eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B1 დონე 70%) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უცხოელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი საშუალო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ზოგადი საშუალო განათლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები: • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 70. • IELTS – მინიმალური ქულა 4.5. • PTE General – მინიმალური დონე B1. • FCE – მინიმალური დონე B. • CPE – საკმაირისია ჩაბარება. • CAE – საკმარისია ჩაბარება. სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B1 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% -ის გადალახვა.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში უახლესი ცოდნის მიწოდება და მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადება ბიზნესის ძირითად მიმართულებებში - მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში, საბუღალტრო აღრიცხვაში. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს გამოუმუშავდება ძირითადი სამეწარმეო უნარები, მიიღებს იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც საჭიროა საშუალო და დაბალი რგოლის მენეჯერისათვის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე. კურსდამთავრებულებს ექნებათ მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით სტრატეგიული ალტერნატივების შეფასების, კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავების, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების ოპტიმიზაციის ზოგადი მეთოდიკის ცოდნა და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ბიზნესის გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირების, მარკეტინგული სტრატეგიის გათვალისწინებით ეფექტური ორგანიზაციული სტრატეგიის შექმნისა და ორგანიზაციის მისიის მიაღწევად მისი განხორციელების, მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვის, ეფექტური სამუშაო ძალის შერჩევის, ოპერაციების დაგეგმვისას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარები. კურსდამთავრებულებს გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება ქმედებების კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის ფარგლებში მოქცევაში და ამ ღირებულებების დამკვიდრებისკენ მზაობა, რომ წვლილი შეიტანონ დარგის განვითარებაში. კურსდამთავრებულები ასევე შეძლებენ გამოკვეთონ საკუთარი პროფესიული ინტერესები და მოახდინონ ცოდნის სრულყოფა სწავლების უფრო მაღალ საფეხურზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსიები

 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება დაახასიათოს ეკონომიკის ფუძემდებლური თეორიები და პრინციპები; აღწეროს ბაზრის: მისი მონაწილეებისა და საბაზრო ძალების, კონკურენციის როლი წარმოებასა და ფასწარმოქმნაში;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული ექნება ბიზნესის ეთიკურ–სამართლებრივ გარემო;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება ორგანიზაციისა და გარემოს კრიტიკული ანალიზის მეთოდების, ორგანიზაციულ კულტურისა და ორგანიზაციული განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მეთოდების ცოდნა;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება კომუნიკაციის პროცესის, კანონზომიერებების, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის, მრავალფეროვან კულტურასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ზოგადი ცოდნა;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავების, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის ზოგადი მეთოდიკის აღწერა და დახასიათება;
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში გამოყენებადი მათემატიკური თეორიების, სტატისტიკურ–ალბათური მოდელების ცოდნა;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება აღწეროს მარკეტინგის ძირითადი ცნებები, კონკურენტული პოზიციონირების საფუძვლები და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების კონცეფციები მომხმარებლებთან და ფასეულობის ჯაჭვის დანარჩენ მონაწილეებთან თანამშრომლობის ეფექტიანი ქსელის შექმნის მიზნით;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება აღწეროს პროექტის მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციული მიზნების ეფექტურად განხორციელების პროცესში;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები, ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებასა და შედგენასთან დაკავშირებული ეტაპები, საწარმოს საქმიანობის ფინანსური კუთხით შეფასების მეთოდები, სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისათვის დანახარჯთა მართვის სისტემები, თვითღირებულების გამოთვლისა და ბიუჯეტირების პრინციპები, საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები;
  • გაცნობიერებული ფინანსური მენეჯერის როლი ფინანსური პორტფელის აგების, რისკ მენეჯმენტისა და ანალიზის პროცესში;


 • უნარი
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს მართვის, დაგეგმვის, ორგანიზების, მოტივაციისა და კონტროლის უნარების პრაქტიკაში გამოყენებას საშუალო და დაბალი დონის მენეჯერის პოზიციიდან გამომდინარე;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს გარემოს და საბაზრო ძალების ანალიზს; კონკურენტების შეფასებას; ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების (SWOT) ანალიზს და მასზე დაყრდნობით ეფექტური ორგანიზაციული სტრატეგიის შექმნისა და ორგანიზაციის მისიის მიაღწევად მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვას, ეფექტური სამუშაო ძალის შერჩევას, ოპერაციების დაგეგმვისას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღებას;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს ბიზნეს–ამოცანების გადაჭრისას გამოიყენოს სათანადო მათემატიკური, სტატისტიკურ–ალბათური აპარატი;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს ბაზრის კვლევის შედეგების და კონკურენტების ანალიზის საფუძველზე ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღებას;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება კომპანიის დანახარჯების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე ბიუჯეტების შედგენა; ფინანსური უწყისების მომზადების პროცესში ფინანსური აღრიცხვის ჩარჩოების, პრინციპების და პროცედურების გამოყენება; ასევე კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების დამუშავება და ინტერპრეტირება; შედეგების საფუძველზე კი ფირმის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი დასკვნების გამოტანა და ანგარიშის წარდგენა დარგის სპეციალისტებთან;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება საინვესიტიო პროექტების მომგებიანობისა და რისკის გამოთვლა, მომგებიანი ინვესტიციის შეფასება და შესაბამისი ანგარიშის წარდგენა სპეციალისტებისთვის;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი გაანალიზოს კვლევის შედეგად მიღებული რაოდენობრივი თუ თვისობრივი ინფორმაცია, აღწეროს დასმული პრობლემა და გასაგებად გადასცეს პრობლემის გადაჭრის მისეული მოსაზრებები.
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი გაანალიზოს ეკონომიკური, სამართლებრივი, პოლიტიკური, სოციო-კულტურული გარემო და დასკვნების საფუძველზე მოახდინოს სტრატეგიის გენერირების შესახებ საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბება, ოპერაციების და სამუშაო ძალის მართვის მიმდინარე გამოწვევების, მარკეტინგული სტრატეგიების შესახებ საკუთარი მოსაზრებების წარდგენა.


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები და დამოუკიდებლობლად გამოკვეთოს სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საჭიროება ან გაიღრმავოს ცოდნა სხვადასხვა სასერთიფიკატო კურსების საშუალებით
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება უნარი დამოუკიდებლად მოიძიოს ინფორმაცია ელექტრონული ბიბლიოთეკებისა და ინტერნეტის გამოყენებით;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება ლიბერალურ–დემოკრატიული ღირებულებები, რაც გამოიხატება პიროვნებისა და საკუთრების პატივისცემაში, გააცნობიერებს როგორც ფიზიკურ, ისე ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ღირებულებებს, როგორც პირადი, ისე გუნდური პასუხისმგებლობის საკითხებს;
  • პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება ქმედებების კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის ფარგლებში მოქცევაში;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-13-2012
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 21-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 20-18
  პროგრამის დეტალები:

  ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 162 ECTS და 78 კრედიტის დაგროვებას ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან (როგორც პროგრამის ასარჩევი, ასევე სხვადასხვა ბლოკის საგნებიდან) ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში კონცენტრაციაში ჩაღრმავების მიზნით, სტუდენტმა უნდა აიღოს პროგრამის ძირითადი საგნები - 162 ECTS. დარჩენილ კრედიტებს შეივსებს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ასარჩევი ან შესაბამისი კონცენტრაციის საგნებიდან.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1210Eეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 1
  INFO1133Eსაოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  LAWB4310Eბიზნეს სამართალი6 1
  MATH1220Eმათემატიკური მეთოდები I6 1
  MGMT1515Eბიზნეს ეთიკა6 1
  ECON1290Eმიკროეკონომიკის პრინციპები6 2
  HIST1118Eცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2
  MATH1218Eმათემატიკური მეთოდები II6 2
  MGMT2110Eმენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  MKTG2210Eმარკეტინგის საფუძვლები6 2
  ACCT2122Eფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები, ნაწილი I)6 3
  ECON2190Eმაკროეკონომიკის პრინციპები6 3
  ECON3210Eსაერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 3
  MGMT3211Eადამიანური რესურსების მართვა6 3
  STAT2218Eბიზნესის სტატისტიკა6 3
  ACCT2221Eფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები, ნაწილი II)6 4
  MGMT2210Eსტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  MGMT3110Eოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  MGMT3221Eბიზნეს-კომუნიკაციები6 4
  MGMT4220Eპროექტის მენეჯმენტი6 4
  ACCT2210Eმმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 5
  FINA3115Eფინანსების საფუძვლები6 5
  BUSN4250Eპრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში30 8

  კრედიტების ჯამი:

  162

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  CIMA1111Eმენეჯერული აღრიცხვა6
  ENGL1110Eზოგადი ინგლისური I6
  KART1141ქართული, როგორც უცხოური ენა I6
  MGMT5797Eსოციოლოგია6
  ECON2160Eმიკროეკონომიკა I6
  ENGL1120Eზოგადი ინგლისური II6
  HOST3215Eტურიზმის საფუძვლები6
  KART1241ქართული, როგორც უცხოური ენა II6
  MATH1413Eმათემატიკური მეთოდები III6
  ECON2260Eმიკროეკონომიკა II6
  ECON3110Eეკონომიკური აზრის განვითარების ისტორია6
  INTR4210Eპრაქტიკა ბიზნესში12
  INTR4309Eსტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში6
  PSYC1275Eსოციალური ფსიქოლოგია6

  კრედიტების ჯამი:

  90

  ფინანსები - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  FINA2211Eდაზღვევის საფუძვლები65
  FINA3220Eინვესტმენტის საფუძვლები65
  FINA2212Eშესავალი საბანკო საქმეში65
  ACCT4230Eაუდიტის საფუძვლები66
  INFO3212Eგადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში66
  FINA4260Eვაჭრობა ფინანსურ ბაზრებზე66
  FINA4250Eსაერთაშორისო ფინანსები66
  ACCT3216Eფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)66
  FINA4115Eკორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)67
  BUSN3210Eპროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში67
  FINA2210Eრისკების მართვა67
  ACCT4212Eფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები67

  კრედიტების ჯამი:

  72

  მარკეტინგი - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MKTG4230Eგლობალური მარკეტინგული სტრატეგიები65
  MKTG3210Eმომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები65
  MKTG4550Eსოციალური მედია მარკეტინგი65
  MKTG4110Eბრენდის მენეჯმენტი66
  MKTG4220Eელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი66
  MKTG2609Eმარკეტინგული კომუნიკაციები66
  MKTG3279Eმომსახურების მარკეტინგი66
  STAT1122Eსტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების ინფორმაციული სისტემები SPSS66
  MKTG3220Eმარკეტინგული კვლევა67
  MKTG4190Eმიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი67
  COMM4130Eრეკლამის საფუძვლები67
  COMM4120Eსაზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი67

  კრედიტების ჯამი:

  72

  მენეჯმენტი - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  FINA2211Eდაზღვევის საფუძვლები65
  MGMT3121Eორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები65
  FINA2212Eშესავალი საბანკო საქმეში65
  MGMT2213EISO და ხარისხის ტოტალური მართვა66
  INFO3212Eგადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში66
  MGMT2121Eლიდერობა66
  BUSN3210Eპროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში66
  MGMT2111Eსაერთაშორისო ბიზნესი66
  MGMT2212Eმეწარმეობა67
  MKTG4190Eმიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი67
  FINA2210Eრისკების მართვა67
  COMM4120Eსაზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი67

  კრედიტების ჯამი:

  72

  ბუღალტერია - კონცენტრაცია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  FINA2211Eდაზღვევის საფუძვლები65
  ACCT3216Eფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)65
  FINA2212Eშესავალი საბანკო საქმეში65
  ACCT4230Eაუდიტის საფუძვლები66
  INFO3212Eგადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში66
  FINA3220Eინვესტმენტის საფუძვლები66
  FINA4115Eკორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)66
  FINA4260Eვაჭრობა ფინანსურ ბაზრებზე67
  FINA2210Eრისკების მართვა67
  ACCT4212Eფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები67

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2023 საქართველოს უნივერსიტეტი