eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ნათია გოლიაძე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B1 დონე 70%) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტისთვის სავალდებულოა ქართულის და ინგლისურის, ასევე მათემატიკას ან/და ისტორიაში ერთ-ერთი დამატებითი საგნის ჩაბარება. უცხოელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი საშუალო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ზოგადი საშუალო განათლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე № 224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები: TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 70 IELTS – მინიმალური ქულა 4.5. • PTE General – მინიმალური დონე B1 FCE – მინიმალური დონე B CPE – საკმაირისია ჩაბარება CAE – საკმარისია ჩაბარება სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B1 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% -ის გადალახვა. თუ სტუდენტი აღნიშნულ გამოცდაში მიიღებს 90%-ზე მეტს, მას ჩაუტარდება გასაუბრება, რის შედეგადაც დადგინდება ინგლისურის ენის დონე და სტუდენტს მიეცემა რეკომენდაცია გაიაროს ან არ გაიაროს “ზოგადი ინგლისური I”.
პროგრამის მიზანი:

 პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს შესძინოს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს თანამედროვე და უახლეს ტენდენციებზე დაფუძნებული ცოდნა, გააცნოს მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, კულტურულ-ეთიკური ასპექტები, განუვითაროს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და კორპორაციული ეთიკური ნორმების/პრინციპების მნიშვნელობა, რათა კურსდამთავრებულმა შეძლოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში საშუალო და დაბალ მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმება. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ვერბალური მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
სწავლის შედეგი:
  • განიხილავს ბიზნესის მართვის ძირითად თეორიებს, კონცეფციებს
  • აღწერს მენეჯმენტის სტრატეგიულ, საწარმოო, ფინანსურ, ადმინისტრაციული, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით კონკურენტულ ბიზნეს სტრატეგიებს, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის ზოგადი მეთოდიკის შესაბამისად
  • დეტალურად აღწერს ბიზნეს გარემოს, ბიზნესის ფუნქციონალურ სფეროებში მიმდინარე მოვლენებს და ბიზნეს პროცესებს
  • რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით შეიმუშავებს ბიზნესის ფუნქციონალურ სფეროებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის გზებს/რეკომენდაციებს
  • ფინანსური ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე ადგენს ბიუჯეტსა და ფინანსური ანგარიშგებებს ფინანსური აღრიცხვის ჩარჩოების, პრინციპების და პროცედურების დაცვით,  აფასებს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას
  • საინვესტიციო პროექტების მომგებიანობისა და რისკის გამოთვლის შედეგად ახდენს ინვესტიციის მომგებიანობის იდენტიფიცირებას
  • განმარტავს მარკეტინგის ძირითად ცნებებს, კონკურენტული პოზიციონირების საფუძვლებს და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების კონცეფციებს 
  • ახდენს ბიზნესთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას
  • იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიებს 
  • გუნდში მოქმედებს ლიდერობისა ან/და თანამშრომლობის პრინციპების დაცვით
  • შეიმუშავებს და განახორციელებს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი/პრაქტიკული ხასიათის პროექტს/ნაშრომს და წარადგენს კონტექსტისთვის შესაბამისი ფორმებითა და ტექნოლოგიებით
  • აფასებს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობისა და კორპორაციული ეთიკური ნორმების/პრინციპების მნიშვნელობას
  • ადგენს საკუთარი სწავლის პროცესისა და პროფესიული განვითარების სამოქმედო გეგმას იდენტიფიცირებული საჭიროებების შესაბამისად
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 06-13-2012
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 21-12
  პროგრამის განახლების თარიღი: 02-10-2024
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 09PDC263-01
  პროგრამის დეტალები:

   ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 156 ECTS და 84 კრედიტის დაგროვებას ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან (როგორც პროგრამის ასარჩევი, ასევე სხვადასხვა ბლოკის საგნებიდან) ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში კონცენტრაციაში ჩაღრმავების მიზნით, სტუდენტმა უნდა აიღოს პროგრამის ძირითადი საგნები - 156 ECTS. დარჩენილ კრედიტებს შეივსებს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ასარჩევი ან შესაბამისი კონცენტრაციის საგნებიდან.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საბუღალტრო აღრიცხვის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ACCT3216Eფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)6 5
  ACCT4230Eაუდიტის საფუძვლები6 5
  FINA4115Eკორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)6 6
  ACCT3320Eმმართველობითი აღრიცხვა (საშუალო დონე)6 7
  ACCT4212Eფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები6 7

  კრედიტების ჯამი:

  30

  მენეჯმენტის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MGMT2111Eსაერთაშორისო ბიზნესი6 5
  MGMT2212Eმეწარმეობა6 5
  MGMT3121Eორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6 5
  MGMT2121Eლიდერობა6 6
  MKTG4190Eმიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი6 7

  კრედიტების ჯამი:

  30

  მარკეტინგის ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MKTG4110Eბრენდის მენეჯმენტი6 5
  MKTG4220Eელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი6 5
  MKTG4550Eსოციალური მედია მარკეტინგი6 5
  MKTG2609Eმარკეტინგული კომუნიკაციები6 6
  MKTG3220Eმარკეტინგული კვლევა6 7

  კრედიტების ჯამი:

  30

  ფინანსების ასარჩევი საგნების ბლოკი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  FINA2211Eდაზღვევის საფუძვლები6 5
  FINA2212Eშესავალი საბანკო საქმეში6 5
  FINA3220Eინვესტმენტის საფუძვლები6 5
  FINA4250Eსაერთაშორისო ფინანსები6 6
  FINA4115Eკორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)6 7

  კრედიტების ჯამი:

  30

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1210Eეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 1
  INFO1133Eსაოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  LAWB4310Eბიზნეს სამართალი6 1
  MATH1220Eმათემატიკური მეთოდები I6 1
  MGMT1515Eბიზნეს ეთიკა6 1
  ECON1290Eმიკროეკონომიკის პრინციპები6 2
  ENGL1120Eზოგადი ინგლისური II6 2
  MATH1218Eმათემატიკური მეთოდები II6 2
  MGMT2110Eმენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  MKTG2210Eმარკეტინგის საფუძვლები6 2
  ACCT2122Eფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები, ნაწილი I)6 3
  ECON2190Eმაკროეკონომიკის პრინციპები6 3
  MGMT3211Eადამიანური რესურსების მართვა6 3
  STAT2218Eბიზნესის სტატისტიკა6 3
  ACCT2221Eფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები, ნაწილი II)6 4
  MGMT2210Eსტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  MGMT3110Eოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 4
  MGMT3221Eბიზნეს-კომუნიკაციები6 4
  ACCT2210Eმმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 5
  FINA3115Eფინანსების საფუძვლები6 5
  MGMT4220Eპროექტის მენეჯმენტი6 6
  BUSN4250Eპრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში30 8

  კრედიტების ჯამი:

  156

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1110Eზოგადი ინგლისური I6
  HIST1118Eცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6
  KART1141ქართული, როგორც უცხოური ენა I6
  HOST3215Eტურიზმის საფუძვლები6
  KART1241ქართული, როგორც უცხოური ენა II6
  PSYC1275Eსოციალური ფსიქოლოგია6
  COMM4120Eსაზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  MKTG3210Eმომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები6
  BUSN3210Eპროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში6
  CIMA1111Eმენეჯერული აღრიცხვა6
  ECON2160Eმიკროეკონომიკა I6
  ECON3210Eსაერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  MATH1413Eმათემატიკური მეთოდები III6
  MKTG4230Eგლობალური მარკეტინგული სტრატეგიები6
  ECON2260Eმიკროეკონომიკა II6
  FINA4260Eვაჭრობა ფინანსურ ბაზრებზე6
  INFO3212Eგადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში6
  INTR4210Eპრაქტიკა ბიზნესში12

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი