პროგრამები
eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ნანა შავთვალაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, კურსადამთავრებულს მისცეს ისეთი განათლება, რომ მან შეძლოს წარმატებული სამსახურებრივი კარიერის შექმნა; უზრუნველყოს იგი ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური საკითხების ცოდნით და გააცნოს მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის დანიშნულება და მნიშვნელობა; განუვითაროს ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარი; შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია; მისცეს ორი ევროპული ენის ცოდნა, რათა შეძლოს წარმატებული კომუნიკაცია; გამოუმუშაოს სტუდენტს პრაქტიკული უნარები ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროებში; დაეხმაროს, სიღრმისეულად გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. აგრეთვე, პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის ბაკალავრს ქართული ფილოლოგიის სპეციალობით ჰქონდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის შესახებ კომპლექსური ცოდნა, რათა მან პედაგოგიური მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში შეძლოს დასაქმება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში; შეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი - სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევები კურსდამთავრებულის არა მხოლოდ ქართული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების საშუალებასაც აძლევს. ამასთან, პროგრამის მიზანია, გამოუმუშაოს ახალგაზრდას მეცნიერული პატიოსნებისა და ღირსების შეგნება, რათა საკუთარი თავდაუზოგავი შრომითა და მაღალი პროფესიონალიზმით ხელი შეუწყოს ჩვენს საზოგადოებაში ჯანსაღი სამოქალაქო შეგნებისა და დემოკრატიული იდეების დამკვიდრებას.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის/ესეს შესრულება;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • მონაცემთა ანალიზი;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატსა ან ბიბლიოთეკაში;
 • რეფერატის მომზადება;
 • დემონსტრირების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება;
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპებისა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული (APA) აკადემიური სტილის სტანდარტების ცოდნა.
  • ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიების  (კომპარატივისტული, ტექსტის რელევანტური ანალიზის, ენის დიაქრონიული და შედარებითი ანალიზის, ფუქსის, ქოსბის მეთოდები...), პრინციპებისა და კვლევის (შედარება-შეპირისპირება, ტექსტისლინგვისტურ-სტატისტიკურიანალიზი, ქრონოლოგიურ-სტრუქტურული ანალიზი, კონოტაციის დომინანტურობა...) მეთოდების ცოდნა;
  • ლიტერატურის თეორიის საფუძვლების ცოდნა;
  • თანამედროვე ქართული ენის ფონეტიკა–ფონოლოგიის,  თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგის,თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსისა და ამ სფეროებთან დაკავშირებული თეორიების ცოდნა;
  • ძველი ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფონეტიკური,მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებებისა და ამსფეროსთან დაკავშირებული თეორიების ცოდნა;
  • ქართული პალეოგრაფიის საფუძვლებისა და ძირითადი თეორიული საკითხების ცოდნა;
  • ქართული ენის სტილისტიკისა და სალიტერატურო ქართულის ნორმალიზაციის საკითხებისცოდნა;
  • ქართულიენისა და ლექსიკოლოგიის საკვანძო საკითხების, ქართული ენის ლექსიკურ–ფრაზეოლოგიური თავისებურებების ცოდნა;
  • ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპების, ჟანრების,მნიშვნელოვანი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლების ცოდნა;
  • ძველი ქართული საერო ლიტერატურის საკვანძო საკითხების, რუსთველოლოგიის ძირითადი პრობლემატიკის, XII-XVIIIსაუკუნებისქართულიმწერლობისთვალსაჩინოწარმომადგენელთაშემოქმედებისშესახებძირითადიინფორმაციისცოდნა;
  • XIX საუკუნის ქართულილი ტერატურისა და საზოგადოებრივი აზროვნების ძირითადი ტენდენციების, ქართული რომანტიზმისა და მისი სპეციფიკის ცოდნა.ქართულ მწერლობაში რეალისტური მიმართულების თავისებურებების ცოდნა;
  • XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხების (ქართული პროზისა და პოეზიის ჟანრობრივი და ესთეტიკური თავისებურებები;ინფორმაცია 20-იანი წლების ლიტერატურული სკოლებისა და დაჯგუფებების, ქართული ინტელექტუალური ემიგრაციის შესახებ ) ცოდნა;
  • ქართული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპების, ენაში მიმდინარე ძირითადი ენობრივი მოვლენებისა და ენობრივ ცვლილება თახასიათისა და ქრონოლოგიის ცოდნა;
  • ზეპირსიტყვიერი შემოქმედების სპეციფიკის, ფოლკლორის ჟანრებისა და ფოლკლორისტიკის მიმართების ცოდნა მოსაზღვრე დისციპლინებთან (ლიტერატურის ისტორია, ლიტერატურის თეორია, ისტორია, ეთნოლოგია, ენათმეცნიერება);
  • ინგლისური ენის ცოდნა B/2 დონეზე ;
  • მსოფლიო ხალხებისა და ქვეყნების პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი მომენტების ცოდნა;
  • მსოფლიო კულტურაში სხვადასხვა ერისა და ცივილიზაციის როლისა და წვლილის ცოდნა;
  • მსოფლიო ისტორიის ძირითადი პერიოდებისა და მოვლენების დიაქრონული ჩარჩოს ზოგადი ცოდნა;
  • საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ეტაპების ცოდნა.
  • რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლების ცოდნა;
  • ფილოსოფიური აზრის ისტორიის ცოდნა.

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ფილოლოგიურიცნებებითოპერირებისუნარი;
  • მიზნისადეკვატურიენობრივიერთეულებისშერჩევისადააკადემიურგარემოშიქართულენაზესხვადასხვადანიშნულებისტექსტებისშექმნისუნარი;
  • მიღებულისაბაზისოცოდნისადაუნარ-ჩვევებისგამოყენებისუნარისაშუალოსირთულისძველიქართულიეპიგრაფიკულიძეგლებისადახელნაწერებისწასაკითხად;
  • ძველიდაახალიქართულიენისსხვადასხვატიპისლექსიკონისგამოყენებისუნარი;
  • ლიტერატურულტექსტებზედაკვირვების, მათიაღწერისდაინტერპრეტაცია- კვლევისათვის (პერიოდის, ჟანრის, ავტორისენისსპეციფიკისგათვალისწინებით) რელევანტურიმეთოდებისგამოყენებისუნარი;
  • წინასწარმიცემულიმითითებისსაფუძველზეავტორისშემოქმედებისამათუიმასპექტისდა/ანკონკრეტულინაწარმოების (ზეპირადანწერილობით) შესწავლისათვისადეკვატურიმეთოდებისგამოყენებისუნარი;
  • ჯგუფურმუშაობაშიაქტიურიდაეფექტურიმონაწილეობისდა/ანსიტუაციიდანგამომდინარე, პრობლემისადეკვატურიგადაწყვეტისუნარისაკითხისსპეციფიკისგათვალისწინებით;
  • ჰუმანიტარულისფეროსთვისდამახასიათებელიძირითადიმეთოდების (ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზიდაახსნაგანმარტება) გამოყენებითწყაროებისდამუშავებისადაკვლევითიანპრაქტიკულიხასიათისპროექტისგანხორციელებისუნარიწინასწარგანსაზღვრულიმითითებებისშესაბამისად;
  • ქართულიფილოლოგიისსფეროშიდეტალურიწერილობითიანგარიშის, საჯაროგამოსვლისტექსტისათუსაკვალიფიკაციონაშრომისმომზადებისუნარი;
  • კონკურენტულგარემოშისაკუთარიშესაძლებლობებისრეალიზებისუნარი;
  • დროისგანაწილებისადამართვისუნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ქართულიფილოლოგიისსფეროში (ქართველურიენათმეცნიერება, ქართულილიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ზეპირსიტყვიერება) არსებულიმკაფიოდგამოკვეთილისაშუალოსირთულისპრობლემატიკისამოცნობის, მათიანალიზისათვისსაჭირომონაცემებისიდენტიფიცირების, სტანდარტულიმეთოდებითგაანალიზებისადაარგუმენტირებულიდასკვნისჩამოყალიბებისუნარი;
  • ქართულილიტერატურისადაზეპირსიტყვიერებისერთმთლიანკულტურულკონტექსტშიგააზრებისუნარი;
  • ლოგიკურიმსჯელობის, ანალიტიკურიდაკრიტიკულიაზროვნებისუნარი;
  • ხელმძღვანელისდახმარებითენათმეცნიერულიდალიტერატურათმცოდნეობისსტანდარტულიმეთოდებისგამოყენებითახალიმონაცემებისანალიზისუნარი;
  • წინასაწარგანსაზღვრულიმითითებითსათანადოენათმეცნიერულიდალიტერატურათმცოდნებითიმეთოდების (ტიპოლოგიურიკვლევა, კომპარატივისტული) შერჩევისუნარიმკაფიოდგამოკვეთილიპრობლემისგადასაჭრელადკვლევითიანპრაქტიკულიხასიათისპროექტის (ნაშრომის) განხორციელებისას;
  • მიღებულიინფორმაციისგააზრების, განზოგადებისადადასაბუთებულიდასკვნისჩამოყალიბებისუნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • თანამედროვესალიტერატუროენისნორმებისდაცვითზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაციისუნარი;
  • ქართულიენისადალიტერატურისარსებითისაკითხებისშესახებკომუნიკაციისუნარიროგორცსპეციალისტთა (ფილოლოგი, ფოლკლორისტი), ასევეარასპეციალისტთა(დაინტერესებულიჯგუფები, ფართოსაზოგადოება, მედიადასხვა) წრეში;
  • სპეციალისტებისადაარასპეციალისტებისათვისქართულფილოლოგიასთანდაკავშირებულიინფორმაციისზეპირადგადაცემისუნარიროგორცქართულ, ისეინგლისურენაზე;
  • დისკუსიაშიპროფესიულიტერმინოლოგიისგამოყენებითმონაწილეობისადააუდიტორიისკითხვებზეარგუმენტირებულიპასუხისგაცემისუნარი;
  • სწავლებისადაკვლევისპროცესშისაინფორმაციოტექნოლოგიების, ქართულფილოლოგიასადაზოგადადფილოლოგიურმეცნიერებებშიარსებულიუახლესიელექტრონულირესურსებისგამოყენებისუნარი;
  • სფეროსთვისტიპურისაკითხებისკვლევის/ანალიზისშედეგების/ ანგარიშისწერითიდაზეპირიპრეზენტაციისუნარი;
  • მონათესავესპეციალობებისწარმომადგენლებთან (ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, კულტუროლოგიდასხვა) თანამშრომლობისუნარი.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გაცნობიერებულიშეძენილისაბაზისოთეორიულიდამეთოდოლოგიურიცოდნისმუდმივიგანახლებისსაჭიროება;
  • დამოუკიდებლადანმინიმალურიდახმარებით, სპეციალური, ქართულიდაუცხოენოვანილიტერატურისგამოყენებითცოდნისგაღრმავებისუნარი;
  • ბაკალავრიატშისწავლისასგამოკვეთილიინტერესებისმიხედვითშემდგომსაფეხურზესწავლისმიმართულებისგანსაზღვრისუნარი;
  • სასწავლომიზნითდროისდაგეგმვისადაორგანიზებისუნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • შეთვისებული პროფესიულიეთიკისნორმები;
  • გაცნობიერებული აკადემიურიპატიოსნებისრაობა;
  • განსხვავებულიაზრისადაშეხედულებისპატივისცემა;
  • ზოგადსაკაცობრიოდაეროვნულიღირებულებებისადმიპატივისცემისგრძნობა.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-12-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 20
  პროგრამის დეტალები: პროგრამის ძირითადი დაასარჩევისაგნების გარდა გარდა სტუდენტს აქვს 18 ECTS თავისუფალი კრედიტი (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს:• დამატებითი სპეციალობა. •მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ქართული ფილოლოგიის პროგრამით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის ( ქართულ ფილოლოგიაში) აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: • პროგრამის ძირითადი საგნები - 162 ECTS (მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი სპეციალობის ან მასწავლებლის მომზადების პროგრამის არჩევა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს); • თავისუფალი კრედიტი-18 ECTS

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  KART1140ქართული ენა I6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  LING1130ენათმეცნიერების შესავალი6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  KART1230ქართული ლიტერატურის ისტორია I6 2
  KART1240ქართული ენა II6 2
  LITR1120მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი6 2
  PHIL1217შესავალი ქართულ ფილოლოგიაში6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  KART2131ქართული ლიტერატურის ისტორია II6 3
  KART2140ქართული ენა III6 3
  LITR2217ლიტერატურათმცოდნეობისა და ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები6 3
  KART2230ქართული ლიტერატურის ისტორია III6 4
  KART2240ქართული ენა IV6 4
  KART3131ქართული ლიტერატურის ისტორია IV6 5
  KART3147ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია6 5
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6 5
  KART3117ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია6 6
  KART3227ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია6 6
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 6
  KART4138რუსთველოლოგია6 7
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6 8
  KART4240საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  162

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ARTS1117ეთნოგრაფიული დიზაინი6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  LATN2217ლათინური ენა6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  KART1217რიტორიკა6
  TRANS4110თარგმანის თეორია6

  კრედიტების ჯამი:

  132

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  შეფასების სისტემა


  ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი)

  36 ქულა / 36%;

  რეფერატი ან სხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას.

  10 ქულა/ 10%;

  შუალედური გამოცდა

  24 ქულა / 24%;

  დასკვნითი გამოცდა

  30 ქულა / 30%


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი