eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინგლისური ფილოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მაია ჩხეიძე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა (საქართველოს მოქალაქეებისათვის):
აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის):
უცხოელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი საშუალო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ზოგადი საშუალო განათლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად. იმ შემთქვევაში თუ აბიტურიენტს არ აქვს ინგლისური ენის სერთიფიკატი FCE (First Certificatein English) ინგლისური ენის კომპეტენცია დგინდება საუნივერსიტეტო გამოცდით. მინიმალური ბარიერი
პროგრამის მიზანი:

ითვალისწინებს რა ფილოლოგიის სფეროს კომპლექსურობას, პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური, ჰუმანიტარული აზროვნების, ინგლისურენოვანი ეფექტური კომუნიკაციისათვის აუცილებელი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალთა ჩამოყალიბებას. პროგრამა სრულ თანხვედრაშია საქართველოს უნივერსიტეტის მისიასთან - “ცოდნის საზღვრების გაფართოვება და პიროვნების განათლება…” მისია მიღწევადია და აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და შრომაზე დაფუძნებული პროფესიული საქმიანობითა თუ მეცნიერული მიღწევებით განაპირობებს საზოგადოების ჯანსაღ, ჰუმანურ და დემოკრატიულ განვითარებას სახელმწიფოსა და ზოგადად, კაცობრიობის საკეთილდღეოდ. დასახული მიზნის მიღწევას ემსახურება საბაკალავრო სწავლების დონისათვის შესაბამისი კვლევითი და პრაქტიკული უნარების ფორმირება, რაც უზრუნველყოფილია პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული კურსების სინთეზით. სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება მიზანმიმართულია შემოქმედებითი აზროვნების ჩამოყალიბებაზე, სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, სტუდენტისათვის აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების, ეთიკური და პროფესიული ნორმების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გათავისებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა ფორმირებაზე. პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბებული კომპეტენციები კურსდამთავრებულს აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას გამომცემლობებში, მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებათა სისტემასა და იმ კომპანიებში, სადაც არსებობს მოთხოვნა ინგლისურენოვან პროფესიონალ კომუნიკატორზე. შრომითი ბაზრის ცვალებადი მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროგრამაში ინტეგრირებულია ინგლისური ენის სწავლებისათვის საჭირო კომპეტენციათა ჩამოყალიბებაზე ორიენტირებული საგნები. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სწავლებას და კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების მომზადებას დარგის ფართო ცოდნით. პროგრამა აძლევს კურსდამთავრებულს შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას რაც უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული აკადემიური რესურსითა და სასწავლო კომპონენტებით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • ენის სასწავლო ლაბორატორიაში მუშაობა (აუდირება)
 • რეფერატების მომზადება
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • რეფერატების პრეზენტაცია
 • წერითი მეთოდი
 • ჯგუფური მუშაობა
 • როლური თამაშები
 • შემთხევათა ანალიზი (case study)
 • თემა
 • ვერბალური მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები
 • ლექცია-სემინარი
 • ზეპირი გამოკითხვა.
სწავლის შედეგი:
უნარი
 • კურსდამთავრებული
  იცნობს:

  • ფილოლოგიის სფეროს მეთოდოლოგიურ და თეორიულ საფუძვლებს;
  • ინგლისური ენის კომპეტენტური და მეორე ევროპული (სავალდებულო ასარჩევი) ენის დამოუკიდებელი გამოყენებისათვის რელევანტური გრამატიკული ნორმებისა და ლექსიკური მარაგის სპეციფიკას;
  • სწავლის, სწავლებისა და შეფასების სტარტეგიებს, მეთოდებსა და მიდგომებს;
  • მსოფლიო ისტორიის ძირითად პერიოდებს;
  • აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებსა და (APA) აკადემიური სტილის სტანდარტებს;
  • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სპეციფიკას.

  აღწერს:

  • ენასა და აზროვნებას, ენასა და საზოგადოებას შორის არსებული მიმართების არსს, ლინგვისტური კვლევის თავისებურებებს სოციოლინგვიტიკის, ფსიქოლინგვისტიკისა და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კონტექსტებში;
  • ლიტერატურათმცოდენობის კონცეფციებისა და თეორიების, ლიტერატურის თეორიის სისტემის ფუნქციონირებისა და ლიტერატურული ჟანრების განვითარების სპეციფიკას.
 • კურსდამთავრებული:

  • ახდენს ფილოლოგიის სფეროსათვის რელევანტური მეთოდებისა და პრინციპების (ფონემური და მორფემული ანალიზის პრინციპები, ტრანსფორმაციული ანალიზის მეთოდი, ჰიპონიმიის პრინციპი, ტექსტის ჰერმენევტიკური ანალიზი და ლიტერატურული კრიტიციზმის პრინციპები და ა.შ.) გამოყენებით მიღებული შედეგების ანალიზსა და სინთეზს;
  • ინგლისურ ენაზე მკაფიოდ სტრუქტურირებული კომპლექსური ზეპირი და წერილობითი ტექსტის პროდუცირებისას იყენებს რელევანტურ კომუნიკაციურ სტრატეგიებს, აყალიბებს რელევანტურ არგუმენტებს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკუთარ კრიტიკულ მოსაზრებას კომპლექსურ საკითხებთან დაკავშირებით, ახორციელებს ადეკვატურ კომუნიკაციურ ქმედებას სხვადასხვა კომუნიკაციურ კონტექსტში;
  • მეორე ევროპულ ენაზე თანმიმდევრულად აღწერს მოვლენებს, საკუთარ გამოცდილებასა და შთაბეჭდილებებს სინტაქსურად გამართული და აზრობრივად ჩამოყალიბებული წინადადებებით ნაცნობი თემატიკის ფარგლებში;
  • იყენებს სწავლისა და სწავლების მეთოდებსა და სტრატეგიებს, სფეროსათვის რელევანტური თეორიების, მეთოდებისა და მიდგომების (სწავლისა და სწავლების თეორია, ბიჰეივიორისტული თეორიები, კოგნიტური განვითარების თეორიები და აშ.) ანალიზის შედეგად აყალიბებს ცოდნაზე დაფუძნებულ ლოგიკურ დასკვნას რეალური თუ ჰიპოთეტური სიტუაციების შესახებ;
  • ფილოლოგიის სფეროსათვის რელევანტურ საკითხებზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების მიზნით იძიებს ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან, ახდენს საკითხთა თანმიმდევრულად, ნათლად ფორმულირებასა და პრეზენტაციას როგორც სპეციალისტებთან (ფილოლოგები, ენის მასწავლებლები), ისე არასპეციალისტებთან (ფართო საზოგადოება) თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიზნობრივი გამოყენებით.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებული:

  • ითვისებს რა ინგლისური ფილოლოგიის კომპლექსურ სააზროვნო სივრცეს, იღებს პასუხისმგებლობას პროფესიულ განვითარებაზე მის მიერ მომზადებულ ნაშრომებში (რეფერატი, საბაკალვრო ნაშრომი) მონაცემთა ანალოგიზაცია/კონტრასტირების, სინთეზირებისა და შედეგების რეპრეზენტაციის, ასევე აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვის გზით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-27-2014
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-14
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 25/16
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის (ინგლისურ ფილოლოგიაში) აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

  • 186 ECTS განკუთვნილია პროგრამის ძირითადი საგნებისათვის, მათ შორის, საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება – 12ECTS და პედაგოგიური პრაქტიკა - 6 ECTS;
  • 42 ECTS განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი საგნებისათვის (24 ECTS - მეორე ევროპული ენა, 18 ECTS შემოთავაზებული საგნები);

  12 ECTS - თავისუფალი კრედიტი.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL1122Eინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I6 1
  HIST1117Eშესავალი მსოფლიო ისტორიაში6 1
  INFO1133Eსაოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  LING1112Eენათმეცნიერების შესავალი6 1
  OCOM1117Eზეპირმეტყველება I6 1
  ACWR1210Eაკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I6 2
  ENGL1212Eინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II6 2
  LANT1210Eენის თეორია6 2
  OCOM1217Eზეპირმეტყველება II6 2
  ACWR2110Eაკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II6 3
  EDUC2112Eგანათლების ისტორია და ფილოსოფია6 3
  LANC2117Eენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია6 3
  PSYC1275Eსოციალური ფსიქოლოგია6 3
  THGP2120Eთეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა6 3
  WLIT2110Eმსოფლიო ლიტერატურა I6 3
  ENST2210Eსტილისტიკა6 4
  WLIT2210Eმსოფლიო ლიტერატურა II6 4
  EDUC3113Eსწავლების მეთოდიკა6 5
  ELIT3110Eლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის თეორია6 5
  ENGL3112Eლექსიკოლოგია6 5
  MLAN2210Eმედიის ენა6 5
  WLIT3110Eმსოფლიო ლიტერატურა III6 5
  EDUC3142Eინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა6 6
  EDUC3145Eინკლუზიური განათლების საფუძვლები6 6
  ELIT3210Eინგლისურენოვანი ლიტერატურა I6 6
  EDUC4120Eხარისხის მართვა სკოლაში6 7
  ELIT4110Eინგლისურენოვანი ლიტერატურა II6 7
  ENGL4112Eინგლისური ენის ისტორია6 7
  ENGL4212Eსაბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში12 8
  PEDP4210Eპედაგოგიური პრაქტიკა6 8

  კრედიტების ჯამი:

  186

  პროგრამის ასარჩევი

  წარმოდგენილი საგნების ბლოკიდან სავალდებულოა 42 კრედიტის აღება, საიდანაც სტუდენტმა 24 კრედიტი უნდა აიღოს ერთ კონკრეტულ უცხო ენაში, დანარჩენი 18 კრედიტი კი აირჩიოს შემოთავაზებული საგნების ნუსხიდან.
  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1217Eინგლისური მიზნობრივი ენა (ბიზნესი)6
  ENGL3119Eინგლისური მიზნობრივი ენა (სამართალი)6
  ENGL4117Eინგლისური მიზნობრივი ენა (პოლიტიკა)6
  INTC3179Eინტერკულტურული ბიზნეს კომუნიკაცია6
  EDPS2210Eგანათლების ფსიქოლოგია6
  FRAN1147Eფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1147Eგერმანული ენა I (A1)6
  ITAL1147Eიტალიური ენა I (A1)6
  PSYC4111Eასაკობრივი ფსიქოლოგია6
  FRAN1247Eფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1247Eგერმანული ენა II (A2)6
  ITAL1247Eიტალიური ენა II (A2)6
  EDUC4130Eკლასის მართვა6
  FRAN2147Eფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2147Eგერმანული ენა III (B1/1)6
  ITAL2147Eიტალიური ენა III (B1/1)6
  FRAN2247Eფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2247Eგერმანული ენა IV (B1/2)6
  INFO3111Eინფორმაციული ტექნოლოგიები სასკოლო განათლებაში6
  ITAL2247Eიტალიური ენა IV (B1/2)6
  COMM4110Eმესიჯის ჩამოყალიბების და განვითარების ტექნიკა6
  COMM4135Eსაჯარო გამოსვლის ტექნიკა6
  ENGL4247Eზეპირი ბიზნესკომუნიკაცია6
  ENGL4249Eწერითი ბიზნესკომუნიკაცია6

  კრედიტების ჯამი:

  144

  თავისუფალი კრედიტი

  თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სავალდებულოა 12 კრედიტის აღება. სტუდენტს 12 კრედიტის აღება შეუძლია როგორც აღნიშნული ჩამონათვალიდან ასევე სხვა ინგლისურენოვანი პროგრამებიდან.
  კოდი საგანი კრედიტი
  COMM4120Eსაზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  KART1141ქართული, როგორც უცხოური ენა I6
  KART1241ქართული, როგორც უცხოური ენა II6
  PHIL2130Eფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  POLI1220Eპოლიტიკის შესავალი6
  HIST1230Eშესავალი საქართველოს ისტორიაში6

  კრედიტების ჯამი:

  36

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი