eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: აღმოსავლეთმცოდნეობა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ალექსანდრე ჭულუხაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი (Bachelor of Eastern Studies)
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური აღმოსავლეთმცოდნე/ ქვეყანათმცოდნე, ახლო აღმოსავლეთის სამი ძირითადი ენიდან (არაბული,სპარსული თურქული) ერთერთის კვალიფიციური მცოდნე, მაღალი სოციალური ცნობიერებისა და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მოქალაქე, რომელიც მზად იქნება განსხვავებული კულტურების გაგებისა და პატივისცემისათვის; მოქნილი ინდივიდი, ანალიტიკური, კრიტიკული და კომუნიკაციური უნარებით. პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტს საფუძვლიანი ცოდნა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ისტორიის, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, რელიგიური სისტემებისა და კულტურის შესახებ, რეგიონის ქვეყნების თავისებურებების, ერთმანეთთან და საქართველოსთან ურთიერთობის ისტორიული დინამიკის, თანამედროვე მდგომარეობისა და პერსპექტივების გათვალისწინებით და განუვითაროს ახლო აღმოსავლეთის წარსულისა და აწმყოს კრიტიკული გააზრების უნარი ზოგადად ახლო აღმოსავლეთის, როგორც დიდი რეგიონის და, მასში შემავალი ცალკეული ქვეყნების, ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის უნარი, განვითარების სხვადახვა ისტორიულ ეტაპზე ჩამოყალიბებული კულტურულ/რელიგიური ან სხვა ტიპის ფასეულობების გაგებისა და პატივისცემის უნარი, რეგიონის განვითარების მახასიათებლებისა და დიაქრონული ჩარჩოს ზოგად გაგება. პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა სფეროში: საჯარო სამსახური, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ტურიზმი, სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტები, საგარეო ურთიერთობების სამსახური, აღმოსავლური კერძო თუ სახელმწიფო სავაჭრო/ეკონომიკური წარმომადგენლობები, მაკრო და მიკროეკონომიკური საერთაშორისო კომპანიები, შესაბამისი ქვეყნების საელჩოები და სხვა.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
• ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
• ვიდეო-აუდიო მასალის გამოყენება;
• ინტერაქტიული მეცადინეობები;
• სიახლეთა გარჩევა;
• გუნდური მუშაობა;
• პრაქტიკული მუშაობა;
• წერითი მუშაობა;
• პრეზენტაციის წარდგენა;
• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
• დისკუსია-დებატები

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • კურსდამთავრებული

  იცნობს:

  აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც სამეცნიერო დისციპლინის განვითარების ისტორიას და აღმოსავლეთმცოდნეობის მსოფლიოს სხვადასხვა და ქართული სკოლების ძირითად მიღწევებს;
  ახლო აღმოსავლეთის უძველესი, შუა საუკუნეების,  ახალი  და უახლესი ეპოქების ისტორიას, წარსულის ზოგად დიაქრონულ ჩარჩოს და მრავალეროვნული და მრავალკონფესიური საზოგადოებებისა და ცივილიზაციების დამახასიათებელ და ურთიერთგანმასხვავებელ ნიშან-თვისებათა ძირითად ასპექტებს;
  ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოთა ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესებს და მათი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი მოწყობის ძირითად ისტორიულ ეტაპებს;
  ისლამის, როგორც რელიგიისა და კულტურული ფენომენის წარმოშობის, განვითარებისა და გავრცელების ისტორიასა და ძირითად დოგმებს;
  ცივილიზაციებისა და კაცობრიობის განვითარების  ისტორიისა და საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხებს და უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს; ასევე, საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ხალხებისა და ქვეყნების ზოგად და საერთო კულტურულ მემკვიდრეობას;
  აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებსა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული (APA) აკადემიური სტილის მოთხოვნებს.
  იცის:

  სპეციალობით განსაზღვრული ერთ-ერთი აღმოსავლური ენა (არაბული / თურქული / სპარსული) B/2+ დონეზე;
  განსაზღვრავს და ახასიათებს:

  ახლო აღმოსავლეთის  უძველესი და შუა საუკუნეების საზოგადოებებისა და ცივილიზაციების ისტორიული მიღწევებისა და კულტურული ღირებულებების ძირითად კრიტერიუმებსა და მახასიათებლებს;
  ახლო აღმოსავლეთის ხალხებისა და ქვეყნების ახალი და უახლესი ეპოქების  ეთნიკური და რელიგიური კონფლიქტების ძირითად მიზეზებსა და ასპექტებს;  მათი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებისა და პერსპექტივების ძირითად კრიტერიუმებსა და მახასიათებლებს;


 • უნარი
 • კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგის სხვადასხვა სახის ბიბლიოგრაფიული, საარქივო მასალების, ელექტრონული მონაცემების / რეფერენციების მოძიება, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება  და  მათი გამოყენებით  საკვლევი საკითხის / პრობლემის იდენტიფიცირება, კლასიფიცირება , პროფესიული პრობლემატიკის / საკითხების თანმიმდევრულად, ნათლად ფორმულირება და დასკვნის / პროგნოზის / ანალიზის,  ანგარიშის (წერილობითი და ზეპირი) მომზადება;
  აღმოსავლური (არაბული / თურქული / სპარსული) ისტორიული, ეკონომიკური, პოლიტიკური (პირველადი და მეორადი) და სხვა ტიპის წყაროების / მასალების / ინფორმაციის თანმიმდევრულად ორგანიზება, კითხვა და ციტირება; ასევე, სპეციალისტებთან (აღმოსავლეთმცოდნე, პოლიტიკისა და სოციალური მეცნიერებების წარმომადგენელი, ისტორიკოსი) და არასპეციალისტებთან (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვა) სახასიათო ტერმინოლოგიის გამოყენებით მშობლიურ და აღმოსავლურ (არაბულ / თურქულ / სპარსულ) ენებზე ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
  სფეროსთვის რელევანტური  მონაცემების ანალიზი, მიღებული ინფორმაციის გააზრება, განზოგადება, და პროფესიული თემატიკის ფარგლებში სხვა კულტურებისა და ტრადიციების გათვალისწინებითა და  ეთიკური ნორმების დაცვით კორექტული კომუნიკაცია, მათ შორის კონფლიქტური სიტუაციის  მოგვარების პროცესში;


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  საკუთარი შესაძლებლობების ობიექტური შეფასება და დამოუკიდებლად თვითგანვითარება; შემდგომი პროფესიული დაოსტატების საჭიროების და მისი შესაბამისი ღონისძიებებისა და აქტივობის (ტრენინგები, სასწავლო კურსები, მაგისტრატურა და ა.შ.) განსაზღვრა;
  ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური მოვლენებისა და პროცესების ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში სწორი ინტერპრეტაცია და შეფასებება;
  ახლო აღმოსავლეთის ხალხებისა და ქვეყნების მიერ შექმნილი ფასეულობების, კულტურული მემკვიდრეობის და განსხვავებული აზრისა და შეხედულებების აღიარება და პატივისცემა;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-03-2012
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 43-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 33-14
  პროგრამის დეტალები: .
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად აღმოსავლეთმცოდნეობაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს, ძირითადი სპეციალობის (აღმოსავლეთმცოდნე) საგნებს -162 ECTS (მათ შორის 48 ECTS არჩევითი აღმოსავლური ენები და 18 ECTS ინგლისური ენა), თავისუფალი კრედიტი - 18 ECTS, დამატებითი სპეციალობის საგნები - 60 ECTS.დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);(სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1).

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  ORST1110შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
  ORST1210ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)6 2
  ORST2120ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  ORST2110ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)6 3
  ORST2130ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკური გეოგრაფია6 3
  ORST2220ახლო აღმოსავლეთის ხელოვნება და კულტურა I6 4
  ORST3110ახლო აღმოსავლეთის ხელოვნება და კულტურა II6 5
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 6
  ORST4210თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი6 6
  ORST2217ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი6 8
  ORST4230საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  114

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARTS1117ეთნოგრაფიული დიზაინი6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  CILS1140 A/1იტალიური ენა A/1 CILS გამოცდისთვის6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  JPNL1010იაპონური ენა A/16
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  CILS140 A/2იტალიური ენა A/2 CILS გამოცდისთვის6
  CILS140 B/1იტალიური ენა B/1 CILS გამოცდისთვის6
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6

  კრედიტების ჯამი:

  90

  სავალდებულო ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARAB1140არაბული ენა I (A1)6
  PERS1140სპარსული ენა I (A1)6
  TURK1140თურქული ენა I (A1)6
  ARAB1240არაბული ენა II (A2)6
  PERS1240სპარსული ენა II (A2)6
  TURK1240თურქული ენა II (A2)6
  ARAB2141არაბული ენა III (B1/1)6
  PERS2141სპარსული ენაIII(B1/1)6
  TURK2141თურქული ენა III(B1/1)6
  ARAB2241არაბული ენაIV(B1/2)6
  PERS2241სპარსული ენაIV(B1/2)6
  TURK2241თურქული ენა IV (B1/2)6
  ARAB3142არაბული ენა V (B2/1)6
  PERS3142სპარსული ენა V (B2/1)6
  TURK3142თურქული ენა V (B2/1)6
  ARAB3242არაბული ენა VI (B2/2)6
  PERS3242სპარსული ენა VI (B2/2)6
  TURK3242თურქული ენა VI (B2/2)6
  ARAB4140არაბული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)6
  PERS4140სპარსული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)6
  TURK4140თურქული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)6
  ARAB4241არაბული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)6
  PERS4241სპარსული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)6
  TURK4241თურქული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)6

  კრედიტების ჯამი:

  144

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2021 საქართველოს უნივერსიტეტი