eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ელზა ნიკოლეიშვილი
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფარმაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B2 დონე) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ხოლო ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება, ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში, გ) პირებისათვის, რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამის აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე ( № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად. იმ შემთქვევაში, თუ აბიტურიენტს არ აქვს ინგლისური ენის სერთიფიკატი FCE (First Certificate in English) ინგლისური ენის კომპეტენცია დგინდება საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმალური ბარიერი -60%.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ფარმაცევტი ბაკალავრის მომზადება, რომელსაც ექნება ფარმაკოლოგიის, პაციენტზე ორიენტირებული რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, ფარმაცევტული დახმარებისა და ზრუნვის, ფარმაციის მიმართულებით კლინიკური კვლევების შედეგების გამოყენების, სამკურნალო საშუალებების დამზადების, ფარმაცევტული ანალიზის საბაზისო ცოდნა; ეთიკურ ღირებულებებზე დაყრდნობით ფარმაცევტული ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის, ექიმი-ფარმაცევტი-პაციენტი მოდელის იმპლემენტაციის, პროფესიულ წრეებთან, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის, ფარმაცევტული დაწესებულებების სტრუქტურული ერთეულების შესაბამის დონეზე მართვის უნარები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • სიტუაციური ამოცანები;
 • როლური თამაში;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა;
 • კრიტიკული ანალიზი;
 • ჯგუფური დავალებები;
 • პროექტები;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study);
 • ლიტერატურის მიმოხილვა;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • თემების დაწერა;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • დაკვირვების მეთოდი;
 • ელექტრონული და არაელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება;
 • კლინიკური, პრაქტიკული მეცადინეობები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე  ფიზიოლოგიური  და პათოლოგიური პროცესების,   შინაგანი დაავადების გამოკვლევის და  მკურნალობის მეთოდების ცოდნა;
  • სასიცოცხლო პროცესების მოლეკულური მექანიზმების, მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებების ნორმალური პროცესებისა და დარღვევების  შესახებ ცოდნა;
  • ფარმაკოკინეტიკური და ფარმაკოდინამიკური პროცესების მიმდინარეობის თავისებურებები სხვადასხვა კატეგორიის პაციენტებში (ბავშვები, მოზარდები, მოხუცები, ორსულები);
  • ცოდნა სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადების, ექსტრაქციის, სტანდარტიზაციის, სამკურნალო ნივთიერებების გამოყოფისა და მათი   ქიმიური სტრუქტურის დადგენის მეთოდების შესახებ;ფარმაცევტული სააფთიაქო და საქარხნო ტექნოლოგიების  კომპლექსური საკითხების: წამლის ფორმათა კლასიფიკაცია, დოზირება, წამალთა სააფთიაქო და საქარხნო ტექნოლოგია, ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია - საბაზისო ცოდნა;
  • ცოდნა ფარმაკოლოგიური ჯგუფების,  მათი  მოქმედებისა და ურთიერთქმედების მექანიზმების, ბიოტრანსფორმაციისა და ელიმინაციის გზების  გათვალისწინებით, მედიკამენტების დანიშვნის, ჩვენებების, უკუჩვენებების, გვერდითი ეფექტების და დოზირების სქემების შესახებ;
  • გაცნობიერებული რაციონალური ფარმაკოთერაპიის მნიშვნელობა პოლიპრაგმაზიის,  არაეფექტური, ტოქსიური და საფრთხისშემცველი მედიკამენტური მკურნალობის წარმართვისას;
  • ცოდნა ფარმაცევტულ დაწესებულებათა ნომენკლატურის, აფთიაქის მენეჯმენტის, როგორც ერთეულის, სტრუქტურის, ფუნქციების და ამოცანების, წამალთა შერჩევისა და უზრუნველყოფის, მედიკამენტებისა და  სამედიცინო დანიშნულების საგნების შენახვისა და გაცემის     საკითხების შესახებ.

 • უნარი
  • სამკურნალწამლო საშუალებების ექსტემპორალური დამზადების (რეცეპტის შესაბამისად), ფარმაცევტული პროდუქციის სერიული წარმოების მეთოდების ფლობის, აღნიშნული პრპდუქციის    ქიმიური, ბიოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარების უნარი;
  • სტაციონარულ და ამბულატორიულ დაწესებულებებში „სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკა“ (GPP) საფუძველზე, პაციენტთა ფარმაცევტული ზრუნვისა და დახმარების გაწევის და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უნარი;
  • ფარმაცევტული საქმიანობის (ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია,  ფარმაცევტული ზრუნვა და მოვლა)  განხორციელებისათვის მონაცემთა  შეგროვების, დამუშავების, განმარტებისა და დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
  • ფარმაცევტული უწყვეტი განათლების მიღებისა და პროფესიული ზრდის მიზნით ფარმაკოლოგიის, ფარმაკოკინეტიკის, ფარმაცევტული ტექნოლოგიის, ფარმაცვეტული ქიმიის, ფარმაცევტული ანალიზის, ფარმაკოგნოზიის, ფარმოკოთერაპიისა და კლინიკური ფარმაციის, ფარმაცევტული ზრუნვის, ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტის მიმართულებით შემდგომი სწავლის საჭიროების შეფასებისა და დადგენის  უნარი.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ წრეებში, ფარმაცევტული (სააფთიაქო, საწარმოო, ლაბორატორიული, საკონსულტაციო-ორგანიზაციული) საქმიანობის შესახებ  ანგარიშის მომზადება და ზეპირსიტყვიერ, ბეჭდვით ანდა ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა;
  • ფარმაცევტულ პრაქტიკასა და კვლევებში ფარმაცევტული ეთიკის ფორმირების ხელშეწყობა და დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-27-2014
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-14
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 36-1/16
  პროგრამის დეტალები:

  ...

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  „ფარმაციის ინგლისურენოვანი“ საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს და შედგება ძირითადი საგნების 222ECTS და არჩევითი საგნების 18 ECTS კრედიტისაგან (რომელთა არჩევაც ხდება 57 ECTS არჩევითი კრედიტისაგან). ძირითადი საგნებიდან ინგლისურენოვანი სტუდენტებისთვის სავალდებულო საგნებია 12 ECTS კრედიტი (KART1141 ქართული ენა, როგორც უცხო ენა I (6 ECTS) და KART1142 ქართული ენა, როგორც უცხო ენა II (6 ECTS)); ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის ძირითადი საგანი 12 ECTS კრედიტი (ENGL3218 ინგლისური ენა მედიკოსებისთვის (C 1/1) (6 ECTS) და ENGL3219 ინგლისური ენა მედიკოსებისთვის (C 1/2) (6 ECTS) სავალდებულო საგანი. სტუდენტები საგნებს გადიან სემესტრულად, კურაციული სისტემით ტარდება ინტენსიური პრაქტიკული სწავლებები ფარმაცევტულ საწამოებსა (საწარმოო პრაქტიკა) და დაწესებულებებში (სააფთიაქო ქსელი, სამედიცინო კლინიკები), აგრეთვე პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება საუნივერსიტეტო სიმულაციურ აფთიაქში. ლაბორატორიული მეცადინეობები კი შესაბამის პროფილურ ლაბორატორიებში.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  DENT1220ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია6 1
  ENGL3218ინგლისური ენა მედიკოსებისთვის (C1/1)6 1
  KART1141ქართული, როგორც უცხოური ენა I6 1
  MATH1119Eმათემატიკისა და სტატისტიკის საფუძვლები6 1
  NRSI1122Eადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია I9 1
  PHAR1110ფარმაციის ისტორია3 1
  DENT1210სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა6 2
  ENGL3219ინგლისური ენა მედიკოსებისთვის (C1/2)6 2
  KART1241ქართული, როგორც უცხოური ენა II6 2
  NRSI1221Eადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია 29 2
  PHAR1210ზოგადი და არაორგანული ქიმია6 2
  DENT1230ბიოქიმია6 3
  DENT2120პათოლოგიური ანატომია და პათოლოგიური ფიზიოლოგია6 3
  DENT2130მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა6 3
  NRSI2140Eმიკრობიოლოგია6 3
  PHAR2110ორგანული ქიმია6 3
  BUSN1210Eეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 4
  PHAR2211ფარმაკოკინეტიკა6 4
  PHAR2220ფარმაკოლოგია I6 4
  PHAR2230ანალიზური ქიმია6 4
  PSYC1275Eსოციალური ფსიქოლოგია6 4
  DENT3220ზოგადი მედიცინა და დიაგნოსტიკა6 5
  PHAR3110ფარმაცევტული ქიმია6 5
  PHAR3130ფარმაკოგნოზია6 5
  PHAR3140ფარმაკოლოგია II6 5
  HELM2210Eჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები6 6
  PHAR3210ფარმაკოთერაპია I6 6
  PHAR3220ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 6
  PHAR3230ჰომეოპათიის საფუძვლები3 6
  PHAR3240ტოქსიკოლოგია6 6
  PHAR4110ფარმაკოთერაპია II6 7
  PHAR4120კლინიკური ფარმაცია6 7
  PHAR4131ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და პოლიტიკა; ჰიგიენისა და პრევენციული მედიცინის საფუძვლები6 7
  PHAR4141ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება6 7
  PHAR4150ბიოეთიკა ფარმაციაში3 7
  PHAR4210პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება6 8
  PHAR4220პრაქტიკა II - კლინიკური ფარმაცია6 8
  PHAR4230პრაქტიკა III - ფარმაცევტული ტექნოლოგია6 8
  PHAR4240პრაქტიკა IV - ფარმაცევტული ანალიზი6 8
  PHAR4260სწავლა და სწავლება ფარმაციაში3 8

  კრედიტების ჯამი:

  234

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO1133Eსაოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
  KART1220Eაკადემიური წერა6
  HELM4150ESPSS: მონაცემთა ფორმირება და ანალიზი ჯანდაცვაში3
  LATN2219ლათინური ენა (მედიკოსებისთვის)6
  PHAR3151ფარმაცევტული ინფორმაცია და პროფესიული კომუნიკაცია6
  PHAR3160ფიტოთერაპია3
  NRSI4140Eბიოეთიკა და სამედიცინო სამართალი3
  PHAR3251ნუტრიციოლოგიის საფუძვლები6
  DENT4280ბიოსტატისტიკა და ეპიდემიოლოგია სტომატოლოგებისათვის6
  HIST1120Eშესავალი მსოფლიოს ისტორიაში6
  HIST1230Eშესავალი საქართველოს ისტორიაში6

  კრედიტების ჯამი:

  57

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი