eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: კახაბერ თავზარაშვილი
სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა და გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში კვლევისა და განვითარებისათვის. საინფორმაციო ტექნოლოგიების კურსები მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს (Cisco CCNP სერტიფიკატი), ვებ და ქსელურ პროგრამირებას, მონაცემთა ბაზებს (Oracle სერტიფიკატი), მობილური აპლიკაციების, ERP სისტემებს, საინფორმაციო ტექონოლოგიებში მათემატიკური მეთოდებს. სხვადასხვა არჩევით კურსები სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაიღრმავოს კომუნიკაციის უნარი, შეიძინოს სიღრმისეული ცოდნა და საკითხის გადასაჭრელად კვლევაზე დაფუძნებული დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რათა წარმატებით გაუმკლავდნენ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში იმ პრობლემებს, რომლებიც მოითხოვენ პრინციპებსა და პროცესების სიღრმისეული ცოდნის. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ კვლევით დაწესებულებებში, ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებში, კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში, როგორც IT მენეჯერი, ვებ ადმინისტრატორი, ქსელის ადმინისტრატორი, ან მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორები.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • დისკუსიურ-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები. კვლევების ჩატარება; კრიტიკული ანალიზი;
 • ლექცია-სემინარები;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • მზარდი სირთულის კვლევის წარმოება. პრაქტიკული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • პროექტები;
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა. შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში. წერითი მუშაობის მეთოდი;
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • პროფესიული სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც საშუალებას მისცემს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიმუშავოს ახალი, სტანდარტულისგან განსხვავებული იდეები;
  • კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების, უსაფრთხოების და ადმინისტრირების მეთოდების ცოდნა;
  • მათემატიკური ლოგიკისა და ალბათობის თეორიის ძირითადი თეორემებისა და ოპერაციების ცოდნა;
  • პროგრამულ გარემოში მობილური აპლიკაციების შექმნის და შესაბამის ინსტრუმენტების ცოდნა
  • კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური მეთოდების ცოდნა
  • მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების მუშაობის პრინციპების ცოდნა
  • მიკროპროცესორული სისტემების პროგრამირების ცოდნა
  • ERP სტრუქტურისა და ამ სისტემების ფუნქციონალობის ცოდნა
  • თანამედროვე პროგრამულ ბაზარზე არსებული ინდუსტრიული პლატფორმების დეველოპმენტის ცოდნა
  • მიკროპროცესორული სისტემების გარემოში პროექტის შემუშავების ცოდნა
  • Web პლატფორმაზე დაფუძნებული პროგრამირება, პროექტის შექმნისა და მართვის ცოდნა

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • დამოუკიდებლად დიდი ზომის ქსელის ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების უნარი;
  • პროგრამულ გარემოში პროდუქტების შემუშავების უნარი;
  • კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ოპტიმალური დაპროექტების უნარი
  • კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური მეთოდების გამოყენების უნარი
  • მობილური პლიკაციების შექმნის და დისტრიბუციის უნარი;
  • დასმული ტექნიკური ამოცანიდან გამომდინარე საჭირო მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების გამოყენების უნარი
  • შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით ERP სისტემის შემუშავების უნარი.
  • მიკროკონტროლერების მართვის პროგრამის შედგენის უნარი
  • თანამედროვე ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების ენებში თავისუფლად მუშაობის უნარი;
  • პროფესიული სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და წარმართვის უნარი;
  • სამეცნიერო, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელების უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ქსელური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით დასკვნის გაკეთების უნარი.
  • რთული სისტემების მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასების მაჩვენებლების საფუძველზე ოპტიმალური სტრუქტურ ის შერჩევის უნარი;
  • კომპიუტერული გრაფიკის საკითხებში შესაბამისი მათემატიკური მეთოდების გამოყენების აუცილებლობის განსაზღვრის დასკვნის გაკეთების უნარი
  • მიკროკონტროლერების და მიკროპროცესორული სისტემების შესახებ მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაციის, განზოგადების, და შესაბამისი დასკვნების გაკეთების უნარი.
  • ERP სისტემების კვლევების საფუძველზე ამათუიმ მიდგომის ეფექტურობის თაობაზე დასკვნის შემუშავების უნარი.
  • ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების ენებთან დაკავშირებული სიახლეების ანალიზის და დასკვნის გაკეთების უნარი;

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • აკადემიური, პროფესიული საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს (ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ბიზნესი, ენერგეტიკა და სხვა) წარმომადგენლებისათვის თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის მიწოდებისა და დაცვის უნარი;
  • დისკუსიებში პროფესიული მონაწილეობის უნარი;
  • გუნდის როგორც მართვის, ისე ეფექტური წევრობის უნარი;
  • აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით არგუმენტაციისა და თავისი დასკვნების წარმოდგენის უნარი;
  • შედეგების წერილობით (მათ შორი ელექტრონული სახით) წარმოდგენის უნარი.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მენეჯმენტის უნარი;
  • საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და(თვითშეფასების) უნარი;
  • მიღებული ცოდნის საშუალებით დამოუკიდებლად სწავლის პროცესის გაგრძელების უნარი;
  • სწავლის პროცესის თავისებურებების დამოუკიდებლად გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი;
  • პროფესიულ სფეროში ტექნოლოგიური სიახლეების მიღებისა და საკუთარი ცოდნის / უნარების მუდმივად განახლების უნარი;
  • საჭიროებიდან გამომდინარე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით მომდევნო (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცალკეულ დარგთან დაკავშირებული ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება;
  • პროფესიული, ეთიკური და სამართლებრივი (როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო) ნორმებით განსაზღვრული მოთხოვნები;
  • პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად შეძენილი ცოდნის გამოყენება;
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-14-2017
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 30/17
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები: პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: პროგრამის ძირითად საგნები 90 ECTS, პროგრამის არჩევით საგნები 30 ECTS; პროგრამის ძირითად ნაწილში სტუდენტი ვალდებულია შეასრულოს სამაგისტრო ნაშრომი (30 ECTS). არჩევითი საგნების საერთო რაოდენობა შეადგენს 60 ECTS, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 30 ECTS.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 19:00 -21:15 სთ-მდე, აქედან სააუდიტორიო დატვირთვის ხანგრძლივობა 120 წუთია, შესვენება - 15 წუთი. სამაგისტრო სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება 25-30 სტუდენტით. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტები შედგება 19 კვირაზე გათვლილი ელემენტებისგან.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  INFO5111Eქსელური გადამრთველების დაგეგმვა6 1
  INFO5112Eდაპროგრამების ინსტრუმენტები მონაცემთა ბაზებისათვის6 1
  INFO5221Eრთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება6 1
  INFO6250Eინდუსტრიულ პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 1
  INFO5250Eკომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი6 2
  INFO6130Eმობილური აპლიკაციების დეველოპმენტი6 2
  INFO6170Eშენობების მოდელირება6 2
  INFO6135EWeb პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 3
  INFO6140EERP სისტემების სტრუქტურა და ფუნქციონალობა6 3
  INFO6260EIT პროექტების მართვა6 3
  INFO6240Eსამაგისტრო ნაშრომი ინფორმატიკაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  90

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO5280Eციფრული ინფორმაციის სამართალი6
  INFO6271Eმონაცემთა ბაზების სისტემები6
  INFO5211Eმარშრუტიზაციის უზრუნველყოფა ქსელებში6
  INFO6150Eმათემატიკური მოდელირება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში6
  INFO6261Eსისტემური დაპროგრამება6
  INFO6120Eმანქანური სწავლების მოდელები და ალგორითმები6
  INFO6160Eოპერაციათა კვლევა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში6
  INFO6220Eქსელების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა6
  INFO6281Eმონაცემთა საცავების სისტემები6
  MATH4119Eკრიპტოლოგია6

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  შეფასების სისტემა


  ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი)

  24 ქულა / 24%;

  რეფერატი ან სხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას.

  16 ქულა/ 16%;

  შუალედური გამოცდა

  25 ქულა / 25%;

  დასკვნითი გამოცდა

  35 ქულა / 35%


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი