eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფსიქოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ნანა ბურდული
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ააკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგები რომელთა ცოდნაც დაფუძნებული იქნება ლებერალურ-ჰუმანურ ღირებულებებზე და აღჭურვილი იქნება პატიოსანი შრომით წარმატების მიღწევაზე.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო პროფილის ფსიქოლოგები, რომლებსაც ექნებათ ცოდნა მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითად სფეროების; ძირითად ფსიქიკურ პროცესების და მათთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებების; ადამიანის ფსიქიკური განვითარების ეტაპების და მათი თავისებურებების, სოციალურ სინამდვილეში არსებული პიროვნებათშორისი და ჯგუფთაშორის ურთიერთობების კანონზომიერებების; პიროვნების არსის და მისი შემსწავლელი თეორიების, განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის მიხედვით ადამიანის ქცევის მიზენშეწონილობის შესახებ; და აგრეთვე, - შეეძლებათ პროფესიული ეთიკის ფარგლებში კვლევის წარმოების ზოგადი პრინციპების გამოყენების, კვლევის თავისებურებებისა და კონკრეტული მეთოდების შერჩევის, რეალური ემპირიული კვლევის დაგეგმვის, ჩატარებისა და მიღებული მონაცემების დამუშავებისა და გააანალიზების უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმდნენ ფსიქოლოგ-ასისტენტისა და დამხმარე ფსიქოლოგის პოზიციაზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ნებისმიერი სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციის (ბანკები, კორპორაციები, სამინისტროები, სააფთიაქო ქსელები, მაღაზიათა ქსელები) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურები, საბავშვო ბაღები და სკოლები, ტრენინგ-ცენტრები, კვლევითი ორგანიზაციები, სასწავლო დაწესებულებების ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა სამსახურები, ბავშვთა და მოზრდილთა საკონსულტაციო და სარეაბილიტაციო ცენტრები და კლინიკები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარი
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • როლური თამაშები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • გუნდური მუშაობა
 • პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
  შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • დისკუსია-დებატები
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ფსიქოლოგიის მეცნიერების რაობის, საგნის, ძირითადი დარგების (შრომისა და ორგანიზაციული, კლინიკური, სოციალური, განვითარება), განვითარების ისტორიის და პროფესიული ეთიკური ნორმების, ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის – დ. უზნაძის განწყობის თეორიის კონცეპტუალური, მეთოდოლოგიური და ექსპერიმენტული ასპექტების შესახებ ცოდნა;
  • ფსიქოლოგიის  ძირითადი ცნებების, ფსიქიკური პროცესების (აღქმა, მეხსიერება, აზროვნება, წარმოსახვა, ემოცია, ნებელობა), შემეცნებითი პროცესების ფუნქციების, მათი  ძირითადი თეორიების, მოდელების, მიდგომების, ქცევითი პროცესების ფიზიოლოგიური და ევოლუციური ასპექტების შესახებ ცოდნა;
  • ფსიქოლოგიის მეცნიერული კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური და მეთოდური სისტემის, მეცნიერული კვლევის ძირითადი პრინციპების (ჭეშმარიტების კრიტერიუმი, ობიექტურად მისაწვდომობა და შემოწმებადობა) და მეთოდების (დაკვირვება, თვითდაკვირვება, დღიური, კონტენტ-ანალიზი, ექსპერიმენტი, შემთხვევის შესწავლა, ინტერვიუ, კითხვარი, სკალა, ტესტი, გამოკითხვა დაფოკუს-ჯგუფი) და განხორციელებული კვლევის შედეგებისა და მონაცემების დამუშავების პრინციპების შესახებ ცოდნა.

 • უნარი
  • პიროვნების სხვადასხვა თეორიის ჭრილში (ფსიქოანალიზი, ანალიტიკური ფსიქოლოგია, ობიექტი-ურთიერთობის თეორია, ინდივიდუალური ფსიქოლოგია, ჰუმანისტური ფსიქოანალიზი, ნეოფსიქოანალიტიკური თეორიები, ფსიქოსოციალური განვითარების თეორია, პიროვნული ნიშნების თეორიები: ოლპორტი, კეტელი, ჰანს აიზენკი, პიროვნების ხუთფაქტორიან მოდელი, ჰუმანისტური, ტემპერამენტის თეორია, ფენომენოლოგიური, ბიჰევიორალური, სოციალური დასწავლა) პიროვნული სტრუქტურების შედარებისა და გაანალიზების უნარი, ასევე, სოციალურ გარემოში ინდივიდის ქცევის კანონზომიერებების გაანალიზებისა და შეფასების უნარი;
  • ადამიანის განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივ სახეფურზე დაკვირვების მეთოდის გამოყენების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად კურსით გათვალისწინებული მეთოდების (დაკვირვება, თვითდაკვირვება, დღიური, კონტენტ-ანალიზი, ექსპერიმენტი, შემთხვევის შესწავლა, ინტერვიუ, კითხვარი, სკალა, ტესტი, გამოკითხვა და ფოკუს-ჯგუფი) გამოყენებით მცირე კვლევის დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი;
  • ფსიქოლოგიაში განხორციელებული კვლევის (დაკვირვება, თვითდაკვირვება, დღიური, კონტენტ-ანალიზი, ექსპერიმენტი, შემთხვევის შესწავლა, ინტერვიუ, კითხვარი, სკალა, ტესტი, გამოკითხვა და ფოკუს-ჯგუფი) შედეგების გაანალიზებისა და დამუშავების უნარი;
  • ფსიქოლოგიაში განხორციელებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების დამუშავებისა და გაანალიზების უნარი SPSS-ის კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით - აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკის, ერთფაქტორიანი და ერთგანზომილებიანი დისპერსიული ანალიზის, მრავალფაქტორიანი და მრავალგანზომილებიანი დისპერსიული ანალიზის, ფაქტორული ანალიზის, არაპარამეტრული ტესტების, რეგრესიული ანალიზის, დისკრიმინანტული ანალიზის, იერარქიული, ორეტაპიანი კლასტერული ანალიზისა და ვარგისიანობის ანალიზის საშუალებით;
  • სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან ფსიქოლოგიაში განხორციელებული საკუთარი კვლევის შედეგების, ძირითადი დარგების (შრომისა და ორგანიზაციული, კლინიკური, სოციალური, განვითარება) კანონზომიერებების, განვითარების ისტორიის, ფსიქიკური და კოგნიტური პროცესების  თავისებურებების, პიროვნების თეორიების შესახებ  კომუნიკაციის უნარი.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება  პროფესიული ეთიკური ნორმების, კონფიდენციალობის,  ანონიმურობის, ინფორმირებული თანხმობის, ”არ ავნო”-ს პრინციპის დაცვის აუცილებლობასთან  დაკავშირებით;
  • პროფესიული ზრდის, თვითგანვითარებისა და სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საჭიროების განსაზღვრის მიზნით, ფსიქოლოგიის მეცნიერულ სტატიებსა და რესურსებზე ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 08-30-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 01-21
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75] - B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რომელიც გულისხმობს პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 168 კრედიტს, რომელშიც საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა 18 კრედიტითაა განსაზღვრული. დარჩენილი 72 კრედიტის დაგროვება სტუდენტს შეუძლია როგორც პროგრამის ასარჩევი საგნებიდან (რომელიც თემატურად სტრუქტურირებულია), ისე თავისუფალი კრედიტებით ან მაინორით. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, ჟურნალისტიკა; სტრატეგიული კომუნიკაციები; პოლიტიკის მეცნიერებები.

  I წელი

  პროგრამის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  KART1220აკადემიური წერა6შემოდგომა/გაზაფხული
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6შემოდგომა/გაზაფხული
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1335ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 16შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1221ფსიქოლოგიის საფუძვლები I6შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1223ფსიქოლოგიის საფუძვლები II6შემოდგომა/გაზაფხული
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1240ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1331განვითარების ფსიქოლოგია6გაზაფხული
  PSYC1241ფსიქოლოგიის ისტორია6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  60

  ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6შემოდგომა
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6შემოდგომა
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6შემოდგომა
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6შემოდგომა
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6გაზაფხული
  PSYC1518პრობლემებზე ორიენტირებული სწავლება ფსიქოლოგიაში6გაზაფხული
  COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6გაზაფხული
  SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6გაზაფხული
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  54

  II წელი

  პროგრამის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1350ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 26შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC3167ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC1320კოგნიტური ფსიქოლოგია I6შემოდგომა
  PSYC1430პიროვნების ფსიქოლოგია I6შემოდგომა
  PSYC1315სოციალური ფსიქოლოგია I6შემოდგომა
  PSYC1323კოგნიტური ფსიქოლოგია II6გაზაფხული
  PSYC3260პიროვნების ფსიქოლოგია II6გაზაფხული
  PSYC1313სოციალური ფსიქოლოგია II6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  54

  ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1516XX საუკუნის ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმდინარეობები6შემოდგომა
  PSYC4270რელიგიის ფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC1414პროფესიული ინგლისური ფსიქოლოგებისთვის6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  18

  განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1260ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  6

  კლინიკური ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1260ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  6

  შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1341კონფლიქტის ფსიქოლოგია6გაზაფხული
  MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  12

  III წელი

  პროგრამის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC2210განწყობის ფსიქოლოგია I6შემოდგომა
  PSYC1270მონაცემთა დამუშავება I6შემოდგომა
  PSYC4415შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC7710განწყობის ფსიქოლოგია II6გაზაფხული/შემოდგომა
  PSYC1231კლინიკური ფსიქოლოგია6გაზაფხული/შემოდგომა
  PSYC2190მონაცემთა დამუშავება II6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  36

  ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  GERM1116გერმანული ენა A1/16შემოდგომა
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6შემოდგომა
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6შემოდგომა
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6შემოდგომა
  GERM1216გერმანული ენა A1/26გაზაფხული
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6გაზაფხული
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6გაზაფხული
  PSYC1345იურიდიული ფსიქოლოგია6გაზაფხული
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  54

  განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC3115განათლების ფსიქოლოგიის საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1415სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები6შემოდგომა
  PSYC1425სასკოლო ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები6გაზაფხული
  PSYC3295ფსიქოლოგიური კონსულტაცია6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  24

  კლინიკური ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC3131პათოფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC1421ფსიქოსომატური მედიცინა6შემოდგომა
  PSYC4231ნეიროფსიქოლოგია6გაზაფხული
  PSYC3295ფსიქოლოგიური კონსულტაცია6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  24

  შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1435გავლენის ფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC1432ინტერპერსონალური კომუნიკაცია6შემოდგომა
  PSYC1351კონფლიქტები და მოლაპარაკებები6გაზაფხული
  PSYC1355მართვის ფსიქოლოგია6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  24

  IV წელი

  პროგრამის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1426საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში18გაზაფხული/შემოდგომა

  კრედიტების ჯამი:

  18

  ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  GERM2116გერმანული ენა A2/16შემოდგომა
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6შემოდგომა
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6შემოდგომა
  PSYC1314პრაქტიკა ფსიქოლოგიის კვლევაში6შემოდგომა
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6შემოდგომა
  GERM2216გერმანული ენა A2/26გაზაფხული
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6გაზაფხული
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6გაზაფხული
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  54

  განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1317პრაქტიკა განათლების და განვითარების ფსიქოლოგიაში6შემოდგომა/გაზაფხული
  PSYC1436ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხები6შემოდგომა
  PSYC4190ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1525ქცევის დარღვევები6შემოდგომა

  კრედიტების ჯამი:

  24

  კლინიკური ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1311პრაქტიკა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში6შემოდგომა
  PSYC4190ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1530ფსიქოთერაპიის საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1525ქცევის დარღვევები6შემოდგომა

  კრედიტების ჯამი:

  24

  შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PSYC1515რეკლამის ფსიქოლოგია6შემოდგომა
  PSYC1428სოციალური უნარების ტრენინგი6შემოდგომა
  PSYC4190ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები6შემოდგომა
  PSYC1316პრაქტიკა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში6გაზაფხული

  კრედიტების ჯამი:

  24

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი