eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიები
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: სულხან სულხანიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა და გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში კვლევისა და განვითარებისათვის. საინფორმაციო ტექნოლოგიების კურსები მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს, ვებ და ქსელურ პროგრამირებას, მონაცემთა ბაზებს (Oracle სერტიფიკატი), მობილური აპლიკაციების, ERP სისტემებს და საინფორმაციო ტექონოლოგიებში ლოგიკურ-ალბათურ მეთოდებს. სხვადასხვა არჩევით კურსები სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაიღრმავოს კომუნიკაციის უნარი, შეიძინოს სიღრმისეული ცოდნა და საკითხის გადასაჭრელად კვლევაზე დაფუძნებული დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რათა წარმატებით გაუმკლავდნენ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში იმ პრობლემებს, რომლებიც მოითხოვენ პრინციპებსა და პროცესების სიღრმისეული ცოდნის. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ კვლევით დაწესებულებებში, ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებში, კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში, როგორც IT მენეჯერი, ვებ ადმინისტრატორი, ქსელის ადმინისტრატორი, ან მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორები

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • სიახლეთა გარჩევა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  •  ფლობს პროფესიული სფეროს შესახებ ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რომელიც საშუალებას მისცემს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიმუშავოს ახალი, სტანდარტულისგან განსხვავებული იდეები;
  • ხსნის და აღწერს პროგრამირების, კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების, მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების მეთოდებს.
  • ხსნის და აღწერს მათემატიკური ლოგიკისა და ალბათობის თეორიის ძირითად თეორემებსა და ოპერაციებს;
  • აღწერს საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროექტების მართვის ციკლს;

 • უნარი
  • დამოუკიდებლად აგეგმარებს  დიდი ზომის ქსელის ინფრასტრუქტურას;
  • პროგრამულ გარემოში შეიმუშავებს  პროდუქტებს, ქმნის  და მართავს პროექტს;
  • გეგმავს და წარმართავს პროფესიული სფეროსათვის დამახასიათებელ კვლევას;
  • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით  აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებას და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს არგუმენტირებულად აწვდის  თავის დასკვნებს და იცავს  საკუთარ მოსაზრებას;
  • მართავს გუნდს და არის მისი ეფექტური წევრი;
  • აკეთებს დასკვნებს ქსელური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით;
  • აყალიბებს დასკვნას რთული სისტემების მახასიათებლების კრიტიკული ანალიზის, მათ შორის რაოდენობრივი შეფასების მაჩვენებლების საფუძველზე ოპტიმალური სტრუქტურის შერჩევის შესახებ.

   

   


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცალკეულ დარგთან დაკავშირებული ღირებულებებისადმი აფასებს საკუთარ და სხვების დამოკიდებულებებს
  • მონაწილეობს პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში და მათ დასამკვიდრებლად იყენებს  შეძენილ ცოდნას
  • პროფესიულ სფეროში აქვს ტექნოლოგიური სიახლეების მიმღებლობის უნარი და მუდმივად განაახლებს საკუთარ ცოდნას / უნარებს
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 04-09-2008
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 42
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 40/19
  პროგრამის დეტალები:

  სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 19:00 -21:15 სთ-მდე, აქედან სააუდიტორიო დატვირთვის ხანგრძლივობა 120 წუთია, შესვენება - 15 წუთი. სამაგისტრო სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება20-25 სტუდენტით. სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტები შედგება 19 კვირაზე გათვლილი ელემენტებისგან.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის 120 კრედიტი შედგება: პროგრამის ძირითად საგნები 78 ECTS, პროგრამის არჩევით საგნები 42 ECTS; პროგრამის ძირითად ნაწილში სტუდენტი ვალდებულია შეასრულოს სამაგისტრო ნაშრომი (30 ECTS), რომელზეც სტუდენტი რეგისტრირდება 90 კრედიტის (ძირითადი ბლოკიდან 48 ხოლო არჩევითი ბლოკიდან 42 კრედიტის) დაგროვების შემდეგ. არჩევითი საგნების საერთო რაოდენობა შეადგენს 198 ECTS, საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 42 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  INFO5111ქსელური გადამრთველების დაგეგმვა6 1
  INFO5112დაპროგრამების ინსტრუმენტები მონაცემთა ბაზებისათვის6 1
  INFO5221რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება6 1
  INFO6250ინდუსტრიულ პლათმორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 1
  INFO6340სისტემების სტრუქტურული ანალიზი6 1
  INFO5250კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი6 2
  INFO6130Android პლათფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6 2
  INFO6140ERP სისტემების სტრუქტურა და ფუნქციონალობა6 3
  INFO6260IT პროექტების მართვა6 3
  INFO6240სამაგისტრო ნაშრომი ინფორმატიკაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  84

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO3369React Native: Cross-Platform Mobile Development6
  INFO5599საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამართლებრივი რეგულაციები6
  INFO5959კიბერუსაფრთხოება და რეგულირება6
  INFO5280ციფრული ინფორმაციის სამართალი6
  INFO6350IT ინფრასტრუქტურის დიზაინი6
  BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა6
  BLCH5130კრიპტოვალუტების ტექნოლოგიები (ბიტკოინის ქეისი)6
  BLCH5140ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები6
  BLCH5210ფულის დეცენტრალიზაცია და კრიპტოვალუტები6
  BLCH5230ბიზნეს-პროცესები6
  INFO5211მარშრუტიზაციის უზრუნველყოფა ქსელებში6
  INFO5252Agile-პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პროექტების მართვა6
  INFO5256IT სერვისების ტრანზიტულობა6
  INFO6135Web პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი6
  INFO6160ოპერაციათა კვლევა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში6
  INFO6211პირად მონაცემთა დაცვა ციფრულ ერაში6
  INFO6262Spring ფრეიმვორკი6
  INFO6263დიდ მონაცემთა სისტემები6
  INFO6271მონაცემთა ბაზების სისტემები6
  INFO6280Microsoft Asp.Net Core MVC პლატფორმაზე დაფუძნებული მრავალშრიანი ვებ-აპლიკაციების შექმნის ინსტრუმენტები I6
  INFO6292Visual Basic6
  INFO6330IT მენეჯმენტი6
  INFO7854Python6
  BLCH5118კრიპტოვალუტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  BLCH5310ბლოკჩეინი 2.0 - გონიერი აქტივები და სმარტკონტრაქტები6
  BLCH5320სმარტკონტრაქტების ტექნოლოგიები (ეთერიუმის ქეისი)6
  INFO5253IT სერვისების ოპერირება და მუდმივი გაუმჯობესება6
  INFO5254IT სერვისების სტრატეგია და დიზაინი6
  INFO6220ქსელების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა6
  INFO6221DevOps6
  INFO6270ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული მანქანური სწავლების ალგორითმიზაცია6
  INFO6281ბიზნესის ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის ტექნოლოგია მონაცემთა საცავებში6
  INFO6290Microsoft Asp.Net Core MVC პლატფორმაზე დაფუძნებული მრავალშრიანი ვებ-აპლიკაციების შექმნის ინსტრუმენტები II6
  INFO6294კომპიუტერული ქსელის დიზაინი6
  INFO7855R (სტატისტიკური გამოთვლები)6
  MATH4119კრიპტოლოგია6
  INFO6262ESpring ფრეიმვორკი6
  INFO5229ციფრული ტრანსფორმაცია ორგანიზაციაში6

  კრედიტების ჯამი:

  234

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი