eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ნანა შავთვალაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართული ფილოლოგიის მაგისტრი (MA in Georgian Philology)
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვებიან ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ, სოციალურ, ჟურნალისტიკისა და ინფორმაციის მეცნიერებებში, ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში B/2 (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური მაგისტრის მომზადებას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ამ მიზნის მისაღწევად შეისწავლება ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხები, რის საფუძველზეც ხდება საბაკალავრო დონეზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მიღებული ცოდნის შემდგომი გაღრმავება და მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება; პროგრამაში ჩართული აკადემიური რესურსისა და სასწავლო კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის შესაძლებლობას, გააგრძელოს სწავლა სადოქტორო საფეხურზე შესაბამისი ან მომიჯნავე სპეციალობით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზემუშაობისმეთოდი;
 • ლექცია - სემინარი;
 • წერითიმუშაობა;
 • ახსნა-განმარტებითიმეთოდი;
 • დემონსტრირებისმეთოდი;
 • ინტერაქტიულიმეცადინეობები;
 • პროექტებისმომზადება;
 • რეფერატებისპრეზენტაცია;
 • ვერბალურიმეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • შესაბამისიმასალისმოძიებაელექტრონულფორმატში;
 • გუნდურიმუშაობისმეთოდი.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
 • აკადემიური წერისა და კვლევის სტრატეგიებისა და სტანდარტების სისტემური ცოდნა;
 • ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა ლინგვისტიკის თანამედროვე თეორიების და კვლევის მეთოდებისა.
 • ტექსტის შედარებითი ანალიზის პრინციპების ცოდნა; გაცნობიერებული ექნება საერთოისტორიულ კონტექსში მხატვრულ-ლიტერატურული აზროვნების განვითარების ზოგადი კანონები და თანამედროვე „ცივილიზაცითა ინტეგრაციის“ პროცესში „კულტურათშორისი დიალოგის“ მნიშვნელობა.
 • ქართული ენის, როგორც ქართული კულტურის პროდუქტისა  და მნიშვნელობის ცოდნა. გაცნობიერებული ექნება ენისა და ეროვნული კულტურის ურთიერთმიმართების, ენისა და ერის, ენისა და საზოგადოების, ენისა და აზროვნების და საერთოდ, ენისა და კულტურის ურთიერთმიმართების საკითხები.  ეცოდინება  შესაბამისი ენობრივი მოვლენების სინქრონიული  აღწერა და ანალიზი. შეეძლება მულტილინგვიზმის ფენომენის არსისა და სირთულის წარმოჩენა, ასევე ამ უკანასკნელის როლისა გარკვეული ტიპის ენობრივი პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში.  
 • ქართული ენის დიალექტების სისტემური (ფონეტიკურ-მორფოლოგიურ-ლექსიკური) ცოდნა; გაცნობიერებული ექნება, როგორია ქართული დიალექტების მიმართება სალიტერატურო ენასთან;
 • ენობრივი პოლიტიკის ძირითადი თეორიებისა და მეთოდების ცოდნა, რომლებიც დღესდღეობით გამოიყენება ენობრივი პოლიტიკის კვლევისას. ენობრივი პოლიტიკის დარგის  ჩამოყალიბებისა და განვითარების, ენისა და ნაციონალიზაციის, ენისა და ეთნიკურობის, ენობრივი, კორპუსისა და ენის მიღების დაგეგმარების, ენობრივი მენეჯმენტის ცოდნა.
 • ქართული ზმნის სტრუქტურისა და კონსტრუქციის, უღლების ტიპებად დაყოფის გრამატიკული კრიტერიუმის,  შესაბამისი პარადიგმების შედგენის  საფუძვლიანი ცოდნა.  გაცნობიერებული ექნება სახელისა და ზმნის სინტაქსური ურთიერთობის მექანიზმი და  ამ ურთიერთობების არსებითი განსხვავებები ინდოევროპული ენების შესიტყვების სინტაქსური მექანიზმთან.
 • გააზრებული ქართული მწერლობისა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესის ურთიერთმიმართების საკითხი. ძველი, ახალი და უახლესი ქართული მწერლობის ადგილი მედიევისტიკისა და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ექნება ქართული ლიტერატურული პროცესის სწორი ინტერპრეტირების ცოდნა; გაცნობიერებული ექნება, რომ ქართული მწერლობა ყოველთვის  ღია  კულტურული კონსტრუქცია  იყო მსოფლიო თუ ევროპულ ლიტერატურულ სივრცეში მიმდინარე პროცესებისთვის. გააზრებული ექნება ქართული მწერლობის (უძველესი დროიდან დღემდე), როგორც ორიგინალური და ფასეული ერთეულის  მნიშვნელობა საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესის ჰორიზონტის გაფართოების საქმეში.
 • ინგლისური ენის ზოგადი გრამატიკისა და პროფესიულ-დარგობრივი ლექსიკის  სინთეზური ცოდნა B2+   დონეზე;  ინგლისურენოვანი მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშების ანალიზის ცოდნა;

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • დამოუკიდელად შეეძლება კონტაქტური კავშირებისა და ტიპოლოგიური მიმართებების კომპლექსური შესწავლა და ორიგინალური იდეების განვითარება.
 • შეძენილი ცოდნისა და უნარების გამოყენება მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; პრობლემის კრიტიკულად შეფასება და გადაჭრა; შესაბამისი ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება.
 • ლიტერატურის კრიტიკულად წაკითხვისა და კვლევისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების იდენტიფირების, სამეცნიერო პუბლიკაციების მოძიებისა და დამუშავების,   მათი ანალიზის უნარი. უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვის და შედეგების ადეკვატურად გადმოცემის უნარი.
 • კონკრეტული ლიტერატურული ტექსტის (განურჩევლად ტექსტის მოდელისა, შექმნის დროისა, ავტორისა და ა. შ.) კონტექსტის, ლიტერატურული მიმდინარეობის კუთვნილების დადგენისა და მახასიათებლების დიფერენცირების უნარი;
 • ქართველ მწერალთა შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მსოფლიო ლიტერატურული პროცესების  დამოუკიდებელად კვლევის უნარი;
 • ქართველ ავტორთა შემოქმედების პრობლემატიკაზე მუშაობისას კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენების უნარი;
 • ქართული ზმნის შესწავლის სფეროდან ამა თუ იმ საკითხის დიაქრონიული და სინქრონიული ასპექტით კვლევის უნარი; მიღებული ცოდნის  საკითხთა ინტერდისციპლინარულ კვლევებში გამოყენების უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
 • ქართული  ენისთვის დამახასიათებელი მონაცემების განმარტებისა და მათი ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი.
 • ქართული ლიტერატურის (უძველესი პერიოდიდან დღემდე) ძირითადი ტენდენციების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
 • ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე ინფორმაციის კრიტიკულად  გააზრების, ძირითადი და დამხმარე საინფორმაციო წყაროების მნიშვნელობის განსაზღვრის,  სხვადასხვა შეხედულების შედარების, უახლეს მონაცემებზე  დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზისა და საკუთარი დასკვნების    ჩამოყალიბება და  დასაბუთების უნარი;
 • პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნის;   ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • ქართული ფილოლოგიის  სფეროსათვის რელევანტურ საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის  შედეგად მიღებული მონაცემების გაზიარების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ  ენებზე;
 • შესაბამისი ენობრივი მოვლენების სინქრონიული აღწერისა და  დასმულ საკითხებზე მსჯელობის უნარი;
 • დებატებში, დისკუსიებსა და საჯარო განხილვებში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) არგუმენტირებული თვალსაზრისის წარმოჩენის უნარი;
 • მონათესავე სპეციალობების წარმომადგენლებთან ინტერაქციის უნარი;
 • თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი ინფორმაციის ეფექტური ვიზუალიზაციის მიზნით;
 • ციფრულ, ბეჭდვით ბიბლიოთეკებსა და ინტერნეტ–წყაროებში ინფორმაციის განთავსებისა და გავრცელების უნარი.
 • ინგლისურ ენაში განვითარებული ექნება ენობრივი აქტივობის ოთხივე ასპექტი - კითხვა, აუდირება, წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია -  B2+    დონეზე. შეძლებს კოლეგებთან საქმიან კომუნიკაციას (ზეპირი/წერილობითი) დარგობრივ საკითხებთან დაკავშირებით.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვისა და თვითგანვითარების უნარი;
 • სწავლის მაქსიმალურად ეფექტური სტრატეგიის შერჩევისა და შერჩეული სტრატეგიის ეფექტურობის მუდმივი მონიტორინგის უნარი საკუთარ შესაძლებლობათა და მიღწევათა ობიექტური შეფასების გზით;
 • შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან ინტეგრირების უნარი;

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • აკადემიური პატიოსნების სტანდარტები;
 • ტოლერანტული დამოკიდებულება განსხვავებული აზრისადმი;
 • ძირითად ჰუმანურ ფასეულობათა და პროფესიულ ღირებულებათა გათვალისწინება აზრის ან დასკვნის ჩამოყალიბების პროცესში და სწრაფვა საკუთარი წვლილი შეიტანოს ახალი ღირებულებების  ფორმირებასა და დამკვიდრებაში.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-27-2017
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 02/17
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 38/17
  პროგრამის დეტალები:

  ...

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ქართულ ფილოლოგიაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 ECTS, რაც გულისხმობს ძირითადი საგნების ბლოკს – 96 ECTS (მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა – 30 ECTS), არჩევითი საგნების ბლოკს - 24 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL5140ინგლისური ენა B2+6 1
  KART5110აკადემიური წერა და კვლევა6 1
  KART5120შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (კომპარატივისტიკა)6 1
  KART5131ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (V- XVIII ს.ს. )6 1
  LING5111ლინგვისტიკის თანამედროვე თეორიები და კვლევის მეთოდები6 1
  KART5210კულტუროლოგიური ლინგვისტიკა6 2
  KART5220ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (XIX ს.ს.)6 2
  KART5230ქართული წინადადების მორფო-სინტაქსური სტრუქტურა6 2
  KART6110ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (XX ს.ს.)6 3
  KART6120ქართული დიალექტოლოგია6 3
  KART6130ენობრივი პოლიტიკის საკითხები6 3
  KART6210სამაგისტრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  96

  პროგრამის ასარჩევი

  სტუდენტმა აღნიშნული ჩამონათვალიდან უნდა აირჩიოს 24 კრედიტი
  კოდი საგანი კრედიტი
  ANTH5220კულტურა და სოციალური კვლევის მეთოდოლოგია6
  HIST5151ქართული ეკლესიის ისტორია6
  HIST5210ქართული მითოლოგია და საისტორიო ზეპირსიტყვიერება6
  KART5270გალაკტიონოლოგია6
  KART5280პერსონაჟის ხატვის პრინციპები ქართულ ჰაგიოგრაფიაში (V-XIს.ს.)6
  KART5290ენისა და კულტურის ციფრული დოკუმენტირება6
  KART6140ქართული ონომასტიკა6
  KART6150ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ძირითადი პრობლემები6
  KART6160მეგრულ-ლაზური გრამატიკის საფუძვლები6
  KART6170ქართული ემიგრანტული მწერლობა6
  KART6180ლექსმცოდნეობა6
  LING5210მოლაპარაკების ხელოვნება6
  LING5215კომუნიკაციური ლინგვისტიკა6
  MGMT6130პროექტის მენეჯმენტი6

  კრედიტების ჯამი:

  84


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი