eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ქეთევან ბერეკაშვილი
ნინო ლაღიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქიტექტურის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია აღზარდოს პრობლემის კონცეპტუალური გადაწყვეტილების,  დარგის ისტორიულ კონტექსტში გააზრების, შემოქმედებითი, სივრცული აზროვნებისა  და პროფესიული პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების  უნარის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება არქიტექტურის და დიზაინის საფუძვლების, არსის, განვითარების კანონზომიერებების და პროექტირების მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი:
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პროექტის მომზადება;
 • პრაქტიკა;
 • ესკიზების მომზადება;
 •  არქიტექტურული ობიექტის მაკეტის მომზადება;
 • რეფერატების მომზადება;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ბიბლიოთეკაში ან ელექტრონულ ფორმატში;
 • დისკუსია/დებატები.

 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული

  იცნობს:

  • სოციალურ-კულტურულ, ქალაქთმშენებლობით, არქიტექტურულ ფასეულობებს და კონტექსტებს, ასევე, გარემოს დაცვასა და არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე პასუხისმგებლობებს;
  • შენობა-ნაგებობის სისტემებთან დაკავშირებულ სტრუქტურებს, მასალებს, კონსტრუქციებს, სამშენებლო პროცესებს, ტექნოლოგიებს, მენეჯმენტს, გეოდეზიურ გაანგარიშებებს და სხვა საინჟინრო საკითხებს;
  • არქიტექტურული გარემოს შექმნისათვის აუცილებელ სოციალურ კონტექსტს; ეკოლოგიური მდგრადობის პრინციპებს, შენობა–ნაგებობებზე გარე ფაქტორების ზემოქმედების გავლენებს.

  განსაზღვრავს და ახასიათებს:

  • გარემოს დაგეგმარების, შენობა-ნაგებობების დაპროექტების, მშენებლობის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროცესებში საზოგადოებრივ მოთხოვნებს, დამკვეთისა და მომხმარებლის ინტერესებს, დარგობრივ სამართლებრივ რეგულაციებს და არქიტექტორთა პროფესიულ ეთიკას, არქიტექტურის პროფესიის როლსა და მნიშვნელობას;
  • არქიტექტურის ისტორიის, თეორიისა და მასთან დაკავშირებული აკადემიური სფეროებს: ხელოვნების, ტექნოლოგიების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს.

  იცის:

  • მოცულობითი არქიტექტურის, გარემოს დიზაინისა და ინტერიერის მიმართულებით პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობები;
  • არქიტექტურული პროექტების/ კონცეფციების ხორცშესხმისთვის აუცილებელი პროცედურები და პროცესები, ასევე, დაპროექტების თეორიისა და მეთოდების თანამედროვე ასპექტები.

 • უნარი
 • კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  • წინასწარგანსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, წარმოსახვითი და შემოქმედებითი მიდგომით, სამგანზომილებიანი სივრცითი საპროექტო კონცეფციის ჩამოყალიბება და ფუნქციური, ტექნიკური, ესთეტიკური და პროფესიული ეთიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით, არქიტექტურული პროექტის შექმნა;
  • საპროექტო დავალებისთვის შეგროვილი ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით და კვლევის მეთოდების გამოყენებით, წინასწარგანსაზღვრული მითითებების შესაბამისად არქიტექტურული პროექტის დამუშავება და დოკუმენტურად გაფორმება;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად პროექტში, როგორც ერთ მთლიან შემაჯამებელ დოკუმენტში, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიების, მასალების ტექნიკური, ესთეტიკური და საექსპლუატაციო თვისებების და ასევე სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ტექნიკური და უსაფრთხოების სისტემების ერთდროულად გათვალისწინება და ასახვა;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებისას და კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად, მოცემული საჭიროებისათვის აბსტრაქტული მონაცემების და კონცეფციების გამოყენება;
  • არქიტექტურული პროექტის შემუშავების, წარდგენისა და განხილვისას ელექტრონული, გრაფიკული, მაკეტირების, ვერბალური, წერითი, მულტიმედიური და სხვა მეთოდების გამოყენება.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  • არქიტექტურული დაპროექტების პროცესში, პროფესიული ეთიკის მოთხოვნებისა და პასუხისმგებლობის პრინციპების დაცვით, მუშაობა ინდივიდუალურად ან გუნდში და ამ პროცესში სხვადასხვა ფორმითა და მეთოდით კომუნიკაციის დამყარება;
  • არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა, მოვლენების ინტელექტუალურ და ეთიკურ ჭრილში აღქმა.

   

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-26-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07/16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 01/17
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამას გააჩნია კონცენტრაციის ორი მოდული: ურბანული არქიტექტურის და ინტერიერის დიზაინის. თითოეული მოდული მოიცავს 30 ECTS. სტუდენტს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს კონცენტრაციის ერთ-ერთი მოდული და არქიტექტორის კომპეტენციასთან ერთად გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან გააკეთოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია 30 ECTS ფარგლებში ორივე მოდულიდან.

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც მოიცავს:

  · პროგრამის ძირითად საგნებს - 180 ECTS

  · პრაქტიკას და საბაკალავრო პროექტი 12 ECTS

  · პროგრამის ასარჩევ საგნებს - 18 ECTS

  · კონცენტრაციის მოდულს - 30 ECTS

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ARCT1110ხაზვა6 1
  ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  ARCT1210მხაზველობითი გეომეტრია6 2
  ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6 2
  ARCT1230კომპოზიცია I6 2
  ARCT1240თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლები II6 3
  ARCT2120კომპოზიცია II6 3
  ARCT2130არქიტექტურული დიზაინის საფუძვლები6 3
  ARCT2140დიზაინ ნახატი6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  ARCT2210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
  ARCT2220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება I6 4
  ARCT2230კონსტრუირება და მაკეტირება6 4
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  ARCT3110ეკოლოგია და ლანდშაფტის დიზაინი6 5
  ARCT3120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
  ARCT3130ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება II (ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი)6 5
  ARCT3240კომპიუტერული გრაფიკა I(Auto Cad)6 5
  ARCT3210ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
  ARCT3220ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება III (მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი)6 6
  ARCT3230სამშენებლო კონსტრუქციების საფუძვლები6 6
  ARCT4140კომპიუტერული გრაფიკა II(3D Max)6 6
  ARCT4110ინტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
  ARCT4120ექსტერიერის დიზაინერული პროექტირება IV (მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი)6 7
  ARCT4210თანამედროვე სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები6 7
  ARCT4271პრაქტიკა და საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  192

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARCT3231ურბანული ინსტრუმენტები და გამოწვევები6
  MATH1515ანალიტიკური და რაოდენობირივი აზროვნება6
  ANTH1515დიზაინის ანთროპოლოგია6
  ARCT1120რეკლამის დიზაინი6
  ARCT1818ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში6
  ARCT1919ქართული საერო ხუროთმოძღვრების თავისებურებები6
  ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6
  ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6
  ARTS3217შორეული აღმოსავლეთის ხელოვნება - ჩინეთი და იაპონია6
  ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6
  ARTS4120თანამედროვე დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ხელოვნება6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6
  TURC1117თურქული AI6
  TURC1217თურქული A26
  TURC2117თურქული B1/16
  TURC2217თურქული B1/26

  კრედიტების ჯამი:

  234

  კონცენტრაციის მოდული ურბანული არქიტექტურა - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARCT4230ინსოლაციის, განათებისა და აკუსტიკის საფუძვლები68
  ARCT4220მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები68
  ARCT4130ქალაქგეგმარების საფუძვლები67
  ARCT3140გეოდეზიის საფუძვლები66
  MATH4123საინჟინრო მათემატიკა არქიტექტორებისთვის65

  კრედიტების ჯამი:

  30

  კონცენტრაციის მოდული ინტერიერის დიზაინი - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARCT4250ავეჯი ინტერიერის დიზაინში68
  ARCT4240ფერი და სინათლე ინტერიერში68
  ARCT4170ერგონომიკა67
  ARCT4160სტილი ინტერიერში II66
  ARCT3150სტილი ინტერიერში I65

  კრედიტების ჯამი:

  30

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  პროგრამას გააჩნია კონცენტრაციის ორი მოდული: ურბანული არქიტექტურის და ინტერიერის დიზაინის. თითოეული მოდული მოიცავს 30 ECTS. სტუდენტს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს კონცენტრაციის ერთ-ერთი მოდული და არქიტექტორის კომპეტენციასთან ერთად გაიღრმავოს ცოდნა შესაბამისი მიმართულებით ან გააკეთოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია 30 ECTS ფარგლებში ორივე მოდულიდან.

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც მოიცავს:

  · პროგრამის ძირითად საგნებს - 180 ECTS

  · პრაქტიკას და საბაკალავრო პროექტი 12 ECTS

  · პროგრამის ასარჩევ საგნებს - 18 ECTS

  · კონცენტრაციის მოდულს - 30 ECTS


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი