eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიები
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: კახაბერ თავზარაშვილი
სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე სტუდენტის მიღება ხდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. ინგლისურ ენაში მიმიმალური ენობრივი კომპეტენციის დონეა B2. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები: • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80. • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5. • PTE General – მინიმალური დონე B2. • FCE – მინიმალური დონე B. • CPE – საკმაირისია ჩაბარება. • CAE – საკმარისია ჩაბარება. სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B2 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% -ის გადალახვა“.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა და გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში კვლევისა და განვითარებისათვის. საინფორმაციო ტექნოლოგიების კურსები მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს (Cisco CCNP სერტიფიკატი), ვებ და ქსელურ პროგრამირებას, მონაცემთა ბაზებს (Oracle სერტიფიკატი), მობილური აპლიკაციების, ERP სისტემებს, საინფორმაციო ტექონოლოგიებში ლოგიკურ-ალბათურ და გრაფიკული გარდაქმნების მეთოდებს. სხვადასხვა არჩევით კურსები სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაიღრმავოს კომუნიკაციის უნარი, შეიძინოს სიღრმისეული ცოდნა და საკითხის გადასაჭრელად კვლევაზე დაფუძნებული დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რათა წარმატებით გაუმკლავდნენ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში იმ პრობლემებს, რომლებიც მოითხოვენ პრინციპებსა და პროცესების სიღრმისეული ცოდნის. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ კვლევით დაწესებულებებში, ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებში, კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში, როგორც IT მენეჯერი, ვებ ადმინისტრატორი, ქსელის ადმინისტრატორი, ან მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;

 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ფლობს პროფესიული სფეროს შესახებ ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რომელიც საშუალებას მისცემს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიმუშავოს ახალი, სტანდარტულისგან განსხვავებული იდეები;
  • ხსნის და აღწერს კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების, უსაფრთხოების და ადმინისტრირების მეთოდებს;
  • ხსნის და აღწერს მათემატიკური ლოგიკისა და ალბათობის თეორიის ძირითად თეორემებსა და ოპერაციებს;
  • აღწერს პროგრამულ გარემოში მობილური აპლიკაციების შექმნის გზებსა და შესაბამისი ინსტრუმენტების ფუნქციონალს
  • აყალიბებს და ჩამოთვლის ლაზერული სკანერების მეშვეობით ობიექტების 3-განზომილებიანი ობიექტების მოდელირებების მეთოდებს
  • აღწერს საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროექტების მართვის ციკლს; აღწერს კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკურ მეთოდებს;
  • ფლობს ERP სტრუქტურისა და ამ სისტემების ფუნქციონალობის შესახებ ცოდნას;
   ფლობს თანამედროვე პროგრამულ ბაზარზე არსებული ინდუსტრიული პლატფორმების დეველოპმენტის შესახებ ცოდნას;
  • ფლობს Web პლატფორმაზე დაფუძნებული პროგრამირება, პროექტის შექმნისა და მართვის შესახებ ცოდნა;

 • უნარი
  •  აკეთებს დასკვნას ქსელური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით;
  • რთული სისტემების მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასების მაჩვენებლების საფუძველზე არჩევს ოპტიმალურ სტრუქტურას
  • ERP სისტემების კვლევების საფუძველზე ამა თუ იმ მიდგომის ეფექტურობის თაობაზე შეიმუშავებს  დასკვნას;
  • აკადემიური, პროფესიული საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს არგუმენტირებულად  აწვდის თავის დასკვნებს და იცავს საკუთარ მოსაზრებას
  • მონაწილეობს დისკუსიებში;
  • მართავს გუნდს და არის მისი ეფექტური წევრი
  • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით წარმოადგენს  არგუმენტაციასა და თავის დასკვნებს
  • დამოუკიდებლად აგეგმარებს  დიდი ზომის ქსელის ინფრასტრუქტურას
  •  ოპტიმალურად აპროექტირებს კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს
  • პროგრამულ გარემოში შეიმუშავებს პროდუქტებს
  • კომპიუტერულ გრაფიკაში იყენებს მათემატიკურ მეთოდებს
  • იყენებს ობიექტების 3D მოდელირების მეთოდებს და წერტილოვან ღრუბელს
  • ქმნის და მართავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროექტს
  • ქმნის მობილურ აპლიკაციებს და აქვს  დისტრიბუციის უნარი;
  • შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით  შეიმუშავებს ERP სისტემას
  • გეგმავს და წარმართავს პროფესიული სფეროსათვის დამახასიათებელ კვლევას
  • განახორციელებს სამეცნიერო, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტს.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეაფასებს  საკუთარი სწავლის პროცეს;
  • მიღებული ცოდნის საშუალებით დამოუკიდებლად აგრძელებს სწავლის პროცესს
  • დამოუკიდებლად აცნობიერებს და სტრატეგიულად გეგმავს სწავლის პროცესის თავისებურებებს
  • პროფესიულ სფეროში აქვს ტექნოლოგიური სიახლეების მიმღებლობის უნარი და მუდმივად განაახლებს საკუთარ ცოდნას / უნარებს
  • საჭიროებიდან გამომდინარე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით ადგენს მომდევნო (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის საჭიროებას
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცალკეულ დარგთან დაკავშირებული ღირებულებებისადმი აფასებს საკუთარ და სხვების დამოკიდებულებებს
  • მონაწილეობას იღებს პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში და  მათ დასამკვიდრებლად იყენებს შეძენილ ცოდნას.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-27-2018
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 43/18
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:

  სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 19:00 -21:15 სთ-მდე, აქედან სააუდიტორიო დატვირთვის ხანგრძლივობა 120 წუთია, შესვენება - 15 წუთი. სამაგისტრო სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება 25-30 სტუდენტით. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტები შედგება 19 კვირაზე გათვლილი ელემენტებისგან.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: პროგრამის ძირითად საგნები 90 ECTS, პროგრამის არჩევით საგნები 30 ECTS; პროგრამის ძირითად ნაწილში სტუდენტი ვალდებულია შეასრულოს სამაგისტრო ნაშრომი (30 ECTS). არჩევითი საგნების საერთო რაოდენობა შეადგენს 78 ECTS, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 30 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  INFO5111Eქსელური გადამრთველების დაგეგმვა6 1
  INFO5112Eდაპროგრამების ინსტრუმენტები მონაცემთა ბაზებისათვის6 1
  INFO5221Eრთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება6 1
  INFO6250Eინდუსტრიულ პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 1
  INFO5250Eკომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი6 2
  INFO6130EAndroid პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 2
  INFO6170Eშენობების მოდელირება6 2
  INFO6135EWeb პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 3
  INFO6140EERP სისტემების სტრუქტურა და ფუნქციონალობა6 3
  INFO6260EIT პროექტების მართვა6 3
  INFO6240Eსამაგისტრო ნაშრომი ინფორმატიკაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  90

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO6262ESpring ფრეიმვორკი6
  INFO6280EMicrosoft Asp.Net Core MVC პლატფორმაზე დაფუძნებული მრავალშრიანი ვებ-აპლიკაციების შექმნის ინსტრუმენტები I6
  INFO6290EMicrosoft Asp.Net Core MVC პლატფორმაზე დაფუძნებული მრავალშრიანი ვებ-აპლიკაციების შექმნის ინსტრუმენტები II6
  INFO3241EIT სერვისების სტრატეგია და დიზაინი6
  INFO5280Eციფრული ინფორმაციის სამართალი6
  INFO6271Eმონაცემთა ბაზების სისტემები6
  INFO1233Eდაპროგრამების პარადიგმები6
  INFO3244EIT სერვისების ტრანზიტულობა6
  INFO5211Eმარშრუტიზაციის უზრუნველყოფა ქსელებში6
  INFO6261Eსისტემური დაპროგრამება6
  INFO3242EIT სერვისების ოპერირება და მუდმივი გაუმჯობესება6
  INFO5252EAgile-პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პროექტების მართვა6
  INFO6120Eმანქანური სწავლების მოდელები და ალგორითმები6
  INFO6220Eქსელების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა6
  INFO6281Eმონაცემთა საცავების სისტემები6
  INFO5231Eკიბერ საფრთხეების დაზვერვა6
  MATH4119Eკრიპტოლოგია6

  კრედიტების ჯამი:

  102

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი