eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა (დამოუკიდებელი)
განათლების საფეხური: ერთწლიანი
ხელმძღვანელი: შალვა დუნდუა
თინა ღუდუშაური
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
პროგრამის მოცულობა: 60
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის საფუძველი: ა) საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარება (პირმა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების გამოცდაზე ზღვარი უნდა გადალახოს); ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის ჩაბარება. გ) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ინგლისური ენის ფლობა B 1/2დონეზე. ენის ფლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს შეიძლება წარმოადგენდეს დიპლომის დანართი, რომელშიც მითითებულია უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისური ენა ან, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, საუნივერსიტეტო გამოცდა ენის ცოდნის დასადასტურებლად.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მომზადება საბაზისო და საშუალო საფეხურის პროფესიონალი მასწავლებლი წარმატებული პედაგოგიური კარიერისათვის მუდმივად ცვალებად საგანმანათლებლო გარემოში, რომელსაც შეეძლება სკოლებში მიმდინარე პროცესთა ადეკვატური გაგება და ანალიზი, ისევე, როგორც დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება და განხორციელება ყოველდღიურ სასწავლო-აღმზრდელობით საქმიანობაში. პროგრამის განსაკუთრებულ თავისებურებას წარმოადგენას ის, რომ იგი აძლევს მომავალ მასწავლებელს ლიდერობისათვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს როგორც სასწავლო გარემოსა და პროცესის გუნდური მართვის ისე, ზოგადად, სასკოლო განათლების მართვის პროცესში გააზრებული მონაწილეობისათვის, რაც სკოლისა და განათლების საბოლოო შედეგიანობის უზრუნველყოფის არსებით საფუძველს წარმოადგენს. პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მყარ საფუძველს შექმნის კურსდამთავრებულთა წარმატებული საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის როგორც საჯარო, ისე კერძო ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულებებში

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • პედაგოგიური პრაქტიკა;
 • მონაცემთა ანალიზი;
 • სიტუაციური ამოცანები;
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
 • წერითი მუშაობა;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • ურსდამთავრებული იცნობს:

  ბავშვის პიროვნული, სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური განვითარების საკვანძო საკითხებსა და მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებს; სწავლის, სწავლებისა და მოტივაციის თეორიებს;
  საგანმანათლებლო კვლევის კლასიკურ მეთოდებსა და პრაქტიკის კვლევის საფუძვლებს.
  იცის:

   როგორ დაგეგმოს და შეაფასოს შედეგზე ორიენტირებული აქტიური სასწავლო პროცესი ინკლუზიური განათლების საფუძვლებისა და კლასის მართვის არსებითი მიდგომების გათვალისწინებით.
  ინფორმაციული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო მიზნებისათვის ეფექტურად გამოყენების ძირითად პრინციპები  და საშუალებები.  
  დამატებით:

  თუ ძირითადი სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურაა :

  ქართული ენის სტანდარტებს, სასკოლო სახელმძღვანელოების ძირითად კონცეფციას, შინაარსსა და მოთხოვნებს; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კომპეტენციებს;
  ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილის სხვადასხვა ტიპებს და სწავლების სტრატეგიებს;
  გაკვეთილის გეგმის შედგენის (სასწავლო მასალის შერჩევისას მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და ინტერესების გათვალისწინება, სამოტივაციო აქტივობების გამოყენება) ტექნიკას;
  მოსწავლისათვის გრამატიკულად გამართული, სტილურად დახვეწილი წერისა და მეტყველების უნარის განვითარების საშუალებებს;
  თუ ძირითადი სპეციალობა ინგლისური ენაა:

  მასალის შერჩევისა და ინგლისური ენის გაკვეთილის მიზნების განსაზღვრის სპეციფიკას, კითხვის, წერითი და ზეპირი მეტყველების უნარ-ჩვევათა ჩამოყალიბების პროცესში;
  სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და  გააზრებული ჯგუფური სამუშაოს (დისკუსია-დებატები) დაგეგმვის თავისებურებებს;
  მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა ენობრივ აქტივობათა დამოუკიდებლად განხორციელებისათვის საჭირო სტრატეგიებს;
  ენის სხვადასხვა ასპექტის სწავლების კლასიკური მეთოდებს და სხვადასხვა ენობრივი კომპეტენციის დესკრიფციულ პარამეტრებს.;
   

  თუ ძირითადი სპეციალობა ისტორიაა:

  ისტორიის გაკვეთილის სხვადასხვა ტიპებს;
  ისტორიის სტანდარტს, საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების ძირითად კონცეფციას, შინაარსსა და მოთხოვნებს;
  ისტორიის მასწავლებლის კომპეტენციებს;
  სკოლაში ისტორიის სწავლების ძირითად ფორმებს, მეთოდებსა და ხერხებს;
  თუ ძირითადი სპეციალობა ფიზიკაა:

  ფიზიკის სწავლების მიზნებს და ამოცანებს;
  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ფიზიკის საკითხებს;
  ფიზიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდებს;
  თუ ძირითადი სპეციალობა მათემატიკაა:

  მათემატიკის სწავლების მიზანს და ამოცანას;
  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მათემატიკის საკითხებს;
  მათემატიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდებს;
  თუ ძირითადი სპეციალობა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებია:

  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების მიზანს და ამოცანას;
  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საკითხებს;
  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების თანამედროვე მეთოდებს;


 • უნარი
 • კურსდამთავრებულს  შეუძლია:

   მოსწავლეთა პიროვნული, სოციალ-ემოციური და კოგნიტური განვითარების ძირითადი კანონზომიერებების ცოდნისა და ანალიზის საფუძველზე დიფერენცირებული სწავლებისა და განმავითარებელი შეფასების სტრატეგიების აგება, რომლებიც მორგებული იქნება თითოებული მოსწავლის უნიკალურ ინტერესებსა და საჭიროებებზე და მათი მიზნობრივი გამოყენება მოსწავლეთა მიერ  ცოდნის სისტემურად ათვისებისა და მათში მაღალი დონის სააზროვნო უნარების განვითარებისათვის;

   შედეგზე ორიენტირებული, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული, სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და შეფასება, მათ შორის დაგეგმვის უნივერსალური დიზაინის, კონსტრუქციული უკუკავშირისა და დიფერენცირებული სწავლების პრინციპების გათვალისწინაბით; 

    განმავითარებელი შეფასების ეფექტურად გამოყენება თითოეული მოსწავლის კოგნიტური და პიროვნული განვითარებისათვის; შეფასების მეთოდების მიზნობრივი გამოყენება მოსწეავლეთა მიღწევებისა და პროგრესის დასადგენად. იმოქმედოს პრინციპით - შეფასება სწავლისათვის,

   კლასის მართვა და პრობლემების ერთობლივი გადაჭრა, მათ შორის სწავლის მოტივაციის, მოსწავლეთა პიროვნული, სოციალ-ემოციური და გუნდური განვითარების კანონზომიერებებათა სისტემური ცოდნისა და მიმდინარე პედაგოგიური პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე;

   კეთილგანწყობილი, უსაფრთხო და განმავითარებელი სასწავლო გარემოს შექმნა, მათ შორის მოსწავლეთა სპეციალური საჭიროებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების გათვალისწინებით; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ინტერესების გაგება და გათვალისწინება სასწავლო გარემოს ორგანიზაციისა და სწავლების პროცესების მართვასთან მიმართებაში; ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება;

  პრაქტიკული საგანმანათლებლო ინფორმაციის  მოძიება და დამხმარე რესურსების შექმნა მათ შორის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით;

    საგანმანათლებლო მეცნიერებებში მიმდინარე კვლევების შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია და პრაქტიკული რეკომენდაციების აპრობაცია; მათი გაზიარება კოლეგებთან, მშობლებთან და პედაგოგიურ საზოგადოებასთან პროფესიული დიალოგის პროცესში;  


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებულს  შეუძლია:

   მოსწავლის, როგორც უნიკალური პიროვნების მიღება ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებების ცოდნისა და საკუთარი ემოციური ინტელექტის მიზანმიმართული განვითარების გზით;

   პედაგოგიური სიახლეების მიღება და დანერგვა საკუთარ პროფესიულ პრაქტიკაში;

  უწყვეტი პრფესიული განვითარება კოლეგებისაგან მიღებული კონსტრუქციული უკუკავშირის, საკუთარი პრაქტიკის კვლევისა და თვითრეფლექსიის (კეთილსინდისიერი, ავთენტური თვითშეფასების) საფუძველზე. 

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-23-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 06-16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 08-16
  პროგრამის დეტალები:

  მასწავლებლის მომზადების პროგრამით ხდება ისტორიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის, ინგლისური ენის, მათემატიკის, ფიზიკისა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებლის მომზადება

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 60 ECTS, რაც გულისხმობს პროგრამის ძირითად საგნებს– 42 ECTS , პროგრამის არჩევით საგანს (სპეციალობის გათვალისწინებით) 6 ECTS და შესაბამისი პროფილით პედაგოგიური პრაქტიკის გავლას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ––12 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  EDUC 3110განათლების ისტორია და ფილოსოფია6 1
  EDUC3130სწავლების მეთოდიკა6 1
  EDUC3145ინკლუზიური განათლების საფუძვლები6 1
  PSYC3111განათლების ფსიქოლოგია6 1
  EDUC3147კვლევები განათლებაში-აქტუალური კვლევები სკოლაში6 2
  EDUC4130კლასის მართვა6 2
  EDUC4212პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში12 2
  PSYC4111ასაკობრივი ფსიქოლოგია6 2

  კრედიტების ჯამი:

  54

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL4135ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა6
  HIST4135ისტორიის სწავლების მეთოდიკა6
  INFO4330საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების მეთოდიკა6
  KART4137ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა6
  MATH4120მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა6
  PHYS4220ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა6

  კრედიტების ჯამი:

  36

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი