eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ქართული ფილოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ნანა შავთვალაძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, კურსადამთავრებულს მისცეს ისეთი განათლება, რომ მან შეძლოს წარმატებული სამსახურებრივი კარიერის შექმნა; უზრუნველყოს იგი ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური საკითხების ცოდნით და გააცნოს მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის დანიშნულება და მნიშვნელობა; განუვითაროს ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარი; შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია; მისცეს ინგლისური ენის ცოდნა, რათა შეძლოს წარმატებული კომუნიკაცია; გამოუმუშაოს სტუდენტს პრაქტიკული უნარები ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროებში; დაეხმაროს, გაიაზროს ქართული ლიტერატურა და კულტურა ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. აგრეთვე, პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის ბაკალავრს ქართული ფილოლოგიის სპეციალობით ჰქონდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის შესახებ ცოდნა, რათა მან პედაგოგიური მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში შეძლოს დასაქმება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში; შეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი - სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევები კურსდამთავრებულის არა მხოლოდ ქართული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების საშუალებასაც აძლევს. ამასთან, პროგრამის მიზანია, გამოუმუშაოს ახალგაზრდას მეცნიერული პატიოსნებისა და ღირსების შეგნება, რათა საკუთარი თავდაუზოგავი შრომითა და მაღალი პროფესიონალიზმით ხელი შეუწყოს ჩვენს საზოგადოებაში ჯანსაღი სამოქალაქო შეგნებისა და დემოკრატიული იდეების დამკვიდრებას.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ესეს შესრულება და ა.შ.
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატსა ან ბიბლიოთეკაში;
 • რეფერატის მომზადება;
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპებისა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული (APA) აკადემიური სტილის სტანდარტების ცოდნა;
  • ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიების (კომპარატივისტული, ტექსტის რელევანტური ანალიზის, ენის დიაქრონიული და შედარებითი ანალიზის, ფუქსის, ქოსბის მეთოდები...), პრინციპებისა და კვლევის (შედარება-შეპირისპირება, ტექსტის ლინგვისტურ-სტატისტიკური ანალიზი, ქრონოლოგიურ-სტრუქტურული ანალიზი, კონოტაციის დომინანტურობა...) მეთოდების ცოდნა;
  • ლიტერატურის თეორიის საფუძვლების ცოდნა;
  • თანამედროვე ქართული ენის ფონეტიკა–ფონოლოგიის, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგის, თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსისა და ამ სფეროებთან დაკავშირებული თეორიების ცოდნა;
  • ძველი ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული თეორიების ცოდნა;
  • ქართული პალეოგრაფიის საფუძვლებისა და ძირითადი თეორიული საკითხების ცოდნა;
  • ქართული ენის სტილისტიკისა და სალიტერატურო ქართულის ნორმალიზაციის საკითხების ცოდნა;
  • ქართული ენისა და ლექსიკოლოგიის საკვანძო საკითხების, ქართული ენის ლექსიკურ–ფრაზეოლოგიური თავისებურებების ცოდნა;
  • ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპების, ჟანრების, მნიშვნელოვანი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლების ცოდნა;
  • ძველი ქართული საერო ლიტერატურის საკვანძო საკითხების, რუსთველოლოგიის ძირითადი პრობლემატიკის, XII-XVIII საუკუნების ქართული მწერლობის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა შემოქმედების შესახებ ძირითადი ინფორმაციის ცოდნა;
  • XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი აზროვნების ძირითადი ტენდენციების, ქართული რომანტიზმისა და მისი სპეციფიკის ცოდნა. ქართულ მწერლობაში რეალისტური მიმართულების თავისებურებების ცოდნა;
  • XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხების (ქართული პროზისა და პოეზიის ჟანრობრივი და ესთეტიკური თავისებურებები; ინფორმაცია 20-იანი წლების ლიტერატურული სკოლებისა და დაჯგუფებების, ქართული ინტელექტუალური ემიგრაციის შესახებ) ცოდნა;
  • ქართული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპების, ენაში მიმდინარე ძირითადი ენობრივი მოვლენებისა და ენობრივ ცვლილებათა ხასიათისა და ქრონოლოგიის ცოდნა;
  • ზეპირსიტყვიერი შემოქმედების სპეციფიკის, ფოლკლორის ჟანრებისა და ფოლკლორისტიკის მიმართების ცოდნა მოსაზღვრე დისციპლინებთან (ლიტერატურის ისტორია, ლიტერატურის თეორია, ისტორია, ეთნოლოგია, ენათმეცნიერება);
  • ინგლისური ენის ცოდნა B2/2 დონეზე;
  • მსოფლიო ხალხებისა და ქვეყნების პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი მომენტების ცოდნა;
  • მსოფლიო კულტურაში სხვადასხვა ერისა და ცივილიზაციის როლისა და წვლილის ცოდნა;
  • მსოფლიო ისტორიის ძირითადი პერიოდებისა და მოვლენების დიაქრონული ჩარჩოს ზოგადი ცოდნა;
  • საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ეტაპების ცოდნა;
  • რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლების ცოდნა;
  • ფილოსოფიური აზრის ისტორიის ცოდნა;
  • მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის ცოდნა ლიტერატურული პერიოდიზაციის პრინციპების გათვალისწინებით.

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ფილოლოგიური ცნებებით ოპერირების უნარი;
  • მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევისა და აკადემიურ გარემოში ქართულ ენაზე სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნის უნარი;
  • მიღებული საბაზისო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენების უნარი საშუალო სირთულის ძველი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და ხელნაწერების წასაკითხად;
  • ძველი და ახალი ქართული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონის გამოყენების უნარი;
  • ლიტერატურულ ტექსტებზე დაკვირვების, მათი აღწერის და ინტერპრეტაცია- კვლევისათვის (პერიოდის, ჟანრის, ავტორის ენის სპეციფიკის გათვალისწინებით) რელევანტური მეთოდების გამოყენების უნარი;
  • წინასწარ მიცემული მითითების საფუძველზე ავტორის შემოქმედების ამა თუ იმ ასპექტის და/ან კონკრეტული ნაწარმოების (ზეპირად ან წერილობით) შესწავლისათვის ადეკვატური მეთოდების გამოყენების უნარი;
  • ჯგუფურ მუშაობაში აქტიური და ეფექტური მონაწილეობის და/ან სიტუაციიდან გამომდინარე, პრობლემის ადეკვატური გადაწყვეტის უნარი საკითხის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
  • ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების (ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი და ახსნა–განმარტება გამოყენებით წყაროების დამუშავებისა და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
  • ქართული ფილოლოგიის სფეროში დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტისა თუ საკვალიფიკაციო ნაშრომის შექმნის უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ქართული ფილოლოგიის სფეროში (ქართველური ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ზეპირსიტყვიერება) არსებული მკაფიოდ გამოკვეთილი საშუალო სირთულის პრობლემატიკის ამოცნობის, მისი ანალიზისათვის საჭირო მონაცემების იდენტიფიცირების, სტანდარტული მეთოდებით გაანალიზებისა და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
  • ქართული ლიტერატურისა და ზეპირსიტყვიერების ერთ მთლიან კულტურულ კონტექსტში გააზრების უნარი;
  • ლოგიკური მსჯელობის, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
  • ხელმძღვანელის დახმარებით ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობის სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით ახალი მონაცემების ანალიზის უნარი;
  • წინასაწარ განსაზღვრული მითითებით სათანადო ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების (ტიპოლოგიური კვლევა, კომპარატივისტული) შერჩევის უნარი მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემის გადასაჭრელად კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განხორციელებისას;
  • მიღებული ინფორმაციის გააზრების, განზოგადებისა და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის არსებითი საკითხების შესახებ კომუნიკაციის უნარი როგორც სპეციალისტთა (ფილოლოგი, ფოლკლორისტი), ასევე, არასპეციალისტთა (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვ.) წრეში;
  • სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;
  • დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი;
  • სწავლებისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ქართულ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი;
  • სფეროსთვის ტიპური საკითხების კვლევის/ანალიზის შედეგების/ანგარიშის წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გაცნობიერებული შეძენილი საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნის მუდმივი განახლების საჭიროება;
  • დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის გაღრმავების უნარი;
  • ბაკალავრიატში სწავლისას გამოკვეთილი ინტერესების მიხედვით შემდგომ საფეხურზე სწავლის მიმართულების განსაზღვრის უნარი;
  • სასწავლო მიზნით დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • შეთვისებული პროფესიული ეთიკის ნორმები;
  • გაცნობიერებული აკადემიური პატიოსნების რაობა;
  • განსხვავებული აზრისა და შეხედულების პატივისცემა;
  • ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-12-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის განახლების თარიღი: 09-07-2018
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 52/18
  პროგრამის დეტალები: პროგრამის ძირითადი საგნების გარდა გარდა სტუდენტს აქვს 18 ECTS თავისუფალი კრედიტი (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს:• დამატებითი სპეციალობა. •მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ქართული ფილოლოგიის პროგრამით ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: • პროგრამის ძირითადი საგნები - 162 ECTS (მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი სპეციალობის ან მასწავლებლის მომზადების პროგრამის არჩევა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს); • თავისუფალი კრედიტი-18 ECTS

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  KART1140ქართული ენა I6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  LING1130ენათმეცნიერების შესავალი6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  KART1230ქართული ლიტერატურის ისტორია I6 2
  KART1240ქართული ენა II6 2
  LITR1120მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი6 2
  PHIL1217შესავალი ქართულ ფილოლოგიაში6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  KART2131ქართული ლიტერატურის ისტორია II6 3
  KART2140ქართული ენა III6 3
  LITR2217ლიტერატურათმცოდნეობისა და ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები6 3
  KART2230ქართული ლიტერატურის ისტორია III6 4
  KART2240ქართული ენა IV6 4
  KART3131ქართული ლიტერატურის ისტორია IV6 5
  KART3147ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია6 5
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6 5
  KART3117ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია6 6
  KART3227ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია6 6
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 6
  KART4138რუსთველოლოგია6 7
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6 8
  KART4240საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  162

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  CILS1140 A/1იტალიური ენა A/1 CILS გამოცდისთვის6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ARTS1117ეთნოგრაფიული დიზაინი6
  CILS140 A/2იტალიური ენა A/2 CILS გამოცდისთვის6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  CILS140 B/1იტალიური ენა B/1 CILS გამოცდისთვის6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  LATN2217ლათინური ენა6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  KART1217რიტორიკა6
  TRANS4110თარგმანის თეორია6

  კრედიტების ჯამი:

  150

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი