eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინფორმატიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე
პროგრამის მიზანი:

• მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული ინფორმატიკის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს პროფესიულად დასაქმდეს სხვადასხვა სფეროში და განახორციელოს მისთვის დამახასიათებელი ამოცანების მოდელირება, ალგორითმიზაცია და კომპიუტერული რეალიზაცია.
• გამოუშვას კონტიგენტი რომელსაც მყარი საფუძველი ექნება სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად
• განუვითაროს კურსდამთავრებულს კრიტიკული აზროვნების გუნდური მუშაობის და კომუნიკაციის უნარები რეალურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემების ეფექტურად გადასაჭრელად;
• აბეტის სტანდარტების დანერგვის გზით ქვეყნის ფარგლებში შექმნას კონკურენტული გარემო ინფორმატიკის სწავლების სფეროში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
სწავლის შედეგი:
 • კურსდამთავრებულს ექნება
  • კომპიუტინგის და სხვა შესაბამისი დისციპლინების პრინციპების გამოყენებით კომპიუტინგის რთული პრობლემის გაანალიზების და გადაწყვეტის დადგენის უნარი.
  • კომპიუტინგზე დაფუძნებული გადაწყვეტის დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების უნარი კომპიუტინგის პროცესისთვის საჭირო მოთხოვნების შესაბამისად პროგრამის დისციპლინებთან დაკავშირებულ კონტექსტში.
  • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი სხვადასხვა პროფესიულ კონტექსტში.
  • პროფესიული პასუხისმგებლობის გააზრების, აღიარებისა და დასაბუთებული დასკვნების გაკეთების უნარი კომპიუტინგის პრაქტიკაში არსებულ სამართლებრივი და ეთიკური პრინციპების საფუძველზე.
  • კომპიუტერული დისციპლინებისთვის განსაზღვრულ აქტივობებში გუნდის ეფექტური წევრობის ან ლიდერობის უნარი.
  • კომპიუტინგზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად კომპიუტერულ მეცნიერებათა თეორიის და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების საფუძვლების გამოყენების უნარი.
  • პროფესიულ სფეროში ტექნოლოგიური სიახლეების მიღებისა და საკუთარი ცოდნის / უნარების მუდმივად განახლების უნარი.

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 15-11
  პროგრამის განახლების თარიღი: 03-11-2020
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 15/20
  პროგრამის დეტალები:

  სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული ინგლისური ენა ან საჭიროებენ ენობრივი კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2) და/ან ინგლისური ენა III (B1/1) . სტუდენტებს, რომლებსაც ეროვნულ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული მათემატიკა ან მიღებული აქვთ 50%-ზე ნაკლები და საჭიროებენ მათემატიკის კომპეტენციების გაუმჯობესებას, თავისუფალი კრტედიტების ფარგლებში შეუძლიათ აირჩიონ პრეკალკულუსი.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ინფორმატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითად საგნებს 144 ECTS, პროგრამის არჩევით საგნებს 36 ECTS; დარჩენილი 60 ECTS სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს:
  • ინფორმატიკის პროგრამის არჩევითი და/ან თავისუფალი საგნებით 60 კრედიტების ECTS;
  • დამატებითი სპეციალობის 60 ECTS. (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს).

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  INFO1111დაპროგრამების საფუძვლები (C++)6 1
  INFO1112საოფისე სისტემები6 1
  MATH1115კალკულუსი I6 1
  MATH1123წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია6 1
  EENG1105ფიზიკის საფუძვლები6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  INFO3131ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++6 2
  INFO4259მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები6 2
  MATH1166კალკულუსი II6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  INFO2229ოპერაციული სისტემა (Windows)6 3
  INFO2411კომპიუტერის არქიტექტურა6 3
  KART1220აკადემიური წერა6 3
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 4
  INFO3135შესავალი web ტექნოლოგიებში6 4
  INFO3250ვიზუალური დაპროგრამება (C#) I6 4
  MATH3112დისკრეტული მათემატიკა6 4
  INFO3110კომპიუტერული ქსელები I6 5
  INFO3230დაპროგრამების ენა Java I6 5
  INFO3254Oracle მონაცემთა ბაზის დიზაინი და პროგრამირება6 5
  INFO1107IT სერვისების და პროექტების მართვა6 6
  INFO1220გეოინფორმატიკა6 6
  INFO3253კიბერ უსაფრთხოების შესავალი6 6

  კრედიტების ჯამი:

  144

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO4114ხელოვნური ინტელექტი6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  MATH1121პრეკალკულუსი6
  EENG1120ელექტრონიკის საფუძვლები6
  MATH3111ოპტიმიზაციის მეთოდები6
  ENGL2023პროფესიული ინგლისური ენა6
  INFO2551კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია6
  INFO3010შესავალი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში6
  INFO3150კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები6
  INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6
  INFO4153კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი6
  INFO4215ვიზუალური დაპროგრამება (Visual Basic)6
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6
  INFO2215ოპერაციული სისტემა Linux6
  INFO3137web პროგრამირება ( ReactJS )6
  INFO4116შესავალი მანქანური სწავლების მოდელირებაში6
  INFO4150ვიზუალური დაპროგრამება (C#) II6
  INFO4245კომპიუტერული პერიფერიის ორგანიზაცია6
  MATH4118კრიპტოლოგიის საფუძვლები6
  INFO2212ვებ დეველოპმენტი (Node.js Express.js)6
  INFO3050შესავალი 3 განზომილებიან ვიზუალიზაციაში6
  INFO3136web პროგრამირება ( PHP, MySQL)6
  INFO3139დაპროგრამების ენა Python6
  INFO3154დაპროგრამების ენა Swift6
  INFO3210კომპიუტერული ქსელები II6
  INFO3232თამაშების დიზაინის საფუძვლები6
  INFO3257პროგრამირება Oracle PL/SQL6
  INFO3261კიბერუსაფრთხოების ეკოსისტემა6
  INFO3265პერსონალურ მონაცემთა დაცვა6
  INFO4250დაპროგრამების ენა Java II6
  INFO4334WEB პროგრამირება ASP.NET MVC საშუალებით6
  INFO4450შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში I6
  INFO5257Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
  MATH2212რიცხვითი მეთოდები6
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
  INFO1125მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (MS SQL)6
  INFO3129IOS დეველოპმენტი6
  INFO3133კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოება6
  INFO3138არარელაციური მონაცემთა ბაზა MongoDB6
  INFO3260მავნე კოდის ანალიზი6
  INFO4231სტაჟირება ინფორმატიკაში6
  INFO4460შესავალი კომპიუტერული თამაშების პროგრამირებაში II6
  INFO4170საბაკალავრო პროექტი ინფორმატიკაში12
  INFO4240საბაკალავრო ნაშრომი ინფორმატიკაში12

  კრედიტების ჯამი:

  288

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2021 საქართველოს უნივერსიტეტი