eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საექთნო საქმე
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მაია გოგაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საექთნო საქმის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: „აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების (მათ შორის უცხო ენაში - ინგლისური ენა) შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად,ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე“.
პროგრამის მიზანი:

უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო საქმის“ მიზანია მოამზადოს მაღალი კომპეტენციის მქონე ექთნები, რომელთა პროფესიული საქმიანობა ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურ ფუნქციონირებას როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. „საექთნო საქმის“ საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისი კომპეტენციის გამომუშავებას უზრუნველყოფს პროფესიულ საქმიანობაზე მიზნობრივად ორიენტირებული თეორიული ცოდნისა და საექთნო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიწოდება-გამომუშავების გზით.
ინტეგრირებული თეორიული და პრაქტიკული სწავლების შეთავაზებით პროგრამა კურსდამთავრებულებს აძლევს საექთნო საქმის თეორიისა და მეთოდოლოგიის საბაზისო ცოდნას და გამოუმუშავებს საექთნო პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვის კლინიკურ უნარ-ჩვევებს, ცვალებად საჭიროებებთან ადაპტირების, მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების უნარს, რის შედეგადაც ექთანს შეეძლება დამოუკიდებელი პროფესიული საქმიანობა. დასახული მიზნის მიღწევა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში არსებული რეფორმების განხორციელებას. კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ სამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციებში პრაქტიკოსი ექთნის / ბაკალავრი ექთნის კომპეტენციების შესაბამის პოზიციებზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • სიმულაციური მუშაობა   
 • ლაბორატორიული მუშაობა
 • როლური თამაში
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა     
 • სიტუაციური ამოცანები     
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • ამობრუნებული მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • წერითი მუშაობის მეთოდი               
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • გონებრივი იერიში
 • გუნდური მუშაობა
 • დისკუსიები             
 • აუდიო-ვიზუალური ლექციები     
 • ინტერაქტიული ლექციები               
 • ლიტერატურის მიმოხილვა               
 • პრეზენტაციების წარდგენა               
 • პროექტები        
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ცოდნა საექთნო საქმის საბაზისო თეორიული საკითხების შესახებ;
  • ცოდნა ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგიის, ბიოქიმიის, პათოლოგიური ფიზიოლოგიის, ფარმაკოლოგიის, სოციალური ფსიქოლოგიის, თერაპიის, ქირურგიის, პედიატრიის, დედათა და ჩვილის მოვლის, გერიათრიის, ფსიქიატრიის ძირითადი საკითხების შესახებ;
  • ცოდნა საექთნო პროცესის ეტაპების (საექთნო შეფასება, დიაგნოსტირება, მოვლის გეგმის შედგენა, განხორციელება, შედეგების შეფასება) შესახებ;
  • ცოდნა საექთნო მანიპულაციებისა და პროცედურების დანიშნულებისა და ჩატარების წესების შესახებ;
  • ცოდნა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ძირეული პრინციპების შესახებ;
  • ცოდნა საექთნო საქმეში გამოყენებული თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებისა და მეთოდების შესახებ;
  • ცოდნა საექთნო მოვლის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის პრინციპების შესახებ;
  • ცოდნა რთული და პრობლემური/კრიტიკული (მათ შორის კონფლიქტური) სიტუაციების მართვის პრინციპების შესახებ;
  • გაცნობიერებული პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური, მკურნალობა- რეაბილიტაციისა და პალიატიური ღონისძიებების მნიშვნელობა ინდივიდუალურ და პოპულაციურ დონეზე;
  • გაცნობიერებული ექთნის ფუნქცია-მოვალეობები და მისი როლი ჯანდაცვითი სერვისების მიწოდებაში;
  • გაცნობიერებული ურთიერთკავშირები საექთნო საქმის თეორიულ ასპექტებს შორის;
  • გაცნობიერებული პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტის გავლენა ჯანდაცვის უზრუნველყოფაზე;
  • გაცნობიერებული პაციენტისთვის სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობა;
  • გაცნობიერებული ჯანდაცვის გუნდის მნიშვნელობა საექთნო პროცესის წარმართვისათვის;

 • უნარი
  • „საექთნო შეფასების“ მეთოდის გამოყენების უნარი;
  • საექთნო თეორიების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
  • საექთნო მანიპულაციებისა და პროცედურების ჩატარების უნარი;
  • მედიკამენტების უსაფრთხო გამოყენების უნარი;
  • საექთნო დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
  • საექთნო მომსახურების პროცესში შესაბამისი სამედიცინო ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გამოყენების უნარი;
  • პაციენტის ადვოკატირებისა და კონფიდენციურობის დაცვის უნარი;
  • პაციენტის საექთნო მოვლის დროს სტანდარტული და ცალკეული საექთნო სპეციფიური მეთოდების გამოყენებით კონკრეტული პრობლემის (მათ შორის ეთიკური) გადასაწყვეტად აუცილებელი მონაცემებისა და ინფორმაციის მოძიების, განმარტების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების უნარი;
  • პაციენტებთან და ოჯახებთან პარტნიორული მუშაობის შეფასების უნარი;
  • საექთნო საქმიანობაზე ჯანდაცვის სისტემისა და პოლიტიკის გავლენის განსაზღვრის უნარი;
  • ინდივიდუალურ და პოპულაციურ ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორების შეფასების უნარი სიტუაციური ანალიზის გამოყენებით;
  • სხვადასხვა ეთიკურ თუ სამედიცინო მოვლის საკითხებთან დაკავშირებული სიტუაციების ანალიზის უნარი;
  • ინდივიდების, პოპულაციური, მათ შორის მიზნობრივი ჯგუფების (ასაკობრივი, სქესობრივი, ეთნიკური, ნოზოლოგიური, სოციალური სტატუსი) ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების უნარი;
  • საექთნო მოვლასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის მიზნით პროფესიული ჩანაწერების (ანგარიში, წინადადებები) წარმოების უნარი;
  • ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალებისათვის, მათ შორის სამედიცინო პერსონალისთვის, ჯანდაცვის სისტემის, მათ შორის საექთნო საქმესთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმაციის დეტალური წერილობითი და ზეპირსიტყვიერად წარდგენის უნარი;
  • პაციენტის, ოჯახის წევრების, და ზოგადად, საზოგადოების, მათ შორის კომუნიკაციის პრობლემის მქონე პირებთან როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით ინფორმირებისა და განათლების უნარი.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • საექთნო საქმიანობის სფეროებში (მათ შორის თერაპიული, ქირურგიული, პედიატრიული, გერიათრიული) საკუთარი სწავლის პროცესის მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;
  • გათავისებული პაციენტის და სამედიცინო პერსონალის უფლებების დაცვის მნიშვნელობა პროფესიული, ეთიკური და სამართლებრივი (როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო) ნორმების გათვალისწინებით და სწრაფვა მათი საექთნო პრაქტიკაში დამკვიდრებისათვის;
  • გათავისებული პაციენტისა და პაციენტის ოჯახის წევრების ემოციური, სოციალური, ფსიქოლოგიური, მორალური და ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინების მნიშვნელობა ეფექტური საექთნო პრაქტიკის დამკვიდრებისათვის. 
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 07-12-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 20-10
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 47-14
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამას აქვს კლინიკური პრაქტიკა 90 კრედიტი. პროგრამა მოიცავს თეორიულ და ლაბორატორიულ სწავლებებს, ასევე კლინიკურ პრაქტიკებს, რომელიც ტარდება სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო ბაზებზე. თეორიული ტიპის ლექციები შესაძლებელია ერთდროულად ჩატარდეს ორ და მეტ ჯგუფში. ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ ჯგუფებში სტუდენტთა რაოდენობა არ აღემატება 15-ს. კლინიკური პრაქტიკები ტარდება მენტორული სისტემის გამოყენებით. პროფესიური უნარების შეფასებისას გამოიყენება სტრუქტურირებული შეფასების სისტემა სიმულაციურ და კლინკურ გარემოში. სტუდენტებისათვის სავალდებულო უცხო ენა არის ინგლისური ენა.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს: ძირითადი საგნები -228 ECTS (ინგლისური ენის 18 ECTS-ის ჩათვლით). არჩევითი საგნების ბლოკიდან სტუდენტი ვალდებულია 24 ECTS -დან აირჩიოს 12 ECTS

  ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  MATH1515ანალიტიკური და რაოდენობირივი აზროვნება6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  NRSI1111ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია 19 1
  NRSI1122შესავალი საექთნო საქმეში3 1
  NRSI1210ბიოქიმია6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  NRSI1221ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგია 29 2
  NRSI1230საექთნო საქმის საფუძვლები6 2
  NRSI2121პათოლოგიური ფიზიოლოგია6 2
  NRSI2212სოციალური ფსიქოლოგია ექთნებისთვის3 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  NRSI2110თერაპია ექთნებისთვის6 3
  NRSI2130ჯანმრთელობის საექთნო შეფასება და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა6 3
  NRSI2151კლინიკური პრაქტიკა I - თერაპიული პაციენტის საექთნო შეფასება და მოვლა9 3
  NRSI2220ფარმაკოლოგია6 3
  NRSI2140მიკრობიოლოგია6 4
  NRSI2230კლინიკური პრაქტიკა II - თერაპია, ქირურგია9 4
  NRSI2240ქირურგია ექთნებისთვის6 4
  NRSI3110დედათა და ჩვილის მოვლა (მეან–გინეკოლოგია, ნეონატოლოგია)6 5
  NRSI3120პედიატრია ექთნებისთვის6 5
  NRSI3130სწავლება პრაქტიკაში3 5
  NRSI3140გერიათრია ექთნებისთვის3 5
  NRSI3150კლინიკური პრაქტიკა III - სამეანო, პედიატრიული და გერიათრიული პროფილი12 5
  NRSI3210კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მოვლა3 6
  NRSI3220ფსიქიატრია ექთნებისთვის3 6
  NRSI3230ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის სოციოლოგია3 6
  NRSI3240კლინიკური პრაქტიკა IV - კრიტიკულ მედიცინასა და ფსიქიატრიაში15 6
  NRSI4110ნუტრიციოლოგია ექთნებისთვის3 7
  NRSI4120საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და პირველადი ჯანდაცვა3 7
  NRSI4140ბიოეთიკა და სამედიცინო სამართალი3 7
  NRSI4150კლინიკური პრაქტიკა V - ავადმყოფის მოვლა ონკოლოგიასა და პირველად ჯანდაცვაში18 7
  NRSI4170ლიდერობა საექთნო საქმეში3 7
  NRSI4210კვლევა ექთნებისთვის3 8
  NRSI4220კლინიკური პრაქტიკა VI - კონსოლიდაცია27 8

  კრედიტების ჯამი:

  228

  არჩევითი

  კოდი საგანი კრედიტი
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  KART1220აკადემიური წერა6
  NRSI4130ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები ექთნებისთვის3
  NRSI4180ეპიდემიოლოგია ექთნებისთვის3

  კრედიტების ჯამი:

  24

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი