eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემები
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: დავით კიზირია
სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმაცული სისტემების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი გამოცდა სადაც ინგლისურის დონე განისაზღვროს B2) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური ბაზარისთვის თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი, მაღალი რანგის სპეციალისტების (პროგრამისტები, კონსულტანტ/სისტემ-ანალიტიკოსები და IT მენეჯერები) ფორმირება, რომლებიც IV ინდუსტრიული რევოლუციისა და კრიპტოეკონომიკის კონტექსტში, უახლესი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების სისტემური სინთეზის გზით შექმნიან და განავითარებენ თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებულ ტექნოლოგიურ სოლუშენებს - ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ დეცენტრალიზებულ ინფორმაციულ სისტემებსა და სერვისებს. პროგრამა ორიენტირებულია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროგრამის შექმნითა და ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიების სფეროში მაღალი რანგის სპეციალისტების ფორმირების გზით, ხელი შეუწყოს საქართველოში უახლესი ტექნოლოგიების, მათზე დაფუძნებული სოლუშენების სწრაფ განვითარებას, IT სფეროში ექსპერტიზისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდასა და ქვეყნის გლობალურ ციფრულ საზოგადოების რეგიონალურ ლიდერად ფორმირებას.
კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ, საქართველოსა და უცხოეთში IT მიმართულებით, საჯარო თუ კერძო სექტორში, მაღალი რანგის სპეციალისტებად. ასევე, შეუძლიათ შექმნან საკუთარი სტარტაპი ან გაარგრძელონ სწავლა დოქტორანტურაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • გუნდური მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • დისკუსიურ-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები. კვლევების ჩატარება; კრიტიკული ანალიზი;
 • ლექცია-სემინარები;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • მზარდი სირთულის კვლევის წარმოება. 
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • პროექტები;
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა. 
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში. 
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • ელექტრონული სწავლებისა და თანამშრომლობა- ინტერაქციის მეთოდები
სწავლის შედეგი:
პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 03-07-2018
პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 44/18
პროგრამის განახლების თარიღი:
პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
პროგრამის დეტალები:

პირველი სემესტრში სიღმისეულად ეცნობიან იმ გლობალური ტრანსფორმაციების კონტექსტს, რომელშიც მათ მოუწევთ მუშაობა. ასევე, დეცენტრალიზებული სისტემებთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ საკითხებს, იღრმავებენ ცოდნას ინოვაციური ბიზნეს-მოდელების, კრიპტოგრაფიის, მონაცემთა ბაზებისა და პრაქტიკული პროგრამირების სფეროში. მეორე სემესტრის ფარგლებში ანვითარებენ თავიანთ კომპეტენციას კრიპტოვალუტების, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკული პროგრამირების მიმართულებით. ასევე, იძენენ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს ბიზნეს-პროცესების აღწერის, დოკუმენტირების, რედიზაინის მიმართულებით. მესამე სემესტრის განმავლობაში ეუფლებიან ერთი მხრივ - თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს გონიერი აქტივებისა და სმარტკონტრაქტების და მეორე მხრივ - IT პროექტების მენეჯმენტს სფეროში. ყოველი სემესტრის ბოლოს, სტუდენტები, მიღებულ თორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დაყრდნობით, ქმნიან ინტეგრირებულ პროექტს, რომელთა საფუძველზე მე-4 სემესტრში ქმნიან საკუთარი სტარტაპის, ბლოკჩეინზე-დაფუძნეებულ სისტემის/სერვისის პროტოტიპს. სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 19:00 -21:15 სთ-მდე, აქედან სააუდიტორიო დატვირთვის ხანგრძლივობა 120 წუთია, შესვენება - 15 წუთი. სამაგისტრო სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება 25-30 სტუდენტით. სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტები შედგება 19 კვირაზე გათვლილი ელემენტებისგან

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: პროგრამის ძირითად ნაწილი - 90 ECTS, მ.შ. სავალდებულო საგნები 60 ECTS და სამაგისტრო პროგრამა 30 ECTS. არჩევითი საგნების საერთო რაოდენობა შეადგენს 114 ECTS, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 30 ECTS.

პროგრამის ძირითადი

კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა6 1
BLCH5140ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები6 1
BLCH5220კრიპტოგრაფია6 1
INFO6271მონაცემთა ბაზების სისტემები6 1
BLCH5130კრიპტოვალუტების ტექნოლოგიები (ბიტკოინის ქეისი)6 2
BLCH5210ფულის დეცენტრალიზაცია და კრიპტოვალუტები6 2
BLCH5230ბიზნეს-პროცესები6 2
BLCH5310ბლოკჩეინი 2.0 - გონიერი აქტივები და სმარტკონტრაქტები6 3
BLCH5320სმარტკონტრაქტების ტექნოლოგიები (ეთერიუმის ქეისი)6 3
INFO6260IT პროექტების მართვა6 3
BLCH5400სამაგისტრო პროექტი30 4

კრედიტების ჯამი:

90

პროგრამის ასარჩევი

კოდი საგანი კრედიტი
INFO5111ქსელური გადამრთველების დაგეგმვა6
INFO5221რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება6
INFO5250კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი6
INFO6293დაპროგრამების პარადიგმები6
BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია6
INFO5112დაპროგრამების ინსტრუმენტები მონაცემთა ბაზებისათვის6
INFO5114მონაცემთა საცავების სისტემები6
INFO5120ArcGIS სისტემები6
INFO5211მარშრუტიზაციის უზრუნველყოფა ქსელებში6
INFO5253IT სერვისების ოპერირება და მუდმივი გაუმჯობესება6
INFO5254IT სერვისების სტრატეგია და დიზაინი6
INFO6140ERP სისტემების სტრუქტურა და ფუნქციონალობა6
INFO6250ინდუსტრიულ პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
BLCH5118კრიპტოვალუტის სამართლებრივი რეგულაცია6
INFO5252Agile-პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პროექტების მართვა6
INFO5256IT სერვისების ტრანზიტულობა6
INFO5257Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
INFO6120მანქანური სწავლების მოდელები და ალგორითმები6
INFO6220ქსელების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა6

კრედიტების ჯამი:

114

პრერეკვიზიტების მატრიცა


შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
97-100 4,00 A+ A ფრიადი
94-96 3,75 A
91-93 3,50 A-
87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
84-86 3,00 B B
81-83 2,75 B-  
77-80 2,50 C+   C კარგი
74-76 2,25 C
71-73 2,00 C-
67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
64-66 1,50 D
61-63 1,25 D-
51-60 1,00 E E საკმარისი
უარყოფითი შეფასება
41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
<40   F F ჩაიჭრაყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი