურებების გაცნობიერების უნარი და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;
  • გამოცდილება და უნარი სწავლის მიღების, როგორც F2F, ასევე დისტანციურ, სიქნრონულ და ასინქრონულ რეჟიმებში, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია “ცოდნის საზოგადოების” პირობებში;
  • რისკების, თაღლითობების გაცნობიერების უნარი, რაც გამოუმუშავებს მოცემულ სფეროსთან დაკავშირებული ღირებულებებისადმი (კეთისლინდისიერება) თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების სრულფასოვან უნარს
  • სფეროში წამოჭრილი ღირებულებითი დილემების ეფექტური მართვის კომპეტენცია, რომელიც იქნება დაფუძნებული ღირებულებების, რისკებისა და სარგებლის პრიორიტიზირებისა და სისტემატიზაციის უნარზე.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 03-07-2018
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 44/18
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  პირველი სემესტრში სიღმისეულად ეცნობიან იმ გლობალური ტრანსფორმაციების კონტექსტს, რომელშიც მათ მოუწევთ მუშაობა. ასევე, დეცენტრალიზებული სისტემებთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ საკითხებს, იღრმავებენ ცოდნას ინოვაციური ბიზნეს-მოდელების, კრიპტოგრაფიის, მონაცემთა ბაზებისა და პრაქტიკული პროგრამირების სფეროში. მეორე სემესტრის ფარგლებში ანვითარებენ თავიანთ კომპეტენციას კრიპტოვალუტების, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკული პროგრამირების მიმართულებით. ასევე, იძენენ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს ბიზნეს-პროცესების აღწერის, დოკუმენტირების, რედიზაინის მიმართულებით. მესამე სემესტრის განმავლობაში ეუფლებიან ერთი მხრივ - თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს გონიერი აქტივებისა და სმარტკონტრაქტების და მეორე მხრივ - IT პროექტების მენეჯმენტს სფეროში. ყოველი სემესტრის ბოლოს, სტუდენტები, მიღებულ თორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დაყრდნობით, ქმნიან ინტეგრირებულ პროექტს, რომელთა საფუძველზე მე-4 სემესტრში ქმნიან საკუთარი სტარტაპის, ბლოკჩეინზე-დაფუძნეებულ სისტემის/სერვისის პროტოტიპს. სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 19:00 -21:15 სთ-მდე, აქედან სააუდიტორიო დატვირთვის ხანგრძლივობა 120 წუთია, შესვენება - 15 წუთი. სამაგისტრო სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება 25-30 სტუდენტით. სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტები შედგება 19 კვირაზე გათვლილი ელემენტებისგან

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: პროგრამის ძირითად ნაწილი - 90 ECTS, მ.შ. სავალდებულო საგნები 60 ECTS და სამაგისტრო პროგრამა 30 ECTS. არჩევითი საგნების საერთო რაოდენობა შეადგენს 114 ECTS, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 30 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა6 1
  BLCH5140ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები6 1
  BLCH5220კრიპტოგრაფია6 1
  INFO6271მონაცემთა ბაზების სისტემები6 1
  BLCH5130კრიპტოვალუტების ტექნოლოგიები (ბიტკოინის ქეისი)6 2
  BLCH5210ფულის დეცენტრალიზაცია და კრიპტოვალუტები6 2
  BLCH5230ბიზნეს-პროცესები6 2
  BLCH5310ბლოკჩეინი 2.0 - გონიერი აქტივები და სმარტკონტრაქტები6 3
  BLCH5320სმარტკონტრაქტების ტექნოლოგიები (ეთერიუმის ქეისი)6 3
  INFO6260IT პროექტების მართვა6 3
  BLCH5400სამაგისტრო პროექტი30 4

  კრედიტების ჯამი:

  90

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO5111ქსელური გადამრთველების დაგეგმვა6
  INFO5221რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება6
  INFO5250კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი6
  INFO6293დაპროგრამების პარადიგმები6
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  INFO5112დაპროგრამების ინსტრუმენტები მონაცემთა ბაზებისათვის6
  INFO5114მონაცემთა საცავების სისტემები6
  INFO5120ArcGIS სისტემები6
  INFO5211მარშრუტიზაციის უზრუნველყოფა ქსელებში6
  INFO5253IT სერვისების ოპერირება და მუდმივი გაუმჯობესება6
  INFO5254IT სერვისების სტრატეგია და დიზაინი6
  INFO6140ERP სისტემების სტრუქტურა და ფუნქციონალობა6
  INFO6250ინდუსტრიულ პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
  BLCH5118კრიპტოვალუტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  INFO5252Agile-პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პროექტების მართვა6
  INFO5256IT სერვისების ტრანზიტულობა6
  INFO5257Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
  INFO6120მანქანური სწავლების მოდელები და ალგორითმები6
  INFO6220ქსელების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი