eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ეკონომიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
გიორგი ლომიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ევროპული ღირებულებების მქონე მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ პროფესიონალი ეკონომისტის სპეციალიზირებული ცოდნა, მრავალმხრივი და პრაქტიკული უნარები სხვადასხვა დისციპლინებისა და მათ შორის მათემატიკის საზღვრებისა და ბიზნესის მართვის სიღრმისეული გაცნობიერების გზით, რამაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს საზოგადოების დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებაში, ქართველი ერისა და კაცობრიობის საკეთილდღეოდ

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

პროგრამაში გამოიყენება მრავალფეროვანი შედეგების მიღწევის მეთოდები მათ შორის:

•ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
•გუნდური მუშაობა
•დემონსტირების მეთოდი
•ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
•ლექცია-სემინარები
•ლიტერატურის მიმოხილვა
•მცირე კვლევების ჩატარება
•პრაქტიკული მუშაობა
•პრეზენტაციების წარდგენა
•პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
•სიახლეთა გარჩევა
•სიტუაციური ამოცანები
•შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
•შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
•წერითი მუშაობის მეთოდი
•წიგნზე მუშაობის მეთოდი
•დებატები
•დემონსტრირების მეთოდი (მათ შორის აუდიო-ვიდეო და სხვა სასწავლო მასალები)
•დისკუსიები
•ვიზუალური ლექციები
•ინტერაქტიული ლექციები
•კრიტიკული ანალიზი
•პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
•ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • • ეკონომიკის ფუძემდებლური პრინციპების, მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის თეორიების ფართო ცოდნა
  • ეკონომიკის კვლევის სფეროში გამოყენებადი მათემატიკური თეორიებისა და სტატისტიკური მოდელების ცოდნა
  • მართვის თეორიის, ასევე ბიუჯეტირების ძირითადი პრინციპების ცოდნა
  • ეკონომიკური კვლევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების ცოდნა
  • ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე
  • გაცნობიერებული საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების მექანიზმი მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდებში როგორც დახურულ, ისე ღია ეკონომიკაში 
  • გაცნობიერებული ბაზრის ჩავარდნის ბუნება და მთავრობის როლი ეკონომიკაში
  • გაცნობიერებული ფისკალური და მონეტარული ეკონომიკის გავლენა ეკონომიკაზე
  • გაცნობიერებული ასიმეტრიული ინფორმაციის, დროთაშორისი არჩევანისა და რაციონალური მოლოდინის როლი ეკონომიკაში
  • გაცნობიერებული ეკონომიკის მეცნიერების ადგილი ცივილიზაციისა და კაცობრიობის განვითარებაში

   


 • უნარი
 • • რელევანტური მიკროეკონომიკური და მაკროეკონომიკური მოდელების აგებისა და ამ მოდელების ასაგებად შესაბამისი მათემატიკური თეორიებისა და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენების უნარი
  • სხვადასხვა საბაზრო სტრუქტურებში და გაურკვეველ გარემოში ოპტიმიზაციის სტრატეგიის შემუშავების უნარი
  • მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშების უნარი
  • რელევანტური ეკონომიკური მოდელების გამოყენებით ნაწილობრივი და ზოგადი წონასწორობის განსაზღვრის უნარი როგორც აგრეგირებულ, ისე სასაქონლო, ფინანსურ და შრომის ბაზრებზე
  • ბიზნეს-ციკლების გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირებისა და გლობალური ეკონომიკური კრიზისების დახასიათების უნარი
  • კონკრეტული მითითებების შესაბამისად, სიტუაციის შესაბამისი ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი
  • სტრატეგიული ხედვის ფორმირების უნარი
  • ეკონომიკური კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარი სხვადასხვა ეკონომიკური ამოცანების გადასაწყვეტად
  • ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი
  • ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გაანალიზებისა და შეფასების უნარი
  • ეკონომიკური დოქტრინების ურთიერთშედარების საფუძველზე დასკვნების გამოტანის უნარი
  • გაურკვეველ გარემოში ეკონომიკური აგენტების რაციონალურ ქცევაზე დაყრდნობით ეკონომიკური ცვლადების პროგნოზირების უნარი
  • დროის სხვადასხვა პერიოდში, ასევე დახურულ და ღია ეკონომიკაში, ეკონომიკური მაჩვენებლების დინამიკის შეფასებისა და შესაბამისი დასკვნების გამოტანის უნარი
  • უნარი სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად წარმოადგინოს საკუთარი იდეები, როგორც წერილობით, ისე ზეპირსიტყვიერად. დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს სათანადო ეკონომიკური ინფორმაცია, აღწეროს დასმული პრობლემა და გასაგებად გადასცეს პრობლემის გადაჭრის მისეული მოსაზრებები ტექნიკური საშუალებების თანხლებითა და პრეზენტაციის ფორმით და კომუნიკაციისას გამოიყენოს დარგისთვის სპეციფიკური ლექსიკა და ტერმინები
  • ეკონომიკური პროცესების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა წარდგენის უნარი
  • ინფორმაციის მომზადებისა და წარდგენის უნარი როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ ენებზე


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • • სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური პროცესების შესახებ დამატებითი მასალებისა და კვლევების გაცნობისა და სწავლის შემდგომი საჭიროებების დაგეგმვის უნარი
  • ლიბერალური ღირებულებების გაცნობიერება, პატივისცემა და გაზიარება
  • ეკონომიკური თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებების ღირებულებების გაზიარება

   

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 04/19
  პროგრამის დეტალები:

  სწავლების საწყის სემესტრებში, გათვალისწინებულია ძირითადი კურსების შესწავლა, რომელთა სწავლის შედეგებიც შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს ეკონომიკის მიმართულებით ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი და მათემატიკური კომპეტენციების მიმართულებით. ინგლისური ენის მიმართულებით სტუდენტმა უნდა მიაღწიოს B2/2 დონეს და პროგრამის ძირითად საგნებში გათვალისწინებულია ინგლისურის 18 კრედიტი. თუმცა დაბალი ინგლისურის დონით ჩაბარების შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება არჩევითი კრედიტების ხარჯზე 18 კრედიტი გახარჯოს ინგლისურის დონეებში (A1-დან B1/1 ჩათვლით). კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე. თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისურ ენაში მიღებული 50 ქულა ან ნაკლები შეესაბამება A2-ის კომპეტენციას, 51 ქულიდან 75 ქულის ჩათვლით სტუდენტის კომპეტენცია განისაზღვრება B1/1 დონით, 76 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით შეესაბამება B1/2 დონის კომპეტენციას. სტუდენტებს, რომლებსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ ჩაუბარებიათ ინგლისური ენა, უტარდებათ დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2-სა. 

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს:

  პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 162 ECTS; დიპლომის მისაღებად სტუდენტმა ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან უნდა აიღოს 78 ECTS

  ან

  პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 162 ECTS; დიპლომის მისაღებად სტუდენტმა ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან უნდა აიღოს 66 ECTS და თავისუფალი კრედიტების სახით 12 ECTS

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1310ბიზნესი და ეკონომიკა6 1
  ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  MATH1011მათემატიკა ეკონომიკისათვის I6 1
  ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2
  MATH1012მათემატიკა ეკონომიკისათვის II6 2
  MGMT2015მენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  ECON2119სტატისტიკა ეკონომიკისთვის I6 3
  ECON2120მაკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)6 3
  ECON2130მიკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  MATH1411მათემატიკა ეკონომიკისათვის III6 3
  ECON2219სტატისტიკა ეკონომიკისთვის II6 4
  ECON2220მაკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)6 4
  ECON2230მიკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)6 4
  MATH1412მათემატიკა ეკონომიკისათვის IV6 4
  ECON3110ეკონომიკური აზრის განვითარების ისტორია6 5
  ECON3113სახელმწიფოს ეკონომიკა I (ფისკალური თეორია და პოლიტიკა)6 5
  ECON3116ეკონომეტრიკა I6 5
  ECON3122საერთაშორისო ეკონომიკა I (საერთაშორისო ვაჭრობის თეორია)6 5
  ECON3115მონეტარული პოლიტიკა6 6
  ECON3213სახელმწიფოს ეკონომიკა II (პოლიტიკური ეკონომიკა და საზოგადოებრივი არჩევანი)6 6
  ECON3231საერთაშორისო ეკონომიკა II (საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკა)6 6
  ECON4115ეკონომიკური კვლევის მეთოდები6 7

  კრედიტების ჯამი:

  162

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  PUBL4040ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო ორგანიზაციებში6
  PUBL6060შედარებითი საჯარო მმართველობა6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა6
  MGMT3221საქმიანი ურთიერთობები6
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6
  BUSN1111ბიზნესის ეთიკურ-სამართლებრივი გარემო6
  ECON3279საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  MGMT2210სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები6
  MGMT2212მეწარმეობა6
  MKTG4550სოციალური მედია მარკეტინგი6
  PUBL3212შესავალი საჯარო ადმინისტრირებაში6
  PUBL3280ადმინისტრაციული ლიდერობა და ეთიკა საჯარო სექტორში6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6
  ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6
  ECON3216ეკონომეტრიკა II6
  ECON4279საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი6
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6
  PUBL1216საჯარო პოლიტიკის პროცესი6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  ECON2020თამაშთა თეორიის საფუძვლები6
  ECON4209მრეწველობის და ბაზრის მოწყობის ფორმები6
  ECON4550ეკონომიკის სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის პოლიტიკა6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  FINA2212შესავალი საბანკო საქმეში6
  FINA3115ფინანსების საფუძვლები6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  HOST3215ტურიზმის საფუძვლები6
  INFO3212გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი6
  PUBL1010თანამედროვე პოლიტიკა და ადმინისტირება საქართველოში6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6
  ECON4113ეკონომიკური ზრდა და განვითარება6
  ECON4203საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი ეკონომიკაში18
  ECON4217სტაჟირება ეკონომიკაში12
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  FINA2210რისკების მართვა6
  FINA4250საერთაშორისო ფინანსები6
  HOST3221ტურიზმის ეკონომიკა6
  MGMT3211ადამიანური რესურსების მართვა6
  MKTG3279მომსახურების მარკეტინგი6
  PUBL2010საჯარო ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარება6
  PUBL4112შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში6
  STAT1122სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების ინფორმაციული სისტემები SPSS6

  კრედიტების ჯამი:

  390

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი